Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Sri Krishna Ashtakam in Punjabi

Home /

ਗੋਸ਼੍ਠੇਸ਼੍ਵਰਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ Lyrics in Punjabi: ਸਤ੍ਯਜ੍ਞਾਨਮਨਨ੍ਤਮਦ੍ਵਯਸੁਖਾਕਾਰਂ ਗੁਹਾਨ੍ਤਃਸ੍ਥਿਤ- ਸ਼੍ਰੀਚਿਦ੍ਵ੍ਯੋਮ੍ਨਿ ਚਿਦਰ੍ਕਰੂਪਮਮਲਂ ਯਦ੍ ਬ੍ਰਹ੍ਮ ਤਤ੍ਤ੍ਵਂ ਪਰਮ੍ । ਨਿਰ੍ਬੀਜਸ੍ਥਲਮਧ੍ਯਭਾਗਵਿਲਸਦ੍ਗੋਸ਼੍ਠੋਤ੍ਥਵਲ੍ਮੀਕ- ਸਮ੍ਭੂਤਂ ਸਤ੍ ਪੁਰਤੋ ਵਿਭਾਤ੍ਯਹਹ ਤਦ੍ਗੋਸ਼੍ਠੇਸ਼ਲਿਙ੍ਗਾਤ੍ਮਨਾ ॥ ੧॥ ਸਰ੍ਵਜ੍ਞਤ੍ਵਨਿਦਾਨਭੂਤਕਰੁਣਾਮੂਰ੍ਤਿਸ੍ਵਰੂਪਾਮਲਾ ਚਿਚ੍ਛਕ੍ਤਿਰ੍ਜਡਸ਼ਕ੍ਤਿਕੈਤਵਵਸ਼ਾਤ੍ ਕਾਞ੍ਚੀਨਦੀਤ੍ਵਂ ਗਤਾ । ਵਲ੍ਮੀਕਾਸ਼੍ਰਯਗੋਸ਼੍ਠਨਾਯਕਪਰਬ੍ਰਹ੍ਮੈਕ੍ਯਕਰ੍ਤ੍ਰੀ…

ਸ਼੍ਰੀਗੋਵਿਨ੍ਦਦੇਵਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ Lyrics in Punjabi: ਜਾਮ੍ਬੂਨਦੋਸ਼੍ਣੀਸ਼ਵਿਰਾਜਿਮੁਕ੍ਤਾ ਮਾਲਾਮਣਿਦ੍ਯੋਤਿਸ਼ਿਖਣ੍ਡਕਸ੍ਯ । ਭਙ੍ਗ੍ਯਾ ਨਣਾਂ ਲੋਲੁਪਯਨ੍ ਦਸ਼ਃ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਵਿਨ੍ਦਦੇਵਃ ਸ਼ਰਣਂ ਮਮਾਸ੍ਤੁ ॥ ੧॥ ਕਪੋਲਯੋਃ ਕੁਣ੍ਡਲਲਾਸ੍ਯਹਾਸ੍ਯ- ਚ੍ਛਵਿਚ੍ਛਿਟਾਚੁਮ੍ਬਿਤਯੋਰ੍ਯੁਗੇਨ । ਸਂਮੋਹਯਨ੍ ਸਮ੍ਭਜਤਾਂ ਧਿਯਃ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਵਿਨ੍ਦਦੇਵਃ ਸ਼ਰਣਂ…

ਸ਼੍ਰੀਗੋਵਰ੍ਧਨਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ Lyrics in Punjabi: ਕਸ਼੍ਣਪ੍ਰਸਾਦੇਨ ਸਮਸ੍ਤਸ਼ੈਲ ਸਾਮ੍ਰਾਜ੍ਯਮਾਪ੍ਨੋਤਿ ਚ ਵੈਰਿਣੋऽਪਿ । ਸ਼ਕ੍ਰਸ੍ਯ ਯਃ ਪ੍ਰਾਪ ਬਲਿਂ ਸ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾ- ਦ੍ਗੋਵਰ੍ਧਨੋ ਮੇ ਦਿਸ਼ਤਾਮਭੀਸ਼੍ਟਮ੍ ॥ ੧॥ ਸ੍ਵਪ੍ਰੇਸ਼੍ਠਹਸ੍ਤਾਮ੍ਬੁਜਸੌਕੁਮਾਰ੍ਯ ਸੁਖਾਨੁਭੂਤੇਰਤਿਭੂਮਿ ਵਤ੍ਤੇਃ । ਮਹੇਨ੍ਦ੍ਰਵਜ੍ਰਾਹਤਿਮਪ੍ਯਜਾਨਨ੍ ਗੋਵਰ੍ਧਨੋ…

