Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Jina Suprabhatashtakam Lyrics in Gujarati | જિનસુપ્રભાતાષ્ટકમ્

Jina Suprabhatashtakam Lyrics in Gujarati | જિનસુપ્રભાતાષ્ટકમ્

105 Views

જિનસુપ્રભાતાષ્ટકમ્ Lyrics in Gujarati:

પણ્ડિત શ્રીહીરાલાલ જૈન, સિદ્ધાન્તશાસ્ત્રી

ચન્દ્રાર્કશક્રહરવિષ્ણુચતુર્મુખાદ્યાં-
સ્તીક્ષ્ણૈઃ સ્વબાણનિકરૈર્વિનિહત્ય લોકે ।
વ્યજાજૃમ્ભિતેઽહમિતિ નાસ્તિ પરોઽત્ર કશ્ચિ-
ત્તં મન્મથં જિતવતસ્તવ સુપ્રભાતમ્ ॥ ૧॥

(ઇસ સંસાર મેં જિસ કામદેવ ને અપને તીક્ષ્ણ બાણોં કે દ્વારા ચન્દ્ર
સૂર્ય, ઇન્દ્ર, મહેશ, વિષ્ણુ, બ્રહ્મા આદિ કો આહત કરકે ઘોષણા
કી થી કિ “મૈં હી સબસે બડ़ા હૂં, મેરે સે બડ़ા ઇસ લોક
મેં ઔર કોઈ નહીં હૈ,” ઉસ કામદેવ કો ભી જીતને વાલે
જિનદેવ ! તુમ્હારા યહ સુપ્રભાત મેરે લિયે મંગલમય હો ॥ ૧॥)

ગન્ધર્વ-કિન્નર-મહોરગ દૈત્યનાથ-
વિદ્યાધરામરનરેન્દ્રસમર્ચિતાઙ્ઘ્રિઃ ।
સઙ્ગીયતે પ્રથિતતુમ્બરનારદૈશ્ચ
કીર્તિઃ સદૈવ ભુવને મમ સુપ્રભાતમ્ ॥ ૨॥

(જિનકે ચરણ-કમલ ગન્ધર્વ, કિન્નર, મહોરગ, અસુરેન્દ્ર,
વિદ્યાધર, દેવેન્દ્ર ઔર નરેન્દ્રોં સે પૂજિત હૈં, જિનકી
ઉજ્જ્વલ કીર્તિ સંસાર મેં પ્રસિદ્ધ તુમ્બર જાતિ કે યક્ષોં ઔર
નારદોં સે સદા ગાઈ જાતી હૈ, ઉન શ્રી જિનદેવ કા યહ સુપ્રભાત
મેરે લિએ મંગલમય હો ॥ ૨॥)

અજ્ઞાનમોહતિમિરૌઘવિનાશકસ્ય
સંજ્ઞાનચારુકિરણાવલિભૂષિતસ્ય ।
ભવ્યામ્બુજાનિ નિયતં પ્રતિબોધકસ્ય,
શ્રીમજ્જિનેન્દ્ર વિમલં તવ સુપ્રભાતમ્ ॥ ૩॥

(અજ્ઞાન ઔર મોહરૂપ અન્ધકાર-સમૂહ કે વિનાશક, ઉત્તમ
સમ્યગ્જ્ઞાનરૂપ સૂર્ય કી સુન્દર કિરણાવલી સે વિભૂષિત ઔર
ભવ્યજીવ રૂપ કમલોં કે નિયમ સે પ્રતિબોધક હે શ્રીમાન્
જિનેન્દ્રદેવ ! તુમ્હારા યહ વિમલ સુપ્રભાત મેરે લિએ
મંગલમય હો ॥ ૩॥)

તૃષ્ણા-ક્ષુધા-જનન-વિસ્મય-રાગ-મોહ-
ચિન્તા-વિષાદ-મદ-ખેદ-જરા-રુજૌઘાઃ ।
પ્રસ્વેદ-મૃત્યુ-રતિ-રોષ-ભયાનિ નિદ્રા
દેહે ન સન્તિ હિ યતસ્તવ સુપ્રભાતમ્ ॥ ૪॥

(જિનકે દેહ મેં તૃષ્ણા, ક્ષુધા, જન્મ, વિસ્મય, રાગ,
મોહ, ચિન્તા, વિષાદ, મદ, ખેદ, જરા, રોગપુંજ,
પસેવ મરણ, રતિ, રોષ, ભય ઔર નિદ્રા યે અઠારહ દોષ
નહીં હૈં, ઐસે હે જિનેન્દ્રદેવ, તુમ્હારા યહ નિર્મલ પ્રભાત
મેરે લિયે મંગલમય હો ॥ ૪॥)

