Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Kakad Aarati Lyrics in Oriya with Meaning | Sai Baba Morning Harathi

Shirdi Saibaba Morning Harathi / Sunrise Arathi / Kakad Aarti starts at 5:00 AM Every Day
Arathi is also known as Shirdi Saibaba Morning Aarti, Saibaba Arti, Sai Baba Harthi.

Other Shirdi Saibaba Arathi with Meaning :

1) Shirdi Saibaba Kakad Arati / Morning Arathi in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

2) Shirdi Saibaba Madhyan Aarti \ Noon Arathi in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

3) Shirdi Saibaba Dhoop Aarti / Evening Arathi in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

4) Shirdi Saibaba Shej Arati \ Night Arathi in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shirdi Sai Baba Slokams – Kakada Aarati Lyrics in Oriya:

ଶ୍ରୀ ସଚ୍ଚିଦାନଂଦ ସମର୍ଧ ସଦ୍ଗୁରୁ ସାୟିନାଧ ମହରାଜ କୀ ଜୈ.

1. ଜୋଡୂ ନିୟାକରଚରଣି ଠେଵିଲାମାଧା
ପରିସାଵୀ ଵିନଂତୀ ମାଝୀ ପଂଡରୀନାଧା
ଅସୋନସୋ ଭାଵା‌ଆଲୋ – ତୂଝିୟାଠାୟା
କ୍ରୁପାଦ୍ରୁଷ୍ଟିପାହେ ମଜକଡେ – ସଦ୍ଗୁରୂରାୟା
ଅଖଂଡିତ ଅସାଵେ‌ଇସେ – ଵାଟତେପାୟୀ
ତୁକାହ୍ମଣେ ଦେଵାମାଝୀ ଵେଡୀଵାକୁଡୀ
ନାମେ ଭଵପାଶ ହାତି – ଆପୁଲ୍ୟାତୋଡୀ

2.ଉଠାପାଂଡୁରଂଗା ଅତା ପ୍ରଭାତ ସମୟୋ ପାତଲା |
ଵୈଷ୍ଣଵାଂଚା ମେଳା ଗରୁଡ-ପାରୀ ଦାଟଲା ||
ଗରୂଡାପାରା ପାସୁନୀ ମହା ଦ୍ଵାରା ପର୍ୟଂତା |
ସୁରଵରାଂଚୀ ମାଂଦୀ ଉଭୀ ଜୋଡୂନି ହାତ
ଶୁକସନକାଦିକ ନାରଦତୁଂବର ଭକ୍ତାଂଚ୍ୟାକୋଟୀ
ତ୍ରିଶୂଲଢମରୂ ଘେ‌ଉନି ଉଭା ଗିରିଜେଚାପତୀ
କଲିୟୁଗୀଚା ଭକ୍ତାନାମା ଉଭାକୀର୍ତନୀ
ପାଠୀମାଗେ ଉଭୀଡୋଲା ଲାଵୁନି‌ଉ‌ଆଜନୀ

