Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 13 Lyrics in Kannada

Devi Mahatmyam Navaavarna Vidhi Stotram was written by Rishi Markandeya.

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 13 Stotram Lyrics in Kannada:

ಸುರಥವೈಶ್ಯಯೋರ್ವರಪ್ರದಾನಂ ನಾಮ ತ್ರಯೋದಶೋ‌உಧ್ಯಾಯಃ ||

ಧ್ಯಾನಂ
ಓಂ ಬಾಲಾರ್ಕ ಮಂಡಲಾಭಾಸಾಂ ಚತುರ್ಬಾಹುಂ ತ್ರಿಲೋಚನಾಮ್ |
ಪಾಶಾಂಕುಶ ವರಾಭೀತೀರ್ಧಾರಯಂತೀಂ ಶಿವಾಂ ಭಜೇ ||

ಋಷಿರುವಾಚ || 1 ||

ಏತತ್ತೇ ಕಥಿತಂ ಭೂಪ ದೇವೀಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಮುತ್ತಮಮ್ |
ಏವಂಪ್ರಭಾವಾ ಸಾ ದೇವೀ ಯಯೇದಂ ಧಾರ್ಯತೇ ಜಗತ್ ||2||

ವಿದ್ಯಾ ತಥೈವ ಕ್ರಿಯತೇ ಭಗವದ್ವಿಷ್ಣುಮಾಯಯಾ |
ತಯಾ ತ್ವಮೇಷ ವೈಶ್ಯಶ್ಚ ತಥೈವಾನ್ಯೇ ವಿವೇಕಿನಃ ||3||

ತಯಾ ತ್ವಮೇಷ ವೈಶ್ಯಶ್ಚ ತಥೈವಾನ್ಯೇ ವಿವೇಕಿನಃ|
ಮೋಹ್ಯಂತೇ ಮೋಹಿತಾಶ್ಚೈವ ಮೋಹಮೇಷ್ಯಂತಿ ಚಾಪರೇ ||4||

ತಾಮುಪೈಹಿ ಮಹಾರಾಜ ಶರಣಂ ಪರಮೇಶ್ವರೀಂ|
ಆರಾಧಿತಾ ಸೈವ ನೃಣಾಂ ಭೋಗಸ್ವರ್ಗಾಪವರ್ಗದಾ ||5||

ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ ||6||

ಇತಿ ತಸ್ಯ ವಚಃ ಶೃತ್ವಾ ಸುರಥಃ ಸ ನರಾಧಿಪಃ|
ಪ್ರಣಿಪತ್ಯ ಮಹಾಭಾಗಂ ತಮೃಷಿಂ ಸಂಶಿತವ್ರತಮ್ ||7||

ನಿರ್ವಿಣ್ಣೋತಿಮಮತ್ವೇನ ರಾಜ್ಯಾಪಹರೇಣನ ಚ|
ಜಗಾಮ ಸದ್ಯಸ್ತಪಸೇ ಸಚ ವೈಶ್ಯೋ ಮಹಾಮುನೇ ||8||

ಸಂದರ್ಶನಾರ್ಥಮಂಭಾಯಾ ನ’006ಛ್;ಪುಲಿನ ಮಾಸ್ಥಿತಃ|
ಸ ಚ ವೈಶ್ಯಸ್ತಪಸ್ತೇಪೇ ದೇವೀ ಸೂಕ್ತಂ ಪರಂ ಜಪನ್ ||9||

ತೌ ತಸ್ಮಿನ್ ಪುಲಿನೇ ದೇವ್ಯಾಃ ಕೃತ್ವಾ ಮೂರ್ತಿಂ ಮಹೀಮಯೀಮ್|
ಅರ್ಹಣಾಂ ಚಕ್ರತುಸ್ತಸ್ಯಾಃ ಪುಷ್ಪಧೂಪಾಗ್ನಿತರ್ಪಣೈಃ ||10||

