Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Kaveri Ashtakam Lyrics in Oriya | କାଵେର୍ୟଷ୍ଟକମ୍

କାଵେର୍ୟଷ୍ଟକମ୍ Lyrics in Oriya:

ମରୁଦ୍ଵୃଧେ ମାନ୍ୟଜଲପ୍ରଵାହେ
କଵେରକନ୍ୟେ ନମତାଂ ଶରଣ୍ୟେ ।
ମାନ୍ୟେ ଵିଧେର୍ମାନସପୁତ୍ରି ସୌମ୍ୟେ
କାଵେରି କାଵେରି ମମ ପ୍ରସୀଦ ॥ ୧॥

ଦେଵେଶଵନ୍ଦ୍ୟେ ଵିମଲେ ନଦୀଶି
ପରାତ୍ପରେ ପାଵନି ନିତ୍ୟପୂର୍ଣେ ।
ସମସ୍ତଲୋକୋତ୍ତମତୀର୍ଥପାଦେ
କାଵେରି କାଵେରି ମମ ପ୍ରସୀଦ ॥ ୨॥

ଵେଦାନୁଵେଦ୍ୟେ ଵିମଲପ୍ରଵାହେ
ଵିଶୁଦ୍ଧୟୋଗୀନ୍ଦ୍ରନିଵାସୟୋଗ୍ୟେ ।
ରଙ୍ଗେଶଭୋଗାୟତନାତ୍ତପାରେ
କାଵେରି କାଵେରି ମମ ପ୍ରସୀଦ ॥ ୩॥

ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପେ ହ୍ୟତିଭାଗ୍ୟଲବ୍ଧେ
ନିତ୍ୟେ ଜଗନ୍ମଙ୍ଗଲଦାନଶୀଲେ ।
ନିରଞ୍ଜନେ ଦକ୍ଷିଣଦେଶଗଙ୍ଗେ
କାଵେରି କାଵେରି ମମ ପ୍ରସୀଦ ॥ ୪॥

କଲିପ୍ରମାଦାଖିଲଦୋଷନାଶେ
କାରୁଣ୍ୟପୂର୍ଣେ କମଲାୟତାକ୍ଷେ ।
କଦମ୍ବକଲ୍ହାରସୁଗନ୍ଧିପୂରେ
କାଵେରି କାଵେରି ମମ ପ୍ରସୀଦ ॥ ୫॥

ଅନନ୍ତଦିଵ୍ୟାମଲମୋକ୍ଷଦାତ୍ରି
ଦୁରନ୍ତସଂସାରଵିମୋଚନାଙ୍ଘ୍ର୍ୟେ
ସହ୍ୟାଚଲୋତ୍ପନ୍ନଵିଶ୍ଵସ୍ଵରୂପେ
କାଵେରି କାଵେରି ମମ ପ୍ରସୀଦ ॥ ୬॥

ଦେଵାଲୟାପୂରିତଦିଵ୍ୟତୀରେ
ସମସ୍ତଲୋକୋତ୍ତମତୀର୍ଥମୂର୍ଧେ
କାଶ୍ମୀରଭୂଃକଲ୍ପିତଚୋଲଦେଶେ
କାଵେରି କାଵେରି ମମ ପ୍ରସୀଦ ॥ ୭॥

ପ୍ରସୀଦ କଲ୍ୟାଣଗୁଣାଭିରାମେ
ପ୍ରସୀଦ କାଵେରି ମମ ପ୍ରସୀଦ
ପ୍ରସୀଦ କାମାଦିହରେ ପଵିତ୍ରେ
କାଵେରି କାଵେରି ମମ ପ୍ରସୀଦ ॥ ୮॥

କାକାରୋ କଲ୍ମଷଂ ହନ୍ତି
ଵେକାରୋ ଵାଞ୍ଛିତପ୍ରଦଃ
ରୀକାରୋ ମୋକ୍ଷଦୋ ନୄଣାଂ
କାଵେରୀତ୍ୟୁଚ୍ୟତେ ବୁଧୈଃ ॥ ୯॥

॥ ଇତି କାଵେର୍ୟଷ୍ଟକଂ ସମ୍ପୂର୍ଣମ୍ ॥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top