3.ଉଠା ଉଠା ଶ୍ରୀସାୟିନାଧଗୁରୁଚରଣକମଲ ଦାଵା
ଆଧିଵ୍ୟାଦି ଭଵତାପ ଵାରୁନୀ ତାରା ଜଡଜୀଵା
ଗେଲୀତୁହ୍ମା ସୋଡୁ ନିୟାଭଵ ତମର ରଜନୀଵିଲୟା
ପରିହୀ ଅଙ୍ୟାନାସୀ ତମଚୀ ଭୁଲଵିୟୋଗମାୟା
ଶକ୍ତିନ ଅହ୍ମାୟତ୍କିଂଚିତ ହୀ ତି ଜଲାସାରାୟା
ତୁହ୍ମୀଚ ତୀତେସାରୁନି ଦାଵା ମୁଖଜନତାରାୟା
ଅଜ୍ଞାନୀ ଅହ୍ମୀକିତି ତଵ ଵର୍ଣାଵୀତଵଧୋରଵୀ
ତୀଵର୍ଣିତାଭା ଗଲେ ବହୁଵଦନିଶେଷ ଵିଧକଵୀ
ସକ୍ରୁପହୋ‌ଉନି ମହିମାତୁମଚା ତୁହ୍ମୀଚଵଦଵାଵା
ଆଦିଵ୍ୟାଧିଭଵ ତାପଵାରୁନି ତାରାଜଡଜୀଵା
ଉଠା ଉଠା ଶ୍ରୀସାୟିନାଧଗୁରୁଚରଣକମଲ ଦାଵା
ଆଦିଵ୍ୟାଧିଭଵ ତାପଵାରୁନି ତାରାଜଡଜୀଵା
ଭକ୍ତମନିସଦ୍ଭାଵ ଧରୁନିଜେ ତୁହ୍ମା‌ଅନୁସରଲେ
ଧ୍ୟାୟାସ୍ତଵତେ ଦର୍ଶ୍ନତୁମଚେ ଦ୍ଵାରି ଉବେଠେଲେ
ଧ୍ୟାନସ୍ଧା ତୁହ୍ମାସ ପାହୁନୀ ମନ ଅମୁଚେଘେଲେ
ଉଖଡୁନୀନେତ୍ରକମଲା ଦୀନବଂଧୂରମାକାଂତା
ପାହିବାକ୍ରୁପାଦ୍ରୁସ୍ଟୀ ବାଲକାଜସୀ ମାତା
ରଂଜଵୀମଧୁରଵାଣୀ ହରିତାପ ସାୟିନାଧା
ଅହ୍ମିଚ ଅପୁଲେକରିୟାସ୍ତଵତୁଜକଷ୍ଟଵିତୋଦେଵା
ସହନକରିଶିଲେ ଇକୁଵିଦ୍ୟାଵୀ ଭେଟ କ୍ରୁଷ୍ଣଦାଵା
ଉଠା ଉଠା ଶ୍ରୀସାୟିନାଧଗୁରୁଚରଣକମଲ ଦାଵା
ଆଦିଵ୍ୟାଧି ଭଵତାପଵାରୁନି ତାରାଜଡଜୀଵା

4.ଉଠା ଉଠା ପାଡୁରଂଗା ଆତା – ଦର୍ଶନଦ୍ୟାସକଳା
ଝୂଲା ଅରୁଣୋଦୟାସରଲୀ-ନିଦ୍ରେଚେଵେଳା
ସଂତସାଧୂମୁନୀ ଅଵଘେ ଝୂଲେତୀଗୋଳା
ସୋଡାଶେଜେ ସୁଖ ଆତା ବହୁଜାମୁଖକମଲା
ରଂଗମଂଡପେ ମହାଦ୍ଵାରୀ ଝୂଲୀସେଦାଟୀ
ମନ ଉ ତାଵୀଳରୂପ ପହଵୟାଦ୍ରୁଷ୍ଟୀ
ରାୟିରଖୁମାବାୟି ତୁହ୍ମାୟେ ଊଦ୍ୟାଦୟା
ଶେଜେ ହାଲଵୁନୀ ଜାଗେ କାରାଦେଵରାୟା
ଗରୂଡ ହନୁମଂତ ହୁଭେ ପାହାତୀଵାଟ
ସ୍ଵର୍ଗୀଚେ ସୁରଵରଘେ ଉନି ଆଲେଭୋଭାଟ
ଝୂଲେ ମୁକ୍ତ ଦ୍ଵାରା ଲାଭ ଝୂଲାରୋକଡା
ଵିଷ୍ଣୁଦାସ ନାମ ଉଭା ଘେ ଉନିକାକଡ

5.ଘେ‌ଉନିୟା ପଂଚାରତୀ କରୂବାବାସୀ ଆରତୀ
ଉଠା‌ଉଠାହୋ ବାଂଧଵ ଓଵାଳୁ ହରମାଧଵ
କରୂନିୟା ସ୍ଧିରାମନ ପାହୁଗଂଭୀରାହେଧ୍ୟାନ
କ୍ରୁଷ୍ଣନାଧା ଦତ୍ତସାୟି ଜାଡୋଚିତ୍ତ ତୁଝେପାୟୀ
କାକଡ ଆରତୀ କରୀତୋ! ସାୟିନାଧ ଦେଵା
ଚିନ୍ମୟରୂପ ଦାଖଵୀ ଘେ ଉନି! ବାଲକଲଘୁ ସେଵା ||କା||