ನಿರಾಹಾರೌ ಯತಾಹಾರೌ ತನ್ಮನಸ್ಕೌ ಸಮಾಹಿತೌ|
ದದತುಸ್ತೌ ಬಲಿಂಚೈವ ನಿಜಗಾತ್ರಾಸೃಗುಕ್ಷಿತಮ್ ||11||

ಏವಂ ಸಮಾರಾಧಯತೋಸ್ತ್ರಿಭಿರ್ವರ್ಷೈರ್ಯತಾತ್ಮನೋಃ|
ಪರಿತುಷ್ಟಾ ಜಗದ್ಧಾತ್ರೀ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಪ್ರಾಹ ಚಂಡಿಕಾ ||12||

ದೇವ್ಯುವಾಚಾ||13||

ಯತ್ಪ್ರಾರ್ಥ್ಯತೇ ತ್ವಯಾ ಭೂಪ ತ್ವಯಾ ಚ ಕುಲನಂದನ|
ಮತ್ತಸ್ತತ್ಪ್ರಾಪ್ಯತಾಂ ಸರ್ವಂ ಪರಿತುಷ್ಟಾ ದದಾಮಿತೇ||14||

ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ||15||

ತತೋ ವವ್ರೇ ನೃಪೋ ರಾಜ್ಯಮವಿಭ್ರಂಶ್ಯನ್ಯಜನ್ಮನಿ|
ಅತ್ರೈವಚ ಚ ನಿಜಮ್ ರಾಜ್ಯಂ ಹತಶತ್ರುಬಲಂ ಬಲಾತ್||16||

ಸೋ‌உಪಿ ವೈಶ್ಯಸ್ತತೋ ಙ್ಞಾನಂ ವವ್ರೇ ನಿರ್ವಿಣ್ಣಮಾನಸಃ|
ಮಮೇತ್ಯಹಮಿತಿ ಪ್ರಾಙ್ಞಃ ಸಜ್ಗವಿಚ್ಯುತಿ ಕಾರಕಮ್ ||17||

ದೇವ್ಯುವಾಚ||18||

ಸ್ವಲ್ಪೈರಹೋಭಿರ್ ನೃಪತೇ ಸ್ವಂ ರಾಜ್ಯಂ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯತೇ ಭವಾನ್|
ಹತ್ವಾ ರಿಪೂನಸ್ಖಲಿತಂ ತವ ತತ್ರ ಭವಿಷ್ಯತಿ||19||

ಮೃತಶ್ಚ ಭೂಯಃ ಸಂಪ್ರಾಪ್ಯ ಜನ್ಮ ದೇವಾದ್ವಿವಸ್ವತಃ|
ಸಾವರ್ಣಿಕೋ ಮನುರ್ನಾಮ ಭವಾನ್ಭುವಿ ಭವಿಷ್ಯತಿ||20||

ವೈಶ್ಯ ವರ್ಯ ತ್ವಯಾ ಯಶ್ಚ ವರೋ‌உಸ್ಮತ್ತೋ‌உಭಿವಾಂಚಿತಃ|
ತಂ ಪ್ರಯಚ್ಛಾಮಿ ಸಂಸಿದ್ಧ್ಯೈ ತವ ಙ್ಞಾನಂ ಭವಿಷ್ಯತಿ||21||

ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ

ಇತಿ ದತ್ವಾ ತಯೋರ್ದೇವೀ ಯಥಾಖಿಲಷಿತಂ ವರಂ|
ಭಭೂವಾಂತರ್ಹಿತಾ ಸದ್ಯೋ ಭಕ್ತ್ಯಾ ತಾಭ್ಯಾಮಭಿಷ್ಟುತಾ||22||

ಏವಂ ದೇವ್ಯಾ ವರಂ ಲಬ್ಧ್ವಾ ಸುರಥಃ ಕ್ಷತ್ರಿಯರ್ಷಭಃ|
ಸೂರ್ಯಾಜ್ಜನ್ಮ ಸಮಾಸಾದ್ಯ ಸಾವರ್ಣಿರ್ಭವಿತಾ ಮನುಃ||23||

ಇತಿ ದತ್ವಾ ತಯೋರ್ದೇವೀ ಯಥಭಿಲಷಿತಂ ವರಮ್|
ಬಭೂವಾಂತರ್ಹಿತಾ ಸಧ್ಯೋ ಭಕ್ತ್ಯಾ ತಾಭ್ಯಾಮಭಿಷ್ಟುತಾ||24||

