Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Kakad Aarati Lyrics in Gujarati with Meaning | Sai Baba Morning Harathi

Morning Aarti / Kakad Aarti starts at 5.00 AM

Shirdi Sai Baba Slokams – Kakada Aarati Lyrics in Gujarati:

શ્રી સચ્ચિદાનંદ સમર્ધ સદ્ગુરુ સાયિનાધ મહરાજ કી જૈ.

1. જોડૂ નિયાકરચરણિ ઠેવિલામાધા
પરિસાવી વિનંતી માઝી પંડરીનાધા
અસોનસો ભાવા‌આલો – તૂઝિયાઠાયા
ક્રુપાદ્રુષ્ટિપાહે મજકડે – સદ્ગુરૂરાયા
અખંડિત અસાવે‌ઇસે – વાટતેપાયી
તુકાહ્મણે દેવામાઝી વેડીવાકુડી
નામે ભવપાશ હાતિ – આપુલ્યાતોડી

2.ઉઠાપાંડુરંગા અતા પ્રભાત સમયો પાતલા |
વૈષ્ણવાંચા મેળા ગરુડ-પારી દાટલા ||
ગરૂડાપારા પાસુની મહા દ્વારા પર્યંતા |
સુરવરાંચી માંદી ઉભી જોડૂનિ હાત
શુકસનકાદિક નારદતુંબર ભક્તાંચ્યાકોટી
ત્રિશૂલઢમરૂ ઘે‌ઉનિ ઉભા ગિરિજેચાપતી
કલિયુગીચા ભક્તાનામા ઉભાકીર્તની
પાઠીમાગે ઉભીડોલા લાવુનિ‌ઉ‌આજની

3.ઉઠા ઉઠા શ્રીસાયિનાધગુરુચરણકમલ દાવા
આધિવ્યાદિ ભવતાપ વારુની તારા જડજીવા
ગેલીતુહ્મા સોડુ નિયાભવ તમર રજનીવિલયા
પરિહી અઙ્યાનાસી તમચી ભુલવિયોગમાયા
શક્તિન અહ્માયત્કિંચિત હી તિ જલાસારાયા
તુહ્મીચ તીતેસારુનિ દાવા મુખજનતારાયા
અજ્ઞાની અહ્મીકિતિ તવ વર્ણાવીતવધોરવી
તીવર્ણિતાભા ગલે બહુવદનિશેષ વિધકવી
સક્રુપહો‌ઉનિ મહિમાતુમચા તુહ્મીચવદવાવા
આદિવ્યાધિભવ તાપવારુનિ તારાજડજીવા
ઉઠા ઉઠા શ્રીસાયિનાધગુરુચરણકમલ દાવા
આદિવ્યાધિભવ તાપવારુનિ તારાજડજીવા
ભક્તમનિસદ્ભાવ ધરુનિજે તુહ્મા‌અનુસરલે
ધ્યાયાસ્તવતે દર્શ્નતુમચે દ્વારિ ઉબેઠેલે
ધ્યાનસ્ધા તુહ્માસ પાહુની મન અમુચેઘેલે
ઉખડુનીનેત્રકમલા દીનબંધૂરમાકાંતા
પાહિબાક્રુપાદ્રુસ્ટી બાલકાજસી માતા
રંજવીમધુરવાણી હરિતાપ સાયિનાધા
અહ્મિચ અપુલેકરિયાસ્તવતુજકષ્ટવિતોદેવા
સહનકરિશિલે ઇકુવિદ્યાવી ભેટ ક્રુષ્ણદાવા
ઉઠા ઉઠા શ્રીસાયિનાધગુરુચરણકમલ દાવા
આદિવ્યાધિ ભવતાપવારુનિ તારાજડજીવા