6.କାମକ୍ରୋଧମଦମତ୍ସର ଆଟୁନି କାକଡକେଲା
ଵୈରାଗ୍ୟାଚେ ତୂଵ କାଢୁନୀ ମୀତୋ ବିଜିଵୀଲା
ସାୟିନାଧଗୁରୁ ଭକ୍ତି ଜ୍ଵଲିନେ ତୋମୀପେଟଵିଲା
ତଦ୍ର୍ଵୁତ୍ତୀଜାଳୁନୀ ଗୁରୁନେ ପ୍ରାକାଶପାଡିଲା
ଦ୍ଵୈତତମାନାସୁନୀମିଳଵୀ ତତ୍ସ୍ୟରୂପି ଜୀଵା
ଚିନ୍ମୟରୂପଦାଖଵୀ ଘେ‌ଉନିବାଲକଲଘୁ ସେଵା
କାକଡ ଆରତୀକରୀତୋ ସାୟିନାଧ ଦେଵା
ଚିନ୍ମୟାରୂପଦାଖଵୀ ଘେ ଉନି ବାଲକଲଘୁ ସେଵା
ଭୂ ଖେଚର ଵ୍ୟାପୂନୀ ଅଵଘେ ହ୍ରୁତ୍କମଲୀରାହସୀ
ତୋଚୀ ଦତ୍ତଦେଵ ଶିରିଡୀ ରାହୁନି ପାଵସୀ
ରାହୁନିୟେଧେ ଅନ୍ୟସ୍ରଧହି ତୂ ଭକ୍ତାସ୍ତଵଧାଵସୀ
ନିରସୁନି ୟା ସଂକଟାଦାସା ଅନିଭଵ ଦାଵୀସୀ
ନକଲେତ୍ଵଲ୍ଲୀ ଲାହୀକୋଣ୍ୟା ଦେଵାଵା ମାନଵା
ଚିନ୍ମୟରୂପଦାଖଵୀ ଘେ ଉନି ବାଲକଘୁସେଵା
କାକଡ ଆରତୀକରୀତୋ ସାୟିନାଧ ଦେଵା
ଚିନ୍ମୟରୂପଦାଖଵୀ ଘେ ଉନି ବାଲକଘୁସେଵା
ତ୍ଵଦଊଶ୍ୟଦୁଂଦୁଭିନେସାରେ ଅଂବର ହେ କୋଂଦଲେ
ସଗୁଣମୂର୍ତୀ ପାହଣ୍ୟା ଆତୁର ଜନଶିରିଡୀ ଆଲେ!
ପ୍ରାଶୁନି ତଦ୍ଵଚନାମ୍ରୁତ ଅମୁଚେଦେହବାନ ହରଫଲେ
ସୋଡୁନିୟାଦୁରଭିମାନ ମାନସ ତ୍ଵଚ୍ଚରଣି ଵାହିଲେ
କ୍ରୁପାକରୁନୀ ସାୟିମାଵୁଲେ ଦାନପଦରିଘ୍ୟାଵା
ଚିନ୍ମୟରୂପଦାଖଵୀ ଘେ ଉନି ବାଲକଘୁ ସେଵା
କାକଡ ଆରତୀକରୀତୋ ସାୟିନାଧ ଦେଵା
ଚିନ୍ମୟରୂପଦାଖଵୀ ଘେ ଉନି ବାଲକଘୁସେଵା.
ଭକ୍ତୀଚିୟା ପୋଟୀବୋଦ କାକଡ ଜ୍ୟୋତୀ
ପଂଚପ୍ରାଣଜୀଵେ ଭାଵେ ଓଵାଳୁ ଆରତୀ
ଓଵାଳୂ ଆରତୀମାଝ୍ୟା ପଂଡରୀନାଧା ମାଝ୍ୟାସାୟିନାଧା
