Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Hymn to Nitai or Nityananda Lyrics in Malayalam with Meaning

നിത്യാനന്ദാഷ്ടകം Lyrics in Malayalam:

ശരച്ചന്ദ്രഭ്രാന്തിം സ്ഫുരദമലകാന്തിം ഗജഗതിം
ഹരിപ്രേമോന്‍മത്തം ധൃതപരമസത്ത്വം സ്മിതമുഖം ।
സദാഘൂര്‍ണന്നേത്രം കരകലിതവേത്രം കലിഭിദം
ഭജേ നിത്യാനന്ദം ഭജനതരുകന്ദം നിരവധി ॥ 1॥

രസാനാമാഗാരം സ്വജനഗണസര്‍വസ്വമതുലം
തദീയൈകപ്രാണപ്രമിതവസുധാജാഹ്നവപതിം ।
സദാപ്രേമോന്‍മാദം പരമവിദിതം മന്ദമനസാം
ഭജേ നിത്യാനന്ദം ഭജനതരുകന്ദം നിരവധി ॥ 2॥

ശചീസൂനുപ്രേഷ്ഠം നിഖിലജഗദിഷ്ടം സുഖമയം
കലൌ മജ്ജജ്ജിവോദ്ധരണകരണോദ്ദാമകരുണം ।
ഹരേരാഖ്യാനാദ്വാ ഭവജലധിഗര്‍വോന്നതിഹരം
ഭജേ നിത്യാനന്ദം ഭജനതരുകന്ദം നിരവധി ॥ 3॥

അയേ ഭ്രാതര്‍നൄണാം കലികലുഷിണാം കിം നു ഭവിതാ
തഥാ പ്രായശ്ചിത്തം രചയ യദനായാസത ഇമേ ।
വ്രജന്തി ത്വാമിത്ഥം സഹ ഭഗവതാ മന്ത്രയതി യോ
ഭജേ നിത്യാനന്ദം ഭജനതരുകന്ദം നിരവധി ॥ 4॥

യഥേഷ്ഠം രേ ഭ്രാതഃ കുരു ഹരിഹരിധ്വാനമനിശം
തതോ വഃ സംസാരാംബുധിതരണദായോ മയി ലഗേത് ।
ഇദം ബാഹുസ്ഫോടൈരടതി രടയന്‍ യഃ പ്രതിഗൃഹം
ഭജേ നിത്യാനന്ദം ഭജനതരുകന്ദം നിരവധി ॥ 5॥

ബലാത് സംസാരാംഭോനിധിഹരണകുംഭോദ്ഭവമഹോ
സതാം ശ്രേയഃസിന്ധൂന്നതികുമുദബന്ധും സമുദിതം ।
ഖലശ്രേണീസ്ഫൂര്‍ജിത്തിമിരഹരസൂര്യപ്രഭമഹം
ഭജേ നിത്യാനന്ദം ഭജനതരുകന്ദം നിരവധി ॥ 6॥

നടന്തം ഗായന്തം ഹരിമനുവദന്തം പഥി പഥി
വ്രജന്തം പശ്യന്തം സ്വമപി ന ദയന്തം ജനഗണം ।
പ്രകുര്‍വന്തം സന്തം സകരുണദൃഗന്തം പ്രകലനാദ്-
ഭജേ നിത്യാനന്ദം ഭജനതരുകന്ദം നിരവധി ॥ 7॥

സുബിഭ്രാണം ഭ്രാതുഃ കരസരസിജം കോമലതരം
മിഥോ വക്ത്രാലോകോച്ഛലിതപരമാനന്ദഹൃദയം ।
ഭ്രമന്തം മാധുര്യൈരഹഹ മദയന്തം പുരജനാന്‍
ഭജേ നിത്യാനന്ദം ഭജനതരുകന്ദം നിരവധി ॥ 8॥

