Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Kiratha Ashtakam Lyrics in Punjabi | ਕਿਰਾਤਾਸ਼੍ਟਕਂ

ਕਿਰਾਤਾਸ਼੍ਟਕਂ Lyrics in Punjabi:

ਸ਼੍ਰੀਃ ॥

ਸ਼੍ਰੀਗਣੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ । ਕਿਰਾਤਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ॥

ਅਥ ਕਿਰਾਤਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ ॥

ਪ੍ਰਤ੍ਯਰ੍ਥਿ-ਵ੍ਰਾਤ-ਵਕ੍ਸ਼ਃਸ੍ਥਲ-ਰੁਧਿਰਸੁਰਾਪਾਨਮਤ੍ਤਾ ਪਸ਼ਤ੍ਕਂ
ਚਾਪੇ ਸਨ੍ਧਾਯ ਤਿਸ਼੍ਠਨ੍ ਹਦਯਸਰਸਿਜੇ ਮਾਮਕੇ ਤਾਪਹਂ ਤਮ੍ ।
ਪਿਮ੍ਭੋਤ੍ਤਂਸਃ ਸ਼ਰਣ੍ਯਃ ਪਸ਼ੁਪਤਿਤਨਯੋ ਨੀਰਦਾਭਃ ਪ੍ਰਸਨ੍ਨੋ
ਦੇਵਃ ਪਾਯਾਦਪਾਯਾਤ੍ ਸ਼ਬਰਵਪੁਰਸੌ ਸਾਵਧਾਨਃ ਸਦਾ ਨਃ ॥ ੧॥

ਆਖੇਟਾਯ ਵਨੇਚਰਸ੍ਯ ਗਿਰਿਜਾਸਕ੍ਤਸ੍ਯ ਸ਼ਮ੍ਭੋਃ ਸੁਤਃ
ਤ੍ਰਾਤੁਂ ਯੋ ਭੁਵਨਂ ਪੁਰਾ ਸਮਜਨਿ ਖ੍ਯਾਤਃ ਕਿਰਾਤਾਕਤਿਃ ।
ਕੋਦਣ੍ਡਕ੍ਸ਼ੁਰਿਕਾਧਰੋ ਘਨਰਵਃ ਪਿਞ੍ਛਾਵਤਂਸੋਜ੍ਜ੍ਵਲਃ
ਸ ਤ੍ਵਂ ਮਾਮਵ ਸਰ੍ਵਦਾ ਰਿਪੁਗਣਤ੍ਰਸ੍ਤਂ ਦਯਾਵਾਰਿਧੇ ॥ ੨॥

ਯੋ ਮਾਂ ਪੀਡਯਤਿ ਪ੍ਰਸਹ੍ਯ ਸਤਤਂ ਦੇਹੀਤ੍ਯਨਨ੍ਯਾਸ਼੍ਰਯਂ
ਭਿਤ੍ਵਾ ਤਸ੍ਯ ਰਿਪੋਰੁਰਃ ਕ੍ਸ਼ੁਰਿਕਯਾ ਸ਼ਾਤਾਗ੍ਰਯਾ ਦੁਰ੍ਮਤੇਃ ।
ਦੇਵ ਤ੍ਵਤ੍ਕਰਪਙ੍ਕਜੋਲ੍ਲਸਿਤਯਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਕਿਰਾਤਾਕਤੇਃ
ਤਤ੍ਪ੍ਰਾਣਾਨ੍ ਵਿਤਰਾਨ੍ਤਕਾਯ ਭਗਵਨ੍ ਕਾਲਾਰਿਪੁਤ੍ਰਾਞ੍ਜਸਾ ॥ ੩॥

ਵਿਦ੍ਧੋ ਮਰ੍ਮਸੁ ਦੁਰ੍ਵਚੋਭਿਰਸਤਾਂ ਸਨ੍ਤਪ੍ਤਸ਼ਲ੍ਯੋਪਮੈਃ
ਦਪ੍ਤਾਨਾਂ ਦ੍ਵਿਸ਼ਤਾਮਸ਼ਾਨ੍ਤਮਨਸਾਂ ਖਿਨ੍ਨੋऽਸ੍ਮਿ ਯਾਵਦ੍ਭਸ਼ਮ੍ ।
ਤਾਵਤ੍ਤ੍ਵਂ ਕ੍ਸ਼ੁਰਿਕਾਸ਼ਰਾਸਨਧਰਸ਼੍ਚਿਤ੍ਤੇ ਮਮਾਵਿਰ੍ਭਵਨ੍
ਸ੍ਵਾਮਿਨ੍ ਦੇਵ ਕਿਰਾਤਰੂਪ ਸ਼ਮਯ ਪ੍ਰਤ੍ਯਰ੍ਥਿਗਰ੍ਵਂ ਕ੍ਸ਼ਣਾਤ੍ ॥ ੪॥

ਹਰ੍ਤੁਂ ਵਿਤ੍ਤਮਧਰ੍ਮਤੋ ਮਮ ਰਤਾਸ਼੍ਚੋਰਾਸ਼੍ਚ ਯੇ ਦੁਰ੍ਜਨਾਃ
ਤੇਸ਼ਾਂ ਮਰ੍ਮਸੁ ਤਾਡਯਾਸ਼ੁ ਵਿਸ਼ਿਖੈਸ੍ਤ੍ਵਤ੍ਕਾਰ੍ਮੁਕਾਨ੍ਨਿਃਸਤੈਃ ॥

ਸ਼ਾਸ੍ਤਾਰਂ ਦ੍ਵਿਸ਼ਤਾਂ ਕਿਰਾਤਵਪੁਸ਼ਂ ਸਰ੍ਵਾਰ੍ਥਦਂ ਤ੍ਵਾਮਤੇ
ਪਸ਼੍ਯਾਮ੍ਯਤ੍ਰ ਪੁਰਾਰਿਪੁਤ੍ਰ ਸ਼ਰਣਂ ਨਾਨ੍ਯਂ ਪ੍ਰਪਨ੍ਨੋऽਮ੍ਯਹਮ੍ ॥ ੫॥

ਯਕ੍ਸ਼ਪ੍ਰੇਤਪਿਸ਼ਾਚਭੂਤਨਿਵਹਾ ਦੁਃਖਪ੍ਰਦਾ ਭੀਸ਼ਣਾਃ
ਬਾਧਨ੍ਤੇ ਨਰਸ਼ੋਣਿਤੋਤ੍ਸੁਕਧਿਯੋ ਯੇ ਮਾਂ ਰਿਪੁਪ੍ਰੇਰਿਤਾਃ ।
ਚਾਪ-ਜ੍ਯਾ-ਨਿਨਦੈਸ੍ਤ੍ਵਮੀਸ਼ ਸਕਲਾਨ੍ ਸਂਹਤ੍ਯ ਦੁਸ਼੍ਟਗ੍ਰਹਾਨ੍
ਗੌਰੀਸ਼ਾਤ੍ਮਜ ਦੈਵਤੇਸ਼੍ਵਰ ਕਿਰਾਤਾਕਾਰ ਸਂਰਕ੍ਸ਼ ਮਾਮ੍ ॥ ੬॥

ਦ੍ਰੋਗ੍ਧੁਂ ਯੇ ਨਿਰਤਾਃ ਤ੍ਵਮਦ੍ਯ ਪਦਪਦ੍ਮੈਕਾਨ੍ਤਭਕ੍ਤਾਯ ਮੇ
ਮਾਯਾਛਨ੍ਨਕਲ਼ੇਬਰਾਸ਼੍ਰੁਵਿਸ਼ਦਾਨਾਦ੍ਯੈਃ ਸਦਾ ਕਰ੍ਮਭਿਃ ।
ਵਸ਼੍ਯਸ੍ਤਮ੍ਭਨਮਾਰਣਾਦਿਕੁਸ਼ਲਪ੍ਰਾਰਮ੍ਭਦਕ੍ਸ਼ਾਨਰੀਨ੍
ਦੁਸ਼੍ਟਾਨ੍ ਸਂਹਰ ਦੇਵਦੇਵ ਸ਼ਬਰਾਕਾਰ ਤ੍ਰਿਲੋਕੇਸ਼੍ਵਰ ॥ ੭॥

ਤਨ੍ਵਾ ਵਾ ਮਨਸਾ ਗਿਰਾਪਿ ਸਤਤਂ ਦੋਸ਼ਂ ਚਿਕੀਰ੍ਸ਼ਤ੍ਯਲਂ
ਤ੍ਵਤ੍ਪਾਦਪ੍ਰਣਤਸ੍ਯ ਨਿਰਪਰਾਧਸ੍ਯਾਪਿ ਯੇ ਮਾਨਵਾਃ ।
ਸਰ੍ਵਾਨ੍ ਸਂਹਰ ਤਾਨ੍ ਗਿਰੀਸ਼ਸੁਤ ਮੇ ਤਾਪਤ੍ਰਯੌਘਾਨਪਿ
ਤ੍ਵਾਮੇਕਂ ਸ਼ਬਰਾਕਤੇ ਭਯਹਰਂ ਨਾਥਂ ਪ੍ਰਪਨ੍ਨੋऽਸ੍ਮ੍ਯਹਮ੍ ॥ ੮॥

ਕ੍ਲਿਸ਼੍ਟੋ ਰਾਜਭਟੈਸ੍ਤਦਾਪਿ ਪਰਿਭੂਤੋऽਹਂ ਖਲੈਰ੍ਵ੍ਯਰਿਭਿਃ
ਚਾਨ੍ਯੈਰ੍ਘੋਰਤਰੈਰ੍ਵਿਪਜ੍ਜਲਨਿਧੌ ਮਗ੍ਨੋऽਸ੍ਮਿ ਦੁਃਖਾਤੁਰਮ੍ ।
ਹਾ ਹਾ ਕਿਙ੍ਕਰਵੈ ਵਿਭੋ ਸ਼ਬਰਵੇਸ਼ਂ ਤ੍ਵਾਮਭੀਸ਼੍ਟਾਰ੍ਥਦਂ
ਵਨ੍ਦੇऽਹਂ ਪਰਦੈਵਤਂ ਕੁਰੁ ਕਪਾਨਾਥਾਰ੍ਤਬਨ੍ਧੋ ਮਯਿ ॥ ੯॥

ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਯਃ ਪ੍ਰਜਪੇਤ੍ ਪ੍ਰਸ਼ਾਨ੍ਤਕਰਣੈਰ੍ਨਿਤ੍ਯਂ ਕਿਰਾਤਾਸ਼੍ਟਕਂ
ਸ ਕ੍ਸ਼ਿਪ੍ਰਂ ਵਸ਼ਗਾਨ੍ ਕਰੋਤਿ ਨਪਤੀਨਾਬਦ੍ਧਵੈਰਾਨਪਿ ।
ਸਂਹਤ੍ਯਾਤ੍ਮਵਿਰੋਧਿਨਃ ਖਲਜਨਾਨ੍ ਦੁਸ਼੍ਟਗ੍ਰਹਾਨਪ੍ਯਸੌ
ਯਾਤ੍ਯਨ੍ਤੇ ਯਮਦੂਤਭੀਤਿਰਹਿਤੋ ਦਿਵ੍ਯਾਂ ਗਤਿਂ ਸ਼ਾਸ਼੍ਵਤੀਮ੍ ॥ ੧੦।

ਇਤਿ ਕਿਰਾਤਾਸ਼੍ਟਕਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ॥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top