Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Ganapati Atharva Sheersham in Bengali and English

Ganesha Stotrams – Ganapati Atharva Sheersham Lyrics in Bengali:
|| গণপত্য়থর্বশীর্ষোপনিষত (শ্রী গণেষাথর্বষীর্ষম) ||

ওং ভদ্রং কর্ণে’ভিঃ শৃণুয়াম’ দেবাঃ | ভদ্রং প’শ্য়েমাক্ষভির্য়জ’ত্রাঃ | স্থিরৈরঙ্গৈ”স্তুষ্ঠুবাগ্‍ং স’স্তনূভিঃ’ | ব্য়শে’ম দেবহি’তং য়দায়ুঃ’ | স্বস্তি ন ইন্দ্রো’ বৃদ্ধশ্র’বাঃ | স্বস্তি নঃ’ পূষা বিশ্ববে’দাঃ | স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্য়ো অরি’ষ্টনেমিঃ | স্বস্তি নো বৃহস্পতি’র্দধাতু ||

ওং শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ’ ||

Ganapati Atharva Sheersham

ওং নম’স্তে গণপ’তয়ে | ত্বমেব প্রত্য়ক্ষং তত্ত্ব’মসি | ত্বমেব কেবলং কর্তা’‌உসি | ত্বমেব কেবলং ধর্তা’‌உসি | ত্বমেব কেবলং হর্তা’‌உসি | ত্বমেব সর্বং খল্বিদং’ ব্রহ্মাসি | ত্বং সাক্ষাদাত্মা’‌உসি নিত্য়ম || 1 ||

ঋ’তং বচ্মি | স’ত্য়ং বচ্মি || 2 ||

অব ত্বং মাম | অব’ বক্তারম” | অব’ শ্রোতারম” | অব’ দাতারম” | অব’ ধাতারম” | অবানূচানম’ব শিষ্য়ম | অব’ পশ্চাত্তা”ত | অব’ পুরস্তা”ত | অবোত্তরাত্তা”ত | অব’ দক্ষিণাত্তা”ত | অব’ চোর্ধ্বাত্তা”ত | অবাধরাত্তা”ত | সর্বতো মাং পাহি পাহি’ সমন্তাত || 3 ||

ত্বং বাঙ্ময়’স্ত্বং চিন্ময়ঃ | ত্বমানন্দময়’স্ত্বং ব্রহ্মময়ঃ | ত্বং সচ্চিদানন্দা‌உদ্বি’তীয়ো‌உসি | ত্বং প্রত্য়ক্ষং ব্রহ্মা’সি | ত্বং জ্ঞানময়ো বিজ্ঞান’ময়ো‌உসি || 4 ||

সর্বং জগদিদং ত্ব’ত্তো জায়তে | সর্বং জগদিদং ত্ব’ত্তস্তিষ্ঠতি | সর্বং জগদিদং ত্বয়ি লয়’মেষ্য়তি | সর্বং জগদিদং ত্বয়ি’ প্রত্য়েতি | ত্বং ভূমিরাপো‌உনলো‌உনি’লো নভঃ | ত্বং চত্বারি বা”ক্পদানি || 5 ||

ত্বং গুণত্র’য়াতীতঃ | ত্বম অবস্থাত্র’য়াতীতঃ | ত্বং দেহত্র’য়াতীতঃ | ত্বং কালত্র’য়াতীতঃ | ত্বং মূলাধারস্থিতো’‌உসি নিত্য়ম | ত্বং শক্তিত্র’য়াত্মকঃ | ত্বাং য়োগিনো ধ্য়ায়’ন্তি নিত্য়ম | ত্বং ব্রহ্মা ত্বং বিষ্ণুস্ত্বং রুদ্রস্ত্বমিন্দ্রস্ত্বমগ্নিস্ত্বং বায়ুস্ত্বং সূর্য়স্ত্বং চন্দ্রমাস্ত্বং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃ স্বরোম || 6 ||

