Ganesh Stotram

Ganapati Atharva Sheersham Lyrics in Malayalam and English

Ganesha Stotrams – Ganapati Atharva Sheersham Lyrics in Malayalam:
|| ഗണപത്യഥര്വശീര്ഷോപനിഷത് (ശ്രീ ഗണേഷാഥര്വഷീര്ഷമ്) ||
ഓം ഭദ്രം കര്ണേ’ഭിഃ ശൃണുയാമ’ ദേവാഃ | ഭദ്രം പ’ശ്യേമാക്ഷഭിര്യജ’ത്രാഃ | സ്ഥിരൈരങ്ഗൈ’സ്തുഷ്ഠുവാഗ്‍ം സ’സ്തനൂഭിഃ’ | വ്യശേ’മ ദേവഹി’തം യദായുഃ’ | സ്വസ്തി ന ഇന്ദ്രോ’ വൃദ്ധശ്ര’വാഃ | സ്വസ്തി നഃ’ പൂഷാ വിശ്വവേ’ദാഃ | സ്വസ്തി നസ്താര്ക്ഷ്യോ അരി’ഷ്ടനേമിഃ | സ്വസ്തി നോ ബൃഹസ്പതി’ര്ദധാതു ||

ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ’ ||

Ganapati Atharva Sheersham

ഓം നമ’സ്തേ ഗണപ’തയേ | ത്വമേവ പ്രത്യക്ഷം തത്ത്വ’മസി | ത്വമേവ കേവലം കര്താ’‌உസി | ത്വമേവ കേവലം ധര്താ’‌உസി | ത്വമേവ കേവലം ഹര്താ’‌உസി | ത്വമേവ സര്വം ഖല്വിദം’ ബ്രഹ്മാസി | ത്വം സാക്ഷാദാത്മാ’‌உസി നിത്യമ് || 1 ||

ഋ’തം വച്മി | സ’ത്യം വച്മി || 2 ||

അവ ത്വം മാമ് | അവ’ വക്താരമ്’ | അവ’ ശ്രോതാരമ്’ | അവ’ ദാതാരമ്’ | അവ’ ധാതാരമ്’ | അവാനൂചാനമ’വ ശിഷ്യമ് | അവ’ പശ്ചാത്താ’ത് | അവ’ പുരസ്താ’ത് | അവോത്തരാത്താ’ത് | അവ’ ദക്ഷിണാത്താ’ത് | അവ’ ചോര്ധ്വാത്താ’ത് | അവാധരാത്താ’ത് | സര്വതോ മാം പാഹി പാഹി’ സമന്താത് || 3 ||

ത്വം വാങ്മയ’സ്ത്വം ചിന്മയഃ | ത്വമാനന്ദമയ’സ്ത്വം ബ്രഹ്മമയഃ | ത്വം സച്ചിദാനന്ദാ‌உദ്വി’തീയോ‌உസി | ത്വം പ്രത്യക്ഷം ബ്രഹ്മാ’സി | ത്വം ജ്ഞാനമയോ വിജ്ഞാന’മയോ‌உസി || 4 ||

സര്വം ജഗദിദം ത്വ’ത്തോ ജായതേ | സര്വം ജഗദിദം ത്വ’ത്തസ്തിഷ്ഠതി | സര്വം ജഗദിദം ത്വയി ലയ’മേഷ്യതി | സര്വം ജഗദിദം ത്വയി’ പ്രത്യേതി | ത്വം ഭൂമിരാപോ‌உനലോ‌உനി’ലോ നഭഃ | ത്വം ചത്വാരി വാ’ക്പദാനി || 5 ||

ത്വം ഗുണത്ര’യാതീതഃ | ത്വമ് അവസ്ഥാത്ര’യാതീതഃ | ത്വം ദേഹത്ര’യാതീതഃ | ത്വം കാലത്ര’യാതീതഃ | ത്വം മൂലാധാരസ്ഥിതോ’‌உസി നിത്യമ് | ത്വം ശക്തിത്ര’യാത്മകഃ | ത്വാം യോഗിനോ ധ്യായ’ന്തി നിത്യമ് | ത്വം ബ്രഹ്മാ ത്വം വിഷ്ണുസ്ത്വം രുദ്രസ്ത്വമിന്ദ്രസ്ത്വമഗ്നിസ്ത്വം വായുസ്ത്വം സൂര്യസ്ത്വം ചന്ദ്രമാസ്ത്വം ബ്രഹ്മ ഭൂര്ഭുവഃ സ്വരോമ് || 6 ||