ଦୋନୀ କରଜୋଡୁନିଚରଣୀ ଠେଵିଲାମାଧା
କାୟାମହିମା ଵର୍ଣୂ ଆତା ସାଂଗଣେକୀତୀ
କୋଟିବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟମୁଖ ପାହତା ଜାତୀ
ରାୟୀରଖୁମାବାୟୀ ଉଭ୍ୟା ଦୋଘୀଦୋବାହୀ
ମାୟୂରପିଂଚ ଚାମରେଡାଳୀତି ସାୟୀଂଚ ଠାୟି
ତୁକାହ୍ମଣେ ଦୀପଘେ ଉନି ଉନ୍ମନୀତଶୋଭା
ଵିଠେଵରୀ ଉବାଦିସେ ଲାଵଣ୍ୟା ଗାଭା
ଉଠାସାଦୁସଂତସାଦା ଆପୁଲାଲେ ହିତା
ଜା‌ଈଲ ଜା‌ଈଲ ହନରଦେହ ମଗକୈଚା ଭଗଵଂତ
ଉଠୋନିୟା ପହଟେବାବା ଉଭା ଅସେଵୀଟେ
ଚରଣତୟାଂଚେଗୋମଟୀ ଅମ୍ରୁତ ଦ୍ରୁଷ୍ଟୀ ଅଵଲୋକା
ଉଠା‌ଉଠା ହୋଵେଗେସୀଚଲା ଜ‌ଊରା‌ଉଳାସୀ
ଜଲତିଲପାତକାନ ଚ୍ୟାରାଶୀ କାକଡ ଆରତିଦେଖିଲିୟା
ଜାଗେକରାରୁକ୍ମିଣୀଵରା ଦେଵ ଅହେନିଜସୁରାନ ତ
ଵେଗେଲିଂବଲୋଣ କରା-ଦ୍ରୁଷ୍ଟି ହୋ ଈଲ ତୟାସୀ
ଦାରୀବାଜଂତ୍ରୀ ଵାଜତୀ ଡୋଲୁ ଡମାମେ ଗର୍ଜତୀ
ହୋତସେକାକଡାରତି ମାଝ୍ୟା ସଦ୍ଗୁରୁ ରାୟଚୀ
ସିଂହନାଧ ଶଂଖ ବେରି ଆନଂଦହୋତୋମହାଦ୍ଵାରୀ
କେଶଵରାଜ ଵିଠେଵରୀ ନାମାଚରଣ ଵଂଦିତୋ
ସାୟିନାଧ ଗୁରୁମାଝେ ଆୟୀ
ମଜଲା ଠାଵା ଦ୍ୟାଵାପାୟୀ
ଶ୍ରୀ ସଚ୍ଚିଦାନଂଦ ସଦ୍ଗୁରୁ ସାୟିନାଧ ମହାରାଜ କୀ ଜୈ
ଦତ୍ତରାଜ ଗୁରୁମାଝେ ଆୟୀ
ମଜଲା ଠାଵା ଦ୍ୟାଵାପାୟୀ
ସାୟିନାଧ ଗୁରୁମାଝେ ଆୟୀ
ମଜଲା ଠାଵା ଦ୍ୟାଵାପାୟୀ
ପ୍ରଭାତ ସମୟୀନଭା ଶୁଭ ରଵୀ ପ୍ରଭାପାକଲୀ
ସ୍ମରେ ଗୁରୁ ସଦା ଅଶାସମୟୀତ୍ୟାଛଳେ ନାକଲୀ
ହ୍ମଣୋନିକରଜୋଡୁନୀକରୁ ଅତାଗୁରୂ ପ୍ରାର୍ଧନା
