Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Kakad Aarati Lyrics in Kannada with Meaning | Sai Baba Morning Harathi

Shirdi Saibaba Morning Harathi / Sunrise Arathi / Kakad Aarti starts at 5:00 AM Every Day
Arathi is also known as Shirdi Saibaba Morning Aarti, Saibaba Arti, Sai Baba Harthi.

Other Shirdi Saibaba Arathi with Meaning :

1) Shirdi Saibaba Kakad Arati / Morning Arathi in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

2) Shirdi Saibaba Madhyan Aarti \ Noon Arathi in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

3) Shirdi Saibaba Dhoop Aarti / Evening Arathi in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

4) Shirdi Saibaba Shej Arati \ Night Arathi in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shirdi Sai Baba Slokams – Kakada Aarati Lyrics in Kannada:

ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸಮರ್ಧ ಸದ್ಗುರು ಸಾಯಿನಾಧ ಮಹರಾಜ್ ಕೀ ಜೈ.
ಜೋಡೂ ನಿಯಾಕರಚರಣಿ ಠೇವಿಲಾಮಾಧಾ
ಪರಿಸಾವೀ ವಿನಂತೀ ಮಾಝೀ ಪಂಡರೀನಾಧಾ
ಅಸೋನಸೋ ಭಾವಾ‌ಆಲೋ – ತೂಝಿಯಾಠಾಯಾ
ಕ್ರುಪಾದ್ರುಷ್ಟಿಪಾಹೇ ಮಜಕಡೇ – ಸದ್ಗುರೂರಾಯಾ
ಅಖಂಡಿತ ಅಸಾವೇ‌ಇಸೇ – ವಾಟತೇಪಾಯೀ
ತುಕಾಹ್ಮಣೇ ದೇವಾಮಾಝೀ ವೇಡೀವಾಕುಡೀ
ನಾಮೇ ಭವಪಾಶ್ ಹಾತಿ – ಆಪುಲ್ಯಾತೋಡೀ

ಉಠಾಪಾಂಡುರಂಗಾ ಅತಾ ಪ್ರಭಾತ ಸಮಯೋ ಪಾತಲಾ |
ವೈಷ್ಣವಾಂಚಾ ಮೇಳಾ ಗರುಡ-ಪಾರೀ ದಾಟಲಾ ||
ಗರೂಡಾಪಾರಾ ಪಾಸುನೀ ಮಹಾ ದ್ವಾರಾ ಪರ್ಯಂತಾ |
ಸುರವರಾಂಚೀ ಮಾಂದೀ ಉಭೀ ಜೋಡೂನಿ ಹಾತ್
ಶುಕಸನಕಾದಿಕ ನಾರದತುಂಬರ ಭಕ್ತಾಂಚ್ಯಾಕೋಟೀ
ತ್ರಿಶೂಲಢಮರೂ ಘೇ‌ಉನಿ ಉಭಾ ಗಿರಿಜೇಚಾಪತೀ
ಕಲಿಯುಗೀಚಾ ಭಕ್ತಾನಾಮಾ ಉಭಾಕೀರ್ತನೀ
ಪಾಠೀಮಾಗೇ ಉಭೀಡೋಲಾ ಲಾವುನಿ‌ಉ‌ಆಜನೀ

