Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Hanuman Bhujanga Stotram Lyrics in Tamil With Meaning

Hanumath Bhujanga Stotram Lyrics in Tamil:

॥ ஶ்ரீ ஆஞ்ஜனேய புஜங்க ஸ்தோத்ரம் ॥
ப்ரபன்னானுராக³ம் ப்ரபா⁴காஞ்சனாப⁴ம்
ஜக³த்³பீ⁴திஶௌர்யம் துஷாராத்³ரிதை⁴ர்யம் ।
த்ருʼணீபூ⁴தஹேதிம் ரணோத்³யத்³விபூ⁴திம்
ப⁴ஜே வாயுபுத்ரம் பவித்ராப்தமித்ரம் ॥ 1 ॥

ப⁴ஜே பாவனம் பா⁴வனானித்யவாஸம்
ப⁴ஜே பா³லபா⁴னு ப்ரபா⁴சாருபா⁴ஸம் ।
ப⁴ஜே சந்த்³ரிகாகுந்த³ மந்தா³ரஹாஸம்
ப⁴ஜே ஸந்ததம் ராமபூ⁴பால தா³ஸம் ॥ 2 ॥

ப⁴ஜே லக்ஷ்மணப்ராணரக்ஷாதித³க்ஷம்
ப⁴ஜே தோஷிதானேக கீ³ர்வாணபக்ஷம் ।
ப⁴ஜே கோ⁴ரஸங்க்³ராம ஸீமாஹதாக்ஷம்
ப⁴ஜே ராமநாமாதி ஸம்ப்ராப்தரக்ஷம் ॥ 3 ॥

க்ருʼதாபீ⁴லனாத³ம் க்ஷிதிக்ஷிப்தபாத³ம்
க⁴னக்ராந்த ப்⁴ருʼங்க³ம் கடிஸ்தோ²ரு ஜங்க⁴ம் ।
வியத்³வ்யாப்தகேஶம் பு⁴ஜாஶ்லேஷிதாஶ்மம்
ஜயஶ்ரீ ஸமேதம் ப⁴ஜே ராமதூ³தம் ॥ 4 ॥

சலத்³வாலகா⁴தம் ப்⁴ரமச்சக்ரவாலம்
கடோ²ராட்டஹாஸம் ப்ரபி⁴ன்னாப்³ஜஜாண்ட³ம் ।
மஹாஸிம்ஹனாதா³ த்³விஶீர்ணத்ரிலோகம்
ப⁴ஜே சாஞ்ஜனேயம் ப்ரபு⁴ம் வஜ்ரகாயம் ॥ 5 ॥

ரணே பீ⁴ஷணே மேக⁴னாதே³ ஸனாதே³
ஸரோஷே ஸமாரோபிதே மித்ரமுக்²யே ।
க²கா³நாம் க⁴னாநாம் ஸுராணாம் ச மார்கே³
நடந்தம் வஹந்தம் ஹனூமந்த மீடே³ ॥ 6 ॥

கனத்³ரத்ன ஜம்பா⁴ரி த³ம்போ⁴லிதா⁴ரம்
கனத்³த³ந்த நிர்தூ⁴தகாலோக்³ர த³ந்தம் ।
பதா³கா⁴தபீ⁴தாப்³தி⁴ பூ⁴தாதி³வாஸம்
ரணக்ஷோணித³க்ஷம் ப⁴ஜே பிங்க³லாக்ஷம் ॥ 7 ॥

மஹாக³ர்ப⁴பீடா³ம் மஹோத்பாதபீடா³ம்
மஹாரோக³பீடா³ம் மஹாதீவ்ரபீடா³ம் ।
ஹரத்யாஶு தே பாத³பத்³மானுரக்தோ
நமஸ்தே கபிஶ்ரேஷ்ட² ராமப்ரியோய: ॥ 8 ॥

ஸுதா⁴ஸிந்து⁴முல்லங்க்⁴ய நாதோ²க்³ர தீ³ப்த:
ஸுதா⁴சௌஷதீ³ஸ்தா: ப்ரகு³ப்தப்ரபா⁴வம் ।
க்ஷணத்³ரோணஶைலஸ்ய ஸாரேண ஸேதும்
வினா பூ:⁴ஸ்வயம் கஸ்ஸமர்த:² கபீந்த்³ர: ॥ 9 ॥

