Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Ganesh Mantra Lyrics in English

Shri Ganeshashtakam Lyrics in English

śrīgaṇeśāṣṭakam Lyrics in English: sriganesaya namah । ganapati-parivaram carukeyuraharam giridharavarasaram yoginicakracaram । bhava-bhaya-pariharam duhkha-daridraya-duram ganapatimabhivande vakratundavataram ॥ 1॥ akhilamalavinasam panina dhvastapasam var hastapasam kanakagirinikasam suryakotiprakasam । bhavabhavagirinasam malatitiravasam ganapatimabhivande manase rajahamsam ॥ 2॥ vividha-mani-mayukhaih sobhamanam viduraih kanaka-racita-citram kanthadesevicitram । dadhati vimalaharam sarvada yatnasaram ganapatimabhivande vakratundavataram ॥ 3॥ duritagajamamandam varanim caiva vedam viditamakhilanadam nṛtyamanandakandam । dadhati […]

Ganeshashtakam Lyrics in English

gaṇeśāṣṭakam Lyrics in English: yato’nantasakteranantasca jiva yato nirgunadaprameya gunaste । yato bhati sarvam tridha bhedabhinnam sada tam ganesam namamo bhajamah ॥ 1॥ yatascavirasijjagatsarvameta- ttathabjasano visvago visvagopta । tathendradayo devasangha manusyah sada tam ganesam namamo bhajamah ॥ 2॥ yato vahnibhanū bhavo bhūrjalam ca yatah sagarascandrama vyoma vayuh । yatah sthavara jangama vrksasangha- ssada tam ganesam namamo […]

Ganeshashtakam 3 Lyrics in English

gaṇeśāṣṭakam 3 Lyrics in English: gajavadana ganesa tvam vibho visvamurte! harasi sakalavighnan vighnaraja prajanam । bhavati jagati puja purvameva tvadīya varadavara krpalo candramaule prasīda ॥ 1॥ sapadi sakalavighnam yanti dure dayalo tava suci ruciram syannamasaṅkīrtanam cet । ata iha manujastvam sarvakarye smaranti varadavara krpalo candramaule prasīda ॥ 2॥ sakaladuritahantuh ta svargamoksadidatuh suraripuvadhakarttuh sarvavighnapraharttuh । tava […]

Ganeshashtakam 2 Lyrics in English

gaṇeśāṣṭakam 2 Lyrics in English: ganapati-parivaram carukeyuraharam giridharavarasaram yoginicakracaram । bhava-bhaya-pariharaduhkha-daridrya-duram- ganapatimabhivandevakratundavataram ॥ 1॥ akhilamalavinasampaninahastapasam- kanakagirinikasamsuryakotiprakasam । bhajabhavagirinasamalatitiravasam- ganapatimabhivandemanaserajahamsam ॥ 2॥ vividha-manimayukhaih sobhamanam viduraih- kanaka-racita-citrankanthadesevicitram । dadhati vimalaharam sarvada yatnasaram ganapatimabhivande vakratundavataram ॥ 3॥ duritagajamamandam varunim caiva vedam viditamakhilanadam nrtyamanandakandam । dadhatisasisuvaktram cankusamyovisesam ganapatimabhivande sarvada”nandakandam ॥ 4॥ trinayanayutabhalesobhamane visale- mukuta-mani-sudhale mauktikanam ca jale । dhavalakusumamale […]

Sankashtaharanam Ganeshashtakam Lyrics in English

saṅkaṣṭaharaṇaṃ gaṇeśāṣṭakam athavā vakratuṇḍastotram Lyrics in English: sriganesaya namah । Om asya srisankastaharanastotramantrasya srimahaganapatirdevata, samkastaharanartha jape viniyogah । Om Om Omkararupam tryahamiti ca param yatsvarupam turiyam var Omkararupam himakararuciram traigunyatitanilam kalayati manasasteja-sindura-murtim । yogindrairbrahmarandhraih sakala-gunamayam sriharendrena sangam gam gam gam gam ganesam gajamukhamabhito vyapakam cintayanti ॥ 1॥ vam vam vam vighnarajam bhajati nijabhuje daksine nyastasundam […]

Scroll to top