4.ઉઠા ઉઠા પાડુરંગા આતા – દર્શનદ્યાસકળા
ઝૂલા અરુણોદયાસરલી-નિદ્રેચેવેળા
સંતસાધૂમુની અવઘે ઝૂલેતીગોળા
સોડાશેજે સુખ આતા બહુજામુખકમલા
રંગમંડપે મહાદ્વારી ઝૂલીસેદાટી
મન ઉ તાવીળરૂપ પહવયાદ્રુષ્ટી
રાયિરખુમાબાયિ તુહ્માયે ઊદ્યાદયા
શેજે હાલવુની જાગે કારાદેવરાયા
ગરૂડ હનુમંત હુભે પાહાતીવાટ
સ્વર્ગીચે સુરવરઘે ઉનિ આલેભોભાટ
ઝૂલે મુક્ત દ્વારા લાભ ઝૂલારોકડા
વિષ્ણુદાસ નામ ઉભા ઘે ઉનિકાકડ

5.ઘે‌ઉનિયા પંચારતી કરૂબાબાસી આરતી
ઉઠા‌ઉઠાહો બાંધવ ઓવાળુ હરમાધવ
કરૂનિયા સ્ધિરામન પાહુગંભીરાહેધ્યાન
ક્રુષ્ણનાધા દત્તસાયિ જાડોચિત્ત તુઝેપાયી
કાકડ આરતી કરીતો! સાયિનાધ દેવા
ચિન્મયરૂપ દાખવી ઘે ઉનિ! બાલકલઘુ સેવા ||કા||