ಉಠಾ ಉಠಾ ಶ್ರೀಸಾಯಿನಾಧಗುರುಚರಣಕಮಲ ದಾವಾ
ಆಧಿವ್ಯಾದಿ ಭವತಾಪ ವಾರುನೀ ತಾರಾ ಜಡಜೀವಾ
ಗೇಲೀತುಹ್ಮಾ ಸೋಡು ನಿಯಾಭವ ತಮರ ರಜನೀವಿಲಯಾ
ಪರಿಹೀ ಅಙ್ಯಾನಾಸೀ ತಮಚೀ ಭುಲವಿಯೋಗಮಾಯಾ
ಶಕ್ತಿನ ಅಹ್ಮಾಯತ್ಕಿಂಚಿತ್ ಹೀ ತಿ ಜಲಾಸಾರಾಯಾ
ತುಹ್ಮೀಚ್ ತೀತೇಸಾರುನಿ ದಾವಾ ಮುಖಜನತಾರಾಯಾ
ಅಙ್ಞಾನೀ ಅಹ್ಮೀಕಿತಿ ತವ ವರ್ಣಾವೀತವಧೋರವೀ
ತೀವರ್ಣಿತಾಭಾ ಗಲೇ ಬಹುವದನಿಶೇಷ ವಿಧಕವೀ
ಸಕ್ರುಪಹೋ‌ಉನಿ ಮಹಿಮಾತುಮಚಾ ತುಹ್ಮೀಚವದವಾವಾ
ಆದಿವ್ಯಾಧಿಭವ ತಾಪವಾರುನಿ ತಾರಾಜಡಜೀವಾ
ಉಠಾ ಉಠಾ ಶ್ರೀಸಾಯಿನಾಧಗುರುಚರಣಕಮಲ ದಾವಾ
ಆದಿವ್ಯಾಧಿಭವ ತಾಪವಾರುನಿ ತಾರಾಜಡಜೀವಾ
ಭಕ್ತಮನಿಸದ್ಭಾವ ಧರುನಿಜೇ ತುಹ್ಮಾ‌ಅನುಸರಲೇ
ಧ್ಯಾಯಾಸ್ತವತೇ ದರ್ಶ್ನತುಮಚೇ ದ್ವಾರಿ ಉಬೇಠೇಲೇ
ಧ್ಯಾನಸ್ಧಾ ತುಹ್ಮಾಸ ಪಾಹುನೀ ಮನ ಅಮುಚೇಘೇಲೇ
ಉಖಡುನೀನೇತ್ರಕಮಲಾ ದೀನಬಂಧೂರಮಾಕಾಂತಾ
ಪಾಹಿಬಾಕ್ರುಪಾದ್ರುಸ್ಟೀ ಬಾಲಕಾಜಸೀ ಮಾತಾ
ರಂಜವೀಮಧುರವಾಣೀ ಹರಿತಾಪ್ ಸಾಯಿನಾಧಾ
ಅಹ್ಮಿಚ್ ಅಪುಲೇಕರಿಯಾಸ್ತವತುಜಕಷ್ಟವಿತೋದೇವಾ
ಸಹನಕರಿಶಿಲೆ ಇಕುವಿದ್ಯಾವೀ ಭೇಟ್ ಕ್ರುಷ್ಣದಾವಾ
ಉಠಾ ಉಠಾ ಶ್ರೀಸಾಯಿನಾಧಗುರುಚರಣಕಮಲ ದಾವಾ
ಆದಿವ್ಯಾಧಿ ಭವತಾಪವಾರುನಿ ತಾರಾಜಡಜೀವಾ

ಉಠಾ ಉಠಾ ಪಾಡುರಂಗಾ ಆತಾ – ದರ್ಶನದ್ಯಾಸಕಳಾ
ಝೂಲಾ ಅರುಣೋದಯಾಸರಲೀ-ನಿದ್ರೇಚೆವೇಳಾ
ಸಂತಸಾಧೂಮುನೀ ಅವಘೇ ಝೂಲೇತೀಗೋಳಾ
ಸೋಡಾಶೇಜೇ ಸುಖ್ ಆತಾ ಬಹುಜಾಮುಖಕಮಲಾ
ರಂಗಮಂಡಪೇ ಮಹಾದ್ವಾರೀ ಝೂಲೀಸೇದಾಟೀ
ಮನ ಉ ತಾವೀಳರೂಪ ಪಹವಯಾದ್ರುಷ್ಟೀ
ರಾಯಿರಖುಮಾಬಾಯಿ ತುಹ್ಮಾಯೇ ಊದ್ಯಾದಯಾ
ಶೇಜೇ ಹಾಲವುನೀ ಜಾಗೇ ಕಾರಾದೇವರಾಯಾ
ಗರೂಡ ಹನುಮಂತ ಹುಭೇ ಪಾಹಾತೀವಾಟ್
ಸ್ವರ್ಗೀಚೇ ಸುರವರಘೇ ಉನಿ ಆಲೇಭೋಭಾಟ್
ಝೂಲೇ ಮುಕ್ತ ದ್ವಾರಾ ಲಾಭ್ ಝೂಲಾರೋಕಡಾ
ವಿಷ್ಣುದಾಸ್ ನಾಮ ಉಭಾ ಘೇ ಉನಿಕಾಕಡ

ಘೇ‌ಉನಿಯಾ ಪಂಚಾರತೀ ಕರೂಬಾಬಾಸೀ ಆರತೀ
ಉಠಾ‌ಉಠಾಹೋ ಬಾಂಧವ ಓವಾಳು ಹರಮಾಧವ
ಕರೂನಿಯಾ ಸ್ಧಿರಾಮನ ಪಾಹುಗಂಭೀರಾಹೇಧ್ಯಾನ
ಕ್ರುಷ್ಣನಾಧಾ ದತ್ತಸಾಯಿ ಜಾಡೊಚಿತ್ತ ತುಝೇಪಾಯೀ
ಕಾಕಡ ಆರತೀ ಕರೀತೋ! ಸಾಯಿನಾಧ ದೇವಾ
ಚಿನ್ಮಯರೂಪ ದಾಖವೀ ಘೇ ಉನಿ! ಬಾಲಕಲಘು ಸೇವಾ ||ಕಾ||

