Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Ganeshashtakam 3 Lyrics in English

gaṇeśāṣṭakam 3 Lyrics in English:

gajavadana ganesa tvam vibho visvamurte!
harasi sakalavighnan vighnaraja prajanam ।
bhavati jagati puja purvameva tvadīya
varadavara krpalo candramaule prasīda ॥ 1॥

sapadi sakalavighnam yanti dure dayalo
tava suci ruciram syannamasaṅkīrtanam cet ।
ata iha manujastvam sarvakarye smaranti
varadavara krpalo candramaule prasīda ॥ 2॥

sakaladuritahantuh ta svargamoksadidatuh
suraripuvadhakarttuh sarvavighnapraharttuh ।
tava bhavati krpato’sesa-sampattilabho
varadavara krpalo candramaule prasīda ॥ 3॥

tava ganapa gunanam varnane naiva sakta
jagati sakalavandya sarada sarvakale ।
taditara manujanam ka katha bhaladrste
varadavara krpalo candramaule prasīda ॥ 4॥

bahutaramanujaiste divyanamnam sahasraih ।
stutihutikaranena prapyate sarvasiddhih ।
vidhirayamakhilo vai tantrasastre prasiddhah
varadavara krpalo candramaule prasīda ॥ 5॥

tvaditaradiha naste saccidanandamurtte
iti nigadati sastram visvarupam trinetra ।
tvamasi hariratha tvam saṅkarastvam vidhata
varadavara krpalo candramauleh prasīda ॥ 6॥

sakalasukhada maya ya tvadīya prasiddha
sasadharadharasune tvam taya krīḍasīha ।
nata iva bahuvesam sarvada samvidhaya
varadavara krpalo candramaule prasīda ॥ 7॥

bhava iha purataste patrarupena bharttah
bahuvidhanaralīlam tvam pradarsyasu yace ।
sapadi bhavasamudranmam samuddharayasva
varadavara krpalo candramaule prasīda ॥ 8॥

astakam gananathasya bhaktya yo manavah pathet
tasya vighnah pranasyanti ganesasya prasadatah ॥ 9॥

iti jagadguru-saṅkaracarya-svamisrīsantanandasarasvatī-sisya-
svami- srīmadanantanandasarasvatīviracitam ganesastakam sampurnam ।

Ganeshashtakam 3 Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top