Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Sri Krishna Ashtakam in Gujarati

Hymn to Kottai Ishvara Lyrics in Gujarati | ગોષ્ઠેશ્વરાષ્ટકમ્

ગોષ્ઠેશ્વરાષ્ટકમ્ Lyrics in Gujarati: સત્યજ્ઞાનમનન્તમદ્વયસુખાકારં ગુહાન્તઃસ્થિત- શ્રીચિદ્વ્યોમ્નિ ચિદર્કરૂપમમલં યદ્ બ્રહ્મ તત્ત્વં પરમ્ । નિર્બીજસ્થલમધ્યભાગવિલસદ્ગોષ્ઠોત્થવલ્મીક- સમ્ભૂતં સત્ પુરતો વિભાત્યહહ તદ્ગોષ્ઠેશલિઙ્ગાત્મના ॥ ૧॥ સર્વજ્ઞત્વનિદાનભૂતકરુણામૂર્તિસ્વરૂપામલા ચિચ્છક્તિર્જડશક્તિકૈતવવશાત્ કાઞ્ચીનદીત્વં ગતા । વલ્મીકાશ્રયગોષ્ઠનાયકપરબ્રહ્મૈક્યકર્ત્રી મુહુઃ નૃણાં સ્નાનકૃતાં વિભાતિ સતતં શ્રીપિપ્પિલારણ્યગા ॥ ૨॥ શ્રીમદ્રાજતશૈલશૃઙ્ગવિલસચ્છ્રીમદ્ગુહાયાં મહી- વાર્વહ્ન્યાશુગખાત્મિકી વિજયતે યા પઞ્ચલિઙ્ગાકૃતિઃ । સૈવાશક્તજનેષુ ભૂરિકૃપયા શ્રીપિપ્પિલારણ્યગે વલ્મીકે કિલ ગોષ્ઠનાયકમહાલિઙ્ગાત્મના ભાસતે ॥ ૩॥ યત્રાદ્યાપ્યણિમાદિસિદ્ધિનિપુણાઃ સિદ્ધેશ્વરાણાં ગણાઃ તત્તદ્દિવ્યગુહાસુ […]

Shri Govindadevashtakam Lyrics in Gujarati with Meaning | શ્રીગોવિન્દદેવાષ્ટકમ્

શ્રીગોવિન્દદેવાષ્ટકમ્ Lyrics in Gujarati: જામ્બૂનદોષ્ણીષવિરાજિમુક્તા માલામણિદ્યોતિશિખણ્ડકસ્ય । ભઙ્ગ્યા નૃણાં લોલુપયન્ દૃશઃ શ્રી ગોવિન્દદેવઃ શરણં મમાસ્તુ ॥ ૧॥ કપોલયોઃ કુણ્ડલલાસ્યહાસ્ય- ચ્છવિચ્છિટાચુમ્બિતયોર્યુગેન । સંમોહયન્ સમ્ભજતાં ધિયઃ શ્રી ગોવિન્દદેવઃ શરણં મમાસ્તુ ॥ ૨॥ સ્વપ્રેયસીલોચનકોણશીધુ પ્રાપ્ત્યૈ પુરોવર્તિ જનેક્ષણેન । ભાવં કમપ્યુદ્ગમયન્ બુધાનાં ગોવિન્દદેવઃ શરણં મમાસ્તુ ॥ ૩॥ વામપ્રગણ્ડાર્પિતગણ્ડભાસ્વત્ તાટઙ્કલોલાલકકાન્તિસિક્તૈઃ । ભ્રૂવલ્ગનૈરુન્મદયન્ કુલસ્ત્રી- ર્ગોવિન્દદેવઃ શરણં મમાસ્તુ ॥ ૪॥ દૂરે સ્થિતાસ્તા […]

Vishvanathachakravartin’s Shri Govardhanashtakam Lyrics in Gujarati | શ્રીગોવર્ધનાષ્ટકમ્

શ્રીગોવર્ધનાષ્ટકમ્ Lyrics in Gujarati: કૃષ્ણપ્રસાદેન સમસ્તશૈલ સામ્રાજ્યમાપ્નોતિ ચ વૈરિણોઽપિ । શક્રસ્ય યઃ પ્રાપ બલિં સ સાક્ષા- દ્ગોવર્ધનો મે દિશતામભીષ્ટમ્ ॥ ૧॥ સ્વપ્રેષ્ઠહસ્તામ્બુજસૌકુમાર્ય સુખાનુભૂતેરતિભૂમિ વૃત્તેઃ । મહેન્દ્રવજ્રાહતિમપ્યજાનન્ ગોવર્ધનો મે દિષતામભીષ્ટમ્ ॥ ૨॥ યત્રૈવ કૃષ્ણો વૃષભાનુપુત્ર્યા દાનં ગૃહીતું કલહં વિતેને । શ્રુતેઃ સ્પૃહા યત્ર મહત્યતઃ શ્રી ગોવર્ધનો મે દિષતામભિષ્ટમ્ ॥ ૩॥ સ્નાત્વા સરઃ સ્વશુ સમીર હસ્તી યત્રૈવ […]