ਸ਼੍ਰੀਗੋਵਰ੍ਧਨਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ ੧ Lyrics in Punjabi: ਪ੍ਰਥਮਂ ਸ਼੍ਰੀਗੋਵਰ੍ਧਨਾਸ਼੍ਟਕਂ ਨਮਃ ਸ਼੍ਰੀਗੋਵਰ੍ਧਨਾਯ । ਗੋਵਿਨ੍ਦਾਸ੍ਯੋਤ੍ਤਂਸਿਤ ਵਂਸ਼ੀਕ੍ਵਣਿਤੋਦ੍ਯ- ਲ੍ਲਾਸ੍ਯੋਤ੍ਕਣ੍ਠਾਮਤ੍ਤਮਯੂਰਵ੍ਰਜਵੀਤ । ਰਾਧਾਕੁਣ੍ਡੋਤ੍ਤੁਙ੍ਗਤਰਙ੍ਗਾਙ੍ਕੁਰਿਤਾਙ੍ਗ ਪ੍ਰਤ੍ਯਾਸ਼ਾਂ ਮੇ ਤ੍ਵਂ ਕੁਰੁ ਗੋਵਰ੍ਧਨ ਪੂਰ੍ਣਾਮ੍ ॥ ੧॥ ਯਸ੍ਯੋਤ੍ਕਰ੍ਸ਼ਾਦ੍ ਵਿਸ੍ਮਿਤਧੀਭਿਰ੍ਵ੍ਰਜਦੇਵੀ ਵਨ੍ਦੈਰ੍ਵਰ੍ਸ਼ਂ ਵਣਿਤਮਾਸ੍ਤੇ…

ਸ਼੍ਰੀਗੋਕੁਲੇਸ਼ਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ Lyrics in Punjabi: ਨਨ੍ਦਗੋਪਭੂਪਵਂਸ਼ਭੂਸ਼ਣਂ ਵਿਭੂਸ਼ਣਂ var ਵਿਦੂਸ਼ਣਂ ਭੂਮਿਭੂਤਿਭੁਰਿਭਾਗ੍ਯਭਾਜਨਂ ਭਯਾਪਹਮ੍ । ਧੇਨੁਧਰ੍ਮਰਕ੍ਸ਼ਣਾਵਤੀਰ੍ਣਪੂਰ੍ਣਵਿਗ੍ਰਹਮ੍ ਨੀਲਵਾਰਿਵਾਹਕਾਨ੍ਤਿਗੋਕੁਲੇਸ਼ਮਾਸ਼੍ਰਯੇ ॥ ੧॥ ਗੋਪਬਾਲਸੁਨ੍ਦਰੀਗਣਾਵਤਂ ਕਲਾਨਿਧਿਂ ਰਾਸਮਣ੍ਡਲੀਵਿਹਾਰਕਾਰਿਕਾਮਸੁਨ੍ਦਰਮ੍ । ਪਦ੍ਮਯੋਨਿਸ਼ਙ੍ਕਰਾਦਿਦੇਵਵਨ੍ਦਵਨ੍ਦਿਤਂ ਨੀਲਵਾਰਿਵਾਹਕਾਨ੍ਤਿਗੋਕੁਲੇਸ਼ਮਾਸ਼੍ਰਯੇ ॥ ੨॥ ਗੋਪਰਾਜਰਤ੍ਨਰਾਜਿਮਨ੍ਦਿਰਾਨੁਰਿਙ੍ਗਣਂ ਗੋਪਬਾਲਬਾਲਿਕਾਕਲਾਨੁਰੁਦ੍ਧਗਾਯਨਮ੍ । ਸੁਨ੍ਦਰੀਮਨੋਜਭਾਵਭਾਜਨਾਮ੍ਬੁਜਾਨਨਂ…