গণাদিং” পূর্ব’মুচ্চার্য় বর্ণাদীং” স্তদনন্তরম | অনুস্বারঃ প’রতরঃ | অর্ধে”ন্দুলসিতম | তারে’ণ ঋদ্ধম | এতত্তব মনু’স্বরূপম | গকারঃ পূ”র্বরূপম | অকারো মধ্য়’মরূপম | অনুস্বারশ্চা”ন্ত্য়রূপম | বিন্দুরুত্ত’ররূপম | নাদঃ’ সন্ধানম | সগংহি’তা সন্ধিঃ | সৈষা গণে’শবিদ্য়া | গণ’ক ঋষিঃ | নিচৃদ্গায়’ত্রীচ্ছন্দঃ | শ্রী মহাগণপতি’র্দেবতা | ওং গং গণপ’তয়ে নমঃ || 7 ||

একদন্তায়’ বিদ্মহে’ বক্রতুণ্ডায়’ ধীমহি |
তন্নো’ দন্তিঃ প্রচোদয়া”ত || 8 ||

একদনতং চ’তুর্হস্তং পাশমং’কুশধারি’ণম | রদং’ চ বর’দং হস্তৈর্বিভ্রাণং’ মূষকধ্ব’জম | রক্তং’ লংবোদ’রং শূর্পকর্ণকং’ রক্তবাস’সম | রক্ত’গন্ধানু’লিপ্তাঙ্গং রক্তপু’ষ্পৈঃ সুপূজি’তম | ভক্তা’নুকম্পি’নং দেবং জগত্কা’রণমচ্য়ু’তম | আবি’র্ভূতং চ’ সৃষ্ট্য়াদৌ প্রকৃতে”ঃ পুরুষাত্প’রম | এবং’ ধ্য়ায়তি’ য়ো নিত্য়ং স য়োগী’ য়োগিনাং ব’রঃ || 9 ||

নমো ব্রাতপতয়ে নমো গণপতয়ে নমঃ প্রমথপতয়ে নমস্তে‌உস্তু লম্বোদরায়ৈকদন্তায় বিঘ্নবিনাশিনে শিবসুতায় শ্রীবরদমূর্তয়ে
নমঃ || 1০ ||

এতদথর্বশীর্ষং য়ো‌உধীতে | স ব্রহ্মভূয়া’য় কল্পতে | স সর্ববিঘ্নৈ”র্ন বাধ্য়তে | স সর্বতঃ সুখ’মেধতে | স পঞ্চমহাপাপা”ত প্রমুচ্য়তে | সায়ম’ধীয়ানো দিবসকৃতং পাপং’ নাশয়তি | প্রাতর’ধীয়ানো রাত্রিকৃতং পাপং’ নাশয়তি | সায়ং প্রাতঃ প্র’য়ুঞ্জানো পাপো‌உপা’পো ভবতি | ধর্মার্থকামমোক্ষং’ চ বিন্দতি | ইদমথর্বশীর্ষমশিষ্য়ায়’ ন দেয়ম | য়ো য়দি মো’হাদ দাস্য়তি স পাপী’য়ান ভবতি | সহস্রাবর্তনাদ্য়ং য়ং কাম’মধীতে | তং তমনে’ন সাধয়েত || 11 ||

অনেন গণপতিম’ভিষিঞ্চতি | স বা’গ্মী ভবতি | চতুর্থ্য়ামন’শ্নন জপতি স বিদ্য়া’বান ভবতি | ইত্য়থর্ব’ণবাক্য়ম | ব্রহ্মাদ্য়াচর’ণং বিদ্য়ান্ন বিভেতি কদা’চনেতি || 12 ||

