Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Katyayani Ashtakam Lyrics in Kannada | ಕಾತ್ಯಾಯನ್ಯಷ್ಟಕಮ್

ಕಾತ್ಯಾಯನ್ಯಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada:

ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಅವರ್ಷಿಸಂಜ್ಞಂ ಪುರಮಸ್ತಿ ಲೋಕೇ ಕಾತ್ಯಾಯನೀ ತತ್ರ ವಿರಾಜತೇ ಯಾ ।
ಪ್ರಸಾದದಾ ಯಾ ಪ್ರತಿಭಾ ತದೀಯಾ ಸಾ ಛತ್ರಪುರ್ಯಾಂ ಜಯತೀಹ ಗೇಯಾ ॥ 1॥

ತ್ವಮಸ್ಯ ಭಿನ್ನೈವ ವಿಭಾಸಿ ತಸ್ಯಾಸ್ತೇಜಸ್ವಿನೀ ದೀಪಜದೀಪಕಲ್ಪಾ ।
ಕಾತ್ಯಾಯನೀ ಸ್ವಾಶ್ರಿತದುಃಖಹರ್ತ್ರೀ ಪವಿತ್ರಗಾತ್ರೀ ಮತಿಮಾನದಾತ್ರೀ ॥ 2॥

ಬ್ರಹ್ಮೋರುವೇತಾಲಕಸಿಂಹದಾಢೋಸುಭೈರವೈರಗ್ನಿಗಣಾಭಿಧೇನ ।
ಸಂಸೇವ್ಯಮಾನಾ ಗಣಪತ್ಯಭಿಖ್ಯಾ ಯುಜಾ ಚ ದೇವಿ ಸ್ವಗಣೈರಿಹಾಸಿ ॥ 3॥

ಗೋತ್ರೇಷು ಜಾತೈರ್ಜಮದಗ್ನಿಭಾರದ್ವಾಜಾಽತ್ರಿಸತ್ಕಾಶ್ಯಪಕೌಶಿಕಾನಾಮ್ ।
ಕೌಂಡಿನ್ಯವತ್ಸಾನ್ವಯಜೈಶ್ಚ ವಿಪ್ರೈರ್ನಿಜೈರ್ನಿಷೇವ್ಯೇ ವರದೇ ನಮಸ್ತೇ ॥ 4॥

ಭಜಾಮಿ ಗೋಕ್ಷೀರಕೃತಾಭಿಷೇಕೇ ರಕ್ತಾಮ್ಬರೇ ರಕ್ತಸುಚನ್ದನಾಕ್ತೇ ।
ತ್ವಾಂ ಬಿಲ್ವಪತ್ರೀಶುಭದಾಮಶೋಭೇ ಭಕ್ಷ್ಯಪ್ರಿಯೇ ಹೃತ್ಪ್ರಿಯದೀಪಮಾಲೇ ॥ 5॥

ಖಡ್ಗಂ ಚ ಶಂಖಂ ಮಹಿಷಾಸುರೀಯಂ ಪುಚ್ಛಂ ತ್ರಿಶೂಲಂ ಮಹಿಷಾಸುರಾಸ್ಯೇ ।
ಪ್ರವೇಶಿತಂ ದೇವಿ ಕರೈರ್ದಧಾನೇ ರಕ್ಷಾನಿಶಂ ಮಾಂ ಮಹಿಷಾಸುರಘ್ನೇ ॥ 6॥

ಸ್ವಾಗ್ರಸ್ಥಬಾಣೇಶ್ವರನಾಮಲಿಂಗಂ ಸುರತ್ನಕಂ ರುಕ್ಮಮಯಂ ಕಿರೀಟ್ಮ ।
ಶೀರ್ಷೇ ದಧಾನೇ ಜಯ ಹೇ ಶರಣ್ಯೇ ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರಭೇ ಮಾಂ ಜಯಿನಂ ಕುರೂಷ್ವ ॥ 7॥

ನೇತ್ರಾವತೀದಕ್ಷಿಣಪಾರ್ಶ್ವಸಂಸ್ಥೇ ವಿದ್ಯಾಧರೈರ್ನಾಗಗಣೈಶ್ಚ ಸೇವ್ಯೇ ।
ದಯಾಘನೇ ಪ್ರಾಪಯ ಶಂ ಸದಾಸ್ಮಾನ್ಮಾತರ್ಯಶೋದೇ ಶುಭದೇ ಶುಭಾಕ್ಷಿ ॥ 8॥

ಇದಂ ಕಾತ್ಯಾಯನೀದೇವ್ಯಾಃ ಪ್ರಸಾದಾಷ್ಟಕಮಿಷ್ಟದಮ್ ।
ಕುಮಠಾಚಾರ್ಯಜಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪಠೇದ್ಯಃ ಸ ಸುಖೀ ಭವೇತ್ ॥ 9॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಕಾತ್ಯಾಯನ್ಯಷ್ಟಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top