ସମର୍ଧ ଗୁରୁସାୟିନାଧ ପୁରଵୀ ମନୋଵାସନା
ତମା ନିରସି ଭାନୁହଗୁରୁହି ନାସି ଅଜ୍ଞାନତା
ପରଂତୁଗୁରୁ ଚୀକରୀ ନରଵିହୀକଦୀ ସାମ୍ୟତା
ପୁନ ହାତିମିର ଜନ୍ମଘେ ଗୁରୁକ୍ରୁପେନି ଅଜ୍ଞନନା
ସମର୍ଧ ଗୁରୁସାୟିନାଧ ପୁରଵୀ ମନୋଵାସନା
ରଵି ପ୍ରଗଟହୋ ଉନି ତ୍ଵରିତଘାଲ ଵୀ ଆଲସା
ତସାଗୁରୁହିସୋଡଵୀ ସକଲ ଦୁଷ୍କ୍ରୁତୀ ଲାଲସା
ହରୋନି ଅଭିମାନହୀ ଜଡଵି ତତ୍ପଦୀଭାଵନା
ସମର୍ଧ ଗୁରୁସାୟିନାଧ ପୁରଵୀ ମନୋଵାସନା
ଗୁରୂସି ଉପମାଦିସେଵିଧି ହରୀ ହରାଂଚୀ‌ଉଣୀ
କୁଠୋନି ମଗ ଏ‌ଇତୀ କଵନି ୟା ଉଗୀପାହୂଣି
ତୁଝୀଚ ଉପମାତୁଲାବରଵିଶୋଭତେ ସଜ୍ଜନା
ସମର୍ଧ ଗୁରୁସାୟିନାଧ ପୁରଵୀ ମନୋଵାସନା
ସମାଧି ଉତରୋନିୟା ଗୁରୁଚଲାମଶୀଦୀକଡେ
ତ୍ଵଦୀୟ ଵଚନୋକ୍ତିତୀ ମଧୁର ଵାରିତୀସୋକଡେ
ଅଜାତରିପୁ ସଦ୍ଗୁରୋ ଅଖିଲ ପାତକ ଭଂଜନା
ସମର୍ଧ ଗୁରୁସାୟିନାଧପୁର ଵୀ ମନୋଵାସନା
ଅହାସୁସମୟାସିୟା ଗୁରୁ ଉଠୋନିୟା ବୈସଲେ
ଵିଲୋକୁନି ପଦାଶ୍ରିତା ତଦିୟ ଆପଦେ ନାସିଲେ
ଆସାସୁତ କାରିୟା ଜଗତିକୋଣୀହୀ ଅନ୍ୟନା
ଅସେବହୁତଶାହଣା ପରିନଜ୍ୟାଗୁରୂଚୀକ୍ରୁପା
ନତତ୍ର୍ଵହିତ ତ୍ୟାକଳେକରିତସେ ରିକାମ୍ୟା ଗପା
ଜରୀଗୁରୁପଦାଧରନୀସୁଦ୍ରୁଡ ଭକ୍ତିନେତୋମନା
ସମର୍ଧ ଗୁରୁସାୟିନାଧପୁର ଵୀ ମନୋଵାସନା
ଗୁରୋଵିନତି ମୀକରୀ ହ୍ରୁଦୟ ମଂଦିରୀ ୟାବସା
ସମସ୍ତ ଜଗ ହେ ଗୁରୁସ୍ଵରୂପଚି ଠସୋମାନସା
ଗଡୋସତତ ସତ୍କୃ‌ଅତୀୟତିହିଦେ ଜଗତ୍ପାଵନା
ସମର୍ଧ ଗୁରୁସାୟିନାଧପୁର ଵୀ ମନୋଵାସନା