Shri Govardhanashtakam 1 Lyrics in Gujarati | શ્રીગોવર્ધનાષ્ટકમ્ ૧

શ્રીગોવર્ધનાષ્ટકમ્ ૧ Lyrics in Gujarati: પ્રથમં શ્રીગોવર્ધનાષ્ટકં નમઃ શ્રીગોવર્ધનાય । ગોવિન્દાસ્યોત્તંસિત વંશીક્વણિતોદ્ય- લ્લાસ્યોત્કણ્ઠામત્તમયૂરવ્રજવીત । રાધાકુણ્ડોત્તુઙ્ગતરઙ્ગાઙ્કુરિતાઙ્ગ પ્રત્યાશાં મે ત્વં કુરુ ગોવર્ધન પૂર્ણામ્ ॥ ૧॥ યસ્યોત્કર્ષાદ્ વિસ્મિતધીભિર્વ્રજદેવી વૃન્દૈર્વર્ષં વણિતમાસ્તે હરિદાસ્યમ્ । ચિત્રૈર્યુઞ્જન સ દ્યુતિપુઞ્જૈરખિલાશાં પ્રત્યાશાં મે ત્વં કુરુ ગોવર્ધન પૂર્ણામ્ ॥ ૨॥ વિન્દદ્ભિર્યો મન્દિરતાં કન્દરવૃન્દૈઃ કન્દૈશ્ચેન્દોર્બન્ધુભિરાનન્દયતીશમ્ । વૈદૂર્યાભૈર્નિર્ઝરતોયૈરપિ સોઽયં પ્રત્યાશાં મે ત્વં કુરુ ગોવર્ધન પૂર્ણામ્ ॥ ૩॥ […]

Shri Gokulesh Ashtakam Lyrics in Gujarati | શ્રીગોકુલેશાષ્ટકમ્

શ્રીગોકુલેશાષ્ટકમ્ Lyrics in Gujarati: નન્દગોપભૂપવંશભૂષણં વિભૂષણં var વિદૂષણં ભૂમિભૂતિભુરિભાગ્યભાજનં ભયાપહમ્ । ધેનુધર્મરક્ષણાવતીર્ણપૂર્ણવિગ્રહમ્ નીલવારિવાહકાન્તિગોકુલેશમાશ્રયે ॥ ૧॥ ગોપબાલસુન્દરીગણાવૃતં કલાનિધિં રાસમણ્ડલીવિહારકારિકામસુન્દરમ્ । પદ્મયોનિશઙ્કરાદિદેવવૃન્દવન્દિતં નીલવારિવાહકાન્તિગોકુલેશમાશ્રયે ॥ ૨॥ ગોપરાજરત્નરાજિમન્દિરાનુરિઙ્ગણં ગોપબાલબાલિકાકલાનુરુદ્ધગાયનમ્ । સુન્દરીમનોજભાવભાજનામ્બુજાનનં નીલવારિવાહકાન્તિગોકુલેશમાશ્રયે ॥ ૩॥ કંસકેશિકુઞ્જરાજદુષ્ટદૈત્યદારણં ઇન્દ્રસૃષ્ટવૃષ્ટિવારિવારણોદ્ધૃતાચલમ્ । કામધેનુકારિતાભિધાનગાનશોભિતં નીલવારિવાહકાન્તિગોકુલેશમાશ્રયે ॥ ૪॥ ગોપિકાગૃહાન્તગુપ્તગવ્યચૌર્યચઞ્ચલં દુગ્ધભાણ્ડભેદભીતલજ્જિતાસ્યપઙ્કજમ્ । ધેનુધૂલિધૂસરાઙ્ગશોભિહારનૂપુરં નીલવારિવાહકાન્તિગોકુલેશમાશ્રયે ॥ ૫॥ વત્સધેનુગોપબાલભીષણોત્થવહ્નિપં કેકિપિચ્છકલ્પિતાવતંસશોભિતાનનમ્ । વેણુવાદ્યમત્તધોષસુન્દરીમનોહરં નીલવારિવાહકાન્તિગોકુલેશમાશ્રયે ॥ ૬॥ ગર્વિતામરેન્દ્રકલ્પકલ્પિતાન્નભોજનં શારદારવિન્દવૃન્દશોભિહંસજારતમ્ । દિવ્યગન્ધલુબ્ધભૃઙ્ગપારિજાતમાલિનં […]

