Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 13 Lyrics in English

Devi Mahatmyam Navaavarna Vidhi Stotram was written by Rishi Markandeya.

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 13 Stotram Lyrics in English

surathavaisyayorvarapradanam nama trayodaso‌உdhyayah ||

dhyanam
om balarka mandalabhasam caturbahum trilocanam |
pasankusa varabhitirdharayantim sivam bhaje ||

tsiruvaca || 1 ||

etatte kathitam bhupa devimahatmyamuttamam |
evamprabhava sa devi yayedam dharyate jagat ||2||

vidya tathaiva kriyate bhagavadvisnumayaya |
taya tvamesa vaisyasca tathaivanye vivekinah ||3||

taya tvamesa vaisyasca tathaivanye vivekinah|
mohyante mohitascaiva mohamesyanti capare ||4||

tamupaihi maharaja saranam paramesvarim|
aradhita saiva ntnam bhogasvargapavargada ||5||

markandeya uvaca ||6||

iti tasya vacah sttva surathah sa naradhipah|
pranipatya mahabhagam tamtsim samsitavratam ||7||

nirvinnotimamatvena rajyapaharenana ca|
jagama sadyastapase saca vaisyo mahamune ||8||

sandarsanarthamambhaya na’006ch;pulina masthitah|
sa ca vaisyastapastepe devi suktam param japan ||9||

tau tasmin puline devyah kttva murtim mahimayim|
arhanam cakratustasyah puspadhupagnitarpanaih ||10||

niraharau yataharau tanmanaskau samahitau|
dadatustau balincaiva nijagatrastguksitam ||11||

evam samaradhayatostribhirvarsairyatatmanoh|
paritusta jagaddhatri pratyaksam praha candika ||12||

devyuvaca||13||

yatprarthyate tvaya bhupa tvaya ca kulanandana|
mattastatprapyatam sarvam paritusta dadamite||14||

markandeya uvaca||15||

tato vavre ntpo rajyamavibhramsyanyajanmani|
atraivaca ca nijam rajyam hatasatrubalam balat||16||

so‌உpi vaisyastato nnanam vavre nirvinnamanasah|
mametyahamiti prannah sajgavicyuti karakam ||17||

devyuvaca||18||

svalpairahobhir ntpate svam rajyam prapsyate bhavan|
hatva ripunaskhalitam tava tatra bhavisyati||19||

mttasca bhuyah samprapya janma devadvivasvatah|
savarniko manurnama bhavanbhuvi bhavisyati||20||

vaisya varya tvaya yasca varo‌உsmatto‌உbhivancitah|
tam prayacchami samsiddhyai tava nnanam bhavisyati||21||

markandeya uvaca

iti datva tayordevi yathakhilasitam varam|
bhabhuvantarhita sadyo bhaktya tabhyamabhistuta||22||

evam devya varam labdhva surathah ksatriyarsabhah|
suryajjanma samasadya savarnirbhavita manuh||23||

iti datva tayordevi yathabhilasitam varam|
babhuvantarhita sadhyo bhaktya tabhyamabhistuta||24||

evam devya varam labdhva surathah ksatriyarsabhah|
suryajjanma samasadya savarnirbhavita manuh||25||

|klim om|

|| jaya jaya sri markandeyapurane savarnike manvantare devimahatyme surathavaisya yorvara pradanam nama trayodasodhyayasamaptam ||

||sri sapta sati devimahatmyam samaptam ||
| om tat sat |

ahuti
om klim jayanti sangayai sasaktikayai saparivarayai savahanayai sri mahatripurasundaryai mahahutim samarpayami namah svaha ||

om khadgini sulini ghora gadini cakrini tatha
sankhini capini bana bhusundiparighayudha | htdayaya namah |

om sulena pahino devi pahi khadgena cambike|
ghantasvanena nah pahi capajyanisvanena ca sirasesvaha |

om pracyam raksa praticyam ca candike daksaraksine
bhramare natma sulasya uttarasyam tathesvari | sikhayai vasat |

om som̐yani yanirupani trailokye vicarantite
yani catyanta ghorani tai raksasmam statha bhuvam kavacaya hum |

om khadga sula gada dini yani castani tembike
karapallavasangini tairasma nraksa sarvatah netratrayaya vasat |

om sarvasvarupe sarvese sarva sakti samanvite
bhayebhyastrahino devi durge devi namostute | karatala karaptstabhyam namah |
om bhurbhuva ssuvah iti digvimikah |

Also Read:

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 13 lyrics in Hindi | English | Telugu | Tamil | Kannada | Malayalam | Bengali

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 13 Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top