Ashtaka

Hymn to Nitai or Nityananda Lyrics in Telugu with Meaning

నిత్యానన్దాష్టకమ్ Lyrics in Telugu:

శరచ్చన్ద్రభ్రాన్తిం స్ఫురదమలకాన్తిం గజగతిం
హరిప్రేమోన్మత్తం ధృతపరమసత్త్వం స్మితముఖమ్ ।
సదాఘూర్ణన్నేత్రం కరకలితవేత్రం కలిభిదం
భజే నిత్యానన్దం భజనతరుకన్దం నిరవధి ॥ ౧॥

రసానామాగారం స్వజనగణసర్వస్వమతులం
తదీయైకప్రాణప్రమితవసుధాజాహ్నవపతిమ్ ।
సదాప్రేమోన్మాదం పరమవిదితం మన్దమనసాం
భజే నిత్యానన్దం భజనతరుకన్దం నిరవధి ॥ ౨॥

శచీసూనుప్రేష్ఠం నిఖిలజగదిష్టం సుఖమయం
కలౌ మజ్జజ్జివోద్ధరణకరణోద్దామకరుణమ్ ।
హరేరాఖ్యానాద్వా భవజలధిగర్వోన్నతిహరం
భజే నిత్యానన్దం భజనతరుకన్దం నిరవధి ॥ ౩॥

అయే భ్రాతర్నౄణాం కలికలుషిణాం కిం ను భవితా
తథా ప్రాయశ్చిత్తం రచయ యదనాయాసత ఇమే ।
వ్రజన్తి త్వామిత్థం సహ భగవతా మన్త్రయతి యో
భజే నిత్యానన్దం భజనతరుకన్దం నిరవధి ॥ ౪॥

యథేష్ఠం రే భ్రాతః కురు హరిహరిధ్వానమనిశం
తతో వః సంసారామ్బుధితరణదాయో మయి లగేత్ ।
ఇదం బాహుస్ఫోటైరటతి రటయన్ యః ప్రతిగృహం
భజే నిత్యానన్దం భజనతరుకన్దం నిరవధి ॥ ౫॥

బలాత్ సంసారామ్భోనిధిహరణకుమ్భోద్భవమహో
సతాం శ్రేయఃసిన్ధూన్నతికుముదబన్ధుం సముదితం ।
ఖలశ్రేణీస్ఫూర్జిత్తిమిరహరసూర్యప్రభమహం
భజే నిత్యానన్దం భజనతరుకన్దం నిరవధి ॥ ౬॥

నటన్తం గాయన్తం హరిమనువదన్తం పథి పథి
వ్రజన్తం పశ్యన్తం స్వమపి న దయన్తం జనగణమ్ ।
ప్రకుర్వన్తం సన్తం సకరుణదృగన్తం ప్రకలనాద్-
భజే నిత్యానన్దం భజనతరుకన్దం నిరవధి ॥ ౭॥

సుబిభ్రాణం భ్రాతుః కరసరసిజం కోమలతరం
మిథో వక్త్రాలోకోచ్ఛలితపరమానన్దహృదయమ్ ।
భ్రమన్తం మాధుర్యైరహహ మదయన్తం పురజనాన్
భజే నిత్యానన్దం భజనతరుకన్దం నిరవధి ॥ ౮॥

రసానామాధారం రసికవరసద్వైష్ణవధనం
రసాగారం సారం పతితతతితారం స్మరణతః ।
పరం నిత్యానన్దాష్టకమిదమపూర్వం పఠతి యః
తదఙ్ఘ్రిద్వన్ద్వాబ్జం స్ఫురతు నితరాం తస్య హృదయే ॥ ౯॥

ఇతి వృన్దావనదాసఠాకూరవిరచితం నిత్యానన్దాష్టకం సమ్పూర్ణమ్ ।

Hymn to Nitai or Nityananda Meaning:

I perpetually worship Sri Nityananda Prabhu, the root of the Krsna-bhakti tree, whose bright face mocks the full autumn moon, whose pure complexion glistens, whose gait is like that of a maddened elephant, who is always intoxicated in Krsna-prema, who embodies pure spiritual energy, whose face holds a gentle smile, whose eyes are always rolling due to His absorption in Krsna-prema, whose lotus hand holds a glowing staff, and who, by the performance of nama-sankirtana, pierces the influence of Kali-yuga. || 1 ||

I perpetually worship Sri Nityananda Prabhu, the root of the Krsna-bhakti tree, who is the mainstay of all the rasas, who is everything to His devotees, who is beyond compare, who is the master of both Vasudha and Jahnava-devi, who consider Him more dear than their own lives, who is always maddened in Krsna-prema, and who is unknown only to those of meager intelligence. || 2 ||

I perpetually worship Sri Nityananda Prabhu, the root of the Krsna-bhakti tree, who is very dear to Sri Saci-nandana, who is worshipped by the entire universe, who is the embodiment of happiness, who possesses infinite mercy for delivering the souls who are drowning in the age of Kali, and who, by the performance of sri-harinama-sankirtana, thwarts the progressing false pride of the ocean of repeated birth and death. || 3 ||

I perpetually worship Sri Nityananda Prabhu, the root of the Krsna-bhakti tree, who said to Sri Krsna Caitanya, “Hey brother Gauranga! What will be the destination of the sinful souls of Kali-yuga and how will theyt be redeemed? Please devise a method by which they will easily attain You.” || 4 ||

I perpetually worship Sri Nityananda Prabhu, the root of the Krsna-bhakti tree, who wandered around Bengal and, approaching the door of each and every home, threw open His arms and exclaimed, “O brothers! All of you should eternally perform sri-harinama-sankirtana together. By doing so, I will take the responsibility to deliver you all from the ocean of material existence.” || 5 ||

I eternally worship Sri Nityananda Prabhu, the root of the Krsna-bhakti tree, who is the Agastya Muni who forcibly swallows the ocean of repeated birth and death, who is a rising full moon which increases the ocean of the saintly persons’ welfare, and who is a sun which dissipates the darkness of ignorance cast by the various classes of miscreants. || 6 ||

I eternally worship Sri Nityananda Prabhu, the root of the tree of Krsna-bhakti, who wandered on every path in Bengal dancing, singing, and calling out “Hari bol! Hari bol!” and who lovingly bestowed merciful sidelong glances upon those who were not compassionate to even their own selves. || 7 ||

I eternally worship Sri Nityananda Prabhu, the root of the Krsna-bhakti tree, who held the supremely soft lotus-hand of His brother Sri Gauranga Mahaprabhu, whose heart became filled with the highest bliss when the two brothers gazed into each other’s faces, and who wandered here and there delighting the townspeople with His sweetness. || 8 ||

May Sri Nityananda Prabhu place His lotus feet in the heart of one who lovingly recites this unprecedented Nityanandastaka, which is the reservoir of rasa, the greatest treasure of the most exalted of rasika Vaisnavas, and the storehouse of the essence of bhakti-rasa. This astaka is sung in the melody known as ‘Sikharini”. || 9 ||