11.ପ୍ରମେୟା ଅଷ୍ଟକାଶୀଫଡୁନି ଗୁରୁଵରା ପ୍ରାର୍ଧିତୀଜେପ୍ରଭାତି
ତ୍ୟାଂଚେଚିତ୍ତାସିଦେତୋ ଅଖିଲହରୁନିୟା ଭ୍ରାଂତିମିନିତ୍ୟଶାଂତି
ଐସେ ହେସାୟିନାଧେକଧୁନୀ ସୁଚଵିଲେ ଜେଵିୟାବାଲକାଶୀ
ତେଵିତ୍ୟାକ୍ରୁଷ୍ଣପାୟୀ ନମୁନି ସଵିନୟେ ଅର୍ପିତୋ ଅଷ୍ଟକାଶୀ
ଶ୍ରୀ ସଚ୍ଚିଦାନଂଦ ସଦ୍ଗୁରୁ ସାୟିନାଧ ମହାରାଜ କୀ ଜୈ

12.ସାୟିରହଂ ନଜର କରନା ବଚ୍ଚୋକାପାଲନ କରନା
ସାୟିରହଂ ନଜର କରନା ବଚ୍ଚୋକାପାଲନ କରନା
ଜାନାତୁମନେ ଜଗତ୍ପ୍ରସାରା ସବହୀଝୂଟ ଜମାନା
ଜାନାତୁମନେ ଜଗତ୍ପ୍ରସାରା ସବହୀଝୂଟ ଜମାନା
ସାୟିରହଂ ନଜର କରନା ବଚ୍ଚୋକାପାଲନ କରନା
ସାୟିରହଂ ନଜର କରନା ବଚ୍ଚୋକାପାଲନ କରନା
ମୈ ଅଂଧାହୂବଂଦା ଆପକାମୁଝୁସେ ପ୍ରଭୁଦିଖଲାନା
ମୈ ଅଂଧାହୂବଂଦା ଆପକାମୁଝୁସେ ପ୍ରଭୁଦିଖଲାନା
ସାୟିରହଂ ନଜର କରନା ବଚ୍ଚୋକାପାଲନ କରନା
ସାୟିରହଂ ନଜର କରନା ବଚ୍ଚୋକାପାଲନ କରନା
ଦାସଗଣୂକହେ ଅବ କ୍ୟାବୋଲୂ ଧକ ଗୟୀ ମେରୀ ରସନା
ଦାସଗଣୂକହେ ଅବ କ୍ୟାବୋଲୂ ଧକ ଗୟୀ ମେରୀ ରସନା
ସାୟିରହଂ ନଜର କରନା ବଚ୍ଚୋକାପାଲନ କରନା
ସାୟିରହଂ ନଜର କରନା ବଚ୍ଚୋକାପାଲନ କରନା
ରାଂ ନଜର କରୋ , ଅବ ମୋରେସାୟୀ
ତୁମବୀନ ନହୀମୁଝେ ମାବାପ ଭାୟୀ – ରାଂ ନଜର କରୋ
ମୈ ଅଂଧାହୂ ବଂଦା ତୁମ୍ହାରା – ମୈ ଅଂଧାହୂ ବଂଦା ତୁମ୍ହାରା
ମୈନାଜାନୂ,ମୈନାଜାନୂ – ମୈନାଜାନୂ – ଅଲ୍ଲା‌ଇଲାହି
ରାଂ ନଜର କରୋ ରାଂ ନଜର କରୋ , ଅବ ମୋରେସାୟୀ
ତୁମବୀନ ନହୀମୁଝେ ମାବାପ ଭାୟୀ – ରାଂ ନଜର କରୋ
ରାଂ ନଜର କରୋ ରାଂ ନଜର କରୋ
ଖାଲୀ ଜମାନା ମୈନେ ଗମାୟା ମୈନେ ଗମାୟା
ସାଧୀ‌ଅଖିର କା ସାଧୀ‌ଅଖିର ଆ – ସାଧୀ‌ଅଖିର କା କୀୟାନକୋୟୀ
ରାଂ ନଜର କରୋ ରାଂ ନଜର କରୋ , ଅବ ମୋରେସାୟୀ
ତୁମବୀନ ନହୀମୁଝେ ମାବାପ ଭାୟୀ
ରାଂ ନଜର କରୋ ରାଂ ନଜର କରୋ
ଅପ ନେମସ ଜିଦ କା ଜାଡୂଗନୂହୈ
ଅପ ନେମସ ଜିଦ କା ଜାଡୂଗନୂହୈ
ମାଲିକ ହମାରେ ମାଲିକ ହମାରେ
ମାଲିକ ହମାରେ – ତୁଂ ବାବାସାୟୀ
ରାଂ ନଜର କରୋ ରାଂ ନଜର କରୋ , ଅବ ମୋରେସାୟୀ
ରାଂ ନଜର କରୋ ରାଂ ନଜର କରୋ

