Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Ganapati Atharva Sheersham Lyrics in Kannada

Ganapati Atharva Sheersham Lyrics in Kannada:

|| ಗಣಪತ್ಯಥರ್ವಶೀರ್ಷೋಪನಿಷತ್ (ಶ್ರೀ ಗಣೇಷಾಥರ್ವಷೀರ್ಷಮ್) ||
ಓಂ ಭದ್ರಂ ಕರ್ಣೇ’ಭಿಃ ಶೃಣುಯಾಮ’ ದೇವಾಃ | ಭದ್ರಂ ಪ’ಶ್ಯೇಮಾಕ್ಷಭಿರ್ಯಜ’ತ್ರಾಃ | ಸ್ಥಿರೈರಂಗೈ”ಸ್ತುಷ್ಠುವಾಗ್‍ಂ ಸ’ಸ್ತನೂಭಿಃ’ | ವ್ಯಶೇ’ಮ ದೇವಹಿ’ತಂ ಯದಾಯುಃ’ | ಸ್ವಸ್ತಿ ನ ಇಂದ್ರೋ’ ವೃದ್ಧಶ್ರ’ವಾಃ | ಸ್ವಸ್ತಿ ನಃ’ ಪೂಷಾ ವಿಶ್ವವೇ’ದಾಃ | ಸ್ವಸ್ತಿ ನಸ್ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯೋ ಅರಿ’ಷ್ಟನೇಮಿಃ | ಸ್ವಸ್ತಿ ನೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿ’ರ್ದಧಾತು ||

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ’ ||

ಓಂ ನಮ’ಸ್ತೇ ಗಣಪ’ತಯೇ | ತ್ವಮೇವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ತತ್ತ್ವ’ಮಸಿ | ತ್ವಮೇವ ಕೇವಲಂ ಕರ್ತಾ’‌உಸಿ | ತ್ವಮೇವ ಕೇವಲಂ ಧರ್ತಾ’‌உಸಿ | ತ್ವಮೇವ ಕೇವಲಂ ಹರ್ತಾ’‌உಸಿ | ತ್ವಮೇವ ಸರ್ವಂ ಖಲ್ವಿದಂ’ ಬ್ರಹ್ಮಾಸಿ | ತ್ವಂ ಸಾಕ್ಷಾದಾತ್ಮಾ’‌உಸಿ ನಿತ್ಯಮ್ || 1 ||

ಋ’ತಂ ವಚ್ಮಿ | ಸ’ತ್ಯಂ ವಚ್ಮಿ || 2 ||

ಅವ ತ್ವಂ ಮಾಮ್ | ಅವ’ ವಕ್ತಾರಮ್” | ಅವ’ ಶ್ರೋತಾರಮ್” | ಅವ’ ದಾತಾರಮ್” | ಅವ’ ಧಾತಾರಮ್” | ಅವಾನೂಚಾನಮ’ವ ಶಿಷ್ಯಮ್ | ಅವ’ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾ”ತ್ | ಅವ’ ಪುರಸ್ತಾ”ತ್ | ಅವೋತ್ತರಾತ್ತಾ”ತ್ | ಅವ’ ದಕ್ಷಿಣಾತ್ತಾ”ತ್ | ಅವ’ ಚೋರ್ಧ್ವಾತ್ತಾ”ತ್ | ಅವಾಧರಾತ್ತಾ”ತ್ | ಸರ್ವತೋ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ’ ಸಮಂತಾತ್ || 3 ||

ತ್ವಂ ವಾಙ್ಮಯ’ಸ್ತ್ವಂ ಚಿನ್ಮಯಃ | ತ್ವಮಾನಂದಮಯ’ಸ್ತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಮಯಃ | ತ್ವಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಾ‌உದ್ವಿ’ತೀಯೋ‌உಸಿ | ತ್ವಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಬ್ರಹ್ಮಾ’ಸಿ | ತ್ವಂ ಙ್ಞಾನಮಯೋ ವಿಙ್ಞಾನ’ಮಯೋ‌உಸಿ || 4 ||

