Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Kamasika Ashtakam English

Kamasikashtakam Lyrics in English

kāmāsikāṣṭakam Lyrics in English: srivedantadesikrtam । (kancyam) srutinamuttaram bhagam vegavatyasca daksinam । kamadadhivasan jiyatkascidadbhutakesari ॥ 1॥ tapanendvagninayanah tapanapacinotu nah । tapaniyarahasyanam sarah kamasikaharih ॥ 2॥ akanthamadipurusam kanthiravamupari kunthitaratim । vegopakanthasangadvimuktavaikunthabahumatimupase ॥ 3॥ bandhumakhilasya jantorbandhuraparyankabandharamaniyam । visamavilocanamide vegavatipulinakelinarasimham ॥ 4॥ svasthanesu marudganan niyamayan svadhinasarvendriyah paryankasthiradharanaprakatitapratyanmukhavasthitih । prayena pranipedusah prabhurasau yogam nijam siksayan kamanatanutadasesa jagatam kamasika kesari […]

Scroll to top