Ganesh Stotram

Ganesha Kavacham Lyrics in Tamil and English

Ganesha Stotrams – Ganesha Kavacham Lyrics in Tamil:
ஏஷோதி சபலோ தைத்யான் பால்யேபி னாஶயத்யஹோ |
அக்ரே கிம் கர்ம கர்தேதி ன ஜானே முனிஸத்தம || 1 ||

தைத்யா னானாவிதா துஷ்டாஸ்ஸாது தேவத்ருமஃ கலாஃ |
அதோஸ்ய கம்டே கிம்சித்த்யம் ரக்ஷாம் ஸம்பத்துமர்ஹஸி || 2 ||

Ganesha Kavacham

த்யாயேத் ஸிம்ஹகதம் வினாயகமமும் திக்பாஹு மாத்யே யுகே
த்ரேதாயாம் து மயூர வாஹனமமும் ஷட்பாஹுகம் ஸித்திதம் | ஈ
த்வாபரேது கஜானனம் யுகபுஜம் ரக்தாம்கராகம் விபும் துர்யே
து த்விபுஜம் ஸிதாம்கருசிரம் ஸர்வார்ததம் ஸர்வதா || 3 ||

வினாயக ஶ்ஶிகாம்பாது பரமாத்மா பராத்பரஃ |
அதிஸும்தர காயஸ்து மஸ்தகம் ஸுமஹோத்கடஃ || 4 ||

லலாடம் கஶ்யபஃ பாது ப்ரூயுகம் து மஹோதரஃ |
னயனே பாலசம்த்ரஸ்து கஜாஸ்யஸ்த்யோஷ்ட பல்லவௌ || 5 ||

ஜிஹ்வாம் பாது கஜக்ரீடஶ்சுபுகம் கிரிஜாஸுதஃ |
வாசம் வினாயகஃ பாது தம்தான்‌ ரக்ஷது துர்முகஃ || 6 ||

ஶ்ரவணௌ பாஶபாணிஸ்து னாஸிகாம் சிம்திதார்ததஃ |
கணேஶஸ்து முகம் பாது கம்டம் பாது கணாதிபஃ || 7 ||

ஸ்கம்தௌ பாது கஜஸ்கம்தஃ ஸ்தனே விக்னவினாஶனஃ |
ஹ்றுதயம் கணனாதஸ்து ஹேரம்போ ஜடரம் மஹான் || 8 ||

தராதரஃ பாது பார்ஶ்வௌ ப்றுஷ்டம் விக்னஹரஶ்ஶுபஃ |
லிம்கம் குஹ்யம் ஸதா பாது வக்ரதும்டோ மஹாபலஃ || 9 ||

கஜக்ரீடோ ஜானு ஜம்கோ ஊரூ மம்களகீர்திமான் |
ஏகதம்தோ மஹாபுத்திஃ பாதௌ குல்பௌ ஸதாவது || 10 ||

க்ஷிப்ர ப்ரஸாதனோ பாஹு பாணீ ஆஶாப்ரபூரகஃ |
அம்குளீஶ்ச னகான் பாது பத்மஹஸ்தோ ரினாஶனஃ || 11 ||

ஸர்வாம்கானி மயூரேஶோ விஶ்வவ்யாபீ ஸதாவது |
அனுக்தமபி யத் ஸ்தானம் தூமகேதுஃ ஸதாவது || 12 ||

ஆமோதஸ்த்வக்ரதஃ பாது ப்ரமோதஃ ப்றுஷ்டதோவது |
ப்ராச்யாம் ரக்ஷது புத்தீஶ ஆக்னேய்யாம் ஸித்திதாயகஃ || 13 ||

தக்ஷிணஸ்யாமுமாபுத்ரோ னைறுத்யாம் து கணேஶ்வரஃ |
ப்ரதீச்யாம் விக்னஹர்தா வ்யாத்வாயவ்யாம் கஜகர்ணகஃ || 14 ||

கௌபேர்யாம் னிதிபஃ பாயாதீஶான்யாவிஶனம்தனஃ |
திவாவ்யாதேகதம்த ஸ்து ராத்ரௌ ஸம்த்யாஸு யஃவிக்னஹ்றுத் || 15 ||

ராக்ஷஸாஸுர பேதாள க்ரஹ பூத பிஶாசதஃ |
பாஶாம்குஶதரஃ பாது ரஜஸ்ஸத்த்வதமஸ்ஸ்ம்றுதீஃ || 16 ||

ஜ்ஞானம் தர்மம் ச லக்ஷ்மீ ச லஜ்ஜாம் கீர்திம் ததா குலம் | ஈ
வபுர்தனம் ச தான்யம் ச க்றுஹம் தாராஸ்ஸுதான்ஸகீன் || 17 ||

ஸர்வாயுத தரஃ பௌத்ரான் மயூரேஶோ வதாத் ஸதா |
கபிலோ ஜானுகம் பாது கஜாஶ்வான் விகடோவது || 18 ||

பூர்ஜபத்ரே லிகித்வேதம் யஃ கம்டே தாரயேத் ஸுதீஃ |
ன பயம் ஜாயதே தஸ்ய யக்ஷ ரக்ஷஃ பிஶாசதஃ || 19 ||

த்ரிஸம்த்யம் ஜபதே யஸ்து வஜ்ரஸார தனுர்பவேத் |
யாத்ராகாலே படேத்யஸ்து னிர்விக்னேன பலம் லபேத் || 20 ||

யுத்தகாலே படேத்யஸ்து விஜயம் சாப்னுயாத்த்ருவம் |
மாரணோச்சாடனாகர்ஷ ஸ்தம்ப மோஹன கர்மணி || 21 ||