14.ତୁଜକାୟଦେ‌ଉ ସାଵଳ୍ୟ ମୀଭାୟାତରିୟୋ
ତୁଜକାୟଦେ‌ଉ ସାଵଳ୍ୟ ମୀଭାୟାତରିୟୋ
ମୀଦୁବଳି ବଟିକ ନାମ୍ୟା ଚିଜାଣ ଶ୍ରୀହରୀ
ମୀଦୁବଳି ବଟିକ ନାମ୍ୟା ଚିଜାଣ ଶ୍ରୀହରୀ
ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ତୁଲାଦେଣେହି ଗୋଷ୍ଟ ନାବରି ୟୋ
ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ତୁଲାଦେଣେହି ଗୋଷ୍ଟ ନାବରି
ତୂ ଜଗନ୍ନାଧ ତୁଜଚେ କଶୀରେଭାକରି
ତୂ ଜଗନ୍ନାଧ ତୁଜଚେ କଶୀରେଭାକରି
ନକୋ ଅଂତମଦୀୟା ପାହୂ ସଖ୍ୟାଭଗଵଂତା ଶ୍ରୀକାଂତା
ମଧ୍ୟାହ୍ନରାତ୍ରି ଉଲଟୋନିଗେ ଲିହି ଆତା ଅଣଚିତ୍ତା
ଜହୋ ଈଲ ତୁଝୂରେକାକଡା କିରା ଉଳତରିୟୋ
ଜହୋ ଈଲ ତୁଝୂରେକାକଡା କିରା ଉଳତରି
ଅଣତୀଲ ଭକ୍ତ ନୈଵେଦ୍ୟହି ନାନାପରି – ଅଣତୀଲ ଭକ୍ତ ନୈଵେଦ୍ୟହି ନାନାପରୀ
ତୁଜକାୟଦେ‌ଉ ମିଭାୟା ତରିୟୋ
ୟୁଜକାୟଦେ‌ଉ ସଦ୍ଗୁରୁ ମୀଭାୟା ତରୀ
ମୀଦୁବଳି ବଟିକ ନାମ୍ୟା ଚିଜାଣ ଶ୍ରୀହରୀ
ମୀଦୁବଳି ବଟିକ ନାମ୍ୟା ଚିଜାଣ ଶ୍ରୀହରୀ.
ଶ୍ରୀସଦ୍ଗୁରୁ ବାବାସାୟୀ ହୋ – ଶ୍ରୀସଦ୍ଗୁରୁ ବାବାସାୟୀ
ତୁଜଵାଚୁନି ଆଶ୍ରୟନାହୀଭୂତଲୀ – ତୁଜଵାଚୁନି ଆଶ୍ରୟନାହୀଭୂତଲୀ
ମୀ ପାପିପତିତଧୀମଂତା – ମୀ ପାପିପତିତଧୀମଂତା
ତାରଣେମଲା ଗୁରୁନାଧା ଝୁଡକରୀ – ତାରଣେମଲା ସାୟିନାଧା ଝୁଡକରୀ
ତୂଶାଂତିକ୍ଷମେଚାମେରୂ – ତୂଶାଂତିକ୍ଷମେଚାମେରୂ
ତୁମି ଭଵାର୍ଣ ଵିଚେତାରୂ ଗୁରୁଵରା
ତୁମି ଭଵାର୍ଣ ଵିଚେତାରୂ ଗୁରୁଵରା
ଗୁରୁଵରାମଜସି ପାମରା ଅତା ଉଦ୍ଦରା
ତ୍ଵରିତଲଵଲାହୀ ତ୍ଵରିତ ଲଲାହୀ
ମୀବୁଡତୋ ଭଵ ଭୟ ଡୋହୀ ଉଦ୍ଦରା
ଶ୍ରୀ ସଦ୍ଗୁରୁ ବାବାସାୟୀ ହୋ – ଶ୍ରୀ ସଦ୍ଗୁରୁ ବାବାସାୟୀ ହୋ
ତୁଜଵାଚୁନି ଆଶ୍ରୟନାହୀଭୂତଲୀ
ତୁଜଵାଚୁନି ଆଶ୍ରୟନାହୀଭୂତଲୀ
ଶ୍ରୀ ସଚ୍ଚିଦାନଂଦ ସଦ୍ଗୁରୁ ସାୟିନାଧ ମହାରାଜ କୀ ଜୈ
ରାଜାଧିରାଜୟୋଗିରାଜ ପରବ୍ରହ୍ମ ସାୟିନାଧ ମହରାଜ
ଶ୍ରୀ ସଚ୍ଚିଦାନଂଦ ସଦ୍ଗୁରୁ ସାୟିନାଧ ମହାରାଜ କୀ ଜୈ