য়ো দূর্বাঙ্কু’রৈর্য়জতি স বৈশ্রবণোপ’মো ভবতি | য়ো লা’জৈর্য়জতি স য়শো’বান ভবতি | স মেধা’বান ভবতি | য়ো মোদকসহস্রে’ণ য়জতি স বাঞ্ছিতফলম’বাপ্নোতি | য়ঃ সাজ্য় সমি’দ্ভির্য়জতি স সর্বং লভতে স স’র্বং লভতে || 13 ||

অষ্টৌ ব্রাহ্মণান সম্য়গ গ্রা’হয়িত্বা সূর্য়বর্চ’স্বী ভবতি | সূর্য়গ্রহে ম’হানদ্য়াং প্রতিমাসন্নিধৌ বা জপ্ত্বা সিদ্ধম’ন্ত্রো ভবতি | মহাবিঘ্না”ত প্রমুচ্য়তে | মহাদোষা”ত প্রমুচ্য়তে | মহাপাপা”ত প্রমুচ্য়তে | মহাপ্রত্য়বায়া”ত প্রমুচ্য়তে | স সর্ব’বিদ্ভবতি স সর্ব’বিদ্ভবতি | য় এ’বং বেদ | ইত্য়ু’পনিষ’ত || 14 ||
ওং ভদ্রং কর্ণে’ভিঃ শৃণুয়াম’ দেবাঃ | ভদ্রং প’শ্য়েমাক্ষভির্য়জ’ত্রাঃ | স্থিরৈরঙ্গৈ”স্তুষ্ঠুবাগ্‍ং স’স্তনূভিঃ’ | ব্য়শে’ম দেবহি’তং য়দায়ুঃ’ | স্বস্তি ন ইন্দ্রো’ বৃদ্ধশ্র’বাঃ | স্বস্তি নঃ’ পূষা বিশ্ববে’দাঃ | স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্য়ো অরি’ষ্টনেমিঃ | স্বস্তি নো বৃহস্পতি’র্দধাতু ||

ওং শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ’ ||

Ganesha Stotrams – Ganapati Atharva Sheersham Lyrics in English
|| ganapatyatharvasirsopanisat (sri ganesatharvasirsam) ||
om bhadram karne’bhih sṛnuyama’ devah | bhadram pa’syemaksabhiryaja’trah | sthirairaṅgai”stusṭhuvag-m sa’stanubhi’h | vyase’ma devahi’tam yadayu’h | svasti na indro’ vṛddhasra’vah | svasti na’h pusa visvave’dah | svasti nastarksyo ari’sṭanemih | svasti no bṛhaspati’rdadhatu ||

om santih santih santi’h ||

om nama’ste ganapa’taye | tvameva pratyaksam tattva’masi | tvameva kevalam karta’‌உsi | tvameva kevalam dharta’‌உsi | tvameva kevalam harta’‌உsi | tvameva sarvam khalvida’m brahmasi | tvam saksadatma’‌உsi nityam || 1 ||

ṛ’tam vacmi | sa’tyam vacmi || 2 ||

ava tvam mam | ava’ vaktaram” | ava’ srotaram” | ava’ dataram” | ava’ dhataram” | avanucanama’va sisyam | ava’ pascatta”t | ava’ purasta”t | avottaratta”t | ava’ daksinatta”t | ava’ cordhvatta”t | avadharatta”t | sarvato mam pahi pahi’ samantat || 3 ||

tvam vaṅmaya’stvam cinmayah | tvamanandamaya’stvam brahmamayah | tvam saccidananda‌உdvi’tiyo‌உsi | tvam pratyaksam brahma’si | tvam ṅñanamayo viṅñana’mayo‌உsi || 4 ||

sarvam jagadidam tva’tto jayate | sarvam jagadidam tva’ttastisṭhati | sarvam jagadidam tvayi laya’mesyati | sarvam jagadidam tvayi’ pratyeti | tvam bhumirapo‌உnalo‌உni’lo nabhah | tvam catvari va”kpadani || 5 ||

