Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Jina Suprabhatashtakam Lyrics in Telugu | జినసుప్రభాతాష్టకమ్

Jina Suprabhatashtakam Lyrics in Telugu | జినసుప్రభాతాష్టకమ్

120 Views

జినసుప్రభాతాష్టకమ్ Lyrics in Telugu:

పణ్డిత శ్రీహీరాలాల జైన, సిద్ధాన్తశాస్త్రీ

చన్ద్రార్కశక్రహరవిష్ణుచతుర్ముఖాద్యాం-
స్తీక్ష్ణైః స్వబాణనికరైర్వినిహత్య లోకే ।
వ్యజాజృమ్భితేఽహమితి నాస్తి పరోఽత్ర కశ్చి-
త్తం మన్మథం జితవతస్తవ సుప్రభాతమ్ ॥ ౧॥

(ఇస సంసార మేం జిస కామదేవ నే అపనే తీక్ష్ణ బాణోం కే ద్వారా చన్ద్ర
సూర్య, ఇన్ద్ర, మహేశ, విష్ణు, బ్రహ్మా ఆది కో ఆహత కరకే ఘోషణా
కీ థీ కి “మైం హీ సబసే బడ़ా హూం, మేరే సే బడ़ా ఇస లోక
మేం ఔర కోఈ నహీం హై,” ఉస కామదేవ కో భీ జీతనే వాలే
జినదేవ ! తుమ్హారా యహ సుప్రభాత మేరే లియే మంగలమయ హో ॥ ౧॥)

గన్ధర్వ-కిన్నర-మహోరగ దైత్యనాథ-
విద్యాధరామరనరేన్ద్రసమర్చితాఙ్ఘ్రిః ।
సఙ్గీయతే ప్రథితతుమ్బరనారదైశ్చ
కీర్తిః సదైవ భువనే మమ సుప్రభాతమ్ ॥ ౨॥

(జినకే చరణ-కమల గన్ధర్వ, కిన్నర, మహోరగ, అసురేన్ద్ర,
విద్యాధర, దేవేన్ద్ర ఔర నరేన్ద్రోం సే పూజిత హైం, జినకీ
ఉజ్జ్వల కీర్తి సంసార మేం ప్రసిద్ధ తుమ్బర జాతి కే యక్షోం ఔర
నారదోం సే సదా గాఈ జాతీ హై, ఉన శ్రీ జినదేవ కా యహ సుప్రభాత
మేరే లిఏ మంగలమయ హో ॥ ౨॥)

అజ్ఞానమోహతిమిరౌఘవినాశకస్య
సంజ్ఞానచారుకిరణావలిభూషితస్య ।
భవ్యామ్బుజాని నియతం ప్రతిబోధకస్య,
శ్రీమజ్జినేన్ద్ర విమలం తవ సుప్రభాతమ్ ॥ ౩॥

(అజ్ఞాన ఔర మోహరూప అన్ధకార-సమూహ కే వినాశక, ఉత్తమ
సమ్యగ్జ్ఞానరూప సూర్య కీ సున్దర కిరణావలీ సే విభూషిత ఔర
భవ్యజీవ రూప కమలోం కే నియమ సే ప్రతిబోధక హే శ్రీమాన్
జినేన్ద్రదేవ ! తుమ్హారా యహ విమల సుప్రభాత మేరే లిఏ
మంగలమయ హో ॥ ౩॥)

తృష్ణా-క్షుధా-జనన-విస్మయ-రాగ-మోహ-
చిన్తా-విషాద-మద-ఖేద-జరా-రుజౌఘాః ।
ప్రస్వేద-మృత్యు-రతి-రోష-భయాని నిద్రా
దేహే న సన్తి హి యతస్తవ సుప్రభాతమ్ ॥ ౪॥

(జినకే దేహ మేం తృష్ణా, క్షుధా, జన్మ, విస్మయ, రాగ,
మోహ, చిన్తా, విషాద, మద, ఖేద, జరా, రోగపుంజ,
పసేవ మరణ, రతి, రోష, భయ ఔర నిద్రా యే అఠారహ దోష
నహీం హైం, ఐసే హే జినేన్ద్రదేవ, తుమ్హారా యహ నిర్మల ప్రభాత
మేరే లియే మంగలమయ హో ॥ ౪॥)