நிராதங்கமாவிஶ்ய லங்காம் விஶங்கோ
ப⁴வானேன ஸீதாதிஶோகாபஹாரீ ।
ஸமுத்³ராந்தரங்கா³தி³ ரௌத்³ரம் வினித்³ரம்
விலங்க்⁴யோரு ஜங்க⁴ஸ்துதாऽமர்த்யஸங்க:⁴ ॥ 10 ॥

ரமானாத² ராம: க்ஷமானாத² ராம:
அஶோகேன ஶோகம் விஹாய ப்ரஹர்ஷம் ।
வனாந்தர்க⁴னம் ஜீவனம் தா³னவாநாம்
விபாட்ய ப்ரஹர்ஷாத் ஹனூமத் த்வமேவ ॥ 11 ॥

ஜராபா⁴ரதோ பூ⁴ரிபீடா³ம் ஶரீரே
நிராதா⁴ரணாரூட⁴ கா³ட⁴ ப்ரதாபே ।
ப⁴வத்பாத³ப⁴க்திம் ப⁴வத்³ப⁴க்திரக்திம்
குரு ஶ்ரீஹனூமத்ப்ரபோ⁴ மே த³யாலோ ॥ 12 ॥

மஹாயோகி³னோ ப்³ரஹ்மருத்³ராத³யோ வா
ந ஜானந்தி தத்த்வம் நிஜம் ராக⁴வஸ்ய ।
கத²ம் ஜ்ஞாயதே மாத்³ருʼஶே நித்யமேவ
ப்ரஸீத³ ப்ரபோ⁴ வானரேந்த்³ரோ நமஸ்தே ॥ 13 ॥

நமஸ்தே மஹாஸத்த்வவாஹாய துப்⁴யம்
நமஸ்தே மஹாவஜ்ர தே³ஹாய துப்⁴யம் ।
நமஸ்தே பரீபூ⁴த ஸூர்யாய துப்⁴யம்
நமஸ்தே க்ருʼதமர்த்ய கார்யாய துப்⁴யம் ॥ 14 ॥

நமஸ்தே ஸதா³ ப்³ரஹ்மசர்யாய துப்⁴யம்
நமஸ்தே ஸதா³ வாயுபுத்ராய துப்⁴யம் ।
நமஸ்தே ஸதா³ பிங்க³லாக்ஷாய துப்⁴யம்
நமஸ்தே ஸதா³ ராமப⁴க்தாய துப்⁴யம் ॥ 15 ॥

॥ ப²லஶ்ருதி: ॥
ஹனுமத்³பு⁴ஜங்க³ப்ரயாதம் ப்ரபா⁴தே
ப்ரதோ³ஷேऽபி வா சார்த⁴ராத்ரேऽப்யமர்த்ய: ।
பட²ன்னஶ்னதோऽபி ப்ரமுக்தாக⁴ஜாலம்
ஸதா³ ஸர்வதா³ ராமப⁴க்திம் ப்ரியாதி ॥ 16 ॥
Hanuman Bhujanga Stotram

Hanumath Bhujanga Stotram Meaning:

I salute Him, who shines like the Sun,
Who killed Rakshasas like Aksha,
Who destroyed the pride of the ten headed,
Who is the devotee of lotus feet of Rama,
Who removed the great sorrow of Sita,
And who is the son of Wind God.

Please see, see me with real feeling of mercy,
Please save, save me from the hands of enemies,
Make my slave the three worlds and their kings,
And please give, give me wealth and fame.

Salutations to son of Anjana, please always save me from danger,
Salutations o the great monkey, please cut of my bondage and release me.

Salutations to the three eyed one, please daily save from dangers,
Salutations to the emissary of Rama, kill, kill serious diseases.

Always, Cast spell on all my enemies, make all kings love me,
And Kill all those who hate me, Oh, son of three eyed one.

He who carried sanjeevini mountain, please remove my sorrows,
Killer of the asura called Aksha, destroy awesome troubles.

Lord of all monkeys who is exuberant, kill all my sorrows,
Save me by killing all my enemies and protect me by giving wealth.

If men pray Lord Hanuman thus with devotion,
He would realize all his wishes along with his sons and grandsons.

Also Read:

Hanumath Bhujanga Stotram Lyrics Hindi | Telugu | Tamil | Kannada | Malayalam | Bengali | English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top