6.કામક્રોધમદમત્સર આટુનિ કાકડકેલા
વૈરાગ્યાચે તૂવ કાઢુની મીતો બિજિવીલા
સાયિનાધગુરુ ભક્તિ જ્વલિને તોમીપેટવિલા
તદ્ર્વુત્તીજાળુની ગુરુને પ્રાકાશપાડિલા
દ્વૈતતમાનાસુનીમિળવી તત્સ્યરૂપિ જીવા
ચિન્મયરૂપદાખવી ઘે‌ઉનિબાલકલઘુ સેવા
કાકડ આરતીકરીતો સાયિનાધ દેવા
ચિન્મયારૂપદાખવી ઘે ઉનિ બાલકલઘુ સેવા
ભૂ ખેચર વ્યાપૂની અવઘે હ્રુત્કમલીરાહસી
તોચી દત્તદેવ શિરિડી રાહુનિ પાવસી
રાહુનિયેધે અન્યસ્રધહિ તૂ ભક્તાસ્તવધાવસી
નિરસુનિ યા સંકટાદાસા અનિભવ દાવીસી
નકલેત્વલ્લી લાહીકોણ્યા દેવાવા માનવા
ચિન્મયરૂપદાખવી ઘે ઉનિ બાલકઘુસેવા
કાકડ આરતીકરીતો સાયિનાધ દેવા
ચિન્મયરૂપદાખવી ઘે ઉનિ બાલકઘુસેવા
ત્વદઊશ્યદુંદુભિનેસારે અંબર હે કોંદલે
સગુણમૂર્તી પાહણ્યા આતુર જનશિરિડી આલે!
પ્રાશુનિ તદ્વચનામ્રુત અમુચેદેહબાન હરફલે
સોડુનિયાદુરભિમાન માનસ ત્વચ્ચરણિ વાહિલે
ક્રુપાકરુની સાયિમાવુલે દાનપદરિઘ્યાવા
ચિન્મયરૂપદાખવી ઘે ઉનિ બાલકઘુ સેવા
કાકડ આરતીકરીતો સાયિનાધ દેવા
ચિન્મયરૂપદાખવી ઘે ઉનિ બાલકઘુસેવા.
ભક્તીચિયા પોટીબોદ કાકડ જ્યોતી
પંચપ્રાણજીવે ભાવે ઓવાળુ આરતી
ઓવાળૂ આરતીમાઝ્યા પંડરીનાધા માઝ્યાસાયિનાધા
દોની કરજોડુનિચરણી ઠેવિલામાધા
કાયામહિમા વર્ણૂ આતા સાંગણેકીતી
કોટિબ્રહ્મ હત્યમુખ પાહતા જાતી
રાયીરખુમાબાયી ઉભ્યા દોઘીદોબાહી
માયૂરપિંચ ચામરેડાળીતિ સાયીંચ ઠાયિ
તુકાહ્મણે દીપઘે ઉનિ ઉન્મનીતશોભા
વિઠેવરી ઉબાદિસે લાવણ્યા ગાભા
ઉઠાસાદુસંતસાદા આપુલાલે હિતા
જા‌ઈલ જા‌ઈલ હનરદેહ મગકૈચા ભગવંત
ઉઠોનિયા પહટેબાબા ઉભા અસેવીટે
ચરણતયાંચેગોમટી અમ્રુત દ્રુષ્ટી અવલોકા
ઉઠા‌ઉઠા હોવેગેસીચલા જ‌ઊરા‌ઉળાસી
જલતિલપાતકાન ચ્યારાશી કાકડ આરતિદેખિલિયા
જાગેકરારુક્મિણીવરા દેવ અહેનિજસુરાન ત
વેગેલિંબલોણ કરા-દ્રુષ્ટિ હો ઈલ તયાસી
દારીબાજંત્રી વાજતી ડોલુ ડમામે ગર્જતી
હોતસેકાકડારતિ માઝ્યા સદ્ગુરુ રાયચી
સિંહનાધ શંખ બેરિ આનંદહોતોમહાદ્વારી
કેશવરાજ વિઠેવરી નામાચરણ વંદિતો
સાયિનાધ ગુરુમાઝે આયી
મજલા ઠાવા દ્યાવાપાયી
શ્રી સચ્ચિદાનંદ સદ્ગુરુ સાયિનાધ મહારાજ કી જૈ
દત્તરાજ ગુરુમાઝે આયી
મજલા ઠાવા દ્યાવાપાયી
સાયિનાધ ગુરુમાઝે આયી
મજલા ઠાવા દ્યાવાપાયી
પ્રભાત સમયીનભા શુભ રવી પ્રભાપાકલી
સ્મરે ગુરુ સદા અશાસમયીત્યાછળે નાકલી
હ્મણોનિકરજોડુનીકરુ અતાગુરૂ પ્રાર્ધના
સમર્ધ ગુરુસાયિનાધ પુરવી મનોવાસના
તમા નિરસિ ભાનુહગુરુહિ નાસિ અજ્ઞાનતા
પરંતુગુરુ ચીકરી નરવિહીકદી સામ્યતા
પુન હાતિમિર જન્મઘે ગુરુક્રુપેનિ અજ્ઞનના
સમર્ધ ગુરુસાયિનાધ પુરવી મનોવાસના
રવિ પ્રગટહો ઉનિ ત્વરિતઘાલ વી આલસા
તસાગુરુહિસોડવી સકલ દુષ્ક્રુતી લાલસા
હરોનિ અભિમાનહી જડવિ તત્પદીભાવના
સમર્ધ ગુરુસાયિનાધ પુરવી મનોવાસના
ગુરૂસિ ઉપમાદિસેવિધિ હરી હરાંચી‌ઉણી
કુઠોનિ મગ એ‌ઇતી કવનિ યા ઉગીપાહૂણિ
તુઝીચ ઉપમાતુલાબરવિશોભતે સજ્જના
સમર્ધ ગુરુસાયિનાધ પુરવી મનોવાસના
સમાધિ ઉતરોનિયા ગુરુચલામશીદીકડે
ત્વદીય વચનોક્તિતી મધુર વારિતીસોકડે
અજાતરિપુ સદ્ગુરો અખિલ પાતક ભંજના
સમર્ધ ગુરુસાયિનાધપુર વી મનોવાસના
અહાસુસમયાસિયા ગુરુ ઉઠોનિયા બૈસલે
વિલોકુનિ પદાશ્રિતા તદિય આપદે નાસિલે
આસાસુત કારિયા જગતિકોણીહી અન્યના
અસેબહુતશાહણા પરિનજ્યાગુરૂચીક્રુપા
નતત્ર્વહિત ત્યાકળેકરિતસે રિકામ્યા ગપા
જરીગુરુપદાધરનીસુદ્રુડ ભક્તિનેતોમના
સમર્ધ ગુરુસાયિનાધપુર વી મનોવાસના
ગુરોવિનતિ મીકરી હ્રુદય મંદિરી યાબસા
સમસ્ત જગ હે ગુરુસ્વરૂપચિ ઠસોમાનસા
ગડોસતત સત્કૃ‌અતીયતિહિદે જગત્પાવના
સમર્ધ ગુરુસાયિનાધપુર વી મનોવાસના