രസാനാമാധാരം രസികവരസദ്വൈഷ്ണവധനം
രസാഗാരം സാരം പതിതതതിതാരം സ്മരണതഃ ।
പരം നിത്യാനന്ദാഷ്ടകമിദമപൂര്‍വം പഠതി യഃ
തദങ്ഘ്രിദ്വന്ദ്വാബ്ജം സ്ഫുരതു നിതരാം തസ്യ ഹൃദയേ ॥ 9॥

ഇതി വൃന്ദാവനദാസഠാകൂരവിരചിതം നിത്യാനന്ദാഷ്ടകം സമ്പൂര്‍ണം ।

Hymn to Nitai or Nityananda Meaning:

I perpetually worship Sri Nityananda Prabhu, the root of the Krsna-bhakti tree, whose bright face mocks the full autumn moon, whose pure complexion glistens, whose gait is like that of a maddened elephant, who is always intoxicated in Krsna-prema, who embodies pure spiritual energy, whose face holds a gentle smile, whose eyes are always rolling due to His absorption in Krsna-prema, whose lotus hand holds a glowing staff, and who, by the performance of nama-sankirtana, pierces the influence of Kali-yuga. || 1 ||

I perpetually worship Sri Nityananda Prabhu, the root of the Krsna-bhakti tree, who is the mainstay of all the rasas, who is everything to His devotees, who is beyond compare, who is the master of both Vasudha and Jahnava-devi, who consider Him more dear than their own lives, who is always maddened in Krsna-prema, and who is unknown only to those of meager intelligence. || 2 ||

I perpetually worship Sri Nityananda Prabhu, the root of the Krsna-bhakti tree, who is very dear to Sri Saci-nandana, who is worshipped by the entire universe, who is the embodiment of happiness, who possesses infinite mercy for delivering the souls who are drowning in the age of Kali, and who, by the performance of sri-harinama-sankirtana, thwarts the progressing false pride of the ocean of repeated birth and death. || 3 ||

I perpetually worship Sri Nityananda Prabhu, the root of the Krsna-bhakti tree, who said to Sri Krsna Caitanya, “Hey brother Gauranga! What will be the destination of the sinful souls of Kali-yuga and how will theyt be redeemed? Please devise a method by which they will easily attain You.” || 4 ||

I perpetually worship Sri Nityananda Prabhu, the root of the Krsna-bhakti tree, who wandered around Bengal and, approaching the door of each and every home, threw open His arms and exclaimed, “O brothers! All of you should eternally perform sri-harinama-sankirtana together. By doing so, I will take the responsibility to deliver you all from the ocean of material existence.” || 5 ||

I eternally worship Sri Nityananda Prabhu, the root of the Krsna-bhakti tree, who is the Agastya Muni who forcibly swallows the ocean of repeated birth and death, who is a rising full moon which increases the ocean of the saintly persons’ welfare, and who is a sun which dissipates the darkness of ignorance cast by the various classes of miscreants. || 6 ||

I eternally worship Sri Nityananda Prabhu, the root of the tree of Krsna-bhakti, who wandered on every path in Bengal dancing, singing, and calling out “Hari bol! Hari bol!” and who lovingly bestowed merciful sidelong glances upon those who were not compassionate to even their own selves. || 7 ||

I eternally worship Sri Nityananda Prabhu, the root of the Krsna-bhakti tree, who held the supremely soft lotus-hand of His brother Sri Gauranga Mahaprabhu, whose heart became filled with the highest bliss when the two brothers gazed into each other’s faces, and who wandered here and there delighting the townspeople with His sweetness. || 8 ||

May Sri Nityananda Prabhu place His lotus feet in the heart of one who lovingly recites this unprecedented Nityanandastaka, which is the reservoir of rasa, the greatest treasure of the most exalted of rasika Vaisnavas, and the storehouse of the essence of bhakti-rasa. This astaka is sung in the melody known as ‘Sikharini”. || 9 ||

Hymn to Nitai or Nityananda Lyrics in Malayalam with Meaning

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top