Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 13 Lyrics in Tamil

Devi Mahatmyam Navaavarna Vidhi Stotram was written by Rishi Markandeya.

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 13 Stotram Lyrics in Tamil:

ஸுரதவைஶ்யயோர்வரப்ரதானம் னாம த்ரயோதஶோ‌உத்யாயஃ ||

த்யானம்
ஓம் பாலார்க மம்டலாபாஸாம் சதுர்பாஹும் த்ரிலோசனாம் |
பாஶாம்குஶ வராபீதீர்தாரயம்தீம் ஶிவாம் பஜே ||

றுஷிருவாச || 1 ||

ஏதத்தே கதிதம் பூப தேவீமாஹாத்ம்யமுத்தமம் |
ஏவம்ப்ரபாவா ஸா தேவீ யயேதம் தார்யதே ஜகத் ||2||

வித்யா ததைவ க்ரியதே பகவத்விஷ்ணுமாயயா |
தயா த்வமேஷ வைஶ்யஶ்ச ததைவான்யே விவேகினஃ ||3||

தயா த்வமேஷ வைஶ்யஶ்ச ததைவான்யே விவேகினஃ|
மோஹ்யன்தே மோஹிதாஶ்சைவ மோஹமேஷ்யன்தி சாபரே ||4||

தாமுபைஹி மஹாராஜ ஶரணம் பரமேஶ்வரீம்|
ஆராதிதா ஸைவ ன்றுணாம் போகஸ்வர்காபவர்கதா ||5||

மார்கண்டேய உவாச ||6||

இதி தஸ்ய வசஃ ஶ்றுத்வா ஸுரதஃ ஸ னராதிபஃ|
ப்ரணிபத்ய மஹாபாகம் தம்றுஷிம் ஸம்ஶிதவ்ரதம் ||7||

னிர்விண்ணோதிமமத்வேன ராஜ்யாபஹரேணன ச|
ஜகாம ஸத்யஸ்தபஸே ஸச வைஶ்யோ மஹாமுனே ||8||

ஸன்தர்ஶனார்தமம்பாயா ன’006ச்;புலின மாஸ்திதஃ|
ஸ ச வைஶ்யஸ்தபஸ்தேபே தேவீ ஸூக்தம் பரம் ஜபன் ||9||

தௌ தஸ்மின் புலினே தேவ்யாஃ க்றுத்வா மூர்திம் மஹீமயீம்|
அர்ஹணாம் சக்ரதுஸ்தஸ்யாஃ புஷ்பதூபாக்னிதர்பணைஃ ||10||

னிராஹாரௌ யதாஹாரௌ தன்மனஸ்கௌ ஸமாஹிதௌ|
தததுஸ்தௌ பலிம்சைவ னிஜகாத்ராஸ்றுகுக்ஷிதம் ||11||

ஏவம் ஸமாராதயதோஸ்த்ரிபிர்வர்ஷைர்யதாத்மனோஃ|
பரிதுஷ்டா ஜகத்தாத்ரீ ப்ரத்யக்ஷம் ப்ராஹ சண்டிகா ||12||

தேவ்யுவாசா||13||

யத்ப்ரார்த்யதே த்வயா பூப த்வயா ச குலனன்தன|
மத்தஸ்தத்ப்ராப்யதாம் ஸர்வம் பரிதுஷ்டா ததாமிதே||14||

மார்கண்டேய உவாச||15||

ததோ வவ்ரே ன்றுபோ ராஜ்யமவிப்ரம்ஶ்யன்யஜன்மனி|
அத்ரைவச ச னிஜம் ராஜ்யம் ஹதஶத்ருபலம் பலாத்||16||

ஸோ‌உபி வைஶ்யஸ்ததோ ஜ்ஞானம் வவ்ரே னிர்விண்ணமானஸஃ|
மமேத்யஹமிதி ப்ராஜ்ஞஃ ஸஜ்கவிச்யுதி காரகம் ||17||

தேவ்யுவாச||18||

ஸ்வல்பைரஹோபிர் ன்றுபதே ஸ்வம் ராஜ்யம் ப்ராப்ஸ்யதே பவான்|
ஹத்வா ரிபூனஸ்கலிதம் தவ தத்ர பவிஷ்யதி||19||

