Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Ganesha Kavacham Lyrics in Malayalam

Ganesha Kavacham Lyrics in English

ഏഷോതി ചപലോ ദൈത്യാന് ബാല്യേപി നാശയത്യഹോ |
അഗ്രേ കിം കര്മ കര്തേതി ന ജാനേ മുനിസത്തമ || 1 ||

ദൈത്യാ നാനാവിധാ ദുഷ്ടാസ്സാധു ദേവദ്രുമഃ ഖലാഃ |
അതോസ്യ കംഠേ കിംചിത്ത്യം രക്ഷാം സംബദ്ധുമര്ഹസി || 2 ||

ധ്യായേത് സിംഹഗതം വിനായകമമും ദിഗ്ബാഹു മാദ്യേ യുഗേ
ത്രേതായാം തു മയൂര വാഹനമമും ഷഡ്ബാഹുകം സിദ്ധിദമ് | ഈ
ദ്വാപരേതു ഗജാനനം യുഗഭുജം രക്താംഗരാഗം വിഭുമ് തുര്യേ
തു ദ്വിഭുജം സിതാംഗരുചിരം സര്വാര്ഥദം സര്വദാ || 3 ||

വിനായക ശ്ശിഖാംപാതു പരമാത്മാ പരാത്പരഃ |
അതിസുംദര കായസ്തു മസ്തകം സുമഹോത്കടഃ || 4 ||

ലലാടം കശ്യപഃ പാതു ഭ്രൂയുഗം തു മഹോദരഃ |
നയനേ ബാലചംദ്രസ്തു ഗജാസ്യസ്ത്യോഷ്ഠ പല്ലവൗ || 5 ||

ജിഹ്വാം പാതു ഗജക്രീഡശ്ചുബുകം ഗിരിജാസുതഃ |
വാചം വിനായകഃ പാതു ദംതാന്‌ രക്ഷതു ദുര്മുഖഃ || 6 ||

ശ്രവണൗ പാശപാണിസ്തു നാസികാം ചിംതിതാര്ഥദഃ |
ഗണേശസ്തു മുഖം പാതു കംഠം പാതു ഗണാധിപഃ || 7 ||

സ്കംധൗ പാതു ഗജസ്കംധഃ സ്തനേ വിഘ്നവിനാശനഃ |
ഹൃദയം ഗണനാഥസ്തു ഹേരംബോ ജഠരം മഹാന് || 8 ||

ധരാധരഃ പാതു പാര്ശ്വൗ പൃഷ്ഠം വിഘ്നഹരശ്ശുഭഃ |
ലിംഗം ഗുഹ്യം സദാ പാതു വക്രതുംഡോ മഹാബലഃ || 9 ||

ഗജക്രീഡോ ജാനു ജംഘോ ഊരൂ മംഗളകീര്തിമാന് |
ഏകദംതോ മഹാബുദ്ധിഃ പാദൗ ഗുല്ഫൗ സദാവതു || 10 ||

ക്ഷിപ്ര പ്രസാദനോ ബാഹു പാണീ ആശാപ്രപൂരകഃ |
അംഗുളീശ്ച നഖാന് പാതു പദ്മഹസ്തോ രിനാശനഃ || 11 ||

സര്വാംഗാനി മയൂരേശോ വിശ്വവ്യാപീ സദാവതു |
അനുക്തമപി യത് സ്ഥാനം ധൂമകേതുഃ സദാവതു || 12 ||

ആമോദസ്ത്വഗ്രതഃ പാതു പ്രമോദഃ പൃഷ്ഠതോവതു |
പ്രാച്യാം രക്ഷതു ബുദ്ധീശ ആഗ്നേയ്യാം സിദ്ധിദായകഃ || 13 ||

ദക്ഷിണസ്യാമുമാപുത്രോ നൈഋത്യാം തു ഗണേശ്വരഃ |
പ്രതീച്യാം വിഘ്നഹര്താ വ്യാദ്വായവ്യാം ഗജകര്ണകഃ || 14 ||

കൗബേര്യാം നിധിപഃ പായാദീശാന്യാവിശനംദനഃ |
ദിവാവ്യാദേകദംത സ്തു രാത്രൗ സംധ്യാസു യഃവിഘ്നഹൃത് || 15 ||

രാക്ഷസാസുര ബേതാള ഗ്രഹ ഭൂത പിശാചതഃ |
പാശാംകുശധരഃ പാതു രജസ്സത്ത്വതമസ്സ്മൃതീഃ || 16 ||

ജ്ഞാനം ധര്മം ച ലക്ഷ്മീ ച ലജ്ജാം കീര്തിം തഥാ കുലമ് | ഈ
വപുര്ധനം ച ധാന്യം ച ഗൃഹം ദാരാസ്സുതാന്സഖീന് || 17 ||

സര്വായുധ ധരഃ പൗത്രാന് മയൂരേശോ വതാത് സദാ |
കപിലോ ജാനുകം പാതു ഗജാശ്വാന് വികടോവതു || 18 ||

ഭൂര്ജപത്രേ ലിഖിത്വേദം യഃ കംഠേ ധാരയേത് സുധീഃ |
ന ഭയം ജായതേ തസ്യ യക്ഷ രക്ഷഃ പിശാചതഃ || 19 ||

ത്രിസംധ്യം ജപതേ യസ്തു വജ്രസാര തനുര്ഭവേത് |
യാത്രാകാലേ പഠേദ്യസ്തു നിര്വിഘ്നേന ഫലം ലഭേത് || 20 ||

യുദ്ധകാലേ പഠേദ്യസ്തു വിജയം ചാപ്നുയാദ്ധ്രുവമ് |
മാരണോച്ചാടനാകര്ഷ സ്തംഭ മോഹന കര്മണി || 21 ||

സപ്തവാരം ജപേദേതദ്ദനാനാമേകവിംശതിഃ |
തത്തത്ഫലമവാപ്നോതി സാധകോ നാത്ര സംശയഃ || 22 ||

ഏകവിംശതിവാരം ച പഠേത്താവദ്ദിനാനി യഃ |
കാരാഗൃഹഗതം സദ്യോ രാജ്ഞാവധ്യം ച മോചയോത് || 23 ||

രാജദര്ശന വേളായാം പഠേദേതത് ത്രിവാരതഃ |
സ രാജാനം വശം നീത്വാ പ്രകൃതീശ്ച സഭാം ജയേത് || 24 ||

ഇദം ഗണേശകവചം കശ്യപേന സവിരിതമ് |
മുദ്ഗലായ ച തേ നാഥ മാംഡവ്യായ മഹര്ഷയേ || 25 ||

മഹ്യം സ പ്രാഹ കൃപയാ കവചം സര്വ സിദ്ധിദമ് |
ന ദേയം ഭക്തിഹീനായ ദേയം ശ്രദ്ധാവതേ ശുഭമ് || 26 ||

അനേനാസ്യ കൃതാ രക്ഷാ ന ബാധാസ്യ ഭവേത് വ്യാചിത് |
രാക്ഷസാസുര ബേതാള ദൈത്യ ദാനവ സംഭവാഃ || 27 ||

|| ഇതി ശ്രീ ഗണേശപുരാണേ ശ്രീ ഗണേശ കവചം സംപൂര്ണമ് ||

Also Read:

Ganesha Kavacham Lyrics in English | Sanskrit |Kannada | Telugu | Tamil | Malayalam | Bengali

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top