tvam gunatra’yatitah | tvam avasthatra’yatitah | tvam dehatra’yatitah | tvam kalatra’yatitah | tvam muladharasthito’‌உsi nityam | tvam saktitra’yatmakah | tvam yogino dhyaya’nti nityam | tvam brahma tvam visnustvam rudrastvamindrastvamagnistvam vayustvam suryastvam candramastvam brahma bhurbhuvah svarom || 6 ||

ganadim” purva’muccarya varnadi”m stadanantaram | anusvarah pa’ratarah | ardhe”ndulasitam | tare’na ṛddham | etattava manu’svarupam | gakarah pu”rvarupam | akaro madhya’marupam | anusvarasca”ntyarupam | bindurutta’rarupam | nada’h sandhanam | sagmhi’ta sandhih | saisa gane’savidya | gana’ka ṛsih | nicṛdgaya’tricchandah | sri mahaganapati’rdevata | om gam ganapa’taye namah || 7 ||

ekadantaya’ vidmahe’ vakratunḍaya’ dhimahi |
tanno’ dantih pracodaya”t || 8 ||

ekadantam ca’turhastam pasama’ṅkusadhari’nam | rada’m ca vara’dam hastairbibhrana’m musakadhva’jam | rakta’m lamboda’ram surpakarnaka’m raktavasa’sam | rakta’gandhanu’liptaṅgam raktapu’spaih supuji’tam | bhakta’nukampi’nam devam jagatka’ranamacyu’tam | avi’rbhutam ca’ sṛsṭyadau prakṛte”h purusatpa’ram | eva’m dhyayati’ yo nityam sa yogi’ yoginam va’rah || 9 ||

namo vratapataye namo ganapataye namah pramathapataye namaste‌உstu lambodarayaikadantaya vighnavinasine sivasutaya srivaradamurtaye
namah || 10 ||

etadatharvasirsam yo‌உdhite | sa brahmabhuya’ya kalpate | sa sarvavighnai”rna badhyate | sa sarvatah sukha’medhate | sa pañcamahapapa”t pramucyate | sayama’dhiyano divasakṛtam papa’m nasayati | pratara’dhiyano ratrikṛtam papa’m nasayati | sayam pratah pra’yuñjano papo‌உpa’po bhavati | dharmarthakamamoksa’m ca vindati | idamatharvasirsamasisyaya’ na deyam | yo yadi mo’had dasyati sa papi’yan bhavati | sahasravartanadyam yam kama’madhite | tam tamane’na sadhayet || 11 ||

anena ganapatima’bhisiñcati | sa va’gmi bhavati | caturthyamana’snan japati sa vidya’van bhavati | ityatharva’navakyam | brahmadyacara’nam vidyanna bibheti kada’caneti || 12 ||

yo durvaṅku’rairyajati sa vaisravanopa’mo bhavati | yo la’jairyajati sa yaso’van bhavati | sa medha’van bhavati | yo modakasahasre’na yajati sa vañchitaphalama’vapnoti | yah sajya sami’dbhiryajati sa sarvam labhate sa sa’rvam labhate || 13 ||

asṭau brahmanan samyag gra’hayitva suryavarca’svi bhavati | suryagrahe ma’hanadyam pratimasannidhau va japtva siddhama’ntro bhavati | mahavighna”t pramucyate | mahadosa”t pramucyate | mahapapa”t pramucyate | mahapratyavaya”t pramucyate | sa sarva’vidbhavati sa sarva’vidbhavati | ya e’vam veda | ityu’panisa’t || 14 ||

om bhadram karne’bhih sṛnuyama’ devah | bhadram pa’syemaksabhiryaja’trah | sthirairaṅgai”stusṭhuvag-m sa’stanubhi’h | vyase’ma devahi’tam yadayu’h | svasti na indro’ vṛddhasra’vah | svasti na’h pusa visvave’dah | svasti nastarksyo ari’sṭanemih | svasti no bṛhaspati’rdadhatu ||

om santih santih santi’h ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top