ம்றுதஶ்ச பூயஃ ஸம்ப்ராப்ய ஜன்ம தேவாத்விவஸ்வதஃ|
ஸாவர்ணிகோ மனுர்னாம பவான்புவி பவிஷ்யதி||20||

வைஶ்ய வர்ய த்வயா யஶ்ச வரோ‌உஸ்மத்தோ‌உபிவாஞ்சிதஃ|
தம் ப்ரயச்சாமி ஸம்ஸித்த்யை தவ ஜ்ஞானம் பவிஷ்யதி||21||

மார்கண்டேய உவாச

இதி தத்வா தயோர்தேவீ யதாகிலஷிதம் வரம்|
பபூவான்தர்ஹிதா ஸத்யோ பக்த்யா தாப்யாமபிஷ்டுதா||22||

ஏவம் தேவ்யா வரம் லப்த்வா ஸுரதஃ க்ஷத்ரியர்ஷபஃ|
ஸூர்யாஜ்ஜன்ம ஸமாஸாத்ய ஸாவர்ணிர்பவிதா மனுஃ||23||

இதி தத்வா தயோர்தேவீ யதபிலஷிதம் வரம்|
பபூவான்தர்ஹிதா ஸத்யோ பக்த்யா தாப்யாமபிஷ்டுதா||24||

ஏவம் தேவ்யா வரம் லப்த்வா ஸுரதஃ க்ஷத்ரியர்ஷபஃ|
ஸூர்யாஜ்ஜன்ம ஸமாஸாத்ய ஸாவர்ணிர்பவிதா மனுஃ||25||

|க்லீம் ஓம்|
|| ஜய ஜய ஶ்ரீ மார்கண்டேயபுராணே ஸாவர்ணிகே மன்வன்தரே தேவீமஹத்ய்மே ஸுரதவைஶ்ய யோர்வர ப்ரதானம் னாம த்ரயோதஶோத்யாயஸமாப்தம் ||
||ஶ்ரீ ஸப்த ஶதீ தேவீமஹத்ம்யம் ஸமாப்தம் ||
| ஓம் தத் ஸத் |

ஆஹுதி
ஓம் க்லீம் ஜயம்தீ ஸாம்காயை ஸஶக்திகாயை ஸபரிவாராயை ஸவாஹனாயை ஶ்ரீ மஹாத்ரிபுரஸும்தர்யை மஹாஹுதிம் ஸமர்பயாமி னமஃ ஸ்வாஹா ||

ஓம் கட்கினீ ஶூலினீ கொரா கதினீ சக்ரிணீ ததா
ஶம்கிணீ சாபினீ பாணா புஶும்டீபரிகாயுதா | ஹ்றுதயாய னமஃ |

ஓம் ஶூலேன பாஹினோ தேவி பாஹி கட்கேன சாம்பிகே|
கம்டாஸ்வனேன னஃ பாஹி சாபஜ்யானிஸ்வனேன ச ஶிரஶேஸ்வாஹா |

ஓம் ப்ராச்யாம் ரக்ஷ ப்ரதீச்யாம் ச சம்டிகே தக்ஷரக்ஷிணே
ப்ராமரே னாத்ம ஶுலஸ்ய உத்தரஸ்யாம் ததேஶ்வரி | ஶிகாயை வஷட் |

ஓம் ஸௌம்யானி யானிரூபாணி த்ரைலோக்யே விசரம்திதே
யானி சாத்யம்த கோராணி தை ரக்ஷாஸ்மாம் ஸ்ததா புவம் கவசாய ஹும் |

ஓம் கட்க ஶூல கதா தீனி யானி சாஸ்தாணி தேம்பிகே
கரபல்லவஸம்கீனி தைரஸ்மா ன்ரக்ஷ ஸர்வதஃ னேத்ரத்ரயாய வஷட் |

ஓம் ஸர்வஸ்வரூபே ஸர்வேஶே ஸர்வ ஶக்தி ஸமன்விதே
பயேப்யஸ்த்ராஹினோ தேவி துர்கே தேவி னமோஸ்துதே | கரதல கரப்றுஷ்டாப்யாம் னமஃ |
ஓம் பூர்புவ ஸ்ஸுவஃ இதி திக்விமிகஃ |

Also Read:

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 13 lyrics in Hindi | English | Telugu | Tamil | Kannada | Malayalam | Bengali

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 13 Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top