Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Jina Suprabhatashtakam Lyrics in Malayalam | ജിനസുപ്രഭാതാഷ്ടകം

Jina Suprabhatashtakam Lyrics in Malayalam | ജിനസുപ്രഭാതാഷ്ടകം

112 Views

ജിനസുപ്രഭാതാഷ്ടകം Lyrics in Malayalam:

പണ്ഡിത ശ്രീഹീരാലാല ജൈന, സിദ്ധാന്തശാസ്ത്രീ

ചന്ദ്രാര്‍കശക്രഹരവിഷ്ണുചതുര്‍മുഖാദ്യാം-
സ്തീക്ഷ്ണൈഃ സ്വബാണനികരൈര്‍വിനിഹത്യ ലോകേ ।
വ്യജാജൃംഭിതേഽഹമിതി നാസ്തി പരോഽത്ര കശ്ചി-
ത്തം മന്‍മഥം ജിതവതസ്തവ സുപ്രഭാതം ॥ 1॥

(ഇസ സംസാര മേം ജിസ കാമദേവ നേ അപനേ തീക്ഷ്ണ ബാണോം കേ ദ്വാരാ ചന്ദ്ര
സൂര്യ, ഇന്ദ്ര, മഹേശ, വിഷ്ണു, ബ്രഹ്മാ ആദി കോ ആഹത കരകേ ഘോഷണാ
കീ ഥീ കി “മൈം ഹീ സബസേ ബഡ़ാ ഹൂം, മേരേ സേ ബഡ़ാ ഇസ ലോക
മേം ഔര കോഈ നഹീം ഹൈ,” ഉസ കാമദേവ കോ ഭീ ജീതനേ വാലേ
ജിനദേവ ! തുംഹാരാ യഹ സുപ്രഭാത മേരേ ലിയേ മംഗലമയ ഹോ ॥ 1॥)

ഗന്ധര്‍വ-കിന്നര-മഹോരഗ ദൈത്യനാഥ-
വിദ്യാധരാമരനരേന്ദ്രസമര്‍ചിതാങ്ഘ്രിഃ ।
സങ്ഗീയതേ പ്രഥിതതുംബരനാരദൈശ്ച
കീര്‍തിഃ സദൈവ ഭുവനേ മമ സുപ്രഭാതം ॥ 2॥

(ജിനകേ ചരണ-കമല ഗന്ധര്‍വ, കിന്നര, മഹോരഗ, അസുരേന്ദ്ര,
വിദ്യാധര, ദേവേന്ദ്ര ഔര നരേന്ദ്രോം സേ പൂജിത ഹൈം, ജിനകീ
ഉജ്ജ്വല കീര്‍തി സംസാര മേം പ്രസിദ്ധ തുംബര ജാതി കേ യക്ഷോം ഔര
നാരദോം സേ സദാ ഗാഈ ജാതീ ഹൈ, ഉന ശ്രീ ജിനദേവ കാ യഹ സുപ്രഭാത
മേരേ ലിഏ മംഗലമയ ഹോ ॥ 2॥)

അജ്ഞാനമോഹതിമിരൌഘവിനാശകസ്യ
സംജ്ഞാനചാരുകിരണാവലിഭൂഷിതസ്യ ।
ഭവ്യാംബുജാനി നിയതം പ്രതിബോധകസ്യ,
ശ്രീമജ്ജിനേന്ദ്ര വിമലം തവ സുപ്രഭാതം ॥ 3॥

(അജ്ഞാന ഔര മോഹരൂപ അന്ധകാര-സമൂഹ കേ വിനാശക, ഉത്തമ
സംയഗ്ജ്ഞാനരൂപ സൂര്യ കീ സുന്ദര കിരണാവലീ സേ വിഭൂഷിത ഔര
ഭവ്യജീവ രൂപ കമലോം കേ നിയമ സേ പ്രതിബോധക ഹേ ശ്രീമാന്‍
ജിനേന്ദ്രദേവ ! തുംഹാരാ യഹ വിമല സുപ്രഭാത മേരേ ലിഏ
മംഗലമയ ഹോ ॥ 3॥)

തൃഷ്ണാ-ക്ഷുധാ-ജനന-വിസ്മയ-രാഗ-മോഹ-
ചിന്താ-വിഷാദ-മദ-ഖേദ-ജരാ-രുജൌഘാഃ ।
പ്രസ്വേദ-മൃത്യു-രതി-രോഷ-ഭയാനി നിദ്രാ
ദേഹേ ന സന്തി ഹി യതസ്തവ സുപ്രഭാതം ॥ 4॥

(ജിനകേ ദേഹ മേം തൃഷ്ണാ, ക്ഷുധാ, ജന്‍മ, വിസ്മയ, രാഗ,
മോഹ, ചിന്താ, വിഷാദ, മദ, ഖേദ, ജരാ, രോഗപുംജ,
പസേവ മരണ, രതി, രോഷ, ഭയ ഔര നിദ്രാ യേ അഠാരഹ ദോഷ
നഹീം ഹൈം, ഐസേ ഹേ ജിനേന്ദ്രദേവ, തുംഹാരാ യഹ നിര്‍മല പ്രഭാത
മേരേ ലിയേ മംഗലമയ ഹോ ॥ 4॥)

ശ്വേതാതപത്ര-ഹരിവിഷ്ടര-ചാമരൌഘാഃ
ഭാമണ്ഡലേന സഹ ദുന്ദുഭി-ദിവ്യഭാഷാ- ।
ശോകാഗ്ര-ദേവകരവിമുക്തസുപുഷ്പവൃഷ്ടി-
ര്‍ദേവേന്ദ്രപൂജിതതവസ്തവ സുപ്രഭാതം ॥ 5॥

