Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Jayaditya Stotram or Jayadityashtakam Lyrics in Tamil

ஜயாதி³த்யஸ்தோத்ரம் அத²வா ஜயாதி³த்யாஷ்டகம்
ந த்வம் க்ருʼத: கேவலஸம்ஶ்ருதஶ்ச யஜுஷ்யேவம் வ்யாஹரத்யாதி³தே³வ! ।
சதுர்விதா⁴ பா⁴ரதீ தூ³ரதூ³ரம் த்⁴ருʼஷ்ட: ஸ்தௌமி ஸ்வார்த²காம: க்ஷமைதத் ॥ 1॥

மார்தண்ட³ஸூர்யாம்ஶுரவிஸ்ததே²ந்த்³ரோ பா⁴நுர்ப⁴க³ஶ்சாঽர்யமா ஸ்வர்ணரேதா: ॥ 2॥

தி³வாகரோ மித்ரவிஷ்ணுஶ்ச தே³வ! க்²யாதஸ்த்வம் வை த்³வாத³ஶாத்மா நமஸ்தே ।
லோகத்ரயம் வை தவ க³ர்ப⁴கே³ஹம் ஜலாதா⁴ர: ப்ரோச்யஸே க²ம் ஸமக்³ரம் ॥ 3॥

நக்ஷத்ரமாலா குஸுமாபி⁴மாலா தஸ்மை நமோ வ்யோமலிங்கா³ய துப்⁴யம் ॥ 4॥

த்வம் தே³வதே³வஸ்த்வமநாத²நாத²ஸ்த்வம் ப்ராப்யபால: க்ருʼபணே க்ருʼபாலு: ।
த்வம் நேத்ரநேத்ரம் ஜநபு³த்³தி⁴பு³த்³தி⁴ராகாஶகாஶோ ஜய ஜீவஜீவ: ॥ 5॥

தா³ரித்³ர்யதா³ரித்³ர்ய நிதே⁴ நிதீ⁴நாமமங்க³ளாமங்க³ள ஶர்மஶர்ம ।
ரோக³ப்ரரோக:³ ப்ரதி²த: ப்ருʼதி²வ்யாம் சிரம் ஜயாঽঽதி³த்ய! ஜயாঽঽப்ரமேய! ॥ 6॥

வ்யாதி⁴க்³ரஸ்தம் குஷ்ட²ரோகா³பி⁴பூ⁴தம் ப⁴க்³நக்⁴ராணம் ஶீர்ணதே³ஹம் விஸம்ஜ்ஞம் ।
மாதா பிதா பா³ந்த⁴வா: ஸந்த்யஜந்தி ஸர்வைஸ்த்யக்தம் பாஸி கோঽஸ்தி த்வத³ந்ய: ॥ 7॥

த்வம் மே பிதா த்வம் ஜநநீ த்வமேவ த்வம் மே கு³ருர்பா³ந்த⁴வாஶ்ச த்வமேவ ।
த்வம் மே த⁴ர்மஸ்த்வஞ்ச மே மோக்ஷமார்கோ³ தா³ஸஸ்துப்⁴யம் த்யஜ வா ரக்ஷ தே³வ! ॥ 8॥

பாபோঽஸ்மி மூடோ⁴ঽஸ்மி மஹோக்³ரகர்மா ரௌத்³ரோঽஸ்மி நாঽঽசாரநிதா⁴நமஸ்மி ।
ததா²பி துப்⁴யம் ப்ரணிபத்ய பாத³யோர்ஜயம் ப⁴க்தாநாமர்பயம் ஶ்ரீஜயார்க! ॥ 9॥

ப²லஶ்ருதி:
நாரத³ உவாச-
ஏவம் ஸ்துதோ ஜயாதி³த்ய: கமடே²ந மஹாத்மநா ।
ஸ்நிக்³த⁴க³ம்பீ⁴ரயாவாசா ப்ராஹ தம் ப்ரஹஸந்நிவ ॥ 10॥

ஜயாதி³த்யாஷ்டகமித³ம் யத்த்வயா பரிகீர்திதம் ।
அநேநஸ்தோஷ்யதே யோ மாம்பு⁴வி தஸ்ய ந து³ர்லப⁴ம் ॥ 11॥

ரவிவாரே விஶேஷேண மாம் ஸமப்⁴யர்ச்ய ய: படே²த் ।
தஸ்ய ரோகா³நஶிஷ்யந்தி தா³ரித்³ர்யஞ்ச ந ஸம்ஶய: ॥ 12॥

