Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sankashtaharanam Ganeshashtakam Lyrics in English

saṅkaṣṭaharaṇaṃ gaṇeśāṣṭakam athavā vakratuṇḍastotram Lyrics in English:

sriganesaya namah ।
Om asya srisankastaharanastotramantrasya srimahaganapatirdevata,
samkastaharanartha jape viniyogah ।
Om Om Omkararupam tryahamiti ca param yatsvarupam turiyam var Omkararupam himakararuciram
traigunyatitanilam kalayati manasasteja-sindura-murtim ।
yogindrairbrahmarandhraih sakala-gunamayam sriharendrena sangam
gam gam gam gam ganesam gajamukhamabhito vyapakam cintayanti ॥ 1॥

vam vam vam vighnarajam bhajati nijabhuje daksine nyastasundam
kram kram kram krodhamudra-dalita-ripubalam kalpavrksasya mule ।
dam dam dam dantamekam dadhati munimukham kamadhenva nisevyam
dham dham dham dharayantam dhanadamatighiyam siddhi-buddhi-dvitiyam ॥ 2॥

tum tum tum tungarupam gaganapathi gatam vyapnuvantam digantan
klim klim klim karanatham galitamadamilallola-mattalimalam ।
hrim hrim hrim karapingam sakalamunivara-dhyeyamundam ca sundam
srim srim srim srim srayantam nikhila-nidhikulam naumi herambabimbam ॥ 3॥

laum laum laum karamadyam pranavamiva padam mantramuktavalinam
suddham vighnesabijam sasikarasadrsam yoginam dhyanagamyam ।
dam dam dam damarupam dalitabhavabhayam suryakotiprakasam
yam yam yam yajnanatham japati munivaro bahyamabhyantaram ca ॥ 4॥

hum hum hum hemavarnam sruti-ganita-gunam surpakanam krpalum
dhyeyam suryasya bimbam hyurasi ca vilasat sarpayajnopavitam ।
svaha hum phat namo’ntaistha-thathatha-sahitaih pallavaih sevyamanam
mantranam saptakoti-pragunita-mahimadharamisam prapadye ॥ 5॥

purvam pitham trikonam tadupari-ruciram satkapatram pavitram
yasyordhvam suddharekha vasudala kamalam va svatejascatusram ।
madhye hunkara bijam tadanu bhagavatah svangasatkam sadasre
astau saktisca siddhirbahulaganapatirvistarasca’stakam ca ॥ 6॥

dharmadyastau prasiddha dasadisi vidita va dhvajalyah kapalam
tasya ksetradinatham munikulamakhilam mantramudramahesam ।
evam yo bhaktiyukto japati ganapatim puspa-dhupa-‘ksatadyai-
rnaivedyairmodakanam stutiyuta-vilasad-gitavaditra-nadaih ॥ 7॥

rajanastasya bhrtya iva yuvatikulam dasavat sarvadaste
laksmih sarvangayukta srayati ca sadanam kinkarah sarvalokah ।
putrah putryah pavitra ranabhuvi vijayi dyutavade’pi viro
yasyeso vighnarajo nivasati hrdaye bhaktibhagyasya rudrah ॥ 8॥

॥ iti sankastaharanam ganesastakam athava vakratundastotram sampurnam ॥

Sankashtaharanam Ganeshashtakam Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top