Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Hymn to Kottai Ishvara Lyrics in Gujarati | ગોષ્ઠેશ્વરાષ્ટકમ્

ગોષ્ઠેશ્વરાષ્ટકમ્ Lyrics in Gujarati:

સત્યજ્ઞાનમનન્તમદ્વયસુખાકારં ગુહાન્તઃસ્થિત-
શ્રીચિદ્વ્યોમ્નિ ચિદર્કરૂપમમલં યદ્ બ્રહ્મ તત્ત્વં પરમ્ ।
નિર્બીજસ્થલમધ્યભાગવિલસદ્ગોષ્ઠોત્થવલ્મીક-
સમ્ભૂતં સત્ પુરતો વિભાત્યહહ તદ્ગોષ્ઠેશલિઙ્ગાત્મના ॥ ૧॥

સર્વજ્ઞત્વનિદાનભૂતકરુણામૂર્તિસ્વરૂપામલા
ચિચ્છક્તિર્જડશક્તિકૈતવવશાત્ કાઞ્ચીનદીત્વં ગતા ।
વલ્મીકાશ્રયગોષ્ઠનાયકપરબ્રહ્મૈક્યકર્ત્રી મુહુઃ
નૃણાં સ્નાનકૃતાં વિભાતિ સતતં શ્રીપિપ્પિલારણ્યગા ॥ ૨॥

શ્રીમદ્રાજતશૈલશૃઙ્ગવિલસચ્છ્રીમદ્ગુહાયાં મહી-
વાર્વહ્ન્યાશુગખાત્મિકી વિજયતે યા પઞ્ચલિઙ્ગાકૃતિઃ ।
સૈવાશક્તજનેષુ ભૂરિકૃપયા શ્રીપિપ્પિલારણ્યગે
વલ્મીકે કિલ ગોષ્ઠનાયકમહાલિઙ્ગાત્મના ભાસતે ॥ ૩॥

યત્રાદ્યાપ્યણિમાદિસિદ્ધિનિપુણાઃ સિદ્ધેશ્વરાણાં ગણાઃ
તત્તદ્દિવ્યગુહાસુ સન્તિ યમિદૃગ્દૃશ્યા મહાવૈભવાઃ ।
યત્રૈવ ધ્વનિરર્ધરાત્રસમયે પુણ્યાત્મભિઃ શ્રૂયતે
પૂજાવાદ્યસમુત્થિતઃ સુમનસાં તં રાજતાદ્રિં ભજે ॥ ૪॥

શ્રીમદ્રાજતપર્વતાકૃતિધરસ્યાર્ધેન્દુચૂડામણે-
ર્લોમૈકં કિલ વામકર્ણજનિતં કાઞ્ચીતરુત્વં ગતમ્ ।
તસ્માદુત્તરવાહિની ભુવિ ભવાન્યાખ્યા તતઃ પૂર્વગા
કાઞ્ચીનદ્યભિધા ચ પશ્ચિમગતા નિલાનદી પાવની ॥ ૫॥

શ્રીમદ્ભાર્ગવહસ્તલગ્નપરશુવ્યાઘટ્ટનાદ્ દારિતે
ક્ષોણીધ્રે સતિ વામદક્ષિણગિરિદ્વન્દ્વાત્મના ભેદિતે ।
તન્મધ્યપ્રથિતે વિદારધરણીભાગેતિનદ્યાશ્રયે
સા નીલાતટિની પુનાતિ હિ સદા કલ્પાદિગાન્ પ્રાણિનઃ ॥ ૬॥

કલ્પાદિસ્થલમધ્યભાગનિલયે શ્રીવિશ્વનાથાભિધે
લિઙ્ગે પિપ્પિલકાનનાન્તરગતશ્રીગોષ્ઠનાથાભિધઃ ।
શ્રીશમ્ભુઃ કરુણાનિધિઃ પ્રકુરુતે સાંનિધ્યમન્યાદૃશં
તત્પત્ની ચ વિરાજતેઽત્ર તુ વિશાલાક્ષીતિ નામાઙ્કિતા ॥ ૭॥

શ્રીકાઞ્ચીતરુમૂલપાવનતલં ભ્રાજત્ત્રિવેણ્યુદ્ભવં
ત્યક્ત્વાન્યત્ર વિધાતુમિચ્છતિ મુહુર્યસ્તીર્થયાત્રાદિકમ્ ।
સોઽયં હસ્તગતં વિહાય કુધિયા શાખાગ્રલીનં વૃથા
યષ્ટ્યા તાડિતુમીહતે જડમતિર્નિઃસારતુચ્છં ફલમ્ ॥ ૮॥

શ્રીમદ્રાજતશૈલોત્થત્રિવેણીમહિમાઙ્કિતમ્ ।
ગોષ્ઠેશ્વરાષ્ટકમિદં સારજ્ઞૈરવલોક્યતામ્ ॥ ૯॥

ઇતિ ગોષ્ઠેશ્વરાષ્ટકં સમ્પૂર્ણમ્

Goshtheshvarashtakan is from a group of short poems of modern times from Coimbatore. GoShtheshvara figuring in this hymn is kottai Ishvara, in the temple behind the municipal office in the town of Coimbatore. The Rajatashaila in verse 3 (and the last verse) is Valliangiri near Erode; guha in verse 3 refers to a neighbouring place near Bhavani; triveni in verse 8 is the sangam at BhavAni, of the Kaveri, Bhavani and Noyyal; pippilaranya in verse 3 is the old name of the place where the shrine of Perur, on the outskirts of Coimbatore, stands. kanchitaru in verse 5 is the kshetravriksha at the Perur shrine and kanchinadi is the river Noyyal running nearby. nilanadi is the river starting near Valliangiri. vishvanatha and vishalakshi (verse 7) are the deities in the Avanashi temple, 20 miles from Coimbatore. vidaradharani (in verse 6) is the landmark forming the TamilNadu Kerala border in this area.

Hymn to Kottai Ishvara Lyrics in Gujarati | ગોષ્ઠેશ્વરાષ્ટકમ્

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top