ਸ਼੍ਰੀਗੋਕੁਲੇਸ਼ਸ਼ਯਨਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ Lyrics in Punjabi: ਪ੍ਰਾਤਃ ਸ੍ਮਰਾਮਿ ਗੁਰੁਗੋਕੁਲਨਾਥਸਂਜ੍ਞਂ ਸਂਸਾਰਸਾਗਰਸਮੁਤ੍ਤਰਣੈਕਸੇਤੁਮ੍ । ਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣਚਨ੍ਦ੍ਰਚਰਣਾਮ੍ਬੁਜਸਰ੍ਵਕਾਲ- ਸਂਸ਼ੁਦ੍ਧਸੇਵਨਵਿਧੌ ਕਮਲਾਵਤਾਰਮ੍ ॥ ੧॥ ਪ੍ਰਸ੍ਵਾਪ੍ਯ ਨਨ੍ਦਤਨਯਂ ਪ੍ਰਣਯੇਨ ਪਸ਼੍ਚਾ- ਦਾਨਨ੍ਦਪੂਰ੍ਣਨਿਜਮਨ੍ਦਿਰਮਭ੍ਯੁਪੇਤਮ੍ । ਸ੍ਥੂਲੋਪਧਾਨਸਹਿਤਾਸਨਸਨ੍ਨਿਸ਼ਣ੍ਣਂ ਸ਼੍ਰੀਗੋਕੁਲੇਸ਼ਮਨਿਸ਼ਂ ਨਿਸ਼ਿ ਚਿਨ੍ਤਯਾਮਿ ॥ ੨॥ ਅਭ੍ਯਗ੍ਰਭਕ੍ਤਕਰਦਤ੍ਤਸਿਤਾਭ੍ਰਯੁਕ੍ਤਂ…

ਸ਼੍ਰੀਗੋਕੁਲੇਸ਼ਦ੍ਵਾਤ੍ਰਿਂਸ਼ਨ੍ਨਾਮਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ Lyrics in Punjabi: ਸ਼੍ਰੀਗੋਕੁਲੇਸ਼ੋ ਜਯਤਿ ਨਮਸ੍ਤੇ ਗੋਕੁਲਾਧਿਪ । ਨਮਸ੍ਤੇ ਗੋਕੁਲਾਰਾਧ੍ਯ ਨਮਸ੍ਤੇ ਗੋਕੁਲਪ੍ਰਭੋ ॥ ੧॥ ਨਮਸ੍ਤੇ ਗੋਕੁਲਮਣੇ ਨਮਸ੍ਤੇ ਗੋਕੁਲੋਤ੍ਸਵ । ਨਮਸ੍ਤੇ ਗੋਕੁਲੈਕਾਸ਼ ਨਮਸ੍ਤੇ ਗੋਕੁਲੋਦਯ ॥ ੨॥ ਨਮਸ੍ਤੇ…

ਸ਼੍ਰੀਗੋਕੁਲਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ ਅਥਵਾ ਗੋਕੁਲਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ Lyrics in Punjabi: ਸ਼੍ਰੀਮਦ੍ਗੋਕੁਲਸਰ੍ਵਸ੍ਵਂ ਸ਼੍ਰੀਮਦ੍ਗੋਕੁਲਮਣ੍ਡਨਮ੍ । ਸ਼੍ਰੀਮਦ੍ਗੋਕੁਲਦਕ੍ਤਾਰਾ ਸ਼੍ਰੀਮਦ੍ਗੋਕੁਲਜੀਵਨਮ੍ ॥ ੧॥ ਸ਼੍ਰੀਮਦ੍ਗੋਕੁਲਮਾਤ੍ਰੇਸ਼ਃ ਸ਼੍ਰੀਮਦ੍ਗੋਕੁਲਪਾਲਕ । ਧੀਮਦ੍ਗੋਕੁਲਲੀਲਾਬ੍ਧਿਃ ਤ੍ਰੀਮਦ੍ਗੋਕੁਲਸਂਸ਼੍ਰਯਃ ਮੇ ੨॥ ਸ਼੍ਰੀਮਦ੍ਗੋਕੁਲਜੀਵਾਤ੍ਮਾ ਸ਼੍ਰੀਮਦ੍ਗੋਕੁਲਮਾਨਸਮ੍ । ਸ਼੍ਰੀਮਦ੍ਗੋਕੁਲਦੁਃਖਘ੍ਨਃ ਸ਼੍ਰੀਮਦ੍ਗੋਕੁਲਵੀਕ੍ਸ਼ਿਤਃ ॥ ੩॥…