Shri Gokuleshashayanashyakam Lyrics in Gujarati | શ્રીગોકુલેશશયનાષ્ટકમ્

શ્રીગોકુલેશશયનાષ્ટકમ્ Lyrics in Gujarati: પ્રાતઃ સ્મરામિ ગુરુગોકુલનાથસંજ્ઞં સંસારસાગરસમુત્તરણૈકસેતુમ્ । શ્રીકૃષ્ણચન્દ્રચરણામ્બુજસર્વકાલ- સંશુદ્ધસેવનવિધૌ કમલાવતારમ્ ॥ ૧॥ પ્રસ્વાપ્ય નન્દતનયં પ્રણયેન પશ્ચા- દાનન્દપૂર્ણનિજમન્દિરમભ્યુપેતમ્ । સ્થૂલોપધાનસહિતાસનસન્નિષણ્ણં શ્રીગોકુલેશમનિશં નિશિ ચિન્તયામિ ॥ ૨॥ અભ્યગ્રભક્તકરદત્તસિતાભ્રયુક્તં તામ્બૂલપૂર્ણવદનં સદનં રસાબ્ધેઃ । આવેષ્ટિતં પરિત આત્મજનૈરશેષૈઃ શ્રીગોકુલેશમનિશં નિશિ ચિન્તયામિ ॥ ૩॥ જાતે તથા પ્રભુકથાકથને તદાની- મુત્થાપિતે પરિચયેણ પૃથૂપધાને । ગન્તું ગૃહાય સુહૃદઃ સ્વયમુક્તવન્તં શ્રીગોકુલેશમનિશં નિશિ ચિન્તયામિ ॥ […]

Shri Gokuleshadvatrimshannama Ashtakam Lyrics in Gujarati | શ્રીગોકુલેશદ્વાત્રિંશન્નામાષ્ટકમ્

શ્રીગોકુલેશદ્વાત્રિંશન્નામાષ્ટકમ્ Lyrics in Gujarati: શ્રીગોકુલેશો જયતિ નમસ્તે ગોકુલાધિપ । નમસ્તે ગોકુલારાધ્ય નમસ્તે ગોકુલપ્રભો ॥ ૧॥ નમસ્તે ગોકુલમણે નમસ્તે ગોકુલોત્સવ । નમસ્તે ગોકુલૈકાશ નમસ્તે ગોકુલોદય ॥ ૨॥ નમસ્તે ગોકુલપતે નમસ્તે ગોકુલાત્મક । નમસ્તે ગોકુલસ્વામિન્ નમસ્તે ગોકુલેશ્વર ॥ ૩॥ નમસ્તે ગોકુલાનન્દ નમસ્તે ગોકુલપ્રિય । નમસ્તે ગોકુલાહ્લાદ નમસ્તે ગોકુલવ્રજ ॥ ૪॥ નમસ્તે ગોકુલોત્સાહ નમસ્તે ગોકુલાવન । નમસ્તે ગોકુલોદ્ગીત […]

Shri Gokul Ashtakam Lyrics in Gujarati with Meaning | શ્રીગોકુલાષ્ટકમ્ અથવા ગોકુલનામસ્તોત્રમ્

શ્રીગોકુલાષ્ટકમ્ અથવા ગોકુલનામસ્તોત્રમ્ Lyrics in Gujarati: શ્રીમદ્ગોકુલસર્વસ્વં શ્રીમદ્ગોકુલમણ્ડનમ્ । શ્રીમદ્ગોકુલદક્તારા શ્રીમદ્ગોકુલજીવનમ્ ॥ ૧॥ શ્રીમદ્ગોકુલમાત્રેશઃ શ્રીમદ્ગોકુલપાલક । ધીમદ્ગોકુલલીલાબ્ધિઃ ત્રીમદ્ગોકુલસંશ્રયઃ મે ૨॥ શ્રીમદ્ગોકુલજીવાત્મા શ્રીમદ્ગોકુલમાનસમ્ । શ્રીમદ્ગોકુલદુઃખઘ્નઃ શ્રીમદ્ગોકુલવીક્ષિતઃ ॥ ૩॥ થ શ્રીમદ્ગોકુલસૌન્દર્યં શ્રીમદ્ગોકુલસત્ફલમ્ । શ્રીમદ્ગોકુલગોપ્રાણઃ શ્રીમદ્ગોકુલકામહઃ ॥ ૪॥ શ્રીમદ્ગોકુલરાકેશઃ શ્રીમદ્ગોકુલતારકઃ । શ્રીમદ્ગોકુલપદ્માલિઃ શ્રીમદ્ગોકુલસંસ્તુતઃ ॥ ૫॥ શ્રીમદ્ગોકુલસઙ્ગીતઃ શ્રીમદ્ગોકુલલાસ્યકૃત્ । શ્રીમદ્ગોકુલભાવાત્મા શ્રીમદ્ગોકુલપાલકઃ ॥ ૬॥ શ્રીમદ્ગોકુલહૃત્સ્થાનઃ શ્રીમદ્ગોકુલસંવૃતઃ । શ્રીમદ્ગોકુલદૃક્પુષ્ટઃ શ્રીમદ્ગોકુલમોદિતઃ ॥ […]