ಸರ್ವಂ ಜಗದಿದಂ ತ್ವ’ತ್ತೋ ಜಾಯತೇ | ಸರ್ವಂ ಜಗದಿದಂ ತ್ವ’ತ್ತಸ್ತಿಷ್ಠತಿ | ಸರ್ವಂ ಜಗದಿದಂ ತ್ವಯಿ ಲಯ’ಮೇಷ್ಯತಿ | ಸರ್ವಂ ಜಗದಿದಂ ತ್ವಯಿ’ ಪ್ರತ್ಯೇತಿ | ತ್ವಂ ಭೂಮಿರಾಪೋ‌உನಲೋ‌உನಿ’ಲೋ ನಭಃ | ತ್ವಂ ಚತ್ವಾರಿ ವಾ”ಕ್ಪದಾನಿ || 5 ||

ತ್ವಂ ಗುಣತ್ರ’ಯಾತೀತಃ | ತ್ವಮ್ ಅವಸ್ಥಾತ್ರ’ಯಾತೀತಃ | ತ್ವಂ ದೇಹತ್ರ’ಯಾತೀತಃ | ತ್ವಂ ಕಾಲತ್ರ’ಯಾತೀತಃ | ತ್ವಂ ಮೂಲಾಧಾರಸ್ಥಿತೋ’‌உಸಿ ನಿತ್ಯಮ್ | ತ್ವಂ ಶಕ್ತಿತ್ರ’ಯಾತ್ಮಕಃ | ತ್ವಾಂ ಯೋಗಿನೋ ಧ್ಯಾಯ’ಂತಿ ನಿತ್ಯಮ್ | ತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಾ ತ್ವಂ ವಿಷ್ಣುಸ್ತ್ವಂ ರುದ್ರಸ್ತ್ವಮಿಂದ್ರಸ್ತ್ವಮಗ್ನಿಸ್ತ್ವಂ ವಾಯುಸ್ತ್ವಂ ಸೂರ್ಯಸ್ತ್ವಂ ಚಂದ್ರಮಾಸ್ತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಭೂರ್ಭುವಃ ಸ್ವರೋಮ್ || 6 ||

ಗಣಾದಿಂ” ಪೂರ್ವ’ಮುಚ್ಚಾರ್ಯ ವರ್ಣಾದೀಂ” ಸ್ತದನಂತರಮ್ | ಅನುಸ್ವಾರಃ ಪ’ರತರಃ | ಅರ್ಧೇ”ಂದುಲಸಿತಮ್ | ತಾರೇ’ಣ ಋದ್ಧಮ್ | ಎತತ್ತವ ಮನು’ಸ್ವರೂಪಮ್ | ಗಕಾರಃ ಪೂ”ರ್ವರೂಪಮ್ | ಅಕಾರೋ ಮಧ್ಯ’ಮರೂಪಮ್ | ಅನುಸ್ವಾರಶ್ಚಾ”ಂತ್ಯರೂಪಮ್ | ಬಿಂದುರುತ್ತ’ರರೂಪಮ್ | ನಾದಃ’ ಸಂಧಾನಮ್ | ಸಗ್ಂಹಿ’ತಾ ಸಂಧಿಃ | ಸೈಷಾ ಗಣೇ’ಶವಿದ್ಯಾ | ಗಣ’ಕ ಋಷಿಃ | ನಿಚೃದ್ಗಾಯ’ತ್ರೀಚ್ಛಂದಃ | ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ’ರ್ದೇವತಾ | ಓಂ ಗಂ ಗಣಪ’ತಯೇ ನಮಃ || 7 ||

ಏಕದಂತಾಯ’ ವಿದ್ಮಹೇ’ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ’ ಧೀಮಹಿ |
ತನ್ನೋ’ ದಂತಿಃ ಪ್ರಚೋದಯಾ”ತ್ || 8 ||

