Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Ganeshashtakam Lyrics in English

śrīgaṇeśāṣṭakam Lyrics in English:

sriganesaya namah ।
ganapati-parivaram carukeyuraharam
giridharavarasaram yoginicakracaram ।
bhava-bhaya-pariharam duhkha-daridraya-duram
ganapatimabhivande vakratundavataram ॥ 1॥

akhilamalavinasam panina dhvastapasam var hastapasam
kanakagirinikasam suryakotiprakasam ।
bhavabhavagirinasam malatitiravasam
ganapatimabhivande manase rajahamsam ॥ 2॥

vividha-mani-mayukhaih sobhamanam viduraih
kanaka-racita-citram kanthadesevicitram ।
dadhati vimalaharam sarvada yatnasaram
ganapatimabhivande vakratundavataram ॥ 3॥

duritagajamamandam varanim caiva vedam
viditamakhilanadam nṛtyamanandakandam ।
dadhati sasisuvaktram ca’nkusam yo visesam
ganapatimabhivande sarvada”nandakandam ॥ 4॥

trinayanayutabhale sobhamane visale
mukuta-mani-sudhale mauktikanam ca jale ।
dhavalakusumamale yasya sirsnah satale
ganapatimabhivande sarvada cakrapanim ॥ 5॥

vapusi mahati rupam pithamadau sudipam
tadupari rasakonam yasya cordhvam trikonam ।
gajamitadalapadmam samsthitam caruchadmam
ganapatimabhivande kalpavṛksasya vṛnde ॥ 6॥

varadavisadasastam daksinam yasya hastam
sadayamabhayadam tam cintaye cittasamstham ।
sabalakutilasundam caikatundam dvitundam
ganapatimabhivande sarvada vakratundam ॥ 7॥

kalpadrumadhahsthita-kamadhenum
cintamanim daksinapanisundam ।
bibhranamatyadbhutacittarupam yah
pujayet tasya samastasiddhih ॥ 8॥

vyasastakamidam punyam ganesastavanam nṛnam ।
pathatam duhkhanasaya vidyam samsriyamasnute ॥ 9॥

॥ iti sripadmapurane uttarakhande vyasaviracitam ganesastakam sampurnam ॥

Shri Ganeshashtakam Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top