Ashtaka

Hymn to Nitai or Nityananda Lyrics in Kannada with Meaning

ನಿತ್ಯಾನನ್ದಾಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada:

ಶರಚ್ಚನ್ದ್ರಭ್ರಾನ್ತಿಂ ಸ್ಫುರದಮಲಕಾನ್ತಿಂ ಗಜಗತಿಂ
ಹರಿಪ್ರೇಮೋನ್ಮತ್ತಂ ಧೃತಪರಮಸತ್ತ್ವಂ ಸ್ಮಿತಮುಖಮ್ ।
ಸದಾಘೂರ್ಣನ್ನೇತ್ರಂ ಕರಕಲಿತವೇತ್ರಂ ಕಲಿಭಿದಂ
ಭಜೇ ನಿತ್ಯಾನನ್ದಂ ಭಜನತರುಕನ್ದಂ ನಿರವಧಿ ॥ 1॥

ರಸಾನಾಮಾಗಾರಂ ಸ್ವಜನಗಣಸರ್ವಸ್ವಮತುಲಂ
ತದೀಯೈಕಪ್ರಾಣಪ್ರಮಿತವಸುಧಾಜಾಹ್ನವಪತಿಮ್ ।
ಸದಾಪ್ರೇಮೋನ್ಮಾದಂ ಪರಮವಿದಿತಂ ಮನ್ದಮನಸಾಂ
ಭಜೇ ನಿತ್ಯಾನನ್ದಂ ಭಜನತರುಕನ್ದಂ ನಿರವಧಿ ॥ 2॥

ಶಚೀಸೂನುಪ್ರೇಷ್ಠಂ ನಿಖಿಲಜಗದಿಷ್ಟಂ ಸುಖಮಯಂ
ಕಲೌ ಮಜ್ಜಜ್ಜಿವೋದ್ಧರಣಕರಣೋದ್ದಾಮಕರುಣಮ್ ।
ಹರೇರಾಖ್ಯಾನಾದ್ವಾ ಭವಜಲಧಿಗರ್ವೋನ್ನತಿಹರಂ
ಭಜೇ ನಿತ್ಯಾನನ್ದಂ ಭಜನತರುಕನ್ದಂ ನಿರವಧಿ ॥ 3॥

ಅಯೇ ಭ್ರಾತರ್ನೄಣಾಂ ಕಲಿಕಲುಷಿಣಾಂ ಕಿಂ ನು ಭವಿತಾ
ತಥಾ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಂ ರಚಯ ಯದನಾಯಾಸತ ಇಮೇ ।
ವ್ರಜನ್ತಿ ತ್ವಾಮಿತ್ಥಂ ಸಹ ಭಗವತಾ ಮನ್ತ್ರಯತಿ ಯೋ
ಭಜೇ ನಿತ್ಯಾನನ್ದಂ ಭಜನತರುಕನ್ದಂ ನಿರವಧಿ ॥ 4॥

ಯಥೇಷ್ಠಂ ರೇ ಭ್ರಾತಃ ಕುರು ಹರಿಹರಿಧ್ವಾನಮನಿಶಂ
ತತೋ ವಃ ಸಂಸಾರಾಮ್ಬುಧಿತರಣದಾಯೋ ಮಯಿ ಲಗೇತ್ ।
ಇದಂ ಬಾಹುಸ್ಫೋಟೈರಟತಿ ರಟಯನ್ ಯಃ ಪ್ರತಿಗೃಹಂ
ಭಜೇ ನಿತ್ಯಾನನ್ದಂ ಭಜನತರುಕನ್ದಂ ನಿರವಧಿ ॥ 5॥

ಬಲಾತ್ ಸಂಸಾರಾಮ್ಭೋನಿಧಿಹರಣಕುಮ್ಭೋದ್ಭವಮಹೋ
ಸತಾಂ ಶ್ರೇಯಃಸಿನ್ಧೂನ್ನತಿಕುಮುದಬನ್ಧುಂ ಸಮುದಿತಂ ।
ಖಲಶ್ರೇಣೀಸ್ಫೂರ್ಜಿತ್ತಿಮಿರಹರಸೂರ್ಯಪ್ರಭಮಹಂ
ಭಜೇ ನಿತ್ಯಾನನ್ದಂ ಭಜನತರುಕನ್ದಂ ನಿರವಧಿ ॥ 6॥

ನಟನ್ತಂ ಗಾಯನ್ತಂ ಹರಿಮನುವದನ್ತಂ ಪಥಿ ಪಥಿ
ವ್ರಜನ್ತಂ ಪಶ್ಯನ್ತಂ ಸ್ವಮಪಿ ನ ದಯನ್ತಂ ಜನಗಣಮ್ ।
ಪ್ರಕುರ್ವನ್ತಂ ಸನ್ತಂ ಸಕರುಣದೃಗನ್ತಂ ಪ್ರಕಲನಾದ್-
ಭಜೇ ನಿತ್ಯಾನನ್ದಂ ಭಜನತರುಕನ್ದಂ ನಿರವಧಿ ॥ 7॥

ಸುಬಿಭ್ರಾಣಂ ಭ್ರಾತುಃ ಕರಸರಸಿಜಂ ಕೋಮಲತರಂ
ಮಿಥೋ ವಕ್ತ್ರಾಲೋಕೋಚ್ಛಲಿತಪರಮಾನನ್ದಹೃದಯಮ್ ।
ಭ್ರಮನ್ತಂ ಮಾಧುರ್ಯೈರಹಹ ಮದಯನ್ತಂ ಪುರಜನಾನ್
ಭಜೇ ನಿತ್ಯಾನನ್ದಂ ಭಜನತರುಕನ್ದಂ ನಿರವಧಿ ॥ 8॥

ರಸಾನಾಮಾಧಾರಂ ರಸಿಕವರಸದ್ವೈಷ್ಣವಧನಂ
ರಸಾಗಾರಂ ಸಾರಂ ಪತಿತತತಿತಾರಂ ಸ್ಮರಣತಃ ।
ಪರಂ ನಿತ್ಯಾನನ್ದಾಷ್ಟಕಮಿದಮಪೂರ್ವಂ ಪಠತಿ ಯಃ
ತದಂಘ್ರಿದ್ವನ್ದ್ವಾಬ್ಜಂ ಸ್ಫುರತು ನಿತರಾಂ ತಸ್ಯ ಹೃದಯೇ ॥ 9॥

ಇತಿ ವೃನ್ದಾವನದಾಸಠಾಕೂರವಿರಚಿತಂ ನಿತ್ಯಾನನ್ದಾಷ್ಟಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

Hymn to Nitai or Nityananda Meaning:

I perpetually worship Sri Nityananda Prabhu, the root of the Krsna-bhakti tree, whose bright face mocks the full autumn moon, whose pure complexion glistens, whose gait is like that of a maddened elephant, who is always intoxicated in Krsna-prema, who embodies pure spiritual energy, whose face holds a gentle smile, whose eyes are always rolling due to His absorption in Krsna-prema, whose lotus hand holds a glowing staff, and who, by the performance of nama-sankirtana, pierces the influence of Kali-yuga. || 1 ||

I perpetually worship Sri Nityananda Prabhu, the root of the Krsna-bhakti tree, who is the mainstay of all the rasas, who is everything to His devotees, who is beyond compare, who is the master of both Vasudha and Jahnava-devi, who consider Him more dear than their own lives, who is always maddened in Krsna-prema, and who is unknown only to those of meager intelligence. || 2 ||

I perpetually worship Sri Nityananda Prabhu, the root of the Krsna-bhakti tree, who is very dear to Sri Saci-nandana, who is worshipped by the entire universe, who is the embodiment of happiness, who possesses infinite mercy for delivering the souls who are drowning in the age of Kali, and who, by the performance of sri-harinama-sankirtana, thwarts the progressing false pride of the ocean of repeated birth and death. || 3 ||

I perpetually worship Sri Nityananda Prabhu, the root of the Krsna-bhakti tree, who said to Sri Krsna Caitanya, “Hey brother Gauranga! What will be the destination of the sinful souls of Kali-yuga and how will theyt be redeemed? Please devise a method by which they will easily attain You.” || 4 ||

I perpetually worship Sri Nityananda Prabhu, the root of the Krsna-bhakti tree, who wandered around Bengal and, approaching the door of each and every home, threw open His arms and exclaimed, “O brothers! All of you should eternally perform sri-harinama-sankirtana together. By doing so, I will take the responsibility to deliver you all from the ocean of material existence.” || 5 ||

I eternally worship Sri Nityananda Prabhu, the root of the Krsna-bhakti tree, who is the Agastya Muni who forcibly swallows the ocean of repeated birth and death, who is a rising full moon which increases the ocean of the saintly persons’ welfare, and who is a sun which dissipates the darkness of ignorance cast by the various classes of miscreants. || 6 ||

I eternally worship Sri Nityananda Prabhu, the root of the tree of Krsna-bhakti, who wandered on every path in Bengal dancing, singing, and calling out “Hari bol! Hari bol!” and who lovingly bestowed merciful sidelong glances upon those who were not compassionate to even their own selves. || 7 ||

I eternally worship Sri Nityananda Prabhu, the root of the Krsna-bhakti tree, who held the supremely soft lotus-hand of His brother Sri Gauranga Mahaprabhu, whose heart became filled with the highest bliss when the two brothers gazed into each other’s faces, and who wandered here and there delighting the townspeople with His sweetness. || 8 ||

May Sri Nityananda Prabhu place His lotus feet in the heart of one who lovingly recites this unprecedented Nityanandastaka, which is the reservoir of rasa, the greatest treasure of the most exalted of rasika Vaisnavas, and the storehouse of the essence of bhakti-rasa. This astaka is sung in the melody known as ‘Sikharini”. || 9 ||