Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Devi Mahatmyam Devi Suktam Lyrics in Kannada

Devi Mahatmyam Devi Suktam Stotram Lyrics in Kannada:

ಓಂ ಅಹಂ ರುದ್ರೇಭಿರ್ವಸು’ಭಿಶ್ಚರಾಮ್ಯಹಮಾ”ದಿತ್ಯೈರುತ ವಿಶ್ವದೇ”ವೈಃ |
ಅಹಂ ಮಿತ್ರಾವರು’ಣೋಭಾ ಬಿ’ಭರ್ಮ್ಯಹಮಿ”ಂದ್ರಾಗ್ನೀ ಅಹಮಶ್ವಿನೋಭಾ ||1||

ಅಹಂ ಸೋಮ’ಮಾಹನಸಂ” ಬಿಭರ್ಮ್ಯಹಂ ತ್ವಷ್ಟಾ”ರಮುತ ಪೂಷಣಂ ಭಗಮ್” |
ಅಹಂ ದ’ಧಾಮಿ ದ್ರವಿ’ಣಂ ಹವಿಷ್ಮ’ತೇ ಸುಪ್ರಾವ್ಯೇ ಯೇ’ ‍3 ಯಜ’ಮಾನಾಯ ಸುನ್ವತೇ ||2||

ಅಹಂ ರಾಷ್ಟ್ರೀ” ಸಂಗಮ’ನೀ ವಸೂ”ನಾಂ ಚಿಕಿತುಷೀ” ಪ್ರಥಮಾ ಯಙ್ಞಿಯಾ”ನಾಮ್ |
ತಾಂ ಮಾ” ದೇವಾ ವ್ಯ’ದಧುಃ ಪುರುತ್ರಾ ಭೂರಿ’ಸ್ಥಾತ್ರಾಂ ಭೂ~ರ್ಯಾ”ವೇಶಯಂತೀ”ಮ್ ||3||

ಮಯಾ ಸೋ ಅನ್ನ’ಮತ್ತಿ ಯೋ ವಿಪಶ್ಯ’ತಿ ಯಃ ಪ್ರಾಣಿ’ತಿ ಯ ಈಂ” ಶೃಣೋತ್ಯುಕ್ತಮ್ |
ಅಮಂತವೋಮಾಂತ ಉಪ’ಕ್ಷಿಯಂತಿ ಶ್ರುಧಿ ಶ್ರು’ತಂ ಶ್ರದ್ಧಿವಂ ತೇ” ವದಾಮಿ ||4||

ಅಹಮೇವ ಸ್ವಯಮಿದಂ ವದಾ’ಮಿ ಜುಷ್ಟಂ” ದೇವೇಭಿ’ರುತ ಮಾನು’ಷೇಭಿಃ |
ಯಂ ಕಾಮಯೇ ತಂ ತ’ಮುಗ್ರಂ ಕೃ’ಣೋಮಿ ತಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಂ ತಮೃಷಿಂ ತಂ ಸು’ಮೇಧಾಮ್ ||5||

ಅಹಂ ರುದ್ರಾಯ ಧನುರಾತ’ನೋಮಿ ಬ್ರಹ್ಮದ್ವಿಷೇ ಶರ’ವೇ ಹಂತ ವಾ ಉ’ |
ಅಹಂ ಜನಾ”ಯ ಸಮದಂ” ಕೃಣೋಮ್ಯಹಂ ದ್ಯಾವಾ”ಪೃಥಿವೀ ಆವಿ’ವೇಶ ||6||

ಅಹಂ ಸು’ವೇ ಪಿತರ’ಮಸ್ಯ ಮೂರ್ಧನ್ ಮಮ ಯೋನಿ’ರಪ್ಸ್ವಂತಃ ಸ’ಮುದ್ರೇ |
ತತೋ ವಿತಿ’ಷ್ಠೇ ಭುವನಾನು ವಿಶ್ವೋತಾಮೂಂ ದ್ಯಾಂ ವರ್ಷ್ಮಣೋಪ’ ಸ್ಪೃಶಾಮಿ ||7||

ಅಹಮೇವ ವಾತ’ ಇವ ಪ್ರವಾ”ಮ್ಯಾ-ರಭ’ಮಾಣಾ ಭುವ’ನಾನಿ ವಿಶ್ವಾ” |
ಪರೋ ದಿವಾಪರ ಏನಾ ಪೃ’ಥಿವ್ಯೈ-ತಾವ’ತೀ ಮಹಿನಾ ಸಂಬ’ಭೂವ ||8||

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ’ ||

|| ಇತಿ ಋಗ್ವೇದೋಕ್ತಂ ದೇವೀಸೂಕ್ತಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ||
||ತತ್ ಸತ್ ||

Also Read:

Devi Mahatmyam Devi Suktam lyrics in Hindi | English | Telugu | Tamil | Kannada | Malayalam | Bengali

Devi Mahatmyam Devi Suktam Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top