ഗണാദിം’ പൂര്വ’മുച്ചാര്യ വര്ണാദീം’ സ്തദനന്തരമ് | അനുസ്വാരഃ പ’രതരഃ | അര്ധേ’ന്ദുലസിതമ് | താരേ’ണ ഋദ്ധമ് | എതത്തവ മനു’സ്വരൂപമ് | ഗകാരഃ പൂ’ര്വരൂപമ് | അകാരോ മധ്യ’മരൂപമ് | അനുസ്വാരശ്ചാ’ന്ത്യരൂപമ് | ബിന്ദുരുത്ത’രരൂപമ് | നാദഃ’ സന്ധാനമ് | സഗ്ംഹി’താ സന്ധിഃ | സൈഷാ ഗണേ’ശവിദ്യാ | ഗണ’ക ഋഷിഃ | നിചൃദ്ഗായ’ത്രീച്ഛന്ദഃ | ശ്രീ മഹാഗണപതി’ര്ദേവതാ | ഓം ഗം ഗണപ’തയേ നമഃ || 7 ||

ഏകദന്തായ’ വിദ്മഹേ’ വക്രതുണ്ഡായ’ ധീമഹി |
തന്നോ’ ദന്തിഃ പ്രചോദയാ’ത് || 8 ||

ഏകദന്തം ച’തുര്ഹസ്തം പാശമം’കുശധാരി’ണമ് | രദം’ ച വര’ദം ഹസ്തൈര്ബിഭ്രാണം’ മൂഷകധ്വ’ജമ് | രക്തം’ ലംബോദ’രം ശൂര്പകര്ണകം’ രക്തവാസ’സമ് | രക്ത’ഗന്ധാനു’ലിപ്താങ്ഗം രക്തപു’ഷ്പൈഃ സുപൂജി’തമ് | ഭക്താ’നുകമ്പി’നം ദേവം ജഗത്കാ’രണമച്യു’തമ് | ആവി’ര്ഭൂതം ച’ സൃഷ്ട്യാദൗ പ്രകൃതേ’ഃ പുരുഷാത്പ’രമ് | ഏവം’ ധ്യായതി’ യോ നിത്യം സ യോഗീ’ യോഗിനാം വ’രഃ || 9 ||

നമോ വ്രാതപതയേ നമോ ഗണപതയേ നമഃ പ്രമഥപതയേ നമസ്തേ‌உസ്തു ലമ്ബോദരായൈകദന്തായ വിഘ്നവിനാശിനേ ശിവസുതായ ശ്രീവരദമൂര്തയേ
നമഃ || 10 ||

ഏതദഥര്വശീര്ഷം യോ‌உധീതേ | സ ബ്രഹ്മഭൂയാ’യ കല്പതേ | സ സര്വവിഘ്നൈ’ര്ന ബാധ്യതേ | സ സര്വതഃ സുഖ’മേധതേ | സ പഞ്ചമഹാപാപാ’ത് പ്രമുച്യതേ | സായമ’ധീയാനോ ദിവസകൃതം പാപം’ നാശയതി | പ്രാതര’ധീയാനോ രാത്രികൃതം പാപം’ നാശയതി | സായം പ്രാതഃ പ്ര’യുഞ്ജാനോ പാപോ‌உപാ’പോ ഭവതി | ധര്മാര്ഥകാമമോക്ഷം’ ച വിന്ദതി | ഇദമഥര്വശീര്ഷമശിഷ്യായ’ ന ദേയമ് | യോ യദി മോ’ഹാദ് ദാസ്യതി സ പാപീ’യാന് ഭവതി | സഹസ്രാവര്തനാദ്യം യം കാമ’മധീതേ | തം തമനേ’ന സാധയേത് || 11 ||

അനേന ഗണപതിമ’ഭിഷിഞ്ചതി | സ വാ’ഗ്മീ ഭവതി | ചതുര്ഥ്യാമന’ശ്നന് ജപതി സ വിദ്യാ’വാന് ഭവതി | ഇത്യഥര്വ’ണവാക്യമ് | ബ്രഹ്മാദ്യാചര’ണം വിദ്യാന്ന ബിഭേതി കദാ’ചനേതി || 12 ||