11.પ્રમેયા અષ્ટકાશીફડુનિ ગુરુવરા પ્રાર્ધિતીજેપ્રભાતિ
ત્યાંચેચિત્તાસિદેતો અખિલહરુનિયા ભ્રાંતિમિનિત્યશાંતિ
ઐસે હેસાયિનાધેકધુની સુચવિલે જેવિયાબાલકાશી
તેવિત્યાક્રુષ્ણપાયી નમુનિ સવિનયે અર્પિતો અષ્ટકાશી
શ્રી સચ્ચિદાનંદ સદ્ગુરુ સાયિનાધ મહારાજ કી જૈ

12.સાયિરહં નજર કરના બચ્ચોકાપાલન કરના
સાયિરહં નજર કરના બચ્ચોકાપાલન કરના
જાનાતુમને જગત્પ્રસારા સબહીઝૂટ જમાના
જાનાતુમને જગત્પ્રસારા સબહીઝૂટ જમાના
સાયિરહં નજર કરના બચ્ચોકાપાલન કરના
સાયિરહં નજર કરના બચ્ચોકાપાલન કરના
મૈ અંધાહૂબંદા આપકામુઝુસે પ્રભુદિખલાના
મૈ અંધાહૂબંદા આપકામુઝુસે પ્રભુદિખલાના
સાયિરહં નજર કરના બચ્ચોકાપાલન કરના
સાયિરહં નજર કરના બચ્ચોકાપાલન કરના
દાસગણૂકહે અબ ક્યાબોલૂ ધક ગયી મેરી રસના
દાસગણૂકહે અબ ક્યાબોલૂ ધક ગયી મેરી રસના
સાયિરહં નજર કરના બચ્ચોકાપાલન કરના
સાયિરહં નજર કરના બચ્ચોકાપાલન કરના
રાં નજર કરો , અબ મોરેસાયી
તુમબીન નહીમુઝે માબાપ ભાયી – રાં નજર કરો
મૈ અંધાહૂ બંદા તુમ્હારા – મૈ અંધાહૂ બંદા તુમ્હારા
મૈનાજાનૂ,મૈનાજાનૂ – મૈનાજાનૂ – અલ્લા‌ઇલાહિ
રાં નજર કરો રાં નજર કરો , અબ મોરેસાયી
તુમબીન નહીમુઝે માબાપ ભાયી – રાં નજર કરો
રાં નજર કરો રાં નજર કરો
ખાલી જમાના મૈને ગમાયા મૈને ગમાયા
સાધી‌અખિર કા સાધી‌અખિર આ – સાધી‌અખિર કા કીયાનકોયી
રાં નજર કરો રાં નજર કરો , અબ મોરેસાયી
તુમબીન નહીમુઝે માબાપ ભાયી
રાં નજર કરો રાં નજર કરો
અપ નેમસ જિદ કા જાડૂગનૂહૈ
અપ નેમસ જિદ કા જાડૂગનૂહૈ
માલિક હમારે માલિક હમારે
માલિક હમારે – તું બાબાસાયી
રાં નજર કરો રાં નજર કરો , અબ મોરેસાયી
રાં નજર કરો રાં નજર કરો