ಕಾಮಕ್ರೋಧಮದಮತ್ಸರ ಆಟುನಿ ಕಾಕಡಕೇಲಾ
ವೈರಾಗ್ಯಾಚೇ ತೂವ್ ಕಾಢುನೀ ಮೀತೋ ಬಿಜಿವೀಲಾ
ಸಾಯಿನಾಧಗುರು ಭಕ್ತಿ ಜ್ವಲಿನೇ ತೋಮೀಪೇಟವಿಲಾ
ತದ್ರ್ವುತ್ತೀಜಾಳುನೀ ಗುರುನೇ ಪ್ರಾಕಾಶಪಾಡಿಲಾ
ದ್ವೈತತಮಾನಾಸುನೀಮಿಳವೀ ತತ್ಸ್ಯರೂಪಿ ಜೀವಾ
ಚಿನ್ಮಯರೂಪದಾಖವೀ ಘೇ‌ಉನಿಬಾಲಕಲಘು ಸೇವಾ
ಕಾಕಡ ಆರತೀಕರೀತೋ ಸಾಯಿನಾಧ ದೇವಾ
ಚಿನ್ಮಯಾರೂಪದಾಖವೀ ಘೇ ಉನಿ ಬಾಲಕಲಘು ಸೇವಾ
ಭೂ ಖೇಚರ ವ್ಯಾಪೂನೀ ಅವಘೇ ಹ್ರುತ್ಕಮಲೀರಾಹಸೀ
ತೋಚೀ ದತ್ತದೇವ ಶಿರಿಡೀ ರಾಹುನಿ ಪಾವಸೀ
ರಾಹುನಿಯೇಧೇ ಅನ್ಯಸ್ರಧಹಿ ತೂ ಭಕ್ತಾಸ್ತವಧಾವಸೀ
ನಿರಸುನಿ ಯಾ ಸಂಕಟಾದಾಸಾ ಅನಿಭವ ದಾವೀಸೀ
ನಕಲೇತ್ವಲ್ಲೀ ಲಾಹೀಕೋಣ್ಯಾ ದೇವಾವಾ ಮಾನವಾ
ಚಿನ್ಮಯರೂಪದಾಖವೀ ಘೇ ಉನಿ ಬಾಲಕಘುಸೇವಾ
ಕಾಕಡ ಆರತೀಕರೀತೋ ಸಾಯಿನಾಧ ದೇವಾ
ಚಿನ್ಮಯರೂಪದಾಖವೀ ಘೇ ಉನಿ ಬಾಲಕಘುಸೇವಾ
ತ್ವದೂಶ್ಯದುಂದುಭಿನೇಸಾರೇ ಅಂಬರ್ ಹೇ ಕೋಂದಲೇ
ಸಗುಣಮೂರ್ತೀ ಪಾಹಣ್ಯಾ ಆತುರ ಜನಶಿರಿಡೀ ಆಲೇ!
ಪ್ರಾಶುನಿ ತದ್ವಚನಾಮ್ರುತ ಅಮುಚೇದೇಹಬಾನ್ ಹರಫಲೇ
ಸೋಡುನಿಯಾದುರಭಿಮಾನ ಮಾನಸ ತ್ವಚ್ಚರಣಿ ವಾಹಿಲೇ
ಕ್ರುಪಾಕರುನೀ ಸಾಯಿಮಾವುಲೇ ದಾನಪದರಿಘ್ಯಾವಾ
ಚಿನ್ಮಯರೂಪದಾಖವೀ ಘೇ ಉನಿ ಬಾಲಕಘು ಸೇವಾ
ಕಾಕಡ ಆರತೀಕರೀತೋ ಸಾಯಿನಾಧ ದೇವಾ
ಚಿನ್ಮಯರೂಪದಾಖವೀ ಘೇ ಉನಿ ಬಾಲಕಘುಸೇವಾ.
ಭಕ್ತೀಚಿಯಾ ಪೋಟೀಬೋದ್ ಕಾಕಡ ಜ್ಯೋತೀ
ಪಂಚಪ್ರಾಣಜೀವೇ ಭಾವೇ ಓವಾಳು ಆರತೀ
ಓವಾಳೂ ಆರತೀಮಾಝ್ಯಾ ಪಂಡರೀನಾಧಾ ಮಾಝ್ಯಾಸಾಯಿನಾಧಾ
ದೋನೀ ಕರಜೋಡುನಿಚರಣೀ ಠೇವಿಲಾಮಾಧಾ
