Ashtaka

Hymn to Kottai Ishvara Lyrics in Punjabi | ਗੋਸ਼੍ਠੇਸ਼੍ਵਰਾਸ਼੍ਟਕਮ੍

ਗੋਸ਼੍ਠੇਸ਼੍ਵਰਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ Lyrics in Punjabi:

ਸਤ੍ਯਜ੍ਞਾਨਮਨਨ੍ਤਮਦ੍ਵਯਸੁਖਾਕਾਰਂ ਗੁਹਾਨ੍ਤਃਸ੍ਥਿਤ-
ਸ਼੍ਰੀਚਿਦ੍ਵ੍ਯੋਮ੍ਨਿ ਚਿਦਰ੍ਕਰੂਪਮਮਲਂ ਯਦ੍ ਬ੍ਰਹ੍ਮ ਤਤ੍ਤ੍ਵਂ ਪਰਮ੍ ।
ਨਿਰ੍ਬੀਜਸ੍ਥਲਮਧ੍ਯਭਾਗਵਿਲਸਦ੍ਗੋਸ਼੍ਠੋਤ੍ਥਵਲ੍ਮੀਕ-
ਸਮ੍ਭੂਤਂ ਸਤ੍ ਪੁਰਤੋ ਵਿਭਾਤ੍ਯਹਹ ਤਦ੍ਗੋਸ਼੍ਠੇਸ਼ਲਿਙ੍ਗਾਤ੍ਮਨਾ ॥ ੧॥

ਸਰ੍ਵਜ੍ਞਤ੍ਵਨਿਦਾਨਭੂਤਕਰੁਣਾਮੂਰ੍ਤਿਸ੍ਵਰੂਪਾਮਲਾ
ਚਿਚ੍ਛਕ੍ਤਿਰ੍ਜਡਸ਼ਕ੍ਤਿਕੈਤਵਵਸ਼ਾਤ੍ ਕਾਞ੍ਚੀਨਦੀਤ੍ਵਂ ਗਤਾ ।
ਵਲ੍ਮੀਕਾਸ਼੍ਰਯਗੋਸ਼੍ਠਨਾਯਕਪਰਬ੍ਰਹ੍ਮੈਕ੍ਯਕਰ੍ਤ੍ਰੀ ਮੁਹੁਃ
ਨਣਾਂ ਸ੍ਨਾਨਕਤਾਂ ਵਿਭਾਤਿ ਸਤਤਂ ਸ਼੍ਰੀਪਿਪ੍ਪਿਲਾਰਣ੍ਯਗਾ ॥ ੨॥

ਸ਼੍ਰੀਮਦ੍ਰਾਜਤਸ਼ੈਲਸ਼ਙ੍ਗਵਿਲਸਚ੍ਛ੍ਰੀਮਦ੍ਗੁਹਾਯਾਂ ਮਹੀ-
ਵਾਰ੍ਵਹ੍ਨ੍ਯਾਸ਼ੁਗਖਾਤ੍ਮਿਕੀ ਵਿਜਯਤੇ ਯਾ ਪਞ੍ਚਲਿਙ੍ਗਾਕਤਿਃ ।
ਸੈਵਾਸ਼ਕ੍ਤਜਨੇਸ਼ੁ ਭੂਰਿਕਪਯਾ ਸ਼੍ਰੀਪਿਪ੍ਪਿਲਾਰਣ੍ਯਗੇ
ਵਲ੍ਮੀਕੇ ਕਿਲ ਗੋਸ਼੍ਠਨਾਯਕਮਹਾਲਿਙ੍ਗਾਤ੍ਮਨਾ ਭਾਸਤੇ ॥ ੩॥

ਯਤ੍ਰਾਦ੍ਯਾਪ੍ਯਣਿਮਾਦਿਸਿਦ੍ਧਿਨਿਪੁਣਾਃ ਸਿਦ੍ਧੇਸ਼੍ਵਰਾਣਾਂ ਗਣਾਃ
ਤਤ੍ਤਦ੍ਦਿਵ੍ਯਗੁਹਾਸੁ ਸਨ੍ਤਿ ਯਮਿਦਗ੍ਦਸ਼੍ਯਾ ਮਹਾਵੈਭਵਾਃ ।
ਯਤ੍ਰੈਵ ਧ੍ਵਨਿਰਰ੍ਧਰਾਤ੍ਰਸਮਯੇ ਪੁਣ੍ਯਾਤ੍ਮਭਿਃ ਸ਼੍ਰੂਯਤੇ
ਪੂਜਾਵਾਦ੍ਯਸਮੁਤ੍ਥਿਤਃ ਸੁਮਨਸਾਂ ਤਂ ਰਾਜਤਾਦ੍ਰਿਂ ਭਜੇ ॥ ੪॥

ਸ਼੍ਰੀਮਦ੍ਰਾਜਤਪਰ੍ਵਤਾਕਤਿਧਰਸ੍ਯਾਰ੍ਧੇਨ੍ਦੁਚੂਡਾਮਣੇ-
ਰ੍ਲੋਮੈਕਂ ਕਿਲ ਵਾਮਕਰ੍ਣਜਨਿਤਂ ਕਾਞ੍ਚੀਤਰੁਤ੍ਵਂ ਗਤਮ੍ ।
ਤਸ੍ਮਾਦੁਤ੍ਤਰਵਾਹਿਨੀ ਭੁਵਿ ਭਵਾਨ੍ਯਾਖ੍ਯਾ ਤਤਃ ਪੂਰ੍ਵਗਾ
ਕਾਞ੍ਚੀਨਦ੍ਯਭਿਧਾ ਚ ਪਸ਼੍ਚਿਮਗਤਾ ਨਿਲਾਨਦੀ ਪਾਵਨੀ ॥ ੫॥