ಏಕದನ್ತಂ ಚ’ತುರ್ಹಸ್ತಂ ಪಾಶಮಂ’ಕುಶಧಾರಿ’ಣಮ್ | ರದಂ’ ಚ ವರ’ದಂ ಹಸ್ತೈರ್ಬಿಭ್ರಾಣಂ’ ಮೂಷಕಧ್ವ’ಜಮ್ | ರಕ್ತಂ’ ಲಂಬೋದ’ರಂ ಶೂರ್ಪಕರ್ಣಕಂ’ ರಕ್ತವಾಸ’ಸಮ್ | ರಕ್ತ’ಗಂಧಾನು’ಲಿಪ್ತಾಂಗಂ ರಕ್ತಪು’ಷ್ಪೈಃ ಸುಪೂಜಿ’ತಮ್ | ಭಕ್ತಾ’ನುಕಂಪಿ’ನಂ ದೇವಂ ಜಗತ್ಕಾ’ರಣಮಚ್ಯು’ತಮ್ | ಆವಿ’ರ್ಭೂತಂ ಚ’ ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದೌ ಪ್ರಕೃತೇ”ಃ ಪುರುಷಾತ್ಪ’ರಮ್ | ಏವಂ’ ಧ್ಯಾಯತಿ’ ಯೋ ನಿತ್ಯಂ ಸ ಯೋಗೀ’ ಯೋಗಿನಾಂ ವ’ರಃ || 9 ||
ನಮೋ ವ್ರಾತಪತಯೇ ನಮೋ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ ಪ್ರಮಥಪತಯೇ ನಮಸ್ತೇ‌உಸ್ತು ಲಂಬೋದರಾಯೈಕದಂತಾಯ ವಿಘ್ನವಿನಾಶಿನೇ ಶಿವಸುತಾಯ ಶ್ರೀವರದಮೂರ್ತಯೇ
ನಮಃ || 10 ||

ಏತದಥರ್ವಶೀರ್ಷಂ ಯೋ‌உಧೀತೇ | ಸ ಬ್ರಹ್ಮಭೂಯಾ’ಯ ಕಲ್ಪತೇ | ಸ ಸರ್ವವಿಘ್ನೈ”ರ್ನ ಬಾಧ್ಯತೇ | ಸ ಸರ್ವತಃ ಸುಖ’ಮೇಧತೇ | ಸ ಪಂಚಮಹಾಪಾಪಾ”ತ್ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ | ಸಾಯಮ’ಧೀಯಾನೋ ದಿವಸಕೃತಂ ಪಾಪಂ’ ನಾಶಯತಿ | ಪ್ರಾತರ’ಧೀಯಾನೋ ರಾತ್ರಿಕೃತಂ ಪಾಪಂ’ ನಾಶಯತಿ | ಸಾಯಂ ಪ್ರಾತಃ ಪ್ರ’ಯುಂಜಾನೋ ಪಾಪೋ‌உಪಾ’ಪೋ ಭವತಿ | ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷಂ’ ಚ ವಿಂದತಿ | ಇದಮಥರ್ವಶೀರ್ಷಮಶಿಷ್ಯಾಯ’ ನ ದೇಯಮ್ | ಯೋ ಯದಿ ಮೋ’ಹಾದ್ ದಾಸ್ಯತಿ ಸ ಪಾಪೀ’ಯಾನ್ ಭವತಿ | ಸಹಸ್ರಾವರ್ತನಾದ್ಯಂ ಯಂ ಕಾಮ’ಮಧೀತೇ | ತಂ ತಮನೇ’ನ ಸಾಧಯೇತ್ || 11 ||