ஸப்தவாரம் ஜபேதேதத்தனானாமேகவிம்ஶதிஃ |
தத்தத்பலமவாப்னோதி ஸாதகோ னாத்ர ஸம்ஶயஃ || 22 ||

ஏகவிம்ஶதிவாரம் ச படேத்தாவத்தினானி யஃ |
காராக்றுஹகதம் ஸத்யோ ராஜ்ஞாவத்யம் ச மோசயோத் || 23 ||

ராஜதர்ஶன வேளாயாம் படேதேதத் த்ரிவாரதஃ |
ஸ ராஜானம் வஶம் னீத்வா ப்ரக்றுதீஶ்ச ஸபாம் ஜயேத் || 24 ||

இதம் கணேஶகவசம் கஶ்யபேன ஸவிரிதம் |
முத்கலாய ச தே னாத மாம்டவ்யாய மஹர்ஷயே || 25 ||

மஹ்யம் ஸ ப்ராஹ க்றுபயா கவசம் ஸர்வ ஸித்திதம் |
ன தேயம் பக்திஹீனாய தேயம் ஶ்ரத்தாவதே ஶுபம் || 26 ||

அனேனாஸ்ய க்றுதா ரக்ஷா ன பாதாஸ்ய பவேத் வ்யாசித் |
ராக்ஷஸாஸுர பேதாள தைத்ய தானவ ஸம்பவாஃ || 27 ||

|| இதி ஶ்ரீ கணேஶபுராணே ஶ்ரீ கணேஶ கவசம் ஸம்பூர்ணம் ||

Ganesha Stotrams – Ganesha Kavacham Lyrics in English
Ganesha Kavacham Lyrics in English
esoti capalo daityan balyepi nasayatyaho |
agre kim karma karteti na jane munisattama || 1 ||

daitya nanavidha dustassadhu devadrumah khalah |
atosya kanthe kincittyam raksam sambaddhumarhasi || 2 ||

dhyayet simhagatam vinayakamamum digbahu madye yuge
tretayam tu mayura vahanamamum sabbahukam siddhidam | i
dvaparetu gajananam yugabhujam raktangaragam vibhum turye
tu dvibhujam sitangaruciram sarvarthadam sarvada || 3 ||

vinayaka ssikhampatu paramatma paratparah |
atisundara kayastu mastakam sumahotkatah || 4 ||

lalatam kasyapah patu bhruyugam tu mahodarah |
nayane balacandrastu gajasyastyostha pallavau || 5 ||

jihvam patu gajakribascubukam girijasutah |
vacam vinayakah patu dantan– raksatu durmukhah || 6 ||

sravanau pasapanistu nasikam cintitarthadah |
ganesastu mukham patu kantham patu ganadhipah || 7 ||

skandhau patu gajaskandhah stane vighnavinasanah |
hrdayam gananathastu herambo jatharam mahan || 8 ||

dharadharah patu parsvau prstham vighnaharassubhah |
lingam guhyam sada patu vakratunbo mahabalah || 9 ||

gajakribo janu jangho uru mangaḷakirtiman |
ekadanto mahabuddhih padau gulphau sadavatu || 10 ||

ksipra prasadano bahu pani asaprapurakah |
anguḷisca nakhan patu padmahasto rinasanah || 11 ||

sarvangani mayureso visvavyapi sadavatu |
anuktamapi yat sthanam dhumaketuh sadavatu || 12 ||

amodastvagratah patu pramodah prsthatovatu |
pracyam raksatu buddhisa agneyyam siddhidayakah || 13 ||

daksinasyamumaputro nairtyam tu ganesvarah |
praticyam vighnaharta vyadvayavyam gajakarnakah || 14 ||

kauberyam nidhipah payadisanyavisanandanah |
divavyadekadanta stu ratrau sandhyasu yahvighnahrt || 15 ||

raksasasura betaḷa graha bhuta pisacatah |
pasankusadharah patu rajassattvatamassmrtih || 16 ||

nnanam dharmam ca laksmi ca lajjam kirtim tatha kulam | i
vapurdhanam ca dhanyam ca grham darassutansakhin || 17 ||

sarvayudha dharah pautran mayureso vatat sada |
kapilo janukam patu gajasvan vikatovatu || 18 ||

bhurjapatre likhitvedam yah kanthe dharayet sudhih |
na bhayam jayate tasya yaksa raksah pisacatah || 19 ||

trisandhyam japate yastu vajrasara tanurbhavet |
yatrakale pathedyastu nirvighnena phalam labhet || 20 ||

yuddhakale pathedyastu vijayam capnuyaddhruvam |
maranoccatanakarsa stambha mohana karmani || 21 ||

saptavaram japedetaddananamekavimsatih |
tattatphalamavapnoti sadhako natra samsayah || 22 ||

ekavimsativaram ca pathettavaddinani yah |
karagrhagatam sadyo rannavadhyam ca mocayot || 23 ||

rajadarsana veḷayam pathedetat trivaratah |
sa rajanam vasam nitva prakrtisca sabham jayet || 24 ||

idam ganesakavacam kasyapena saviritam |
mudgalaya ca te natha manbavyaya maharsaye || 25 ||

mahyam sa praha krpaya kavacam sarva siddhidam |
na deyam bhaktihinaya deyam sraddhavate subham || 26 ||

anenasya krta raksa na badhasya bhavet vyacit |
raksasasura betaḷa daitya danava sambhavah || 27 ||

|| iti sri ganesapurane sri ganesa kavacam sampurnam ||