ಏವಂ ದೇವ್ಯಾ ವರಂ ಲಬ್ಧ್ವಾ ಸುರಥಃ ಕ್ಷತ್ರಿಯರ್ಷಭಃ|
ಸೂರ್ಯಾಜ್ಜನ್ಮ ಸಮಾಸಾದ್ಯ ಸಾವರ್ಣಿರ್ಭವಿತಾ ಮನುಃ||25||

|ಕ್ಲೀಮ್ ಓಂ|

|| ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯಪುರಾಣೇ ಸಾವರ್ಣಿಕೇ ಮನ್ವಂತರೇ ದೇವೀಮಹತ್ಯ್ಮೇ ಸುರಥವೈಶ್ಯ ಯೋರ್ವರ ಪ್ರದಾನಂ ನಾಮ ತ್ರಯೋದಶೋಧ್ಯಾಯಸಮಾಪ್ತಮ್ ||

||ಶ್ರೀ ಸಪ್ತ ಶತೀ ದೇವೀಮಹತ್ಮ್ಯಮ್ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ||
| ಓಂ ತತ್ ಸತ್ |

ಆಹುತಿ
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಜಯಂತೀ ಸಾಂಗಾಯೈ ಸಶಕ್ತಿಕಾಯೈ ಸಪರಿವಾರಾಯೈ ಸವಾಹನಾಯೈ ಶ್ರೀ ಮಹಾತ್ರಿಪುರಸುಂದರ್ಯೈ ಮಹಾಹುತಿಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ನಮಃ ಸ್ವಾಹಾ ||

ಓಂ ಖಡ್ಗಿನೀ ಶೂಲಿನೀ ಘೊರಾ ಗದಿನೀ ಚಕ್ರಿಣೀ ತಥಾ
ಶಂಖಿಣೀ ಚಾಪಿನೀ ಬಾಣಾ ಭುಶುಂಡೀಪರಿಘಾಯುಧಾ | ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಶೂಲೇನ ಪಾಹಿನೋ ದೇವಿ ಪಾಹಿ ಖಡ್ಗೇನ ಚಾಂಬಿಕೇ|
ಘಂಟಾಸ್ವನೇನ ನಃ ಪಾಹಿ ಚಾಪಜ್ಯಾನಿಸ್ವನೇನ ಚ ಶಿರಶೇಸ್ವಾಹಾ |

ಓಂ ಪ್ರಾಚ್ಯಾಂ ರಕ್ಷ ಪ್ರತೀಚ್ಯಾಂ ಚ ಚಂಡಿಕೇ ದಕ್ಷರಕ್ಷಿಣೇ
ಭ್ರಾಮರೇ ನಾತ್ಮ ಶುಲಸ್ಯ ಉತ್ತರಸ್ಯಾಂ ತಥೇಶ್ವರಿ | ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ |

ಓಂ ಸೌಮ್ಯಾನಿ ಯಾನಿರೂಪಾಣಿ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯೇ ವಿಚರಂತಿತೇ
ಯಾನಿ ಚಾತ್ಯಂತ ಘೋರಾಣಿ ತೈ ರಕ್ಷಾಸ್ಮಾಂ ಸ್ತಥಾ ಭುವಂ ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ |

ಓಂ ಖಡ್ಗ ಶೂಲ ಗದಾ ದೀನಿ ಯಾನಿ ಚಾಸ್ತಾಣಿ ತೇಂಬಿಕೇ
ಕರಪಲ್ಲವಸಂಗೀನಿ ತೈರಸ್ಮಾ ನ್ರಕ್ಷ ಸರ್ವತಃ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವಷಟ್ |

ಓಂ ಸರ್ವಸ್ವರೂಪೇ ಸರ್ವೇಶೇ ಸರ್ವ ಶಕ್ತಿ ಸಮನ್ವಿತೇ
ಭಯೇಭ್ಯಸ್ತ್ರಾಹಿನೋ ದೇವಿ ದುರ್ಗೇ ದೇವಿ ನಮೋಸ್ತುತೇ | ಕರತಲ ಕರಪೃಷ್ಟಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೂರ್ಭುವ ಸ್ಸುವಃ ಇತಿ ದಿಗ್ವಿಮಿಕಃ |

Also Read:

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 13 lyrics in Hindi | English | Telugu | Tamil | Kannada | Malayalam | Bengali

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 13 Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top