Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Famous Amba Stotram Lyrics Kannada

Devi Mahatmyam Devi Suktam Lyrics in Kannada

Devi Mahatmyam Devi Suktam Stotram Lyrics in Kannada: ಓಂ ಅಹಂ ರುದ್ರೇಭಿರ್ವಸು’ಭಿಶ್ಚರಾಮ್ಯಹಮಾ”ದಿತ್ಯೈರುತ ವಿಶ್ವದೇ”ವೈಃ | ಅಹಂ ಮಿತ್ರಾವರು’ಣೋಭಾ ಬಿ’ಭರ್ಮ್ಯಹಮಿ”ಂದ್ರಾಗ್ನೀ ಅಹಮಶ್ವಿನೋಭಾ ||1|| ಅಹಂ ಸೋಮ’ಮಾಹನಸಂ” ಬಿಭರ್ಮ್ಯಹಂ ತ್ವಷ್ಟಾ”ರಮುತ ಪೂಷಣಂ ಭಗಮ್” | ಅಹಂ ದ’ಧಾಮಿ ದ್ರವಿ’ಣಂ ಹವಿಷ್ಮ’ತೇ ಸುಪ್ರಾವ್ಯೇ ಯೇ’ ‍3 ಯಜ’ಮಾನಾಯ ಸುನ್ವತೇ ||2|| ಅಹಂ ರಾಷ್ಟ್ರೀ” ಸಂಗಮ’ನೀ ವಸೂ”ನಾಂ ಚಿಕಿತುಷೀ” ಪ್ರಥಮಾ ಯಙ್ಞಿಯಾ”ನಾಮ್ | ತಾಂ ಮಾ” ದೇವಾ ವ್ಯ’ದಧುಃ ಪುರುತ್ರಾ ಭೂರಿ’ಸ್ಥಾತ್ರಾಂ ಭೂ~ರ್ಯಾ”ವೇಶಯಂತೀ”ಮ್ ||3|| ಮಯಾ ಸೋ ಅನ್ನ’ಮತ್ತಿ ಯೋ […]

Scroll to top