Ganesh Stotram

Gajavadana Beduve Lyrics in English

Gajavadana Beduve Lyrics:

gajavadana bEDuve | gourItanaya
gajavadana bEDuve
trijagavaMditane sujanara porevane || pa ||

pAshAMkushadhara paramapavitra
mUShikavAhana munijanaprEma || 1 ||

mOdadi ninnaya pAdava tOrO
sAdhuvaMditane AdaradiMdali || 2 ||

sarasijanAbha shrI puraMdaraviThalana
niruta neneyuvaMte daya mADO || 3 ||

Also Read:

Gajavadana Beduve Lyrics in English | Kannada | Hindi

Add Comment

Click here to post a comment