Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Kakad Aarati Lyrics in Malayalam with Meaning | Sai Baba Morning Harathi

Shirdi Saibaba Morning Harathi / Sunrise Arathi / Kakad Aarti starts at 5:00 AM Every Day
Arathi is also known as Shirdi Saibaba Morning Aarti, Saibaba Arti, Sai Baba Harthi.

Other Shirdi Saibaba Arathi with Meaning :

1) Shirdi Saibaba Kakad Arati / Morning Arathi in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

2) Shirdi Saibaba Madhyan Aarti \ Noon Arathi in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

3) Shirdi Saibaba Dhoop Aarti / Evening Arathi in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

4) Shirdi Saibaba Shej Arati \ Night Arathi in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shirdi Sai Baba Slokams – Kakada Aarati Lyrics in Malayalam:

ശ്രീ സച്ചിദാനംദ സമര്ധ സദ്ഗുരു സായിനാധ മഹരാജ് കീ ജൈ.
ജോഡൂ നിയാകരചരണി ഠേവിലാമാധാ
പരിസാവീ വിനംതീ മാഝീ പംഡരീനാധാ
അസോനസോ ഭാവാ‌ആലോ – തൂഝിയാഠായാ
ക്രുപാദ്രുഷ്ടിപാഹേ മജകഡേ – സദ്ഗുരൂരായാ
അഖംഡിത അസാവേ‌ഇസേ – വാടതേപായീ
തുകാഹ്മണേ ദേവാമാഝീ വേഡീവാകുഡീ
നാമേ ഭവപാശ് ഹാതി – ആപുല്യാതോഡീ

ഉഠാപാംഡുരംഗാ അതാ പ്രഭാത സമയോ പാതലാ |
വൈഷ്ണവാംചാ മേളാ ഗരുഡ-പാരീ ദാടലാ ||
ഗരൂഡാപാരാ പാസുനീ മഹാ ദ്വാരാ പര്യംതാ |
സുരവരാംചീ മാംദീ ഉഭീ ജോഡൂനി ഹാത്
ശുകസനകാദിക നാരദതുംബര ഭക്താംച്യാകോടീ
ത്രിശൂലഢമരൂ ഘേ‌ഉനി ഉഭാ ഗിരിജേചാപതീ
കലിയുഗീചാ ഭക്താനാമാ ഉഭാകീര്തനീ
പാഠീമാഗേ ഉഭീഡോലാ ലാവുനി‌ഉ‌ആജനീ

ഉഠാ ഉഠാ ശ്രീസായിനാധഗുരുചരണകമല ദാവാ
ആധിവ്യാദി ഭവതാപ വാരുനീ താരാ ജഡജീവാ
ഗേലീതുഹ്മാ സോഡു നിയാഭവ തമര രജനീവിലയാ
പരിഹീ അങ്യാനാസീ തമചീ ഭുലവിയോഗമായാ
ശക്തിന അഹ്മായത്കിംചിത് ഹീ തി ജലാസാരായാ
തുഹ്മീച് തീതേസാരുനി ദാവാ മുഖജനതാരായാ
അജ്ഞാനീ അഹ്മീകിതി തവ വര്ണാവീതവധോരവീ
തീവര്ണിതാഭാ ഗലേ ബഹുവദനിശേഷ വിധകവീ
സക്രുപഹോ‌ഉനി മഹിമാതുമചാ തുഹ്മീചവദവാവാ
ആദിവ്യാധിഭവ താപവാരുനി താരാജഡജീവാ
ഉഠാ ഉഠാ ശ്രീസായിനാധഗുരുചരണകമല ദാവാ
ആദിവ്യാധിഭവ താപവാരുനി താരാജഡജീവാ
ഭക്തമനിസദ്ഭാവ ധരുനിജേ തുഹ്മാ‌അനുസരലേ
ധ്യായാസ്തവതേ ദര്ശ്നതുമചേ ദ്വാരി ഉബേഠേലേ
ധ്യാനസ്ധാ തുഹ്മാസ പാഹുനീ മന അമുചേഘേലേ
ഉഖഡുനീനേത്രകമലാ ദീനബംധൂരമാകാംതാ
പാഹിബാക്രുപാദ്രുസ്ടീ ബാലകാജസീ മാതാ
രംജവീമധുരവാണീ ഹരിതാപ് സായിനാധാ
അഹ്മിച് അപുലേകരിയാസ്തവതുജകഷ്ടവിതോദേവാ
സഹനകരിശിലെ ഇകുവിദ്യാവീ ഭേട് ക്രുഷ്ണദാവാ
ഉഠാ ഉഠാ ശ്രീസായിനാധഗുരുചരണകമല ദാവാ
ആദിവ്യാധി ഭവതാപവാരുനി താരാജഡജീവാ

ഉഠാ ഉഠാ പാഡുരംഗാ ആതാ – ദര്ശനദ്യാസകളാ
ഝൂലാ അരുണോദയാസരലീ-നിദ്രേചെവേളാ
സംതസാധൂമുനീ അവഘേ ഝൂലേതീഗോളാ
സോഡാശേജേ സുഖ് ആതാ ബഹുജാമുഖകമലാ
രംഗമംഡപേ മഹാദ്വാരീ ഝൂലീസേദാടീ
മന ഉ താവീളരൂപ പഹവയാദ്രുഷ്ടീ
രായിരഖുമാബായി തുഹ്മായേ ഊദ്യാദയാ
ശേജേ ഹാലവുനീ ജാഗേ കാരാദേവരായാ
ഗരൂഡ ഹനുമംത ഹുഭേ പാഹാതീവാട്
സ്വര്ഗീചേ സുരവരഘേ ഉനി ആലേഭോഭാട്
ഝൂലേ മുക്ത ദ്വാരാ ലാഭ് ഝൂലാരോകഡാ
വിഷ്ണുദാസ് നാമ ഉഭാ ഘേ ഉനികാകഡ

ഘേ‌ഉനിയാ പംചാരതീ കരൂബാബാസീ ആരതീ
ഉഠാ‌ഉഠാഹോ ബാംധവ ഓവാളു ഹരമാധവ
കരൂനിയാ സ്ധിരാമന പാഹുഗംഭീരാഹേധ്യാന
ക്രുഷ്ണനാധാ ദത്തസായി ജാഡൊചിത്ത തുഝേപായീ
കാകഡ ആരതീ കരീതോ! സായിനാധ ദേവാ
ചിന്മയരൂപ ദാഖവീ ഘേ ഉനി! ബാലകലഘു സേവാ ||കാ||

കാമക്രോധമദമത്സര ആടുനി കാകഡകേലാ
വൈരാഗ്യാചേ തൂവ് കാഢുനീ മീതോ ബിജിവീലാ
സായിനാധഗുരു ഭക്തി ജ്വലിനേ തോമീപേടവിലാ
തദ്ര്വുത്തീജാളുനീ ഗുരുനേ പ്രാകാശപാഡിലാ
ദ്വൈതതമാനാസുനീമിളവീ തത്സ്യരൂപി ജീവാ
ചിന്മയരൂപദാഖവീ ഘേ‌ഉനിബാലകലഘു സേവാ
കാകഡ ആരതീകരീതോ സായിനാധ ദേവാ
ചിന്മയാരൂപദാഖവീ ഘേ ഉനി ബാലകലഘു സേവാ
ഭൂ ഖേചര വ്യാപൂനീ അവഘേ ഹ്രുത്കമലീരാഹസീ
തോചീ ദത്തദേവ ശിരിഡീ രാഹുനി പാവസീ
രാഹുനിയേധേ അന്യസ്രധഹി തൂ ഭക്താസ്തവധാവസീ
നിരസുനി യാ സംകടാദാസാ അനിഭവ ദാവീസീ
നകലേത്വല്ലീ ലാഹീകോണ്യാ ദേവാവാ മാനവാ
ചിന്മയരൂപദാഖവീ ഘേ ഉനി ബാലകഘുസേവാ
കാകഡ ആരതീകരീതോ സായിനാധ ദേവാ
ചിന്മയരൂപദാഖവീ ഘേ ഉനി ബാലകഘുസേവാ
ത്വദൂശ്യദുംദുഭിനേസാരേ അംബര് ഹേ കോംദലേ
സഗുണമൂര്തീ പാഹണ്യാ ആതുര ജനശിരിഡീ ആലേ!
പ്രാശുനി തദ്വചനാമ്രുത അമുചേദേഹബാന് ഹരഫലേ
സോഡുനിയാദുരഭിമാന മാനസ ത്വച്ചരണി വാഹിലേ
ക്രുപാകരുനീ സായിമാവുലേ ദാനപദരിഘ്യാവാ
ചിന്മയരൂപദാഖവീ ഘേ ഉനി ബാലകഘു സേവാ
കാകഡ ആരതീകരീതോ സായിനാധ ദേവാ
ചിന്മയരൂപദാഖവീ ഘേ ഉനി ബാലകഘുസേവാ.
ഭക്തീചിയാ പോടീബോദ് കാകഡ ജ്യോതീ
പംചപ്രാണജീവേ ഭാവേ ഓവാളു ആരതീ
ഓവാളൂ ആരതീമാഝ്യാ പംഡരീനാധാ മാഝ്യാസായിനാധാ
ദോനീ കരജോഡുനിചരണീ ഠേവിലാമാധാ
കായാമഹിമാ വര്ണൂ ആതാ സാംഗണേകീതീ
കോടിബ്രഹ്മ ഹത്യമുഖ പാഹതാ ജാതീ
രായീരഖുമാബായീ ഉഭ്യാ ദോഘീദോബാഹീ
മായൂരപിംച ചാമരേഡാളീതി സായീംച ഠായി
തുകാഹ്മണേ ദീപഘേ ഉനി ഉന്മനീതശോഭാ
വിഠേവരീ ഉബാദിസേ ലാവണ്യാ ഗാഭാ
ഉഠാസാദുസംതസാദാ ആപുലാലേ ഹിതാ
ജാ‌ഈല് ജാ‌ഈല് ഹനരദേഹ മഗകൈചാ ഭഗവംത
ഉഠോനിയാ പഹടേബാബാ ഉഭാ അസേവീടേ
ചരണതയാംചേഗോമടീ അമ്രുത ദ്രുഷ്ടീ അവലോകാ
ഉഠാ‌ഉഠാ ഹോവേഗേസീചലാ ജ‌ഊരാ‌ഉളാസീ
ജലതിലപാതകാന് ച്യാരാശീ കാകഡ ആരതിദേഖിലിയാ
ജാഗേകരാരുക്മിണീവരാ ദേവ അഹേനിജസുരാന് ത
വേഗേലിംബലോണ് കരാ-ദ്രുഷ്ടി ഹോ ഈല് തയാസീ
ദാരീബാജംത്രീ വാജതീ ഡോലു ഡമാമേ ഗര്ജതീ
ഹോതസേകാകഡാരതി മാഝ്യാ സദ്ഗുരു രായചീ
സിംഹനാധ ശംഖ ബേരി ആനംദഹോതോമഹാദ്വാരീ
കേശവരാജ വിഠേവരീ നാമാചരണ വംദിതോ
സായിനാധ ഗുരുമാഝേ ആയീ
മജലാ ഠാവാ ദ്യാവാപായീ
ശ്രീ സച്ചിദാനംദ സദ്ഗുരു സായിനാധ് മഹാരാജ് കീ ജൈ
ദത്തരാജ ഗുരുമാഝേ ആയീ
മജലാ ഠാവാ ദ്യാവാപായീ
സായിനാധ ഗുരുമാഝേ ആയീ
മജലാ ഠാവാ ദ്യാവാപായീ
പ്രഭാത സമയീനഭാ ശുഭ രവീ പ്രഭാപാകലീ
സ്മരേ ഗുരു സദാ അശാസമയീത്യാഛളേ നാകലീ
ഹ്മണോനികരജോഡുനീകരു അതാഗുരൂ പ്രാര്ധനാ
സമര്ധ ഗുരുസായിനാധ പുരവീ മനോവാസനാ
തമാ നിരസി ഭാനുഹഗുരുഹി നാസി അജ്ഞാനതാ
പരംതുഗുരു ചീകരീ നരവിഹീകദീ സാമ്യതാ
പുന് ഹാതിമിര ജന്മഘേ ഗുരുക്രുപേനി അജ്ഞനനാ
സമര്ധ ഗുരുസായിനാധ പുരവീ മനോവാസനാ
രവി പ്രഗടഹോ ഉനി ത്വരിതഘാല വീ ആലസാ
തസാഗുരുഹിസോഡവീ സകല ദുഷ്ക്രുതീ ലാലസാ
ഹരോനി അഭിമാനഹീ ജഡവി തത്പദീഭാവനാ
സമര്ധ ഗുരുസായിനാധ പുരവീ മനോവാസനാ
ഗുരൂസി ഉപമാദിസേവിധി ഹരീ ഹരാംചീ‌ഉണീ
കുഠോനി മഗ് ഏ‌ഇതീ കവനി യാ ഉഗീപാഹൂണി
തുഝീച ഉപമാതുലാബരവിശോഭതേ സജ്ജനാ
സമര്ധ ഗുരുസായിനാധ പുരവീ മനോവാസനാ
സമാധി ഉതരോനിയാ ഗുരുചലാമശീദീകഡേ
ത്വദീയ വചനോക്തിതീ മധുര വാരിതീസോകഡേ
അജാതരിപു സദ്ഗുരോ അഖില പാതക ഭംജനാ
സമര്ധ ഗുരുസായിനാധപുര വീ മനോവാസനാ
അഹാസുസമയാസിയാ ഗുരു ഉഠോനിയാ ബൈസലേ
വിലോകുനി പദാശ്രിതാ തദിയ ആപദേ നാസിലേ
ആസാസുത കാരിയാ ജഗതികോണീഹീ അന്യനാ
അസേബഹുതശാഹണാ പരിനജ്യാഗുരൂചീക്രുപാ
നതത്ര്വഹിത ത്യാകളേകരിതസേ രികാമ്യാ ഗപാ
ജരീഗുരുപദാധരനീസുദ്രുഡ ഭക്തിനേതോമനാ
സമര്ധ ഗുരുസായിനാധപുര വീ മനോവാസനാ
ഗുരോവിനതി മീകരീ ഹ്രുദയ മംദിരീ യാബസാ
സമസ്ത ജഗ് ഹേ ഗുരുസ്വരൂപചി ഠസോമാനസാ
ഗഡോസതത സത്കൃ‌അതീയതിഹിദേ ജഗത്പാവനാ
സമര്ധ ഗുരുസായിനാധപുര വീ മനോവാസനാ

പ്രമേയാ അഷ്ടകാശീഫഡുനി ഗുരുവരാ പ്രാര്ധിതീജേപ്രഭാതി
ത്യാംചേചിത്താസിദേതോ അഖിലഹരുനിയാ ഭ്രാംതിമിനിത്യശാംതി
ഐസേ ഹേസായിനാധേകധുനീ സുചവിലേ ജേവിയാബാലകാശീ
തേവിത്യാക്രുഷ്ണപായീ നമുനി സവിനയേ അര്പിതോ അഷ്ടകാശീ
ശ്രീ സച്ചിദാനംദ സദ്ഗുരു സായിനാധ് മഹാരാജ് കീ ജൈ

സായിരഹം നജര് കരനാ ബച്ചോകാപാലന് കരനാ
സായിരഹം നജര് കരനാ ബച്ചോകാപാലന് കരനാ
ജാനാതുമനേ ജഗത്പ്രസാരാ സബഹീഝൂട് ജമാനാ
ജാനാതുമനേ ജഗത്പ്രസാരാ സബഹീഝൂട് ജമാനാ
സായിരഹം നജര് കരനാ ബച്ചോകാപാലന് കരനാ
സായിരഹം നജര് കരനാ ബച്ചോകാപാലന് കരനാ
മൈ അംധാഹൂബംദാ ആപകാമുഝുസേ പ്രഭുദിഖലാനാ
മൈ അംധാഹൂബംദാ ആപകാമുഝുസേ പ്രഭുദിഖലാനാ
സായിരഹം നജര് കരനാ ബച്ചോകാപാലന് കരനാ
സായിരഹം നജര് കരനാ ബച്ചോകാപാലന് കരനാ
ദാസഗണൂകഹേ അബ് ക്യാബോലൂ ധക് ഗയീ മേരീ രസനാ
ദാസഗണൂകഹേ അബ് ക്യാബോലൂ ധക് ഗയീ മേരീ രസനാ
സായിരഹം നജര് കരനാ ബച്ചോകാപാലന് കരനാ
സായിരഹം നജര് കരനാ ബച്ചോകാപാലന് കരനാ
രാം നജര് കരോ , അബ് മോരേസായീ
തുമബീന നഹീമുഝേ മാബാപ് ഭായീ – രാം നജര് കരോ
മൈ അംധാഹൂ ബംദാ തുമ്ഹാരാ – മൈ അംധാഹൂ ബംദാ തുമ്ഹാരാ
മൈനാജാനൂ,മൈനാജാനൂ – മൈനാജാനൂ – അല്ലാ‌ഇലാഹി
രാം നജര് കരോ രാം നജര് കരോ , അബ് മോരേസായീ
തുമബീന നഹീമുഝേ മാബാപ് ഭായീ – രാം നജര് കരോ
രാം നജര് കരോ രാം നജര് കരോ
ഖാലീ ജമാനാ മൈനേ ഗമായാ മൈനേ ഗമായാ
സാധീ‌അഖിര് കാ സാധീ‌അഖിര് ആ – സാധീ‌അഖിര് കാ കീയാനകോയീ
രാം നജര് കരോ രാം നജര് കരോ , അബ് മോരേസായീ
തുമബീന നഹീമുഝേ മാബാപ് ഭായീ
രാം നജര് കരോ രാം നജര് കരോ
അപ് നേമസ് ജിദ് കാ ജാഡൂഗനൂഹൈ
അപ് നേമസ് ജിദ് കാ ജാഡൂഗനൂഹൈ
മാലിക് ഹമാരേ മാലിക് ഹമാരേ
മാലിക് ഹമാരേ – തും ബാബാസായീ
രാം നജര് കരോ രാം നജര് കരോ , അബ് മോരേസായീ
രാം നജര് കരോ രാം നജര് കരോ

തുജകായദേ‌ഉ സാവള്യ മീഭായാതരിയോ
തുജകായദേ‌ഉ സാവള്യ മീഭായാതരിയോ
മീദുബളി ബടിക നാമ്യാ ചിജാണ ശ്രീഹരീ
മീദുബളി ബടിക നാമ്യാ ചിജാണ ശ്രീഹരീ
ഉച്ചിഷ്ട തുലാദേണേഹി ഗോഷ്ട നാബരി യോ
ഉച്ചിഷ്ട തുലാദേണേഹി ഗോഷ്ട നാബരി
തൂ ജഗന്നാധ് തുജചേ കശീരേഭാകരി
തൂ ജഗന്നാധ് തുജചേ കശീരേഭാകരി
നകോ അംതമദീയാ പാഹൂ സഖ്യാഭഗവംതാ ശ്രീകാംതാ
മധ്യാഹ്നരാത്രി ഉലടോനിഗേ ലിഹി ആതാ അണചിത്താ
ജഹോ ഈല് തുഝൂരേകാകഡാ കിരാ ഉളതരിയോ
ജഹോ ഈല് തുഝൂരേകാകഡാ കിരാ ഉളതരി
അണതീല് ഭക്ത നൈവേദ്യഹി നാനാപരി – അണതീല് ഭക്ത നൈവേദ്യഹി നാനാപരീ
തുജകായദേ‌ഉ മിഭായാ തരിയോ
യുജകായദേ‌ഉ സദ്ഗുരു മീഭായാ തരീ
മീദുബളി ബടിക നാമ്യാ ചിജാണ ശ്രീഹരീ
മീദുബളി ബടിക നാമ്യാ ചിജാണ ശ്രീഹരീ.
ശ്രീസദ്ഗുരു ബാബാസായീ ഹോ – ശ്രീസദ്ഗുരു ബാബാസായീ
തുജവാചുനി ആശ്രയനാഹീഭൂതലീ – തുജവാചുനി ആശ്രയനാഹീഭൂതലീ
മീ പാപിപതിതധീമംതാ – മീ പാപിപതിതധീമംതാ
താരണേമലാ ഗുരുനാധാ ഝുഡകരീ – താരണേമലാ സായിനാധാ ഝുഡകരീ
തൂശാംതിക്ഷമേചാമേരൂ – തൂശാംതിക്ഷമേചാമേരൂ
തുമി ഭവാര്ണ വിചേതാരൂ ഗുരുവരാ
തുമി ഭവാര്ണ വിചേതാരൂ ഗുരുവരാ
ഗുരുവരാമജസി പാമരാ അതാ ഉദ്ദരാ
ത്വരിതലവലാഹീ ത്വരിത ലലാഹീ
മീബുഡതോ ഭവ ഭയ ഡോഹീ ഉദ്ദരാ
ശ്രീ സദ്ഗുരു ബാബാസായീ ഹോ – ശ്രീ സദ്ഗുരു ബാബാസായീ ഹോ
തുജവാചുനി ആശ്രയനാഹീഭൂതലീ
തുജവാചുനി ആശ്രയനാഹീഭൂതലീ
ശ്രീ സച്ചിദാനംദ സദ്ഗുരു സായിനാധ് മഹാരാജ് കീ ജൈ
രാജാധിരാജയോഗിരാജ പരബ്രഹ്മ സായിനാധ് മഹരാജ്
ശ്രീ സച്ചിദാനംദ സദ്ഗുരു സായിനാധ് മഹാരാജ് കീ ജൈ

Shirdi Saibaba Kakad Aarati Meaning:

Let us Hail! Shri Sachchidananda Sadguru Sainath Maharaj!

1) BHUPALI

With folded hands, I lay my head at your feet. O Sadgurunatha, please listen to my entreaty

Forever, I want to remain at your feet, grant me the place without any hesitancy.

Since I desire to be at your feet always, give me shelter, leaving aside all reservations.

Tuka says: In whatever haphazard and worthless way I call you O God, by your name, break my worldly shackles with your own hands.

2) BHUPALI

Arise, O Panduranga (Vithal, Incarnation of Lord Vishnu at Pandharpur), it is now dawn. Vishnu’s devotees have gathered in large numbers at Garudpara (Eagle-shaped platform found in Vaishnava temples).

From the Garudpara (Eagle-shaped platform found in Vaishnava temples), right up to the main door, the assembly of the best of the deities stands with folded hands.

In the midst of large gatherings are Shuka-Sanaka, Narada-Tumbar; and even Girija’s consort (Shankar) is standing there with trident and damru (sort of tabor shaped like an hour-glass).

In these times of Kaliyug (The dark and troublesome Age of the present) Namdev is performing the kirtan (Praising the Lord with music and singing) and behind him stands Jani (Servant at Namdev’s house. She was dedicated to Pandurang) meditating on you with intensity.

3) BHUPALI

Arise! Arise! Shri Sainath Guru, show us your lotus feet. Tide over and relieve us of all worldly tensions, physical tribulations, and temporal problems; and, save us all.

Dark worldly night has finished and left you. You are beyond all illusions. Yet the ignorant are deceived by these illusions (‘Yogmaya’). We do not have even the slightest of powers to ward off these illusions. You alone can grant salvation to the people by giving darshan (divine vision) of your divine face.

O, Lord Sainath Maharaj, you are the sun that destroys the darkness of ignorance of this world. How ignorant we are! You alone can describe your greatness. Even the great poets and thousand-headed Seshnag (the snake on which Lord Vishnu rests) are exhausted in their attempt to describe it.

Mercifully, therefore, O Lord you alone can describe your greatness. Tide over…

The faithful devotees, who follow you with good intentions and feelings to have your darshan (Divine vision) are waiting at your doors. We are filled with contentment to see you in deep meditation, but we are eager to drink from you the nectar of your teachings.

Open you lotus eyes, Lord of the poor and destitute, Lord LaxmiPati (Vishnu) and look us at mercifully, as a mother looks at her child. Your enlightened words and sweet voice, remove all our sufferings, O Sainath.

O, Lord, we trouble you with our own problems. Please bear with us, listen to us, and meet us, is Krishna’s (Composer of this portion of aarti) fervent prayer. Arise!… Arise!… Tide over…..

4) BHUPALI

Arise, Pandurang (Viithal, Incarnation of Vishnu, at Pandharpur) now give Darshan (divine vision) to all. It is sunrise, and the time to sleep is past.

The saints, sadhus, sages all have gathered. Now leave the comfort of your bed and show us your lotus face.

A big crowd is gathered in the pandal upto the main gate. Everyone is eager at heart to see your handsome face.

Rahi (Radha surrendered to the incarnation of Saguna avatar of Pandurang), Rakhumabai (Rukmini, consort of Pandurang) have to pity on us. Shake the bed a little, so that it wakes up the Lord.

Garud and Hanumant are standing and waiting. The gods and goddesses are singing. And acclaiming your glory.

The doors have opened and we have received the unparalleled reward of Your Darshan. Vishnu’s devoted slave Nama is standing with the Kakda (Kindled cloth wicks wrapped around wooden sticks).

5. ABHANG Aarti with Five-Wick Lamp

Wake up! Wake up! Oh my brethren. Let us offer Aarti to Rakhmadhava (Consort of Ram i.e. Vishnu). Sai Ramadhava. Let us do Arati to Rakhmadhava.

With concentration, let us see a glimpse of the meditative figure. Let us see a glimpse of Sai’s meditative figure. Let us have an exalted glimpse of the meditative figure

Krishna-Natha! Datta Sai! Enjoin our minds to your feet. Lord, to your feet enjoin our minds. Enjoin our minds to your feet.

6) KAKAD AARTI

Let me do Kaakad Aarti, in the early morning hours, O Lord Sainath! Show me your pure, intelligent and handsome form, and accept this insignificant service from me, your child.

I have compressed and entwined lust, anger, ego, envy and made them into a wick for the lamp; and soaked it into the ghee (clear butter) of asceticism that I have poured.

I have lit it with the spark of devotion for Sainath Guru(Master). After burning up the vices, the Guru has shed the light on me. Destroy the darkness of duality and merge me in thy Self.
Show me ……. I do Arati…….. Show me………..

Pervading the entire universe, you also make your abode in every living being’s heart. You are also the Datta deity, who lives in Shirdi and blesses us. Though you abide at Shirdi, you also race elsewhere for the sake of your devotees. After obliterating every trace of their troubles you give your devotees your experiences. Neither the gods nor human beings can understand your divine play (Leela).
Show me ……. I do Arati …… Show me…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top