Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Kakad Aarati Lyrics in Hindi with Meaning | Sai Baba Morning Harathi

Shirdi Saibaba Morning Harathi / Sunrise Arathi / Kakad Aarti starts at 5:00 AM Every Day
Arathi is also known as Shirdi Saibaba Morning Aarti, Saibaba Arti, Sai Baba Harthi.

Other Shirdi Saibaba Arathi with Meaning :

1) Shirdi Saibaba Kakad Arati / Morning Arathi in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

2) Shirdi Saibaba Madhyan Aarti \ Noon Arathi in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

3) Shirdi Saibaba Dhoop Aarti / Evening Arathi in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

4) Shirdi Saibaba Shej Arati \ Night Arathi in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shirdi Sai Baba Slokams – Kakada Aarati Lyrics in Hindi:

श्री सच्चिदानन्द समर्ध सद्गुरु सायिनाध महराज् की जै.

1. जोडू नियाकरचरणि ठेविलामाधा
परिसावी विनन्ती माझी पण्डरीनाधा
असोनसो भावा‌आलो – तूझियाठाया
क्रुपाद्रुष्टिपाहे मजकडे – सद्गुरूराया
अखण्डित असावे‌इसे – वाटतेपायी
तुकाह्मणे देवामाझी वेडीवाकुडी
नामे भवपाश् हाति – आपुल्यातोडी

2.उठापाण्डुरङ्गा अता प्रभात समयो पातला ।
वैष्णवाञ्चा मेला गरुड-पारी दाटला ॥
गरूडापारा पासुनी महा द्वारा पर्यन्ता ।
सुरवराञ्ची मान्दी उभी जोडूनि हात्
शुकसनकादिक नारदतुम्बर भक्ताञ्च्याकोटी
त्रिशूलढमरू घे‌उनि उभा गिरिजेचापती
कलियुगीचा भक्तानामा उभाकीर्तनी
पाठीमागे उभीडोला लावुनि‌उ‌आजनी

3.उठा उठा श्रीसायिनाधगुरुचरणकमल दावा
आधिव्यादि भवताप वारुनी तारा जडजीवा
गेलीतुह्मा सोडु नियाभव तमर रजनीविलया
परिही अङ्यानासी तमची भुलवियोगमाया
शक्तिन अह्मायत्किञ्चित् ही ति जलासाराया
तुह्मीच् तीतेसारुनि दावा मुखजनताराया
अज्ञानी अह्मीकिति तव वर्णावीतवधोरवी
तीवर्णिताभा गले बहुवदनिशेष विधकवी
सक्रुपहो‌उनि महिमातुमचा तुह्मीचवदवावा
आदिव्याधिभव तापवारुनि ताराजडजीवा
उठा उठा श्रीसायिनाधगुरुचरणकमल दावा
आदिव्याधिभव तापवारुनि ताराजडजीवा
भक्तमनिसद्भाव धरुनिजे तुह्मा‌अनुसरले
ध्यायास्तवते दर्श्नतुमचे द्वारि उबेठेले
ध्यानस्धा तुह्मास पाहुनी मन अमुचेघेले
उखडुनीनेत्रकमला दीनबन्धूरमाकान्ता
पाहिबाक्रुपाद्रुस्टी बालकाजसी माता
रञ्जवीमधुरवाणी हरिताप् सायिनाधा
अह्मिच् अपुलेकरियास्तवतुजकष्टवितोदेवा
सहनकरिशिले इकुविद्यावी भेट् क्रुष्णदावा
उठा उठा श्रीसायिनाधगुरुचरणकमल दावा
आदिव्याधि भवतापवारुनि ताराजडजीवा

4.उठा उठा पाडुरङ्गा आता – दर्शनद्यासकला
झूला अरुणोदयासरली-निद्रेचेवेला
सन्तसाधूमुनी अवघे झूलेतीगोला
सोडाशेजे सुख् आता बहुजामुखकमला
रङ्गमण्डपे महाद्वारी झूलीसेदाटी
मन उ तावीलरूप पहवयाद्रुष्टी
रायिरखुमाबायि तुह्माये ऊद्यादया
शेजे हालवुनी जागे कारादेवराया
गरूड हनुमन्त हुभे पाहातीवाट्
स्वर्गीचे सुरवरघे उनि आलेभोभाट्
झूले मुक्त द्वारा लाभ् झूलारोकडा
विष्णुदास् नाम उभा घे उनिकाकड

5.घे‌उनिया पञ्चारती करूबाबासी आरती
उठा‌उठाहो बान्धव ओवालु हरमाधव
करूनिया स्धिरामन पाहुगम्भीराहेध्यान
क्रुष्णनाधा दत्तसायि जाडोचित्त तुझेपायी
काकड आरती करीतो! सायिनाध देवा
चिन्मयरूप दाखवी घे उनि! बालकलघु सेवा ॥का॥

6.कामक्रोधमदमत्सर आटुनि काकडकेला
वैराग्याचे तूव् काढुनी मीतो बिजिवीला
सायिनाधगुरु भक्ति ज्वलिने तोमीपेटविला
तद्र्वुत्तीजालुनी गुरुने प्राकाशपाडिला
द्वैततमानासुनीमिलवी तत्स्यरूपि जीवा
चिन्मयरूपदाखवी घे‌उनिबालकलघु सेवा
काकड आरतीकरीतो सायिनाध देवा
चिन्मयारूपदाखवी घे उनि बालकलघु सेवा
भू खेचर व्यापूनी अवघे ह्रुत्कमलीराहसी
तोची दत्तदेव शिरिडी राहुनि पावसी
राहुनियेधे अन्यस्रधहि तू भक्तास्तवधावसी
निरसुनि या सङ्कटादासा अनिभव दावीसी
नकलेत्वल्ली लाहीकोण्या देवावा मानवा
चिन्मयरूपदाखवी घे उनि बालकघुसेवा
काकड आरतीकरीतो सायिनाध देवा
चिन्मयरूपदाखवी घे उनि बालकघुसेवा
त्वदूश्यदुन्दुभिनेसारे अम्बर् हे कोन्दले
सगुणमूर्ती पाहण्या आतुर जनशिरिडी आले!
प्राशुनि तद्वचनाम्रुत अमुचेदेहबान् हरफले
सोडुनियादुरभिमान मानस त्वच्चरणि वाहिले
क्रुपाकरुनी सायिमावुले दानपदरिघ्यावा
चिन्मयरूपदाखवी घे उनि बालकघु सेवा
काकड आरतीकरीतो सायिनाध देवा
चिन्मयरूपदाखवी घे उनि बालकघुसेवा.
भक्तीचिया पोटीबोद् काकड ज्योती
पञ्चप्राणजीवे भावे ओवालु आरती
ओवालू आरतीमाझ्या पण्डरीनाधा माझ्यासायिनाधा
दोनी करजोडुनिचरणी ठेविलामाधा
कायामहिमा वर्णू आता साङ्गणेकीती
कोटिब्रह्म हत्यमुख पाहता जाती
रायीरखुमाबायी उभ्या दोघीदोबाही
मायूरपिञ्च चामरेडालीति सायीञ्च ठायि
तुकाह्मणे दीपघे उनि उन्मनीतशोभा
विठेवरी उबादिसे लावण्या गाभा
उठासादुसन्तसादा आपुलाले हिता
जा‌ईल् जा‌ईल् हनरदेह मगकैचा भगवन्त
उठोनिया पहटेबाबा उभा असेवीटे
चरणतयाञ्चेगोमटी अम्रुत द्रुष्टी अवलोका
उठा‌उठा होवेगेसीचला ज‌ऊरा‌उलासी
जलतिलपातकान् च्याराशी काकड आरतिदेखिलिया
जागेकरारुक्मिणीवरा देव अहेनिजसुरान् त
वेगेलिम्बलोण् करा-द्रुष्टि हो ईल् तयासी
दारीबाजन्त्री वाजती डोलु डमामे गर्जती
होतसेकाकडारति माझ्या सद्गुरु रायची
सिंहनाध शङ्ख बेरि आनन्दहोतोमहाद्वारी
केशवराज विठेवरी नामाचरण वन्दितो
सायिनाध गुरुमाझे आयी
मजला ठावा द्यावापायी
श्री सच्चिदानन्द सद्गुरु सायिनाध् महाराज् की जै
दत्तराज गुरुमाझे आयी
मजला ठावा द्यावापायी
सायिनाध गुरुमाझे आयी
मजला ठावा द्यावापायी
प्रभात समयीनभा शुभ रवी प्रभापाकली
स्मरे गुरु सदा अशासमयीत्याछले नाकली
ह्मणोनिकरजोडुनीकरु अतागुरू प्रार्धना
समर्ध गुरुसायिनाध पुरवी मनोवासना
तमा निरसि भानुहगुरुहि नासि अज्ञानता
परन्तुगुरु चीकरी नरविहीकदी साम्यता
पुन् हातिमिर जन्मघे गुरुक्रुपेनि अज्ञनना
समर्ध गुरुसायिनाध पुरवी मनोवासना
रवि प्रगटहो उनि त्वरितघाल वी आलसा
तसागुरुहिसोडवी सकल दुष्क्रुती लालसा
हरोनि अभिमानही जडवि तत्पदीभावना
समर्ध गुरुसायिनाध पुरवी मनोवासना
गुरूसि उपमादिसेविधि हरी हराञ्ची‌उणी
कुठोनि मग् ए‌इती कवनि या उगीपाहूणि
तुझीच उपमातुलाबरविशोभते सज्जना
समर्ध गुरुसायिनाध पुरवी मनोवासना
समाधि उतरोनिया गुरुचलामशीदीकडे
त्वदीय वचनोक्तिती मधुर वारितीसोकडे
अजातरिपु सद्गुरो अखिल पातक भञ्जना
समर्ध गुरुसायिनाधपुर वी मनोवासना
अहासुसमयासिया गुरु उठोनिया बैसले
विलोकुनि पदाश्रिता तदिय आपदे नासिले
आसासुत कारिया जगतिकोणीही अन्यना
असेबहुतशाहणा परिनज्यागुरूचीक्रुपा
नतत्र्वहित त्याकलेकरितसे रिकाम्या गपा
जरीगुरुपदाधरनीसुद्रुड भक्तिनेतोमना
समर्ध गुरुसायिनाधपुर वी मनोवासना
गुरोविनति मीकरी ह्रुदय मन्दिरी याबसा
समस्त जग् हे गुरुस्वरूपचि ठसोमानसा
गडोसतत सत्कृ‌अतीयतिहिदे जगत्पावना
समर्ध गुरुसायिनाधपुर वी मनोवासना

11.प्रमेया अष्टकाशीफडुनि गुरुवरा प्रार्धितीजेप्रभाति
त्याञ्चेचित्तासिदेतो अखिलहरुनिया भ्रान्तिमिनित्यशान्ति
ऐसे हेसायिनाधेकधुनी सुचविले जेवियाबालकाशी
तेवित्याक्रुष्णपायी नमुनि सविनये अर्पितो अष्टकाशी
श्री सच्चिदानन्द सद्गुरु सायिनाध् महाराज् की जै

12.सायिरहं नजर् करना बच्चोकापालन् करना
सायिरहं नजर् करना बच्चोकापालन् करना
जानातुमने जगत्प्रसारा सबहीझूट् जमाना
जानातुमने जगत्प्रसारा सबहीझूट् जमाना
सायिरहं नजर् करना बच्चोकापालन् करना
सायिरहं नजर् करना बच्चोकापालन् करना
मै अन्धाहूबन्दा आपकामुझुसे प्रभुदिखलाना
मै अन्धाहूबन्दा आपकामुझुसे प्रभुदिखलाना
सायिरहं नजर् करना बच्चोकापालन् करना
सायिरहं नजर् करना बच्चोकापालन् करना
दासगणूकहे अब् क्याबोलू धक् गयी मेरी रसना
दासगणूकहे अब् क्याबोलू धक् गयी मेरी रसना
सायिरहं नजर् करना बच्चोकापालन् करना
सायिरहं नजर् करना बच्चोकापालन् करना
रां नजर् करो , अब् मोरेसायी
तुमबीन नहीमुझे माबाप् भायी – रां नजर् करो
मै अन्धाहू बन्दा तुम्हारा – मै अन्धाहू बन्दा तुम्हारा
मैनाजानू,मैनाजानू – मैनाजानू – अल्ला‌इलाहि
रां नजर् करो रां नजर् करो , अब् मोरेसायी
तुमबीन नहीमुझे माबाप् भायी – रां नजर् करो
रां नजर् करो रां नजर् करो
खाली जमाना मैने गमाया मैने गमाया
साधी‌अखिर् का साधी‌अखिर् आ – साधी‌अखिर् का कीयानकोयी
रां नजर् करो रां नजर् करो , अब् मोरेसायी
तुमबीन नहीमुझे माबाप् भायी
रां नजर् करो रां नजर् करो
अप् नेमस् जिद् का जाडूगनूहै
अप् नेमस् जिद् का जाडूगनूहै
मालिक् हमारे मालिक् हमारे
मालिक् हमारे – तुं बाबासायी
रां नजर् करो रां नजर् करो , अब् मोरेसायी
रां नजर् करो रां नजर् करो

14.तुजकायदे‌उ सावल्य मीभायातरियो
तुजकायदे‌उ सावल्य मीभायातरियो
मीदुबलि बटिक नाम्या चिजाण श्रीहरी
मीदुबलि बटिक नाम्या चिजाण श्रीहरी
उच्चिष्ट तुलादेणेहि गोष्ट नाबरि यो
उच्चिष्ट तुलादेणेहि गोष्ट नाबरि
तू जगन्नाध् तुजचे कशीरेभाकरि
तू जगन्नाध् तुजचे कशीरेभाकरि
नको अन्तमदीया पाहू सख्याभगवन्ता श्रीकान्ता
मध्याह्नरात्रि उलटोनिगे लिहि आता अणचित्ता
जहो ईल् तुझूरेकाकडा किरा उलतरियो
जहो ईल् तुझूरेकाकडा किरा उलतरि
अणतील् भक्त नैवेद्यहि नानापरि – अणतील् भक्त नैवेद्यहि नानापरी
तुजकायदे‌उ मिभाया तरियो
युजकायदे‌उ सद्गुरु मीभाया तरी
मीदुबलि बटिक नाम्या चिजाण श्रीहरी
मीदुबलि बटिक नाम्या चिजाण श्रीहरी.
श्रीसद्गुरु बाबासायी हो – श्रीसद्गुरु बाबासायी
तुजवाचुनि आश्रयनाहीभूतली – तुजवाचुनि आश्रयनाहीभूतली
मी पापिपतितधीमन्ता – मी पापिपतितधीमन्ता
तारणेमला गुरुनाधा झुडकरी – तारणेमला सायिनाधा झुडकरी
तूशान्तिक्षमेचामेरू – तूशान्तिक्षमेचामेरू
तुमि भवार्ण विचेतारू गुरुवरा
तुमि भवार्ण विचेतारू गुरुवरा
गुरुवरामजसि पामरा अता उद्दरा
त्वरितलवलाही त्वरित ललाही
मीबुडतो भव भय डोही उद्दरा
श्री सद्गुरु बाबासायी हो – श्री सद्गुरु बाबासायी हो
तुजवाचुनि आश्रयनाहीभूतली
तुजवाचुनि आश्रयनाहीभूतली
श्री सच्चिदानन्द सद्गुरु सायिनाध् महाराज् की जै
राजाधिराजयोगिराज परब्रह्म सायिनाध् महराज्
श्री सच्चिदानन्द सद्गुरु सायिनाध् महाराज् की जै

Shirdi Saibaba Kakad Aarati Meaning:

Let us Hail! Shri Sachchidananda Sadguru Sainath Maharaj!

1) BHUPALI

With folded hands, I lay my head at your feet. O Sadgurunatha, please listen to my entreaty

Forever, I want to remain at your feet, grant me the place without any hesitancy.

Since I desire to be at your feet always, give me shelter, leaving aside all reservations.

Tuka says: In whatever haphazard and worthless way I call you O God, by your name, break my worldly shackles with your own hands.

2) BHUPALI

Arise, O Panduranga (Vithal, Incarnation of Lord Vishnu at Pandharpur), it is now dawn. Vishnu’s devotees have gathered in large numbers at Garudpara (Eagle-shaped platform found in Vaishnava temples).

From the Garudpara (Eagle-shaped platform found in Vaishnava temples), right up to the main door, the assembly of the best of the deities stands with folded hands.

In the midst of large gatherings are Shuka-Sanaka, Narada-Tumbar; and even Girija’s consort (Shankar) is standing there with trident and damru (sort of tabor shaped like an hour-glass).

In these times of Kaliyug (The dark and troublesome Age of the present) Namdev is performing the kirtan (Praising the Lord with music and singing) and behind him stands Jani (Servant at Namdev’s house. She was dedicated to Pandurang) meditating on you with intensity.

3) BHUPALI

Arise! Arise! Shri Sainath Guru, show us your lotus feet. Tide over and relieve us of all worldly tensions, physical tribulations, and temporal problems; and, save us all.

Dark worldly night has finished and left you. You are beyond all illusions. Yet the ignorant are deceived by these illusions (‘Yogmaya’). We do not have even the slightest of powers to ward off these illusions. You alone can grant salvation to the people by giving darshan (divine vision) of your divine face.

O, Lord Sainath Maharaj, you are the sun that destroys the darkness of ignorance of this world. How ignorant we are! You alone can describe your greatness. Even the great poets and thousand-headed Seshnag (the snake on which Lord Vishnu rests) are exhausted in their attempt to describe it.

Mercifully, therefore, O Lord you alone can describe your greatness. Tide over…

The faithful devotees, who follow you with good intentions and feelings to have your darshan (Divine vision) are waiting at your doors. We are filled with contentment to see you in deep meditation, but we are eager to drink from you the nectar of your teachings.

Open you lotus eyes, Lord of the poor and destitute, Lord LaxmiPati (Vishnu) and look us at mercifully, as a mother looks at her child. Your enlightened words and sweet voice, remove all our sufferings, O Sainath.

O, Lord, we trouble you with our own problems. Please bear with us, listen to us, and meet us, is Krishna’s (Composer of this portion of aarti) fervent prayer. Arise!… Arise!… Tide over…..

4) BHUPALI

Arise, Pandurang (Viithal, Incarnation of Vishnu, at Pandharpur) now give Darshan (divine vision) to all. It is sunrise, and the time to sleep is past.

The saints, sadhus, sages all have gathered. Now leave the comfort of your bed and show us your lotus face.

A big crowd is gathered in the pandal upto the main gate. Everyone is eager at heart to see your handsome face.

Rahi (Radha surrendered to the incarnation of Saguna avatar of Pandurang), Rakhumabai (Rukmini, consort of Pandurang) have to pity on us. Shake the bed a little, so that it wakes up the Lord.

Garud and Hanumant are standing and waiting. The gods and goddesses are singing. And acclaiming your glory.

The doors have opened and we have received the unparalleled reward of Your Darshan. Vishnu’s devoted slave Nama is standing with the Kakda (Kindled cloth wicks wrapped around wooden sticks).

5. ABHANG Aarti with Five-Wick Lamp

Wake up! Wake up! Oh my brethren. Let us offer Aarti to Rakhmadhava (Consort of Ram i.e. Vishnu). Sai Ramadhava. Let us do Arati to Rakhmadhava.

With concentration, let us see a glimpse of the meditative figure. Let us see a glimpse of Sai’s meditative figure. Let us have an exalted glimpse of the meditative figure

Krishna-Natha! Datta Sai! Enjoin our minds to your feet. Lord, to your feet enjoin our minds. Enjoin our minds to your feet.

6) KAKAD AARTI

Let me do Kaakad Aarti, in the early morning hours, O Lord Sainath! Show me your pure, intelligent and handsome form, and accept this insignificant service from me, your child.

I have compressed and entwined lust, anger, ego, envy and made them into a wick for the lamp; and soaked it into the ghee (clear butter) of asceticism that I have poured.

I have lit it with the spark of devotion for Sainath Guru(Master). After burning up the vices, the Guru has shed the light on me. Destroy the darkness of duality and merge me in thy Self.
Show me ……. I do Arati…….. Show me………..

Pervading the entire universe, you also make your abode in every living being’s heart. You are also the Datta deity, who lives in Shirdi and blesses us. Though you abide at Shirdi, you also race elsewhere for the sake of your devotees. After obliterating every trace of their troubles you give your devotees your experiences. Neither the gods nor human beings can understand your divine play (Leela).
Show me ……. I do Arati …… Show me…..

Kakad Aarati Lyrics in Hindi with Meaning | Sai Baba Morning Harathi

2 thoughts on “Kakad Aarati Lyrics in Hindi with Meaning | Sai Baba Morning Harathi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top