த்வயா ச தோஷிதோவத்ஸதவத³த்³மிவரந்த்வமும் ।
ஸர்வஜ்ஞோ பு⁴வி பூ⁴த்வா த்வம் ததோ முக்திமவாப்ஸ்யஸி ॥ 13॥

த்வத்பிதா ஸ்ம்ருʼதிகாரஶ்ச ப⁴விஷ்யதி த்³விஜார்சித: ।
ஸ்தா²நஸ்யாঽஸ்ய ந நாஶஶ்ச கதா³சித்ப்ரப⁴விஷ்யதி ॥ 14॥

ந சைதத்ஸ்தா²நகம் வத்ஸ பரித்யக்ஷ்யாமி கர்ஹிசித் ।
ஏவமுக்த்வா ஸ ப⁴க³வாந்ப்³ராஹ்மணைரர்சித: ஸ்துத: ॥ 15॥

அநுஜ்ஞாப்ய த்³விஜேந்த்³ராம்ஸ்தாம்ஸ்தத்ரைவாঽந்தர்த³தே⁴ ப்ரபு:⁴ ।
ஏவம் பார்த² ஸமுத்பந்நோ ஜயாதி³த்யோঽத்ர பூ⁴தலே ॥ 16॥

ஆஶ்விநே மாஸி ஸம்ப்ராப்தே ரவிவாரே ச ஸுவ்ரத!
ஆஶ்விநே பா⁴நுவாரேண யோ ஜயாதி³த்யமர்சயேத் ॥ 17॥

கோடிதீர்தே² நர: ஸ்நாத்வா ப்³ரஹ்மஹத்யாம் வ்யபோஹதி ।
பூஜநாத்³ரக்தமால்யைஶ்ச ரக்தசந்த³நகுங்குமை: ॥ 18॥

லேபநாத்³க³ந்த⁴தூ⁴பாத்³யைர்நைவேத்³யைர்க்⁴ருʼதபாயஸை: ।
ப்³ரஹ்மக்⁴நஶ்ச ஸுராபஶ்ச ஸ்தேயீ ச கு³ருதல்பக:³ ॥ 19॥

முச்யதே ஸர்வபாபேப்⁴ய: ஸூர்யலோகஞ்ச க³ச்ச²தி ।
புத்ரதா³ரத⁴நாந்யாயு: ப்ராப்ய ஸாம்ஸாரிகம் ஸுக²ம் ॥ 20॥

இஷ்டகாமை: ஸமாயுக்த: ஸூர்யலோகே சிரம் வஸேத் ॥ 21॥

ஸர்வேஷு ரவிவாரேஷு ஜயாதி³த்யஸ்ய த³ர்ஶநம் ।
கீர்தநம் ஸ்மரணம் வாபி ஸர்வரோகோ³பஶாந்திகம் ॥ 22॥

அநாதி³நித⁴நம் தே³வமவ்யக்தம் தேஜஸாந்நிதி⁴ம் ।
யே ப⁴க்தாஸ்தே ச லீயந்தே ஸௌரஸ்தா²நே நிராமயே ॥ 23॥

ஸூர்யோபராகே³ ஸம்ப்ராப்தே ரவிகூபே ஸமாஹித: ।
ஸ்நாநம் ய: குருதே பார்த² ஹோமம் குர்யாத்ப்ரயத்நத: ॥ 24॥

தா³நம் சைவ யதா²ஶக்த்யா ஜயாதி³த்யாக்³ரத:ஸ்தி²த: ।
தஸ்ய புண்யஸ்ய மாஹாத்ம்யம் ஶ்ருணுஷ்வைகமநாஜய ॥ 25॥

குருக்ஷேத்ரேஷு யத்புண்யம் ப்ரபா⁴ஸே புஷ்கரேஷு ச ।
வாராணஸ்யாஞ்ச யத்புண்யம் ப்ரயாகே³ நைமிஷேঽபி வா ।
தத்புண்யம் லப⁴தே மர்த்யோ ஜயாதி³த்யப்ரஸாத³த: ॥ 26॥

இதி ஶ்ரீஸ்காந்தே³ மஹாபுராணே ஏகாஶீதிஸாஹஸ்ர்யாம் ஸம்ஹிதாயாம்
ப்ரத²மே மாஹேஶ்வரக²ண்டே³ கௌமாரிகாக²ண்டே³
ஜயாதி³த்யமாஹாத்ம்யவர்ணநநாமைகபஞ்சாஶத்தமோঽத்⁴யாயே
ஜயாதி³த்யாஷ்டகம் ॥ 1॥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top