Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Durga Saptashati Pradhanika Rahasyam Lyrics in Telugu

Durga Saptashati Pradhanika Rahasyam in Telugu:

॥ ప్రాధానిక రహస్యమ్ ॥
అస్య శ్రీ సప్తశతీరహస్యత్రయస్య నారాయణ ఋషిః అనుష్టుప్ఛందః మహాకాలీమహాలక్ష్మీమహాసరస్వత్యో దేవతా యథోక్తఫలావాప్త్యర్థం జపే వినియోగః |

రాజోవాచ |
భగవన్నవతారా మే చండికాయాస్త్వయోదితాః |
ఏతేషాం ప్రకృతిం బ్రహ్మన్ ప్రధానం వక్తుమర్హసి || ౧ ||

ఆరాధ్యం యన్మయా దేవ్యాః స్వరూపం యేన చ ద్విజ |
విధినా బ్రూహి సకలం యథావత్ప్రణతస్య మే || ౨ ||

ఋషిరువాచ |
ఇదం రహస్యం పరమమనాఖ్యేయం ప్రచక్షతే |
భక్తోఽసీతి న మే కించిత్తవావాచ్యం నరాధిప || ౩ ||

సర్వస్యాద్యా మహాలక్ష్మీస్త్రిగుణా పరమేశ్వరీ |
లక్ష్యాలక్ష్యస్వరూపా సా వ్యాప్య కృత్స్నం వ్యవస్థితా || ౪ ||

మాతులుంగం గదాం ఖేటం పానపాత్రం చ బిభ్రతీ |
నాగం లింగం చ యోనిం చ బిభ్రతీ నృప మూర్ధని || ౫ ||

తప్తకాంచనవర్ణాభా తప్తకాంచనభూషణా |
శూన్యం తదఖిలం స్వేన పూరయామాస తేజసా || ౬ ||

శూన్యం తదఖిలం లోకం విలోక్య పరమేశ్వరీ |
బభార పరమం రూపం తమసా కేవలేన హి || ౭ ||

సా భిన్నాంజనసంకాశా దంష్ట్రాంకితవరాననా |
విశాలలోచనా నారీ బభూవ తనుమధ్యమా || ౮ ||

ఖడ్గపాత్రశిరఃఖేటైరలంకృతచతుర్భుజా |
కబంధహారం శిరసా బిభ్రాణా హి శిరఃస్రజమ్ || ౯ ||

సా ప్రోవాచ మహాలక్ష్మీం తామసీ ప్రమదోత్తమా |
నామ కర్మ చ మే మాతర్దేహి తుభ్యం నమో నమః || ౧౦ ||

తాం ప్రోవాచ మహాలక్ష్మీస్తామసీం ప్రమదోత్తమామ్ |
దదామి తవ నామాని యాని కర్మాణి తాని తే || ౧౧ ||

మహామాయా మహాకాలీ మహామారీ క్షుధా తృషా |
నిద్రా తృష్ణా చైకవీరా కాలరాత్రిర్దురత్యయా || ౧౨ ||

ఇమాని తవ నామాని ప్రతిపాద్యాని కర్మభిః |
ఏభిః కర్మాణి తే జ్ఞాత్వా యోఽధీతే సోఽశ్నుతే సుఖమ్ || ౧౩ ||

తామిత్యుక్త్వా మహాలక్ష్మీః స్వరూపమపరం నృప |
సత్త్వాఖ్యేనాతిశుద్ధేన గుణేనేందుప్రభం దధౌ || ౧౪ ||

అక్షమాలాంకుశధరా వీణాపుస్తకధారిణీ |
సా బభూవ వరా నారీ నామాన్యస్యై చ సా దదౌ || ౧౫ ||

మహావిద్యా మహావాణీ భారతీ వాక్ సరస్వతీ |
ఆర్యా బ్రాహ్మీ కామధేనుర్వేదగర్భా చ ధీశ్వరీ || ౧౬ || [సురేశ్వరీ]

అథోవాచ మహాలక్ష్మీర్మహాకాలీం సరస్వతీమ్ |
యువాం జనయతాం దేవ్యౌ మిథునే స్వానురూపతః || ౧౭ ||

ఇత్యుక్త్వా తే మహాలక్ష్మీః ససర్జ మిథునం స్వయమ్ |
హిరణ్యగర్భౌ రుచిరౌ స్త్రీపుంసౌ కమలాసనౌ || ౧౮ ||

బ్రహ్మన్ విధే విరించేతి ధాతరిత్యాహ తం నరమ్ |
శ్రీః పద్మే కమలే లక్ష్మీత్యాహ మాతా చ తాం స్త్రియమ్ || ౧౯ ||

మహాకాలీ భారతీ చ మిథునే సృజతః సహ |
ఏతయోరపి రూపాణి నామాని చ వదామి తే || ౨౦ ||

నీలకంఠం రక్తబాహుం శ్వేతాంగం చంద్రశేఖరమ్ |
జనయామాస పురుషం మహాకాలీ సితాం స్త్రియమ్ || ౨౧ ||

స రుద్రః శంకరః స్థాణుః కపర్దీ చ త్రిలోచనః |
త్రయీ విద్యా కామధేనుః సా స్త్రీ భాషాక్షరా స్వరా || ౨౨ ||

సరస్వతీ స్త్రియం గౌరీం కృష్ణం చ పురుషం నృప |
జనయామాస నామాని తయోరపి వదామి తే || ౨౩ ||

విష్ణుః కృష్ణో హృషీకేశో వాసుదేవో జనార్దనః |
ఉమా గౌరీ సతీ చండీ సుందరీ సుభగా శివా || ౨౪ ||

ఏవం యువతయః సద్యః పురుషత్వం ప్రపేదిరే |
చక్షుష్మంతో ను పశ్యంతి నేతరేఽతద్విదో జనాః || ౨౫ ||

బ్రహ్మణే ప్రదదౌ పత్నీం మహాలక్ష్మీర్నృప త్రయీమ్ |
రుద్రాయ గౌరీం వరదాం వాసుదేవాయ చ శ్రియమ్ || ౨౬ ||

స్వరయా సహ సంభూయ విరించోఽండమజీజనత్ |
బిభేద భగవాన్ రుద్రస్తద్గౌర్యా సహ వీర్యవాన్ || ౨౭ ||

అండమధ్యే ప్రధానాది కార్యజాతమభూన్నృప |
మహాభూతాత్మకం సర్వం జగత్స్థావరజంగమమ్ || ౨౮ ||

పుపోష పాలయామాస తల్లక్ష్మ్యా సహ కేశవః |
సంజహార జగత్సర్వం సహ గౌర్యా మహేశ్వరః || ౨౯ ||

మహాలక్ష్మీర్మహారాజ సర్వసత్త్వమయీశ్వరీ |
నిరాకారా చ సాకారా సైవ నానాభిధానభృత్ || ౩౦ ||

నామాంతరైర్నిరూప్యైషా నామ్నా నాన్యేన కేనచిత్ || ౩౧ ||

ఇతి ప్రాధానికం రహస్యం సంపూర్ణమ్ |

Also Read:

Durga Saptashati Pradhanika Rahasyam Lyrics in English | Hindi |Kannada | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top