യോ ദൂര്വാങ്കു’രൈര്യജതി സ വൈശ്രവണോപ’മോ ഭവതി | യോ ലാ’ജൈര്യജതി സ യശോ’വാന് ഭവതി | സ മേധാ’വാന് ഭവതി | യോ മോദകസഹസ്രേ’ണ യജതി സ വാഞ്ഛിതഫലമ’വാപ്നോതി | യഃ സാജ്യ സമി’ദ്ഭിര്യജതി സ സര്വം ലഭതേ സ സ’ര്വം ലഭതേ || 13 ||

അഷ്ടൗ ബ്രാഹ്മണാന് സമ്യഗ് ഗ്രാ’ഹയിത്വാ സൂര്യവര്ച’സ്വീ ഭവതി | സൂര്യഗ്രഹേ മ’ഹാനദ്യാം പ്രതിമാസന്നിധൗ വാ ജപ്ത്വാ സിദ്ധമ’ന്ത്രോ ഭവതി | മഹാവിഘ്നാ’ത് പ്രമുച്യതേ | മഹാദോഷാ’ത് പ്രമുച്യതേ | മഹാപാപാ’ത് പ്രമുച്യതേ | മഹാപ്രത്യവായാ’ത് പ്രമുച്യതേ | സ സര്വ’വിദ്ഭവതി സ സര്വ’വിദ്ഭവതി | യ ഏ’വം വേദ | ഇത്യു’പനിഷ’ത് || 14 ||

ഓം ഭദ്രം കര്ണേ’ഭിഃ ശൃണുയാമ’ ദേവാഃ | ഭദ്രം പ’ശ്യേമാക്ഷഭിര്യജ’ത്രാഃ | സ്ഥിരൈരങ്ഗൈ’സ്തുഷ്ഠുവാഗ്‍ം സ’സ്തനൂഭിഃ’ | വ്യശേ’മ ദേവഹി’തം യദായുഃ’ | സ്വസ്തി ന ഇന്ദ്രോ’ വൃദ്ധശ്ര’വാഃ | സ്വസ്തി നഃ’ പൂഷാ വിശ്വവേ’ദാഃ | സ്വസ്തി നസ്താര്ക്ഷ്യോ അരി’ഷ്ടനേമിഃ | സ്വസ്തി നോ ബൃഹസ്പതി’ര്ദധാതു ||

ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ’ ||

Ganesha Stotrams – Ganapati Atharva Sheersham Lyrics in English
|| ganapatyatharvasirsopanisat (sri ganesatharvasirsam) ||
om bhadram karne’bhih sṛnuyama’ devah | bhadram pa’syemaksabhiryaja’trah | sthirairaṅgai”stusṭhuvag-m sa’stanubhi’h | vyase’ma devahi’tam yadayu’h | svasti na indro’ vṛddhasra’vah | svasti na’h pusa visvave’dah | svasti nastarksyo ari’sṭanemih | svasti no bṛhaspati’rdadhatu ||

om santih santih santi’h ||

om nama’ste ganapa’taye | tvameva pratyaksam tattva’masi | tvameva kevalam karta’‌உsi | tvameva kevalam dharta’‌உsi | tvameva kevalam harta’‌உsi | tvameva sarvam khalvida’m brahmasi | tvam saksadatma’‌உsi nityam || 1 ||

ṛ’tam vacmi | sa’tyam vacmi || 2 ||

ava tvam mam | ava’ vaktaram” | ava’ srotaram” | ava’ dataram” | ava’ dhataram” | avanucanama’va sisyam | ava’ pascatta”t | ava’ purasta”t | avottaratta”t | ava’ daksinatta”t | ava’ cordhvatta”t | avadharatta”t | sarvato mam pahi pahi’ samantat || 3 ||

tvam vaṅmaya’stvam cinmayah | tvamanandamaya’stvam brahmamayah | tvam saccidananda‌உdvi’tiyo‌உsi | tvam pratyaksam brahma’si | tvam ṅñanamayo viṅñana’mayo‌உsi || 4 ||