14.તુજકાયદે‌ઉ સાવળ્ય મીભાયાતરિયો
તુજકાયદે‌ઉ સાવળ્ય મીભાયાતરિયો
મીદુબળિ બટિક નામ્યા ચિજાણ શ્રીહરી
મીદુબળિ બટિક નામ્યા ચિજાણ શ્રીહરી
ઉચ્ચિષ્ટ તુલાદેણેહિ ગોષ્ટ નાબરિ યો
ઉચ્ચિષ્ટ તુલાદેણેહિ ગોષ્ટ નાબરિ
તૂ જગન્નાધ તુજચે કશીરેભાકરિ
તૂ જગન્નાધ તુજચે કશીરેભાકરિ
નકો અંતમદીયા પાહૂ સખ્યાભગવંતા શ્રીકાંતા
મધ્યાહ્નરાત્રિ ઉલટોનિગે લિહિ આતા અણચિત્તા
જહો ઈલ તુઝૂરેકાકડા કિરા ઉળતરિયો
જહો ઈલ તુઝૂરેકાકડા કિરા ઉળતરિ
અણતીલ ભક્ત નૈવેદ્યહિ નાનાપરિ – અણતીલ ભક્ત નૈવેદ્યહિ નાનાપરી
તુજકાયદે‌ઉ મિભાયા તરિયો
યુજકાયદે‌ઉ સદ્ગુરુ મીભાયા તરી
મીદુબળિ બટિક નામ્યા ચિજાણ શ્રીહરી
મીદુબળિ બટિક નામ્યા ચિજાણ શ્રીહરી.
શ્રીસદ્ગુરુ બાબાસાયી હો – શ્રીસદ્ગુરુ બાબાસાયી
તુજવાચુનિ આશ્રયનાહીભૂતલી – તુજવાચુનિ આશ્રયનાહીભૂતલી
મી પાપિપતિતધીમંતા – મી પાપિપતિતધીમંતા
તારણેમલા ગુરુનાધા ઝુડકરી – તારણેમલા સાયિનાધા ઝુડકરી
તૂશાંતિક્ષમેચામેરૂ – તૂશાંતિક્ષમેચામેરૂ
તુમિ ભવાર્ણ વિચેતારૂ ગુરુવરા
તુમિ ભવાર્ણ વિચેતારૂ ગુરુવરા
ગુરુવરામજસિ પામરા અતા ઉદ્દરા
ત્વરિતલવલાહી ત્વરિત લલાહી
મીબુડતો ભવ ભય ડોહી ઉદ્દરા
શ્રી સદ્ગુરુ બાબાસાયી હો – શ્રી સદ્ગુરુ બાબાસાયી હો
તુજવાચુનિ આશ્રયનાહીભૂતલી
તુજવાચુનિ આશ્રયનાહીભૂતલી
શ્રી સચ્ચિદાનંદ સદ્ગુરુ સાયિનાધ મહારાજ કી જૈ
રાજાધિરાજયોગિરાજ પરબ્રહ્મ સાયિનાધ મહરાજ
શ્રી સચ્ચિદાનંદ સદ્ગુરુ સાયિનાધ મહારાજ કી જૈ

Shirdi Saibaba Kakad Aarati Meaning:

Let us Hail! Shri Sachchidananda Sadguru Sainath Maharaj!

1) BHUPALI

With folded hands, I lay my head at your feet. O Sadgurunatha, please listen to my entreaty

Forever, I want to remain at your feet, grant me the place without any hesitancy.

Since I desire to be at your feet always, give me shelter, leaving aside all reservations.

Tuka says: In whatever haphazard and worthless way I call you O God, by your name, break my worldly shackles with your own hands.

2) BHUPALI

Arise, O Panduranga (Vithal, Incarnation of Lord Vishnu at Pandharpur), it is now dawn. Vishnu’s devotees have gathered in large numbers at Garudpara (Eagle-shaped platform found in Vaishnava temples).

From the Garudpara (Eagle-shaped platform found in Vaishnava temples), right up to the main door, the assembly of the best of the deities stands with folded hands.

In the midst of large gatherings are Shuka-Sanaka, Narada-Tumbar; and even Girija’s consort (Shankar) is standing there with trident and damru (sort of tabor shaped like an hour-glass).