Shri Gokulanathashtakam Lyrics in Gujarati | શ્રીગોકુલનાથાષ્ટકમ્

શ્રીગોકુલનાથાષ્ટકમ્ Lyrics in Gujarati: ભવભીતજનાખિલભીતિહરં હરવન્દિતનન્દતનૂજરતમ્ । રતવૃદ્ધગુરુદ્વિજભૃત્યજનં જનદુર્લભમાર્ગસુબોધકરમ્ ॥ ૧॥ કરપદ્મસુસેવિતશૈલધરં ધરણીતલવિશ્રુતસાધુગુણમ્ । ગુણસિન્ધુવિમર્દિતદુષ્ટમુખં મુખકલ્પિતમાર્ગનિવૃત્તિપરમ્ ॥ ૨॥ પરમપ્રિયમઙ્ગલવેષધરં વરબન્ધુસુહૃત્સુતલબ્ધસુખમ્ । સુખસાગરમમ્બુજચારુમુખં મુખપઙ્કજકીર્તિતકૃષ્ણકથમ્ ॥ ૩॥ કથનીયગુણામૃતવારિનિધિં નિધિસેવિતમર્ચિતપદ્મપદમ્ । પદપઙ્કજસંશ્રિતવિજ્ઞબુધં બુધવિઠ્ઠલનાથચતુર્થસુતમ્ ॥ ૪॥ સુતરાં કરુણાબ્ધિમનન્તગુણં ગુણરત્નવિરાજિતશુદ્ધતનુમ્ । તનુરત્નવશીકૃતનન્દસુતં સુતમિત્રકલત્રસુસેવ્યપદમ્ ॥ ૫॥ પદપઙ્કજપાવિતસાધુજનં જનહેતુગૃહીતમનુષ્યતનુમ્ । તનુકાન્તિતિરસ્કૃતપઞ્ચશરં શરણાગતરક્ષિતભક્તજનમ્ ॥ ૬॥ જનતોષણપોષણદત્તહૃદં હૃદયાર્પિતગોપવધૂરમણમ્ । રમણીયતરામલભક્તિકૃતં કૃતકૃષ્ણકથામૃતતૃપ્તજનમ્ ॥ ૭॥ જનવાઞ્છિતકામદરત્નગુણં […]

Shri Gokulanandagovindadevashtakam Lyrics in Gujarati with Meaning

શ્રીગોકુલનન્દગોવિન્દદેવાષ્ટકમ્ Lyrics in Gujarati: કોટિકન્દર્પસન્દર્પવિધ્વંસન સ્વીયરૂપામૃતાપ્લાવિતક્ષ્માતલ । ભક્તલોકેક્ષણં સક્ષણં તર્ષયન્ ગોકુલાનન્દ ગોવિન્દ તુભ્યં નામઃ ॥ ૧॥ યસ્ય સૌરભ્યસૌલભ્યભાગ્ગોપિકા ભાગ્યલેશાય લક્ષ્મ્યાપિ તપ્તં તપઃ । નિન્દિતેન્દીવરશ્રીક તસ્મૈ મુહુ- ર્ગોકુલાનન્દ ગોવિન્દ તુભ્યં નામઃ ॥ ૨॥ વંશિકાકણ્ઠયોર્યઃ સ્વરસ્તે સ ચેત્ તાલરાગાદિમાન્ શ્રુત્યનુભ્રાજિતઃ । કા સુધા બ્રહ્મ કિં કા નુ વૈકુણ્ઠમુ- દ્ગોકુલાનન્દ ગોવિન્દ તુભ્યં નામઃ ॥ ૩॥ યત્પદસ્પર્શમાધુર્યમજ્જત્કુચા ધન્યતાં યાન્તિ […]

Scroll to top