ಕಾಯಾಮಹಿಮಾ ವರ್ಣೂ ಆತಾ ಸಾಂಗಣೇಕೀತೀ
ಕೋಟಿಬ್ರಹ್ಮ ಹತ್ಯಮುಖ ಪಾಹತಾ ಜಾತೀ
ರಾಯೀರಖುಮಾಬಾಯೀ ಉಭ್ಯಾ ದೋಘೀದೋಬಾಹೀ
ಮಾಯೂರಪಿಂಚ ಚಾಮರೇಡಾಳೀತಿ ಸಾಯೀಂಚ ಠಾಯಿ
ತುಕಾಹ್ಮಣೇ ದೀಪಘೇ ಉನಿ ಉನ್ಮನೀತಶೋಭಾ
ವಿಠೇವರೀ ಉಬಾದಿಸೇ ಲಾವಣ್ಯಾ ಗಾಭಾ
ಉಠಾಸಾದುಸಂತಸಾದಾ ಆಪುಲಾಲೇ ಹಿತಾ
ಜಾ‌ಈಲ್ ಜಾ‌ಈಲ್ ಹನರದೇಹ ಮಗಕೈಚಾ ಭಗವಂತ
ಉಠೋನಿಯಾ ಪಹಟೇಬಾಬಾ ಉಭಾ ಅಸೇವೀಟೇ
ಚರಣತಯಾಂಚೇಗೋಮಟೀ ಅಮ್ರುತ ದ್ರುಷ್ಟೀ ಅವಲೋಕಾ
ಉಠಾ‌ಉಠಾ ಹೋವೇಗೇಸೀಚಲಾ ಜ‌ಊರಾ‌ಉಳಾಸೀ
ಜಲತಿಲಪಾತಕಾನ್ ಚ್ಯಾರಾಶೀ ಕಾಕಡ ಆರತಿದೇಖಿಲಿಯಾ
ಜಾಗೇಕರಾರುಕ್ಮಿಣೀವರಾ ದೇವ ಅಹೇನಿಜಸುರಾನ್ ತ
ವೇಗೇಲಿಂಬಲೋಣ್ ಕರಾ-ದ್ರುಷ್ಟಿ ಹೋ ಈಲ್ ತಯಾಸೀ
ದಾರೀಬಾಜಂತ್ರೀ ವಾಜತೀ ಡೋಲು ಡಮಾಮೇ ಗರ್ಜತೀ
ಹೋತಸೇಕಾಕಡಾರತಿ ಮಾಝ್ಯಾ ಸದ್ಗುರು ರಾಯಚೀ
ಸಿಂಹನಾಧ ಶಂಖ ಬೇರಿ ಆನಂದಹೋತೋಮಹಾದ್ವಾರೀ
ಕೇಶವರಾಜ ವಿಠೇವರೀ ನಾಮಾಚರಣ ವಂದಿತೋ
ಸಾಯಿನಾಧ ಗುರುಮಾಝೇ ಆಯೀ
ಮಜಲಾ ಠಾವಾ ದ್ಯಾವಾಪಾಯೀ
ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸದ್ಗುರು ಸಾಯಿನಾಧ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಕೀ ಜೈ
ದತ್ತರಾಜ ಗುರುಮಾಝೇ ಆಯೀ
ಮಜಲಾ ಠಾವಾ ದ್ಯಾವಾಪಾಯೀ
ಸಾಯಿನಾಧ ಗುರುಮಾಝೇ ಆಯೀ
ಮಜಲಾ ಠಾವಾ ದ್ಯಾವಾಪಾಯೀ
ಪ್ರಭಾತ ಸಮಯೀನಭಾ ಶುಭ ರವೀ ಪ್ರಭಾಪಾಕಲೀ
ಸ್ಮರೇ ಗುರು ಸದಾ ಅಶಾಸಮಯೀತ್ಯಾಛಳೇ ನಾಕಲೀ
ಹ್ಮಣೋನಿಕರಜೋಡುನೀಕರು ಅತಾಗುರೂ ಪ್ರಾರ್ಧನಾ