ಅನೇನ ಗಣಪತಿಮ’ಭಿಷಿಂಚತಿ | ಸ ವಾ’ಗ್ಮೀ ಭವತಿ | ಚತುರ್ಥ್ಯಾಮನ’ಶ್ನನ್ ಜಪತಿ ಸ ವಿದ್ಯಾ’ವಾನ್ ಭವತಿ | ಇತ್ಯಥರ್ವ’ಣವಾಕ್ಯಮ್ | ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ಯಾಚರ’ಣಂ ವಿದ್ಯಾನ್ನ ಬಿಭೇತಿ ಕದಾ’ಚನೇತಿ || 12 ||

ಯೋ ದೂರ್ವಾಂಕು’ರೈರ್ಯಜತಿ ಸ ವೈಶ್ರವಣೋಪ’ಮೋ ಭವತಿ | ಯೋ ಲಾ’ಜೈರ್ಯಜತಿ ಸ ಯಶೋ’ವಾನ್ ಭವತಿ | ಸ ಮೇಧಾ’ವಾನ್ ಭವತಿ | ಯೋ ಮೋದಕಸಹಸ್ರೇ’ಣ ಯಜತಿ ಸ ವಾಞ್ಛಿತಫಲಮ’ವಾಪ್ನೋತಿ | ಯಃ ಸಾಜ್ಯ ಸಮಿ’ದ್ಭಿರ್ಯಜತಿ ಸ ಸರ್ವಂ ಲಭತೇ ಸ ಸ’ರ್ವಂ ಲಭತೇ || 13 ||

ಅಷ್ಟೌ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನ್ ಸಮ್ಯಗ್ ಗ್ರಾ’ಹಯಿತ್ವಾ ಸೂರ್ಯವರ್ಚ’ಸ್ವೀ ಭವತಿ | ಸೂರ್ಯಗ್ರಹೇ ಮ’ಹಾನದ್ಯಾಂ ಪ್ರತಿಮಾಸನ್ನಿಧೌ ವಾ ಜಪ್ತ್ವಾ ಸಿದ್ಧಮ’ಂತ್ರೋ ಭವತಿ | ಮಹಾವಿಘ್ನಾ”ತ್ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ | ಮಹಾದೋಷಾ”ತ್ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ | ಮಹಾಪಾಪಾ”ತ್ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ | ಮಹಾಪ್ರತ್ಯವಾಯಾ”ತ್ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ | ಸ ಸರ್ವ’ವಿದ್ಭವತಿ ಸ ಸರ್ವ’ವಿದ್ಭವತಿ | ಯ ಏ’ವಂ ವೇದ | ಇತ್ಯು’ಪನಿಷ’ತ್ || 14 ||

ಓಂ ಭದ್ರಂ ಕರ್ಣೇ’ಭಿಃ ಶೃಣುಯಾಮ’ ದೇವಾಃ | ಭದ್ರಂ ಪ’ಶ್ಯೇಮಾಕ್ಷಭಿರ್ಯಜ’ತ್ರಾಃ | ಸ್ಥಿರೈರಂಗೈ”ಸ್ತುಷ್ಠುವಾಗ್‍ಂ ಸ’ಸ್ತನೂಭಿಃ’ | ವ್ಯಶೇ’ಮ ದೇವಹಿ’ತಂ ಯದಾಯುಃ’ | ಸ್ವಸ್ತಿ ನ ಇಂದ್ರೋ’ ವೃದ್ಧಶ್ರ’ವಾಃ | ಸ್ವಸ್ತಿ ನಃ’ ಪೂಷಾ ವಿಶ್ವವೇ’ದಾಃ | ಸ್ವಸ್ತಿ ನಸ್ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯೋ ಅರಿ’ಷ್ಟನೇಮಿಃ | ಸ್ವಸ್ತಿ ನೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿ’ರ್ದಧಾತು ||

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ’ ||

Also Read:

Ganapati Atharva Sheersham Lyrics in Hindi | English | Telugu | Kannada | Malayalam

Ganapati Atharva Sheersham Lyrics in Kannada

One thought on “Ganapati Atharva Sheersham Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top