ਸ਼੍ਰੀਗੋਕੁਲਨਾਥਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ Lyrics in Punjabi: ਭਵਭੀਤਜਨਾਖਿਲਭੀਤਿਹਰਂ ਹਰਵਨ੍ਦਿਤਨਨ੍ਦਤਨੂਜਰਤਮ੍ । ਰਤਵਦ੍ਧਗੁਰੁਦ੍ਵਿਜਭਤ੍ਯਜਨਂ ਜਨਦੁਰ੍ਲਭਮਾਰ੍ਗਸੁਬੋਧਕਰਮ੍ ॥ ੧॥ ਕਰਪਦ੍ਮਸੁਸੇਵਿਤਸ਼ੈਲਧਰਂ ਧਰਣੀਤਲਵਿਸ਼੍ਰੁਤਸਾਧੁਗੁਣਮ੍ । ਗੁਣਸਿਨ੍ਧੁਵਿਮਰ੍ਦਿਤਦੁਸ਼੍ਟਮੁਖਂ ਮੁਖਕਲ੍ਪਿਤਮਾਰ੍ਗਨਿਵਤ੍ਤਿਪਰਮ੍ ॥ ੨॥ ਪਰਮਪ੍ਰਿਯਮਙ੍ਗਲਵੇਸ਼ਧਰਂ ਵਰਬਨ੍ਧੁਸੁਹਤ੍ਸੁਤਲਬ੍ਧਸੁਖਮ੍ । ਸੁਖਸਾਗਰਮਮ੍ਬੁਜਚਾਰੁਮੁਖਂ ਮੁਖਪਙ੍ਕਜਕੀਰ੍ਤਿਤਕਸ਼੍ਣਕਥਮ੍ ॥ ੩॥ ਕਥਨੀਯਗੁਣਾਮਤਵਾਰਿਨਿਧਿਂ ਨਿਧਿਸੇਵਿਤਮਰ੍ਚਿਤਪਦ੍ਮਪਦਮ੍…

ਸ਼੍ਰੀਗੋਕੁਲਨਨ੍ਦਗੋਵਿਨ੍ਦਦੇਵਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ Lyrics in Punjabi: ਕੋਟਿਕਨ੍ਦਰ੍ਪਸਨ੍ਦਰ੍ਪਵਿਧ੍ਵਂਸਨ ਸ੍ਵੀਯਰੂਪਾਮਤਾਪ੍ਲਾਵਿਤਕ੍ਸ਼੍ਮਾਤਲ । ਭਕ੍ਤਲੋਕੇਕ੍ਸ਼ਣਂ ਸਕ੍ਸ਼ਣਂ ਤਰ੍ਸ਼ਯਨ੍ ਗੋਕੁਲਾਨਨ੍ਦ ਗੋਵਿਨ੍ਦ ਤੁਭ੍ਯਂ ਨਾਮਃ ॥ ੧॥ ਯਸ੍ਯ ਸੌਰਭ੍ਯਸੌਲਭ੍ਯਭਾਗ੍ਗੋਪਿਕਾ ਭਾਗ੍ਯਲੇਸ਼ਾਯ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮ੍ਯਾਪਿ ਤਪ੍ਤਂ ਤਪਃ । ਨਿਨ੍ਦਿਤੇਨ੍ਦੀਵਰਸ਼੍ਰੀਕ ਤਸ੍ਮੈ ਮੁਹੁ- ਰ੍ਗੋਕੁਲਾਨਨ੍ਦ…