Shirdi Saibaba Kakad Aarati Meaning:

Let us Hail! Shri Sachchidananda Sadguru Sainath Maharaj!

1) BHUPALI

With folded hands, I lay my head at your feet. O Sadgurunatha, please listen to my entreaty

Forever, I want to remain at your feet, grant me the place without any hesitancy.

Since I desire to be at your feet always, give me shelter, leaving aside all reservations.

Tuka says: In whatever haphazard and worthless way I call you O God, by your name, break my worldly shackles with your own hands.

2) BHUPALI

Arise, O Panduranga (Vithal, Incarnation of Lord Vishnu at Pandharpur), it is now dawn. Vishnu’s devotees have gathered in large numbers at Garudpara (Eagle-shaped platform found in Vaishnava temples).

From the Garudpara (Eagle-shaped platform found in Vaishnava temples), right up to the main door, the assembly of the best of the deities stands with folded hands.

In the midst of large gatherings are Shuka-Sanaka, Narada-Tumbar; and even Girija’s consort (Shankar) is standing there with trident and damru (sort of tabor shaped like an hour-glass).

In these times of Kaliyug (The dark and troublesome Age of the present) Namdev is performing the kirtan (Praising the Lord with music and singing) and behind him stands Jani (Servant at Namdev’s house. She was dedicated to Pandurang) meditating on you with intensity.

3) BHUPALI

Arise! Arise! Shri Sainath Guru, show us your lotus feet. Tide over and relieve us of all worldly tensions, physical tribulations, and temporal problems; and, save us all.

Dark worldly night has finished and left you. You are beyond all illusions. Yet the ignorant are deceived by these illusions (‘Yogmaya’). We do not have even the slightest of powers to ward off these illusions. You alone can grant salvation to the people by giving darshan (divine vision) of your divine face.

O, Lord Sainath Maharaj, you are the sun that destroys the darkness of ignorance of this world. How ignorant we are! You alone can describe your greatness. Even the great poets and thousand-headed Seshnag (the snake on which Lord Vishnu rests) are exhausted in their attempt to describe it.

Mercifully, therefore, O Lord you alone can describe your greatness. Tide over…

The faithful devotees, who follow you with good intentions and feelings to have your darshan (Divine vision) are waiting at your doors. We are filled with contentment to see you in deep meditation, but we are eager to drink from you the nectar of your teachings.

Open you lotus eyes, Lord of the poor and destitute, Lord LaxmiPati (Vishnu) and look us at mercifully, as a mother looks at her child. Your enlightened words and sweet voice, remove all our sufferings, O Sainath.

O, Lord, we trouble you with our own problems. Please bear with us, listen to us, and meet us, is Krishna’s (Composer of this portion of aarti) fervent prayer. Arise!… Arise!… Tide over…..

4) BHUPALI

Arise, Pandurang (Viithal, Incarnation of Vishnu, at Pandharpur) now give Darshan (divine vision) to all. It is sunrise, and the time to sleep is past.

The saints, sadhus, sages all have gathered. Now leave the comfort of your bed and show us your lotus face.

A big crowd is gathered in the pandal upto the main gate. Everyone is eager at heart to see your handsome face.

Rahi (Radha surrendered to the incarnation of Saguna avatar of Pandurang), Rakhumabai (Rukmini, consort of Pandurang) have to pity on us. Shake the bed a little, so that it wakes up the Lord.

Garud and Hanumant are standing and waiting. The gods and goddesses are singing. And acclaiming your glory.

The doors have opened and we have received the unparalleled reward of Your Darshan. Vishnu’s devoted slave Nama is standing with the Kakda (Kindled cloth wicks wrapped around wooden sticks).

5. ABHANG Aarti with Five-Wick Lamp

Wake up! Wake up! Oh my brethren. Let us offer Aarti to Rakhmadhava (Consort of Ram i.e. Vishnu). Sai Ramadhava. Let us do Arati to Rakhmadhava.

With concentration, let us see a glimpse of the meditative figure. Let us see a glimpse of Sai’s meditative figure. Let us have an exalted glimpse of the meditative figure

Krishna-Natha! Datta Sai! Enjoin our minds to your feet. Lord, to your feet enjoin our minds. Enjoin our minds to your feet.

6) KAKAD AARTI

Let me do Kaakad Aarti, in the early morning hours, O Lord Sainath! Show me your pure, intelligent and handsome form, and accept this insignificant service from me, your child.

I have compressed and entwined lust, anger, ego, envy and made them into a wick for the lamp; and soaked it into the ghee (clear butter) of asceticism that I have poured.

I have lit it with the spark of devotion for Sainath Guru(Master). After burning up the vices, the Guru has shed the light on me. Destroy the darkness of duality and merge me in thy Self.
Show me ……. I do Arati…….. Show me………..

Pervading the entire universe, you also make your abode in every living being’s heart. You are also the Datta deity, who lives in Shirdi and blesses us. Though you abide at Shirdi, you also race elsewhere for the sake of your devotees. After obliterating every trace of their troubles you give your devotees your experiences. Neither the gods nor human beings can understand your divine play (Leela).
Show me ……. I do Arati …… Show me…..

Kakad Aarati Lyrics in Oriya with Meaning | Sai Baba Morning Harathi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top