Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Sri Krishna Ashtakam in Gujarati

ગોષ્ઠેશ્વરાષ્ટકમ્ Lyrics in Gujarati: સત્યજ્ઞાનમનન્તમદ્વયસુખાકારં ગુહાન્તઃસ્થિત- શ્રીચિદ્વ્યોમ્નિ ચિદર્કરૂપમમલં યદ્ બ્રહ્મ તત્ત્વં પરમ્ । નિર્બીજસ્થલમધ્યભાગવિલસદ્ગોષ્ઠોત્થવલ્મીક- સમ્ભૂતં સત્ પુરતો વિભાત્યહહ તદ્ગોષ્ઠેશલિઙ્ગાત્મના ॥ ૧॥ સર્વજ્ઞત્વનિદાનભૂતકરુણામૂર્તિસ્વરૂપામલા ચિચ્છક્તિર્જડશક્તિકૈતવવશાત્ કાઞ્ચીનદીત્વં ગતા । વલ્મીકાશ્રયગોષ્ઠનાયકપરબ્રહ્મૈક્યકર્ત્રી…

શ્રીગોવિન્દદેવાષ્ટકમ્ Lyrics in Gujarati: જામ્બૂનદોષ્ણીષવિરાજિમુક્તા માલામણિદ્યોતિશિખણ્ડકસ્ય । ભઙ્ગ્યા નૃણાં લોલુપયન્ દૃશઃ શ્રી ગોવિન્દદેવઃ શરણં મમાસ્તુ ॥ ૧॥ કપોલયોઃ કુણ્ડલલાસ્યહાસ્ય- ચ્છવિચ્છિટાચુમ્બિતયોર્યુગેન । સંમોહયન્ સમ્ભજતાં ધિયઃ શ્રી ગોવિન્દદેવઃ શરણં…

શ્રીગોવર્ધનાષ્ટકમ્ Lyrics in Gujarati: કૃષ્ણપ્રસાદેન સમસ્તશૈલ સામ્રાજ્યમાપ્નોતિ ચ વૈરિણોઽપિ । શક્રસ્ય યઃ પ્રાપ બલિં સ સાક્ષા- દ્ગોવર્ધનો મે દિશતામભીષ્ટમ્ ॥ ૧॥ સ્વપ્રેષ્ઠહસ્તામ્બુજસૌકુમાર્ય સુખાનુભૂતેરતિભૂમિ વૃત્તેઃ । મહેન્દ્રવજ્રાહતિમપ્યજાનન્ ગોવર્ધનો…

શ્રીગોવર્ધનાષ્ટકમ્ ૧ Lyrics in Gujarati: પ્રથમં શ્રીગોવર્ધનાષ્ટકં નમઃ શ્રીગોવર્ધનાય । ગોવિન્દાસ્યોત્તંસિત વંશીક્વણિતોદ્ય- લ્લાસ્યોત્કણ્ઠામત્તમયૂરવ્રજવીત । રાધાકુણ્ડોત્તુઙ્ગતરઙ્ગાઙ્કુરિતાઙ્ગ પ્રત્યાશાં મે ત્વં કુરુ ગોવર્ધન પૂર્ણામ્ ॥ ૧॥ યસ્યોત્કર્ષાદ્ વિસ્મિતધીભિર્વ્રજદેવી વૃન્દૈર્વર્ષં વણિતમાસ્તે…

શ્રીગોકુલેશાષ્ટકમ્ Lyrics in Gujarati: નન્દગોપભૂપવંશભૂષણં વિભૂષણં var વિદૂષણં ભૂમિભૂતિભુરિભાગ્યભાજનં ભયાપહમ્ । ધેનુધર્મરક્ષણાવતીર્ણપૂર્ણવિગ્રહમ્ નીલવારિવાહકાન્તિગોકુલેશમાશ્રયે ॥ ૧॥ ગોપબાલસુન્દરીગણાવૃતં કલાનિધિં રાસમણ્ડલીવિહારકારિકામસુન્દરમ્ । પદ્મયોનિશઙ્કરાદિદેવવૃન્દવન્દિતં નીલવારિવાહકાન્તિગોકુલેશમાશ્રયે ॥ ૨॥ ગોપરાજરત્નરાજિમન્દિરાનુરિઙ્ગણં ગોપબાલબાલિકાકલાનુરુદ્ધગાયનમ્ । સુન્દરીમનોજભાવભાજનામ્બુજાનનં…