શ્વેતાતપત્ર-હરિવિષ્ટર-ચામરૌઘાઃ
ભામણ્ડલેન સહ દુન્દુભિ-દિવ્યભાષા- ।
શોકાગ્ર-દેવકરવિમુક્તસુપુષ્પવૃષ્ટિ-
ર્દેવેન્દ્રપૂજિતતવસ્તવ સુપ્રભાતમ્ ॥ ૫॥

(જિસકે શ્વેત છત્ર, સિંહાસન, ચામર-સમૂહ, ભામણ્ડલ,
દુન્દુભિ-નાદ, દિવ્યધ્વનિ, અશોકવૃક્ષ ઔર દેવ-હસ્ત-મુક્ત
પુષ્પવર્ષા યે આઠ પ્રાતિહાર્ય પાયે જાતે હૈં, ઔર જો દેવોં કે ઇન્દ્રોં
સે પૂજિત હૈં, ઐસે હે જિનદેવ, તુમ્હારા યહ સુપ્રભાત મેરે લિએ
મંગલમય હો ॥ ૫॥)

ભૂતં ભવિષ્યદપિ સમ્પ્રતિ વર્તમાન-
ધ્રૌવ્યં વ્યયં પ્રભવમુત્તમમપ્યશેષમ્ ।
ત્રૈલોક્યવસ્તુવિષયં સચિરોષમિત્થં
જાનાસિ નાથ યુગપત્તવ સુપ્રભાતમ્ ॥ ૬॥

( હે નાથ, આપ ભૂત, ભવિષ્યત્ ઔર વર્તમાનકાલ સમ્બન્ધી
ત્રૈલોક્ય-ગત સમસ્ત વસ્તુ-વિષય કે ધ્રૌવ્ય વ્યય ઔર ઉત્પાદરૂપ
અનન્ત પર્યાયોં કો એક સાથ જાનતે હૈં, ઐસે અદ્વિતીય જ્ઞાન વાલે
આપકા યહ સુપ્રભાત મેરે લિયે મંગલમય હો ॥ ૬॥)

સ્વર્ગાપવર્ગસુખમુત્તમમવ્યયં યત્-
તદ્દેહિનાં સુભજતાં વિદધાતિ નાથ ।
હિંસાઽનૃતાન્યવનિતાપરરિક્ષસેવા
સત્યામમે ન હિ યતસ્તવ સુપ્રભાતમ્ ॥ ૭॥

( હે નાથ, જો પ્રાણી આપકી વિધિપૂર્વક સેવા ઉપાસના કરતે હૈં, ઉન્હેં
આપ સ્વર્ગ ઔર મોક્ષ કે ઉત્તમ ઔર અવ્યય સુખ દેતે હો । તથા
સ્વયં હિંસા, ઝૂઠ, ચોરી, પર-વનિતા-સેવા, કુશીલ ઔર
પરધન-સેવા (પરિગ્રહ) રૂપ સર્વ પ્રકાર કે પાપોં સે સર્વથા વિમુક્ત
એવં મમત્વ-રહિત હો, ઐસે વીતરાગ ભગવાન્ કા યહ સુપ્રભાત મેરે
લિએ સદા મંગલમય હો ॥ ૭॥)

સંસારઘોરતરવારિધિયાનપાત્ર,
દુષ્ટાષ્ટકર્મનિકરેન્ધનદીપ્તવહ્ને ।
અજ્ઞાનમૂલમનસાં વિમલૈકચક્ષુઃ
શ્રીનેમિચન્દ્રયતિનાયક સુપ્રભાતમ્ ॥ ૮॥

(હે ભગવન્, આપ ઇસ અતિઘોર સંસાર-સાગર સે પાર ઉતારને કે લિયે
જહાજ હૈં, દુષ્ટ અષ્ટ કર્મસમૂહ ઈન્ધન કો ભસ્મ કરને કે
લિયે પ્રદીપ્ત અગ્નિ હૈં, ઔર અજ્ઞાન સે ભરપૂર મનવાલે જીવોં કે
લિયે અદ્વિતીય વિમલ નેત્ર હૈં, ઐસે હે મુનિનાયક નેમિચન્દ્ર તુમ્હારા
યહ સુપ્રભાત મેરે લિએ મંગલમય હો । સ્તુતિકાર ને અન્તિમ ચરણ
મેં અપના નામ ભી પ્રકટ કર દિયા હૈ ॥ ૮॥)

ઇતિ નેમિચન્દ્રરચિતં જિનસુપ્રભાતાષ્ટકં સમ્પૂર્ણમ્ ।

સુવિચાર –
જો કામ કભી ભી હો સકતા હૈ વહ કભી ભી નહીં હો સકતા હૈ । જો
કામ અભી હોગા વહી હોગા । જો શક્તિ આજ કે કામ કો કલ પર ટાલને મેં
ખર્ચ હો જાતી હૈ, ઉસી શક્તિ દ્વારા આજ કા કામ આજ હી હો સકતા હૈ ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *