Ashtaka

Hymn to Nitai or Nityananda Lyrics in Tamil with Meaning

நித்யாநந்தா³ஷ்டகம் Lyrics in Tamil:

ஶரச்சந்த்³ரப்⁴ராந்திம் ஸ்பு²ரத³மலகாந்திம் க³ஜக³திம்
ஹரிப்ரேமோந்மத்தம் த்⁴ருʼதபரமஸத்த்வம் ஸ்மிதமுக²ம் ।
ஸதா³கூ⁴ர்ணந்நேத்ரம் கரகலிதவேத்ரம் கலிபி⁴த³ம்
ப⁴ஜே நித்யாநந்த³ம் ப⁴ஜநதருகந்த³ம் நிரவதி⁴ ॥ 1॥

ரஸாநாமாகா³ரம் ஸ்வஜநக³ணஸர்வஸ்வமதுலம்
ததீ³யைகப்ராணப்ரமிதவஸுதா⁴ஜாஹ்நவபதிம் ।
ஸதா³ப்ரேமோந்மாத³ம் பரமவிதி³தம் மந்த³மநஸாம்
ப⁴ஜே நித்யாநந்த³ம் ப⁴ஜநதருகந்த³ம் நிரவதி⁴ ॥ 2॥

ஶசீஸூநுப்ரேஷ்ட²ம் நிகி²லஜக³தி³ஷ்டம் ஸுக²மயம்
கலௌ மஜ்ஜஜ்ஜிவோத்³த⁴ரணகரணோத்³தா³மகருணம் ।
ஹரேராக்²யாநாத்³வா ப⁴வஜலதி⁴க³ர்வோந்நதிஹரம்
ப⁴ஜே நித்யாநந்த³ம் ப⁴ஜநதருகந்த³ம் நிரவதி⁴ ॥ 3॥

அயே ப்⁴ராதர்ந்ரூʼணாம் கலிகலுஷிணாம் கிம் நு ப⁴விதா
ததா² ப்ராயஶ்சித்தம் ரசய யத³நாயாஸத இமே ।
வ்ரஜந்தி த்வாமித்த²ம் ஸஹ ப⁴க³வதா மந்த்ரயதி யோ
ப⁴ஜே நித்யாநந்த³ம் ப⁴ஜநதருகந்த³ம் நிரவதி⁴ ॥ 4॥

யதே²ஷ்ட²ம் ரே ப்⁴ராத: குரு ஹரிஹரித்⁴வாநமநிஶம்
ததோ வ: ஸம்ஸாராம்பு³தி⁴தரணதா³யோ மயி லகே³த் ।
இத³ம் பா³ஹுஸ்போ²டைரடதி ரடயந் ய: ப்ரதிக்³ருʼஹம்
ப⁴ஜே நித்யாநந்த³ம் ப⁴ஜநதருகந்த³ம் நிரவதி⁴ ॥ 5॥

ப³லாத் ஸம்ஸாராம்போ⁴நிதி⁴ஹரணகும்போ⁴த்³ப⁴வமஹோ
ஸதாம் ஶ்ரேய:ஸிந்தூ⁴ந்நதிகுமுத³ப³ந்து⁴ம் ஸமுதி³தம் ।
க²லஶ்ரேணீஸ்பூ²ர்ஜித்திமிரஹரஸூர்யப்ரப⁴மஹம்
ப⁴ஜே நித்யாநந்த³ம் ப⁴ஜநதருகந்த³ம் நிரவதி⁴ ॥ 6॥

நடந்தம் கா³யந்தம் ஹரிமநுவத³ந்தம் பதி² பதி²
வ்ரஜந்தம் பஶ்யந்தம் ஸ்வமபி ந த³யந்தம் ஜநக³ணம் ।
ப்ரகுர்வந்தம் ஸந்தம் ஸகருணத்³ருʼக³ந்தம் ப்ரகலநாத்³-
ப⁴ஜே நித்யாநந்த³ம் ப⁴ஜநதருகந்த³ம் நிரவதி⁴ ॥ 7॥

ஸுபி³ப்⁴ராணம் ப்⁴ராது: கரஸரஸிஜம் கோமலதரம்
மிதோ² வக்த்ராலோகோச்ச²லிதபரமாநந்த³ஹ்ருʼத³யம் ।
ப்⁴ரமந்தம் மாது⁴ர்யைரஹஹ மத³யந்தம் புரஜநாந்
ப⁴ஜே நித்யாநந்த³ம் ப⁴ஜநதருகந்த³ம் நிரவதி⁴ ॥ 8॥

ரஸாநாமாதா⁴ரம் ரஸிகவரஸத்³வைஷ்ணவத⁴நம்
ரஸாகா³ரம் ஸாரம் பதிதததிதாரம் ஸ்மரணத: ।
பரம் நித்யாநந்தா³ஷ்டகமித³மபூர்வம் பட²தி ய:
தத³ங்க்⁴ரித்³வந்த்³வாப்³ஜம் ஸ்பு²ரது நிதராம் தஸ்ய ஹ்ருʼத³யே ॥ 9॥

இதி வ்ருʼந்தா³வநதா³ஸடா²கூரவிரசிதம் நித்யாநந்தா³ஷ்டகம் ஸம்பூர்ணம் ।

Hymn to Nitai or Nityananda Meaning:

I perpetually worship Sri Nityananda Prabhu, the root of the Krsna-bhakti tree, whose bright face mocks the full autumn moon, whose pure complexion glistens, whose gait is like that of a maddened elephant, who is always intoxicated in Krsna-prema, who embodies pure spiritual energy, whose face holds a gentle smile, whose eyes are always rolling due to His absorption in Krsna-prema, whose lotus hand holds a glowing staff, and who, by the performance of nama-sankirtana, pierces the influence of Kali-yuga. || 1 ||

I perpetually worship Sri Nityananda Prabhu, the root of the Krsna-bhakti tree, who is the mainstay of all the rasas, who is everything to His devotees, who is beyond compare, who is the master of both Vasudha and Jahnava-devi, who consider Him more dear than their own lives, who is always maddened in Krsna-prema, and who is unknown only to those of meager intelligence. || 2 ||

I perpetually worship Sri Nityananda Prabhu, the root of the Krsna-bhakti tree, who is very dear to Sri Saci-nandana, who is worshipped by the entire universe, who is the embodiment of happiness, who possesses infinite mercy for delivering the souls who are drowning in the age of Kali, and who, by the performance of sri-harinama-sankirtana, thwarts the progressing false pride of the ocean of repeated birth and death. || 3 ||

I perpetually worship Sri Nityananda Prabhu, the root of the Krsna-bhakti tree, who said to Sri Krsna Caitanya, “Hey brother Gauranga! What will be the destination of the sinful souls of Kali-yuga and how will theyt be redeemed? Please devise a method by which they will easily attain You.” || 4 ||

I perpetually worship Sri Nityananda Prabhu, the root of the Krsna-bhakti tree, who wandered around Bengal and, approaching the door of each and every home, threw open His arms and exclaimed, “O brothers! All of you should eternally perform sri-harinama-sankirtana together. By doing so, I will take the responsibility to deliver you all from the ocean of material existence.” || 5 ||

I eternally worship Sri Nityananda Prabhu, the root of the Krsna-bhakti tree, who is the Agastya Muni who forcibly swallows the ocean of repeated birth and death, who is a rising full moon which increases the ocean of the saintly persons’ welfare, and who is a sun which dissipates the darkness of ignorance cast by the various classes of miscreants. || 6 ||

I eternally worship Sri Nityananda Prabhu, the root of the tree of Krsna-bhakti, who wandered on every path in Bengal dancing, singing, and calling out “Hari bol! Hari bol!” and who lovingly bestowed merciful sidelong glances upon those who were not compassionate to even their own selves. || 7 ||

I eternally worship Sri Nityananda Prabhu, the root of the Krsna-bhakti tree, who held the supremely soft lotus-hand of His brother Sri Gauranga Mahaprabhu, whose heart became filled with the highest bliss when the two brothers gazed into each other’s faces, and who wandered here and there delighting the townspeople with His sweetness. || 8 ||

May Sri Nityananda Prabhu place His lotus feet in the heart of one who lovingly recites this unprecedented Nityanandastaka, which is the reservoir of rasa, the greatest treasure of the most exalted of rasika Vaisnavas, and the storehouse of the essence of bhakti-rasa. This astaka is sung in the melody known as ‘Sikharini”. || 9 ||