શ્રીગોકુલેશશયનાષ્ટકમ્ Lyrics in Gujarati: પ્રાતઃ સ્મરામિ ગુરુગોકુલનાથસંજ્ઞં સંસારસાગરસમુત્તરણૈકસેતુમ્ । શ્રીકૃષ્ણચન્દ્રચરણામ્બુજસર્વકાલ- સંશુદ્ધસેવનવિધૌ કમલાવતારમ્ ॥ ૧॥ પ્રસ્વાપ્ય નન્દતનયં પ્રણયેન પશ્ચા- દાનન્દપૂર્ણનિજમન્દિરમભ્યુપેતમ્ । સ્થૂલોપધાનસહિતાસનસન્નિષણ્ણં શ્રીગોકુલેશમનિશં નિશિ ચિન્તયામિ ॥ ૨॥ અભ્યગ્રભક્તકરદત્તસિતાભ્રયુક્તં…

શ્રીગોકુલેશદ્વાત્રિંશન્નામાષ્ટકમ્ Lyrics in Gujarati: શ્રીગોકુલેશો જયતિ નમસ્તે ગોકુલાધિપ । નમસ્તે ગોકુલારાધ્ય નમસ્તે ગોકુલપ્રભો ॥ ૧॥ નમસ્તે ગોકુલમણે નમસ્તે ગોકુલોત્સવ । નમસ્તે ગોકુલૈકાશ નમસ્તે ગોકુલોદય ॥ ૨॥ નમસ્તે…

શ્રીગોકુલાષ્ટકમ્ અથવા ગોકુલનામસ્તોત્રમ્ Lyrics in Gujarati: શ્રીમદ્ગોકુલસર્વસ્વં શ્રીમદ્ગોકુલમણ્ડનમ્ । શ્રીમદ્ગોકુલદક્તારા શ્રીમદ્ગોકુલજીવનમ્ ॥ ૧॥ શ્રીમદ્ગોકુલમાત્રેશઃ શ્રીમદ્ગોકુલપાલક । ધીમદ્ગોકુલલીલાબ્ધિઃ ત્રીમદ્ગોકુલસંશ્રયઃ મે ૨॥ શ્રીમદ્ગોકુલજીવાત્મા શ્રીમદ્ગોકુલમાનસમ્ । શ્રીમદ્ગોકુલદુઃખઘ્નઃ શ્રીમદ્ગોકુલવીક્ષિતઃ ॥ ૩॥…

શ્રીગોકુલનાથાષ્ટકમ્ Lyrics in Gujarati: ભવભીતજનાખિલભીતિહરં હરવન્દિતનન્દતનૂજરતમ્ । રતવૃદ્ધગુરુદ્વિજભૃત્યજનં જનદુર્લભમાર્ગસુબોધકરમ્ ॥ ૧॥ કરપદ્મસુસેવિતશૈલધરં ધરણીતલવિશ્રુતસાધુગુણમ્ । ગુણસિન્ધુવિમર્દિતદુષ્ટમુખં મુખકલ્પિતમાર્ગનિવૃત્તિપરમ્ ॥ ૨॥ પરમપ્રિયમઙ્ગલવેષધરં વરબન્ધુસુહૃત્સુતલબ્ધસુખમ્ । સુખસાગરમમ્બુજચારુમુખં મુખપઙ્કજકીર્તિતકૃષ્ણકથમ્ ॥ ૩॥ કથનીયગુણામૃતવારિનિધિં નિધિસેવિતમર્ચિતપદ્મપદમ્…

શ્રીગોકુલનન્દગોવિન્દદેવાષ્ટકમ્ Lyrics in Gujarati: કોટિકન્દર્પસન્દર્પવિધ્વંસન સ્વીયરૂપામૃતાપ્લાવિતક્ષ્માતલ । ભક્તલોકેક્ષણં સક્ષણં તર્ષયન્ ગોકુલાનન્દ ગોવિન્દ તુભ્યં નામઃ ॥ ૧॥ યસ્ય સૌરભ્યસૌલભ્યભાગ્ગોપિકા ભાગ્યલેશાય લક્ષ્મ્યાપિ તપ્તં તપઃ । નિન્દિતેન્દીવરશ્રીક તસ્મૈ મુહુ- ર્ગોકુલાનન્દ…