Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Jayaditya Stotram or Jayadityashtakam Lyrics in Telugu

Lyrics in Telugu:

జయాదిత్యస్తోత్రమ్ అథవా జయాదిత్యాష్టకమ్
న త్వం కృతః కేవలసంశ్రుతశ్చ యజుష్యేవం వ్యాహరత్యాదిదేవ! ।
చతుర్విధా భారతీ దూరదూరం ధృష్టః స్తౌమి స్వార్థకామః క్షమైతత్ ॥ ౧॥

మార్తణ్డసూర్యాంశురవిస్తథేన్ద్రో భానుర్భగశ్చాఽర్యమా స్వర్ణరేతాః ॥ ౨॥

దివాకరో మిత్రవిష్ణుశ్చ దేవ! ఖ్యాతస్త్వం వై ద్వాదశాత్మా నమస్తే ।
లోకత్రయం వై తవ గర్భగేహం జలాధారః ప్రోచ్యసే ఖం సమగ్రమ్ ॥ ౩॥

నక్షత్రమాలా కుసుమాభిమాలా తస్మై నమో వ్యోమలిఙ్గాయ తుభ్యమ్ ॥ ౪॥

త్వం దేవదేవస్త్వమనాథనాథస్త్వం ప్రాప్యపాలః కృపణే కృపాలుః ।
త్వం నేత్రనేత్రం జనబుద్ధిబుద్ధిరాకాశకాశో జయ జీవజీవః ॥ ౫॥

దారిద్ర్యదారిద్ర్య నిధే నిధీనామమఙ్గలామఙ్గల శర్మశర్మ ।
రోగప్రరోగః ప్రథితః పృథివ్యాం చిరం జయాఽఽదిత్య! జయాఽఽప్రమేయ! ॥ ౬॥

వ్యాధిగ్రస్తం కుష్ఠరోగాభిభూతం భగ్నఘ్రాణం శీర్ణదేహం విసంజ్ఞమ్ ।
మాతా పితా బాన్ధవాః సన్త్యజన్తి సర్వైస్త్యక్తం పాసి కోఽస్తి త్వదన్యః ॥ ౭॥

త్వం మే పితా త్వం జననీ త్వమేవ త్వం మే గురుర్బాన్ధవాశ్చ త్వమేవ ।
త్వం మే ధర్మస్త్వఞ్చ మే మోక్షమార్గో దాసస్తుభ్యం త్యజ వా రక్ష దేవ! ॥ ౮॥

పాపోఽస్మి మూఢోఽస్మి మహోగ్రకర్మా రౌద్రోఽస్మి నాఽఽచారనిధానమస్మి ।
తథాపి తుభ్యం ప్రణిపత్య పాదయోర్జయం భక్తానామర్పయం శ్రీజయార్క! ॥ ౯॥

ఫలశ్రుతిః
నారద ఉవాచ-
ఏవం స్తుతో జయాదిత్యః కమఠేన మహాత్మనా ।
స్నిగ్ధగమ్భీరయావాచా ప్రాహ తం ప్రహసన్నివ ॥ ౧౦॥

జయాదిత్యాష్టకమిదం యత్త్వయా పరికీర్తితమ్ ।
అనేనస్తోష్యతే యో మామ్భువి తస్య న దుర్లభమ్ ॥ ౧౧॥

రవివారే విశేషేణ మాం సమభ్యర్చ్య యః పఠేత్ ।
తస్య రోగానశిష్యన్తి దారిద్ర్యఞ్చ న సంశయః ॥ ౧౨॥

త్వయా చ తోషితోవత్సతవదద్మివరన్త్వముమ్ ।
సర్వజ్ఞో భువి భూత్వా త్వం తతో ముక్తిమవాప్స్యసి ॥ ౧౩॥

త్వత్పితా స్మృతికారశ్చ భవిష్యతి ద్విజార్చితః ।
స్థానస్యాఽస్య న నాశశ్చ కదాచిత్ప్రభవిష్యతి ॥ ౧౪॥

న చైతత్స్థానకం వత్స పరిత్యక్ష్యామి కర్హిచిత్ ।
ఏవముక్త్వా స భగవాన్బ్రాహ్మణైరర్చితః స్తుతః ॥ ౧౫॥

అనుజ్ఞాప్య ద్విజేన్ద్రాంస్తాంస్తత్రైవాఽన్తర్దధే ప్రభుః ।
ఏవం పార్థ సముత్పన్నో జయాదిత్యోఽత్ర భూతలే ॥ ౧౬॥

ఆశ్వినే మాసి సమ్ప్రాప్తే రవివారే చ సువ్రత!
ఆశ్వినే భానువారేణ యో జయాదిత్యమర్చయేత్ ॥ ౧౭॥

కోటితీర్థే నరః స్నాత్వా బ్రహ్మహత్యాం వ్యపోహతి ।
పూజనాద్రక్తమాల్యైశ్చ రక్తచన్దనకుఙ్కుమైః ॥ ౧౮॥

లేపనాద్గన్ధధూపాద్యైర్నైవేద్యైర్ఘృతపాయసైః ।
బ్రహ్మఘ్నశ్చ సురాపశ్చ స్తేయీ చ గురుతల్పగః ॥ ౧౯॥

ముచ్యతే సర్వపాపేభ్యః సూర్యలోకఞ్చ గచ్ఛతి ।
పుత్రదారధనాన్యాయుః ప్రాప్య సాంసారికం సుఖమ్ ॥ ౨౦॥

ఇష్టకామైః సమాయుక్తః సూర్యలోకే చిరం వసేత్ ॥ ౨౧॥

సర్వేషు రవివారేషు జయాదిత్యస్య దర్శనమ్ ।
కీర్తనం స్మరణం వాపి సర్వరోగోపశాన్తికమ్ ॥ ౨౨॥

అనాదినిధనం దేవమవ్యక్తం తేజసాన్నిధిమ్ ।
యే భక్తాస్తే చ లీయన్తే సౌరస్థానే నిరామయే ॥ ౨౩॥

సూర్యోపరాగే సమ్ప్రాప్తే రవికూపే సమాహితః ।
స్నానం యః కురుతే పార్థ హోమం కుర్యాత్ప్రయత్నతః ॥ ౨౪॥

దానం చైవ యథాశక్త్యా జయాదిత్యాగ్రతఃస్థితః ।
తస్య పుణ్యస్య మాహాత్మ్యం శ్రుణుష్వైకమనాజయ ॥ ౨౫॥

కురుక్షేత్రేషు యత్పుణ్యం ప్రభాసే పుష్కరేషు చ ।
వారాణస్యాఞ్చ యత్పుణ్యం ప్రయాగే నైమిషేఽపి వా ।
తత్పుణ్యం లభతే మర్త్యో జయాదిత్యప్రసాదతః ॥ ౨౬॥

ఇతి శ్రీస్కాన్దే మహాపురాణే ఏకాశీతిసాహస్ర్యాం సంహితాయాం
ప్రథమే మాహేశ్వరఖణ్డే కౌమారికాఖణ్డే
జయాదిత్యమాహాత్మ్యవర్ణననామైకపఞ్చాశత్తమోఽధ్యాయే
జయాదిత్యాష్టకమ్ ॥ ౧॥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top