Ashtaka

Devipadapankajashtakam Lyrics in English

devīpadapaṅkajāṣṭakam Lyrics in English:

sriganesaya namah ॥

matastvatpadapankajam kalayatam ceto’mbuje santatam
manathambujasambhavadritanayakantaih samaradhitam ।
vacchapurananirjitamaramahirungarvasarvasvakam
vacah suktisudharasadravamuco niryanti vaktrodarat ॥ 1॥

matastvatpadapankajam munimanahkasaravasadaram
mayamohamahandhakaramihiram manatigaprabhavam ।
matangabhimatim svakiyagamanairnirmulayatkautukad-
vande’mandatapahphalapyanamanastotrarcanaprakramam ॥ 2॥

matastvatpadapankajam pranamatamanandavarannidhe
rakasaradapurnacandranikaram kamahipaksisvaram ।
vrndam pranabhrtam svanama vadatamatyadaratsatvaram
sadbhasasaridisvaram pravidadhatsanmaturarcyam bhaje ॥ 3॥

kamam phalatale duraksaratatirdaivimamastam na bhi-
rmatastvatpadapankajottharajasa lumpami tam niscitam ।
markandeyamuniryatha bhavapadambhojarcanaprabhavat
kalam tadvadaham caturmukhamukhambhojatasuryaprabhe ॥ 4॥

papani prasamam nayasu mamatam dehendriyapranagam
kamadinapi vairino drdhataranmoksadhvavighnapradan ।
snigdhanposaya santatam samadamadhyanadimanmodato
matastvatpadapankajam hrdi sada kurve giram devate ॥ 5॥

matastvatpadapankajasya manasa vaca kriyato’pi va
ye kurvanti muda’nvaham bahuvidhairdivyaih sumairarcanam ।
sighram te prabhavanti bhumipatayo nindanti ca svasriya
jambharatimapi dhruvam satamakhikastaptanakasriyam ॥ 6॥

matastvatpadapankajam sirasi ye padmatavimadhyata-
scandrabham pravicintayanti purusah piyusavarsyanvaham ।
te mrtyum pravijityi rogarahitah samyagdrdhangasciram
jivantyeva mrnalakomalavapusmantah surupa bhuvi ॥ 7॥

matastvatpadapankajam hrdi muda dhyayanti ye manavah
saccidrupamasesavedasirasam tatparyagamyam muhuh ।
atyage’pi tanorakhandaparamanandam vahantah sada
sarvam visvamidam vinasi tarasa pasyanti te purusah ॥ 8॥

iti devipadapankajastakam sampurnam ॥