ಸಮರ್ಧ ಗುರುಸಾಯಿನಾಧ ಪುರವೀ ಮನೋವಾಸನಾ
ತಮಾ ನಿರಸಿ ಭಾನುಹಗುರುಹಿ ನಾಸಿ ಅಙ್ಞಾನತಾ
ಪರಂತುಗುರು ಚೀಕರೀ ನರವಿಹೀಕದೀ ಸಾಮ್ಯತಾ
ಪುನ್ ಹಾತಿಮಿರ ಜನ್ಮಘೇ ಗುರುಕ್ರುಪೇನಿ ಅಙ್ಞನನಾ
ಸಮರ್ಧ ಗುರುಸಾಯಿನಾಧ ಪುರವೀ ಮನೋವಾಸನಾ
ರವಿ ಪ್ರಗಟಹೋ ಉನಿ ತ್ವರಿತಘಾಲ ವೀ ಆಲಸಾ
ತಸಾಗುರುಹಿಸೋಡವೀ ಸಕಲ ದುಷ್ಕ್ರುತೀ ಲಾಲಸಾ
ಹರೋನಿ ಅಭಿಮಾನಹೀ ಜಡವಿ ತತ್ಪದೀಭಾವನಾ
ಸಮರ್ಧ ಗುರುಸಾಯಿನಾಧ ಪುರವೀ ಮನೋವಾಸನಾ
ಗುರೂಸಿ ಉಪಮಾದಿಸೇವಿಧಿ ಹರೀ ಹರಾಂಚೀ‌ಉಣೀ
ಕುಠೋನಿ ಮಗ್ ಏ‌ಇತೀ ಕವನಿ ಯಾ ಉಗೀಪಾಹೂಣಿ
ತುಝೀಚ ಉಪಮಾತುಲಾಬರವಿಶೋಭತೇ ಸಜ್ಜನಾ
ಸಮರ್ಧ ಗುರುಸಾಯಿನಾಧ ಪುರವೀ ಮನೋವಾಸನಾ
ಸಮಾಧಿ ಉತರೋನಿಯಾ ಗುರುಚಲಾಮಶೀದೀಕಡೇ
ತ್ವದೀಯ ವಚನೋಕ್ತಿತೀ ಮಧುರ ವಾರಿತೀಸೋಕಡೇ
ಅಜಾತರಿಪು ಸದ್ಗುರೋ ಅಖಿಲ ಪಾತಕ ಭಂಜನಾ
ಸಮರ್ಧ ಗುರುಸಾಯಿನಾಧಪುರ ವೀ ಮನೋವಾಸನಾ
ಅಹಾಸುಸಮಯಾಸಿಯಾ ಗುರು ಉಠೋನಿಯಾ ಬೈಸಲೇ
ವಿಲೋಕುನಿ ಪದಾಶ್ರಿತಾ ತದಿಯ ಆಪದೇ ನಾಸಿಲೇ
ಆಸಾಸುತ ಕಾರಿಯಾ ಜಗತಿಕೋಣೀಹೀ ಅನ್ಯನಾ
ಅಸೇಬಹುತಶಾಹಣಾ ಪರಿನಜ್ಯಾಗುರೂಚೀಕ್ರುಪಾ
ನತತ್ರ್ವಹಿತ ತ್ಯಾಕಳೇಕರಿತಸೇ ರಿಕಾಮ್ಯಾ ಗಪಾ
ಜರೀಗುರುಪದಾಧರನೀಸುದ್ರುಡ ಭಕ್ತಿನೇತೋಮನಾ
ಸಮರ್ಧ ಗುರುಸಾಯಿನಾಧಪುರ ವೀ ಮನೋವಾಸನಾ
ಗುರೋವಿನತಿ ಮೀಕರೀ ಹ್ರುದಯ ಮಂದಿರೀ ಯಾಬಸಾ
ಸಮಸ್ತ ಜಗ್ ಹೇ ಗುರುಸ್ವರೂಪಚಿ ಠಸೋಮಾನಸಾ
ಗಡೋಸತತ ಸತ್ಕೃ‌ಅತೀಯತಿಹಿದೇ ಜಗತ್ಪಾವನಾ
ಸಮರ್ಧ ಗುರುಸಾಯಿನಾಧಪುರ ವೀ ಮನೋವಾಸನಾ

ಪ್ರಮೇಯಾ ಅಷ್ಟಕಾಶೀಫಡುನಿ ಗುರುವರಾ ಪ್ರಾರ್ಧಿತೀಜೇಪ್ರಭಾತಿ
ತ್ಯಾಂಚೇಚಿತ್ತಾಸಿದೇತೋ ಅಖಿಲಹರುನಿಯಾ ಭ್ರಾಂತಿಮಿನಿತ್ಯಶಾಂತಿ
ಐಸೇ ಹೇಸಾಯಿನಾಧೇಕಧುನೀ ಸುಚವಿಲೇ ಜೇವಿಯಾಬಾಲಕಾಶೀ
ತೇವಿತ್ಯಾಕ್ರುಷ್ಣಪಾಯೀ ನಮುನಿ ಸವಿನಯೇ ಅರ್ಪಿತೋ ಅಷ್ಟಕಾಶೀ
ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸದ್ಗುರು ಸಾಯಿನಾಧ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಕೀ ಜೈ

ಸಾಯಿರಹಂ ನಜರ್ ಕರನಾ ಬಚ್ಚೋಕಾಪಾಲನ್ ಕರನಾ
ಸಾಯಿರಹಂ ನಜರ್ ಕರನಾ ಬಚ್ಚೋಕಾಪಾಲನ್ ಕರನಾ
ಜಾನಾತುಮನೇ ಜಗತ್ಪ್ರಸಾರಾ ಸಬಹೀಝೂಟ್ ಜಮಾನಾ
ಜಾನಾತುಮನೇ ಜಗತ್ಪ್ರಸಾರಾ ಸಬಹೀಝೂಟ್ ಜಮಾನಾ
ಸಾಯಿರಹಂ ನಜರ್ ಕರನಾ ಬಚ್ಚೋಕಾಪಾಲನ್ ಕರನಾ
ಸಾಯಿರಹಂ ನಜರ್ ಕರನಾ ಬಚ್ಚೋಕಾಪಾಲನ್ ಕರನಾ
ಮೈ ಅಂಧಾಹೂಬಂದಾ ಆಪಕಾಮುಝುಸೇ ಪ್ರಭುದಿಖಲಾನಾ
ಮೈ ಅಂಧಾಹೂಬಂದಾ ಆಪಕಾಮುಝುಸೇ ಪ್ರಭುದಿಖಲಾನಾ
ಸಾಯಿರಹಂ ನಜರ್ ಕರನಾ ಬಚ್ಚೋಕಾಪಾಲನ್ ಕರನಾ
ಸಾಯಿರಹಂ ನಜರ್ ಕರನಾ ಬಚ್ಚೋಕಾಪಾಲನ್ ಕರನಾ
ದಾಸಗಣೂಕಹೇ ಅಬ್ ಕ್ಯಾಬೋಲೂ ಧಕ್ ಗಯೀ ಮೇರೀ ರಸನಾ
ದಾಸಗಣೂಕಹೇ ಅಬ್ ಕ್ಯಾಬೋಲೂ ಧಕ್ ಗಯೀ ಮೇರೀ ರಸನಾ
ಸಾಯಿರಹಂ ನಜರ್ ಕರನಾ ಬಚ್ಚೋಕಾಪಾಲನ್ ಕರನಾ
ಸಾಯಿರಹಂ ನಜರ್ ಕರನಾ ಬಚ್ಚೋಕಾಪಾಲನ್ ಕರನಾ
ರಾಂ ನಜರ್ ಕರೋ , ಅಬ್ ಮೋರೇಸಾಯೀ
ತುಮಬೀನ ನಹೀಮುಝೇ ಮಾಬಾಪ್ ಭಾಯೀ – ರಾಂ ನಜರ್ ಕರೋ
ಮೈ ಅಂಧಾಹೂ ಬಂದಾ ತುಮ್ಹಾರಾ – ಮೈ ಅಂಧಾಹೂ ಬಂದಾ ತುಮ್ಹಾರಾ
ಮೈನಾಜಾನೂ,ಮೈನಾಜಾನೂ – ಮೈನಾಜಾನೂ – ಅಲ್ಲಾ‌ಇಲಾಹಿ
ರಾಂ ನಜರ್ ಕರೋ ರಾಂ ನಜರ್ ಕರೋ , ಅಬ್ ಮೋರೇಸಾಯೀ
ತುಮಬೀನ ನಹೀಮುಝೇ ಮಾಬಾಪ್ ಭಾಯೀ – ರಾಂ ನಜರ್ ಕರೋ
ರಾಂ ನಜರ್ ಕರೋ ರಾಂ ನಜರ್ ಕರೋ
ಖಾಲೀ ಜಮಾನಾ ಮೈನೇ ಗಮಾಯಾ ಮೈನೇ ಗಮಾಯಾ
ಸಾಧೀ‌ಅಖಿರ್ ಕಾ ಸಾಧೀ‌ಅಖಿರ್ ಆ – ಸಾಧೀ‌ಅಖಿರ್ ಕಾ ಕೀಯಾನಕೋಯೀ
ರಾಂ ನಜರ್ ಕರೋ ರಾಂ ನಜರ್ ಕರೋ , ಅಬ್ ಮೋರೇಸಾಯೀ
ತುಮಬೀನ ನಹೀಮುಝೇ ಮಾಬಾಪ್ ಭಾಯೀ
ರಾಂ ನಜರ್ ಕರೋ ರಾಂ ನಜರ್ ಕರೋ
ಅಪ್ ನೇಮಸ್ ಜಿದ್ ಕಾ ಜಾಡೂಗನೂಹೈ
ಅಪ್ ನೇಮಸ್ ಜಿದ್ ಕಾ ಜಾಡೂಗನೂಹೈ
ಮಾಲಿಕ್ ಹಮಾರೇ ಮಾಲಿಕ್ ಹಮಾರೇ
ಮಾಲಿಕ್ ಹಮಾರೇ – ತುಂ ಬಾಬಾಸಾಯೀ
ರಾಂ ನಜರ್ ಕರೋ ರಾಂ ನಜರ್ ಕರೋ , ಅಬ್ ಮೋರೇಸಾಯೀ
ರಾಂ ನಜರ್ ಕರೋ ರಾಂ ನಜರ್ ಕರೋ

ತುಜಕಾಯದೇ‌ಉ ಸಾವಳ್ಯ ಮೀಭಾಯಾತರಿಯೋ
ತುಜಕಾಯದೇ‌ಉ ಸಾವಳ್ಯ ಮೀಭಾಯಾತರಿಯೋ
ಮೀದುಬಳಿ ಬಟಿಕ ನಾಮ್ಯಾ ಚಿಜಾಣ ಶ್ರೀಹರೀ
ಮೀದುಬಳಿ ಬಟಿಕ ನಾಮ್ಯಾ ಚಿಜಾಣ ಶ್ರೀಹರೀ
ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ತುಲಾದೇಣೇಹಿ ಗೋಷ್ಟ ನಾಬರಿ ಯೋ
ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ತುಲಾದೇಣೇಹಿ ಗೋಷ್ಟ ನಾಬರಿ
ತೂ ಜಗನ್ನಾಧ್ ತುಜಚೇ ಕಶೀರೇಭಾಕರಿ
ತೂ ಜಗನ್ನಾಧ್ ತುಜಚೇ ಕಶೀರೇಭಾಕರಿ
ನಕೋ ಅಂತಮದೀಯಾ ಪಾಹೂ ಸಖ್ಯಾಭಗವಂತಾ ಶ್ರೀಕಾಂತಾ
ಮಧ್ಯಾಹ್ನರಾತ್ರಿ ಉಲಟೋನಿಗೇ ಲಿಹಿ ಆತಾ ಅಣಚಿತ್ತಾ
ಜಹೋ ಈಲ್ ತುಝೂರೇಕಾಕಡಾ ಕಿರಾ ಉಳತರಿಯೋ
ಜಹೋ ಈಲ್ ತುಝೂರೇಕಾಕಡಾ ಕಿರಾ ಉಳತರಿ
ಅಣತೀಲ್ ಭಕ್ತ ನೈವೇದ್ಯಹಿ ನಾನಾಪರಿ – ಅಣತೀಲ್ ಭಕ್ತ ನೈವೇದ್ಯಹಿ ನಾನಾಪರೀ
ತುಜಕಾಯದೇ‌ಉ ಮಿಭಾಯಾ ತರಿಯೋ
ಯುಜಕಾಯದೇ‌ಉ ಸದ್ಗುರು ಮೀಭಾಯಾ ತರೀ
ಮೀದುಬಳಿ ಬಟಿಕ ನಾಮ್ಯಾ ಚಿಜಾಣ ಶ್ರೀಹರೀ
ಮೀದುಬಳಿ ಬಟಿಕ ನಾಮ್ಯಾ ಚಿಜಾಣ ಶ್ರೀಹರೀ.
ಶ್ರೀಸದ್ಗುರು ಬಾಬಾಸಾಯೀ ಹೋ – ಶ್ರೀಸದ್ಗುರು ಬಾಬಾಸಾಯೀ
ತುಜವಾಚುನಿ ಆಶ್ರಯನಾಹೀಭೂತಲೀ – ತುಜವಾಚುನಿ ಆಶ್ರಯನಾಹೀಭೂತಲೀ
ಮೀ ಪಾಪಿಪತಿತಧೀಮಂತಾ – ಮೀ ಪಾಪಿಪತಿತಧೀಮಂತಾ
ತಾರಣೇಮಲಾ ಗುರುನಾಧಾ ಝುಡಕರೀ – ತಾರಣೇಮಲಾ ಸಾಯಿನಾಧಾ ಝುಡಕರೀ
ತೂಶಾಂತಿಕ್ಷಮೇಚಾಮೇರೂ – ತೂಶಾಂತಿಕ್ಷಮೇಚಾಮೇರೂ
ತುಮಿ ಭವಾರ್ಣ ವಿಚೇತಾರೂ ಗುರುವರಾ
ತುಮಿ ಭವಾರ್ಣ ವಿಚೇತಾರೂ ಗುರುವರಾ
ಗುರುವರಾಮಜಸಿ ಪಾಮರಾ ಅತಾ ಉದ್ದರಾ
ತ್ವರಿತಲವಲಾಹೀ ತ್ವರಿತ ಲಲಾಹೀ
ಮೀಬುಡತೋ ಭವ ಭಯ ಡೋಹೀ ಉದ್ದರಾ
ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರು ಬಾಬಾಸಾಯೀ ಹೋ – ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರು ಬಾಬಾಸಾಯೀ ಹೋ
ತುಜವಾಚುನಿ ಆಶ್ರಯನಾಹೀಭೂತಲೀ
ತುಜವಾಚುನಿ ಆಶ್ರಯನಾಹೀಭೂತಲೀ
ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸದ್ಗುರು ಸಾಯಿನಾಧ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಕೀ ಜೈ
ರಾಜಾಧಿರಾಜಯೋಗಿರಾಜ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸಾಯಿನಾಧ್ ಮಹರಾಜ್
ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸದ್ಗುರು ಸಾಯಿನಾಧ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಕೀ ಜೈ

Shirdi Saibaba Kakad Aarati Meaning:

Let us Hail! Shri Sachchidananda Sadguru Sainath Maharaj!

1) BHUPALI

With folded hands, I lay my head at your feet. O Sadgurunatha, please listen to my entreaty

Forever, I want to remain at your feet, grant me the place without any hesitancy.

Since I desire to be at your feet always, give me shelter, leaving aside all reservations.

Tuka says: In whatever haphazard and worthless way I call you O God, by your name, break my worldly shackles with your own hands.

2) BHUPALI

Arise, O Panduranga (Vithal, Incarnation of Lord Vishnu at Pandharpur), it is now dawn. Vishnu’s devotees have gathered in large numbers at Garudpara (Eagle-shaped platform found in Vaishnava temples).

From the Garudpara (Eagle-shaped platform found in Vaishnava temples), right up to the main door, the assembly of the best of the deities stands with folded hands.

In the midst of large gatherings are Shuka-Sanaka, Narada-Tumbar; and even Girija’s consort (Shankar) is standing there with trident and damru (sort of tabor shaped like an hour-glass).

In these times of Kaliyug (The dark and troublesome Age of the present) Namdev is performing the kirtan (Praising the Lord with music and singing) and behind him stands Jani (Servant at Namdev’s house. She was dedicated to Pandurang) meditating on you with intensity.

3) BHUPALI

Arise! Arise! Shri Sainath Guru, show us your lotus feet. Tide over and relieve us of all worldly tensions, physical tribulations, and temporal problems; and, save us all.

Dark worldly night has finished and left you. You are beyond all illusions. Yet the ignorant are deceived by these illusions (‘Yogmaya’). We do not have even the slightest of powers to ward off these illusions. You alone can grant salvation to the people by giving darshan (divine vision) of your divine face.

O, Lord Sainath Maharaj, you are the sun that destroys the darkness of ignorance of this world. How ignorant we are! You alone can describe your greatness. Even the great poets and thousand-headed Seshnag (the snake on which Lord Vishnu rests) are exhausted in their attempt to describe it.

Mercifully, therefore, O Lord you alone can describe your greatness. Tide over…

The faithful devotees, who follow you with good intentions and feelings to have your darshan (Divine vision) are waiting at your doors. We are filled with contentment to see you in deep meditation, but we are eager to drink from you the nectar of your teachings.

Open you lotus eyes, Lord of the poor and destitute, Lord LaxmiPati (Vishnu) and look us at mercifully, as a mother looks at her child. Your enlightened words and sweet voice, remove all our sufferings, O Sainath.

O, Lord, we trouble you with our own problems. Please bear with us, listen to us, and meet us, is Krishna’s (Composer of this portion of aarti) fervent prayer. Arise!… Arise!… Tide over…..

4) BHUPALI

Arise, Pandurang (Viithal, Incarnation of Vishnu, at Pandharpur) now give Darshan (divine vision) to all. It is sunrise, and the time to sleep is past.

The saints, sadhus, sages all have gathered. Now leave the comfort of your bed and show us your lotus face.

A big crowd is gathered in the pandal upto the main gate. Everyone is eager at heart to see your handsome face.

Rahi (Radha surrendered to the incarnation of Saguna avatar of Pandurang), Rakhumabai (Rukmini, consort of Pandurang) have to pity on us. Shake the bed a little, so that it wakes up the Lord.

Garud and Hanumant are standing and waiting. The gods and goddesses are singing. And acclaiming your glory.

The doors have opened and we have received the unparalleled reward of Your Darshan. Vishnu’s devoted slave Nama is standing with the Kakda (Kindled cloth wicks wrapped around wooden sticks).

5. ABHANG Aarti with Five-Wick Lamp

Wake up! Wake up! Oh my brethren. Let us offer Aarti to Rakhmadhava (Consort of Ram i.e. Vishnu). Sai Ramadhava. Let us do Arati to Rakhmadhava.

With concentration, let us see a glimpse of the meditative figure. Let us see a glimpse of Sai’s meditative figure. Let us have an exalted glimpse of the meditative figure

Krishna-Natha! Datta Sai! Enjoin our minds to your feet. Lord, to your feet enjoin our minds. Enjoin our minds to your feet.

6) KAKAD AARTI

Let me do Kaakad Aarti, in the early morning hours, O Lord Sainath! Show me your pure, intelligent and handsome form, and accept this insignificant service from me, your child.

I have compressed and entwined lust, anger, ego, envy and made them into a wick for the lamp; and soaked it into the ghee (clear butter) of asceticism that I have poured.

I have lit it with the spark of devotion for Sainath Guru(Master). After burning up the vices, the Guru has shed the light on me. Destroy the darkness of duality and merge me in thy Self.
Show me ……. I do Arati…….. Show me………..

Pervading the entire universe, you also make your abode in every living being’s heart. You are also the Datta deity, who lives in Shirdi and blesses us. Though you abide at Shirdi, you also race elsewhere for the sake of your devotees. After obliterating every trace of their troubles you give your devotees your experiences. Neither the gods nor human beings can understand your divine play (Leela).
Show me ……. I do Arati …… Show me…..

Kakad Aarati Lyrics in Kannada with Meaning | Sai Baba Morning Harathi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top