ਸ਼੍ਰੀਮਦ੍ਭਾਰ੍ਗਵਹਸ੍ਤਲਗ੍ਨਪਰਸ਼ੁਵ੍ਯਾਘਟ੍ਟਨਾਦ੍ ਦਾਰਿਤੇ
ਕ੍ਸ਼ੋਣੀਧ੍ਰੇ ਸਤਿ ਵਾਮਦਕ੍ਸ਼ਿਣਗਿਰਿਦ੍ਵਨ੍ਦ੍ਵਾਤ੍ਮਨਾ ਭੇਦਿਤੇ ।
ਤਨ੍ਮਧ੍ਯਪ੍ਰਥਿਤੇ ਵਿਦਾਰਧਰਣੀਭਾਗੇਤਿਨਦ੍ਯਾਸ਼੍ਰਯੇ
ਸਾ ਨੀਲਾਤਟਿਨੀ ਪੁਨਾਤਿ ਹਿ ਸਦਾ ਕਲ੍ਪਾਦਿਗਾਨ੍ ਪ੍ਰਾਣਿਨਃ ॥ ੬॥

ਕਲ੍ਪਾਦਿਸ੍ਥਲਮਧ੍ਯਭਾਗਨਿਲਯੇ ਸ਼੍ਰੀਵਿਸ਼੍ਵਨਾਥਾਭਿਧੇ
ਲਿਙ੍ਗੇ ਪਿਪ੍ਪਿਲਕਾਨਨਾਨ੍ਤਰਗਤਸ਼੍ਰੀਗੋਸ਼੍ਠਨਾਥਾਭਿਧਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਮ੍ਭੁਃ ਕਰੁਣਾਨਿਧਿਃ ਪ੍ਰਕੁਰੁਤੇ ਸਾਂਨਿਧ੍ਯਮਨ੍ਯਾਦਸ਼ਂ
ਤਤ੍ਪਤ੍ਨੀ ਚ ਵਿਰਾਜਤੇऽਤ੍ਰ ਤੁ ਵਿਸ਼ਾਲਾਕ੍ਸ਼ੀਤਿ ਨਾਮਾਙ੍ਕਿਤਾ ॥ ੭॥

ਸ਼੍ਰੀਕਾਞ੍ਚੀਤਰੁਮੂਲਪਾਵਨਤਲਂ ਭ੍ਰਾਜਤ੍ਤ੍ਰਿਵੇਣ੍ਯੁਦ੍ਭਵਂ
ਤ੍ਯਕ੍ਤ੍ਵਾਨ੍ਯਤ੍ਰ ਵਿਧਾਤੁਮਿਚ੍ਛਤਿ ਮੁਹੁਰ੍ਯਸ੍ਤੀਰ੍ਥਯਾਤ੍ਰਾਦਿਕਮ੍ ।
ਸੋऽਯਂ ਹਸ੍ਤਗਤਂ ਵਿਹਾਯ ਕੁਧਿਯਾ ਸ਼ਾਖਾਗ੍ਰਲੀਨਂ ਵਥਾ
ਯਸ਼੍ਟ੍ਯਾ ਤਾਡਿਤੁਮੀਹਤੇ ਜਡਮਤਿਰ੍ਨਿਃਸਾਰਤੁਚ੍ਛਂ ਫਲਮ੍ ॥ ੮॥

ਸ਼੍ਰੀਮਦ੍ਰਾਜਤਸ਼ੈਲੋਤ੍ਥਤ੍ਰਿਵੇਣੀਮਹਿਮਾਙ੍ਕਿਤਮ੍ ।
ਗੋਸ਼੍ਠੇਸ਼੍ਵਰਾਸ਼੍ਟਕਮਿਦਂ ਸਾਰਜ੍ਞੈਰਵਲੋਕ੍ਯਤਾਮ੍ ॥ ੯॥

ਇਤਿ ਗੋਸ਼੍ਠੇਸ਼੍ਵਰਾਸ਼੍ਟਕਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍

Goshtheshvarashtakan is from a group of short poems of modern times from Coimbatore. GoShtheshvara figuring in this hymn is kottai Ishvara, in the temple behind the municipal office in the town of Coimbatore. The Rajatashaila in verse 3 (and the last verse) is Valliangiri near Erode; guha in verse 3 refers to a neighbouring place near Bhavani; triveni in verse 8 is the sangam at BhavAni, of the Kaveri, Bhavani and Noyyal; pippilaranya in verse 3 is the old name of the place where the shrine of Perur, on the outskirts of Coimbatore, stands. kanchitaru in verse 5 is the kshetravriksha at the Perur shrine and kanchinadi is the river Noyyal running nearby. nilanadi is the river starting near Valliangiri. vishvanatha and vishalakshi (verse 7) are the deities in the Avanashi temple, 20 miles from Coimbatore. vidaradharani (in verse 6) is the landmark forming the TamilNadu Kerala border in this area.