(ജിസകേ ശ്വേത ഛത്ര, സിംഹാസന, ചാമര-സമൂഹ, ഭാമണ്ഡല,
ദുന്ദുഭി-നാദ, ദിവ്യധ്വനി, അശോകവൃക്ഷ ഔര ദേവ-ഹസ്ത-മുക്ത
പുഷ്പവര്‍ഷാ യേ ആഠ പ്രാതിഹാര്യ പായേ ജാതേ ഹൈം, ഔര ജോ ദേവോം കേ ഇന്ദ്രോം
സേ പൂജിത ഹൈം, ഐസേ ഹേ ജിനദേവ, തുംഹാരാ യഹ സുപ്രഭാത മേരേ ലിഏ
മംഗലമയ ഹോ ॥ 5॥)

ഭൂതം ഭവിഷ്യദപി സമ്പ്രതി വര്‍തമാന-
ധ്രൌവ്യം വ്യയം പ്രഭവമുത്തമമപ്യശേഷം ।
ത്രൈലോക്യവസ്തുവിഷയം സചിരോഷമിത്ഥം
ജാനാസി നാഥ യുഗപത്തവ സുപ്രഭാതം ॥ 6॥

( ഹേ നാഥ, ആപ ഭൂത, ഭവിഷ്യത് ഔര വര്‍തമാനകാല സംബന്ധീ
ത്രൈലോക്യ-ഗത സമസ്ത വസ്തു-വിഷയ കേ ധ്രൌവ്യ വ്യയ ഔര ഉത്പാദരൂപ
അനന്ത പര്യായോം കോ ഏക സാഥ ജാനതേ ഹൈം, ഐസേ അദ്വിതീയ ജ്ഞാന വാലേ
ആപകാ യഹ സുപ്രഭാത മേരേ ലിയേ മംഗലമയ ഹോ ॥ 6॥)

സ്വര്‍ഗാപവര്‍ഗസുഖമുത്തമമവ്യയം യത്-
തദ്ദേഹിനാം സുഭജതാം വിദധാതി നാഥ ।
ഹിംസാഽനൃതാന്യവനിതാപരരിക്ഷസേവാ
സത്യാമമേ ന ഹി യതസ്തവ സുപ്രഭാതം ॥ 7॥

( ഹേ നാഥ, ജോ പ്രാണീ ആപകീ വിധിപൂര്‍വക സേവാ ഉപാസനാ കരതേ ഹൈം, ഉന്‍ഹേം
ആപ സ്വര്‍ഗ ഔര മോക്ഷ കേ ഉത്തമ ഔര അവ്യയ സുഖ ദേതേ ഹോ । തഥാ
സ്വയം ഹിംസാ, ഝൂഠ, ചോരീ, പര-വനിതാ-സേവാ, കുശീല ഔര
പരധന-സേവാ (പരിഗ്രഹ) രൂപ സര്‍വ പ്രകാര കേ പാപോം സേ സര്‍വഥാ വിമുക്ത
ഏവം മമത്വ-രഹിത ഹോ, ഐസേ വീതരാഗ ഭഗവാന്‍ കാ യഹ സുപ്രഭാത മേരേ
ലിഏ സദാ മംഗലമയ ഹോ ॥ 7॥)

സംസാരഘോരതരവാരിധിയാനപാത്ര,
ദുഷ്ടാഷ്ടകര്‍മനികരേന്ധനദീപ്തവഹ്നേ ।
അജ്ഞാനമൂലമനസാം വിമലൈകചക്ഷുഃ
ശ്രീനേമിചന്ദ്രയതിനായക സുപ്രഭാതം ॥ 8॥

(ഹേ ഭഗവന്‍, ആപ ഇസ അതിഘോര സംസാര-സാഗര സേ പാര ഉതാരനേ കേ ലിയേ
ജഹാജ ഹൈം, ദുഷ്ട അഷ്ട കര്‍മസമൂഹ ഈന്ധന കോ ഭസ്മ കരനേ കേ
ലിയേ പ്രദീപ്ത അഗ്നി ഹൈം, ഔര അജ്ഞാന സേ ഭരപൂര മനവാലേ ജീവോം കേ
ലിയേ അദ്വിതീയ വിമല നേത്ര ഹൈം, ഐസേ ഹേ മുനിനായക നേമിചന്ദ്ര തുംഹാരാ
യഹ സുപ്രഭാത മേരേ ലിഏ മംഗലമയ ഹോ । സ്തുതികാര നേ അന്തിമ ചരണ
മേം അപനാ നാമ ഭീ പ്രകട കര ദിയാ ഹൈ ॥ 8॥)

ഇതി നേമിചന്ദ്രരചിതം ജിനസുപ്രഭാതാഷ്ടകം സമ്പൂര്‍ണം ।

സുവിചാര –
ജോ കാമ കഭീ ഭീ ഹോ സകതാ ഹൈ വഹ കഭീ ഭീ നഹീം ഹോ സകതാ ഹൈ । ജോ
കാമ അഭീ ഹോഗാ വഹീ ഹോഗാ । ജോ ശക്തി ആജ കേ കാമ കോ കല പര ടാലനേ മേം
ഖര്‍ച ഹോ ജാതീ ഹൈ, ഉസീ ശക്തി ദ്വാരാ ആജ കാ കാമ ആജ ഹീ ഹോ സകതാ ഹൈ ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *