Ashtaka

Kamasikashtakam Lyrics in English

kāmāsikāṣṭakam Lyrics in English:

srivedantadesikrtam ।
(kancyam)
srutinamuttaram bhagam vegavatyasca daksinam ।
kamadadhivasan jiyatkascidadbhutakesari ॥ 1॥

tapanendvagninayanah tapanapacinotu nah ।
tapaniyarahasyanam sarah kamasikaharih ॥ 2॥

akanthamadipurusam kanthiravamupari kunthitaratim ।
vegopakanthasangadvimuktavaikunthabahumatimupase ॥ 3॥

bandhumakhilasya jantorbandhuraparyankabandharamaniyam ।
visamavilocanamide vegavatipulinakelinarasimham ॥ 4॥

svasthanesu marudganan niyamayan svadhinasarvendriyah
paryankasthiradharanaprakatitapratyanmukhavasthitih ।
prayena pranipedusah prabhurasau yogam nijam siksayan
kamanatanutadasesa jagatam kamasika kesari ॥ 5॥

vikasvaranakhasvaruksatahiranyavaksahsthali
nirargalavinirgaladrudhirasindhusandhyayitah ।
avantu madanasika manujapancavaktrasya mam
ahamprathamika mithah prakatitahava bahavah ॥ 6॥

satapatalabhisane sarabhasattahasodbhate
sphuratkrudhiparisphutabhrukutike’pi vaktre krte ।
krpakapatakesarin danujadimbhadattastana
sarojasadrsa drsa vyativisajya te vyajyate ॥ 7॥

tvayi raksati raksakaih kimanyaistvayi caraksati raksakaih kimanyaih ।
iti niscitadhih srayami nityam nrhare vegavatitatasrayam tvam ॥ 8॥

ittham stutah sakrdihastabhiresa padyaih
srivenkatesaracitaistridasendravandyah ।
durdantaghoraduritadviradendrabhedi
kamasikanaraharirvitanotu kaman ॥ 9॥

iti srivedantadesikrtam kamasikastakam sampūrnam ।

Add Comment

Click here to post a comment