In these times of Kaliyug (The dark and troublesome Age of the present) Namdev is performing the kirtan (Praising the Lord with music and singing) and behind him stands Jani (Servant at Namdev’s house. She was dedicated to Pandurang) meditating on you with intensity.

3) BHUPALI

Arise! Arise! Shri Sainath Guru, show us your lotus feet. Tide over and relieve us of all worldly tensions, physical tribulations, and temporal problems; and, save us all.

Dark worldly night has finished and left you. You are beyond all illusions. Yet the ignorant are deceived by these illusions (‘Yogmaya’). We do not have even the slightest of powers to ward off these illusions. You alone can grant salvation to the people by giving darshan (divine vision) of your divine face.

O, Lord Sainath Maharaj, you are the sun that destroys the darkness of ignorance of this world. How ignorant we are! You alone can describe your greatness. Even the great poets and thousand-headed Seshnag (the snake on which Lord Vishnu rests) are exhausted in their attempt to describe it.

Mercifully, therefore, O Lord you alone can describe your greatness. Tide over…

The faithful devotees, who follow you with good intentions and feelings to have your darshan (Divine vision) are waiting at your doors. We are filled with contentment to see you in deep meditation, but we are eager to drink from you the nectar of your teachings.

Open you lotus eyes, Lord of the poor and destitute, Lord LaxmiPati (Vishnu) and look us at mercifully, as a mother looks at her child. Your enlightened words and sweet voice, remove all our sufferings, O Sainath.

O, Lord, we trouble you with our own problems. Please bear with us, listen to us, and meet us, is Krishna’s (Composer of this portion of aarti) fervent prayer. Arise!… Arise!… Tide over…..

4) BHUPALI

Arise, Pandurang (Viithal, Incarnation of Vishnu, at Pandharpur) now give Darshan (divine vision) to all. It is sunrise, and the time to sleep is past.

The saints, sadhus, sages all have gathered. Now leave the comfort of your bed and show us your lotus face.

A big crowd is gathered in the pandal upto the main gate. Everyone is eager at heart to see your handsome face.

Rahi (Radha surrendered to the incarnation of Saguna avatar of Pandurang), Rakhumabai (Rukmini, consort of Pandurang) have to pity on us. Shake the bed a little, so that it wakes up the Lord.

Garud and Hanumant are standing and waiting. The gods and goddesses are singing. And acclaiming your glory.

The doors have opened and we have received the unparalleled reward of Your Darshan. Vishnu’s devoted slave Nama is standing with the Kakda (Kindled cloth wicks wrapped around wooden sticks).

5. ABHANG Aarti with Five-Wick Lamp

Wake up! Wake up! Oh my brethren. Let us offer Aarti to Rakhmadhava (Consort of Ram i.e. Vishnu). Sai Ramadhava. Let us do Arati to Rakhmadhava.

With concentration, let us see a glimpse of the meditative figure. Let us see a glimpse of Sai’s meditative figure. Let us have an exalted glimpse of the meditative figure

Krishna-Natha! Datta Sai! Enjoin our minds to your feet. Lord, to your feet enjoin our minds. Enjoin our minds to your feet.

6) KAKAD AARTI

Let me do Kaakad Aarti, in the early morning hours, O Lord Sainath! Show me your pure, intelligent and handsome form, and accept this insignificant service from me, your child.

I have compressed and entwined lust, anger, ego, envy and made them into a wick for the lamp; and soaked it into the ghee (clear butter) of asceticism that I have poured.

I have lit it with the spark of devotion for Sainath Guru(Master). After burning up the vices, the Guru has shed the light on me. Destroy the darkness of duality and merge me in thy Self.
Show me ……. I do Arati…….. Show me………..

Pervading the entire universe, you also make your abode in every living being’s heart. You are also the Datta deity, who lives in Shirdi and blesses us. Though you abide at Shirdi, you also race elsewhere for the sake of your devotees. After obliterating every trace of their troubles you give your devotees your experiences. Neither the gods nor human beings can understand your divine play (Leela).
Show me ……. I do Arati …… Show me…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top