Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Ganeshashtakam Lyrics in English

gaṇeśāṣṭakam Lyrics in English:

yato’nantasakteranantasca jiva
yato nirgunadaprameya gunaste ।
yato bhati sarvam tridha bhedabhinnam
sada tam ganesam namamo bhajamah ॥ 1॥

yatascavirasijjagatsarvameta-
ttathabjasano visvago visvagopta ।
tathendradayo devasangha manusyah
sada tam ganesam namamo bhajamah ॥ 2॥

yato vahnibhanū bhavo bhūrjalam ca
yatah sagarascandrama vyoma vayuh ।
yatah sthavara jangama vrksasangha-
ssada tam ganesam namamo bhajamah ॥ 3॥

yato danava kinnara yaksasangha
yatascarana varana svapadasca ।
yatah paksikita yato virudhasca
sada tam ganesam namamo bhajamah ॥ 4॥

yato buddhirajñananaso mumuksoh
yatah sampado bhaktasantosikah syuh ।
yato vighnanaso yatah karyasiddhih
sada tam ganesam namamo bhajamah ॥ 5॥

yatah putrasampadyato vañchitartho
yato’bhaktavighnastathanekarūpah ।
yatah sokamohau yatah kama eva
sada tam ganesam namamo bhajamah ॥ 6॥

yato’nantasaktih sa seso babhūva
dharadharane’nekarūpe ca saktah ।
yato’nekadha svargaloka hi nana
sada tam ganesam namamo bhajamah ॥ 7॥

yato vedavaco vikuntha manobhih
sada neti netiti yatta grnanti ।
parabrahmarūpam cidanandabhūtam
sada tam ganesam namamo bhajamah ॥ 8॥

phalasrutih ।
punarūce ganadhisah stotrametatpathennarah ।
trisandhyam tridinam tasya sarvakaryam bhavisyati ॥ 9॥

yo japedastadivasam slokastakamidam subham ।
astavaram caturthyam tu so’stasiddhiravapnuyat ॥ 10॥

yah pathenmasamatram tu dasavaram dine dine ।
sa mocayedbandhagatam rajavadhyam na samsayah ॥ 11॥

vidyakamo labhedvidyam putrarthi putramapnuyat ।
vañchitan labhate sarvanekavimsativaratah ॥ 12॥

yo japetparaya bhaktya gajananapado narah ।
evamuktva tato devascantardhanam gatah prabhuh ॥ 13॥

Ganeshashtakam Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top