sarvam jagadidam tva’tto jayate | sarvam jagadidam tva’ttastisṭhati | sarvam jagadidam tvayi laya’mesyati | sarvam jagadidam tvayi’ pratyeti | tvam bhumirapo‌உnalo‌உni’lo nabhah | tvam catvari va”kpadani || 5 ||

tvam gunatra’yatitah | tvam avasthatra’yatitah | tvam dehatra’yatitah | tvam kalatra’yatitah | tvam muladharasthito’‌உsi nityam | tvam saktitra’yatmakah | tvam yogino dhyaya’nti nityam | tvam brahma tvam visnustvam rudrastvamindrastvamagnistvam vayustvam suryastvam candramastvam brahma bhurbhuvah svarom || 6 ||

ganadim” purva’muccarya varnadi”m stadanantaram | anusvarah pa’ratarah | ardhe”ndulasitam | tare’na ṛddham | etattava manu’svarupam | gakarah pu”rvarupam | akaro madhya’marupam | anusvarasca”ntyarupam | bindurutta’rarupam | nada’h sandhanam | sagmhi’ta sandhih | saisa gane’savidya | gana’ka ṛsih | nicṛdgaya’tricchandah | sri mahaganapati’rdevata | om gam ganapa’taye namah || 7 ||

ekadantaya’ vidmahe’ vakratunḍaya’ dhimahi |
tanno’ dantih pracodaya”t || 8 ||

ekadantam ca’turhastam pasama’ṅkusadhari’nam | rada’m ca vara’dam hastairbibhrana’m musakadhva’jam | rakta’m lamboda’ram surpakarnaka’m raktavasa’sam | rakta’gandhanu’liptaṅgam raktapu’spaih supuji’tam | bhakta’nukampi’nam devam jagatka’ranamacyu’tam | avi’rbhutam ca’ sṛsṭyadau prakṛte”h purusatpa’ram | eva’m dhyayati’ yo nityam sa yogi’ yoginam va’rah || 9 ||

namo vratapataye namo ganapataye namah pramathapataye namaste‌உstu lambodarayaikadantaya vighnavinasine sivasutaya srivaradamurtaye
namah || 10 ||

etadatharvasirsam yo‌உdhite | sa brahmabhuya’ya kalpate | sa sarvavighnai”rna badhyate | sa sarvatah sukha’medhate | sa pañcamahapapa”t pramucyate | sayama’dhiyano divasakṛtam papa’m nasayati | pratara’dhiyano ratrikṛtam papa’m nasayati | sayam pratah pra’yuñjano papo‌உpa’po bhavati | dharmarthakamamoksa’m ca vindati | idamatharvasirsamasisyaya’ na deyam | yo yadi mo’had dasyati sa papi’yan bhavati | sahasravartanadyam yam kama’madhite | tam tamane’na sadhayet || 11 ||

anena ganapatima’bhisiñcati | sa va’gmi bhavati | caturthyamana’snan japati sa vidya’van bhavati | ityatharva’navakyam | brahmadyacara’nam vidyanna bibheti kada’caneti || 12 ||

yo durvaṅku’rairyajati sa vaisravanopa’mo bhavati | yo la’jairyajati sa yaso’van bhavati | sa medha’van bhavati | yo modakasahasre’na yajati sa vañchitaphalama’vapnoti | yah sajya sami’dbhiryajati sa sarvam labhate sa sa’rvam labhate || 13 ||

asṭau brahmanan samyag gra’hayitva suryavarca’svi bhavati | suryagrahe ma’hanadyam pratimasannidhau va japtva siddhama’ntro bhavati | mahavighna”t pramucyate | mahadosa”t pramucyate | mahapapa”t pramucyate | mahapratyavaya”t pramucyate | sa sarva’vidbhavati sa sarva’vidbhavati | ya e’vam veda | ityu’panisa’t || 14 ||

om bhadram karne’bhih sṛnuyama’ devah | bhadram pa’syemaksabhiryaja’trah | sthirairaṅgai”stusṭhuvag-m sa’stanubhi’h | vyase’ma devahi’tam yadayu’h | svasti na indro’ vṛddhasra’vah | svasti na’h pusa visvave’dah | svasti nastarksyo ari’sṭanemih | svasti no bṛhaspati’rdadhatu ||

om santih santih santi’h ||

Ads