శ్వేతాతపత్ర-హరివిష్టర-చామరౌఘాః
భామణ్డలేన సహ దున్దుభి-దివ్యభాషా- ।
శోకాగ్ర-దేవకరవిముక్తసుపుష్పవృష్టి-
ర్దేవేన్ద్రపూజితతవస్తవ సుప్రభాతమ్ ॥ ౫॥

(జిసకే శ్వేత ఛత్ర, సింహాసన, చామర-సమూహ, భామణ్డల,
దున్దుభి-నాద, దివ్యధ్వని, అశోకవృక్ష ఔర దేవ-హస్త-ముక్త
పుష్పవర్షా యే ఆఠ ప్రాతిహార్య పాయే జాతే హైం, ఔర జో దేవోం కే ఇన్ద్రోం
సే పూజిత హైం, ఐసే హే జినదేవ, తుమ్హారా యహ సుప్రభాత మేరే లిఏ
మంగలమయ హో ॥ ౫॥)

భూతం భవిష్యదపి సమ్ప్రతి వర్తమాన-
ధ్రౌవ్యం వ్యయం ప్రభవముత్తమమప్యశేషమ్ ।
త్రైలోక్యవస్తువిషయం సచిరోషమిత్థం
జానాసి నాథ యుగపత్తవ సుప్రభాతమ్ ॥ ౬॥

( హే నాథ, ఆప భూత, భవిష్యత్ ఔర వర్తమానకాల సమ్బన్ధీ
త్రైలోక్య-గత సమస్త వస్తు-విషయ కే ధ్రౌవ్య వ్యయ ఔర ఉత్పాదరూప
అనన్త పర్యాయోం కో ఏక సాథ జానతే హైం, ఐసే అద్వితీయ జ్ఞాన వాలే
ఆపకా యహ సుప్రభాత మేరే లియే మంగలమయ హో ॥ ౬॥)

స్వర్గాపవర్గసుఖముత్తమమవ్యయం యత్-
తద్దేహినాం సుభజతాం విదధాతి నాథ ।
హింసాఽనృతాన్యవనితాపరరిక్షసేవా
సత్యామమే న హి యతస్తవ సుప్రభాతమ్ ॥ ౭॥

( హే నాథ, జో ప్రాణీ ఆపకీ విధిపూర్వక సేవా ఉపాసనా కరతే హైం, ఉన్హేం
ఆప స్వర్గ ఔర మోక్ష కే ఉత్తమ ఔర అవ్యయ సుఖ దేతే హో । తథా
స్వయం హింసా, ఝూఠ, చోరీ, పర-వనితా-సేవా, కుశీల ఔర
పరధన-సేవా (పరిగ్రహ) రూప సర్వ ప్రకార కే పాపోం సే సర్వథా విముక్త
ఏవం మమత్వ-రహిత హో, ఐసే వీతరాగ భగవాన్ కా యహ సుప్రభాత మేరే
లిఏ సదా మంగలమయ హో ॥ ౭॥)

సంసారఘోరతరవారిధియానపాత్ర,
దుష్టాష్టకర్మనికరేన్ధనదీప్తవహ్నే ।
అజ్ఞానమూలమనసాం విమలైకచక్షుః
శ్రీనేమిచన్ద్రయతినాయక సుప్రభాతమ్ ॥ ౮॥

(హే భగవన్, ఆప ఇస అతిఘోర సంసార-సాగర సే పార ఉతారనే కే లియే
జహాజ హైం, దుష్ట అష్ట కర్మసమూహ ఈన్ధన కో భస్మ కరనే కే
లియే ప్రదీప్త అగ్ని హైం, ఔర అజ్ఞాన సే భరపూర మనవాలే జీవోం కే
లియే అద్వితీయ విమల నేత్ర హైం, ఐసే హే మునినాయక నేమిచన్ద్ర తుమ్హారా
యహ సుప్రభాత మేరే లిఏ మంగలమయ హో । స్తుతికార నే అన్తిమ చరణ
మేం అపనా నామ భీ ప్రకట కర దియా హై ॥ ౮॥)

ఇతి నేమిచన్ద్రరచితం జినసుప్రభాతాష్టకం సమ్పూర్ణమ్ ।

సువిచార –
జో కామ కభీ భీ హో సకతా హై వహ కభీ భీ నహీం హో సకతా హై । జో
కామ అభీ హోగా వహీ హోగా । జో శక్తి ఆజ కే కామ కో కల పర టాలనే మేం
ఖర్చ హో జాతీ హై, ఉసీ శక్తి ద్వారా ఆజ కా కామ ఆజ హీ హో సకతా హై ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *