Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Ashtakam of Kiratha

Kiratha Ashtakam Lyrics in Tamil | கிராதாஷ்டகம்

கிராதாஷ்டகம் Lyrics in Tamil: ஶ்ரீ: ॥ ஶ்ரீக³ணேஶாய நம: । கிராதஶாஸ்த்ரே நம: ॥ அத² கிராதாஷ்டகம் ॥ ப்ரத்யர்தி²-வ்ராத-வக்ஷ:ஸ்த²ல-ருதி⁴ரஸுராபாநமத்தா ப்ருʼஷத்கம் சாபே ஸந்தா⁴ய திஷ்ட²ந் ஹ்ருʼத³யஸரஸிஜே மாமகே தாபஹம் தம் । பிம்போ⁴த்தம்ஸ: ஶரண்ய: பஶுபதிதநயோ நீரதா³ப:⁴ ப்ரஸந்நோ தே³வ: பாயாத³பாயாத் ஶப³ரவபுரஸௌ ஸாவதா⁴ந: ஸதா³ ந: ॥ 1॥ ஆகே²டாய வநேசரஸ்ய கி³ரிஜாஸக்தஸ்ய ஶம்போ:⁴ ஸுத: த்ராதும் யோ பு⁴வநம் புரா ஸமஜநி க்²யாத: கிராதாக்ருʼதி: । கோத³ண்ட³க்ஷுரிகாத⁴ரோ க⁴நரவ: பிஞ்சா²வதம்ஸோஜ்ஜ்வல: ஸ […]

Kiratha Ashtakam Lyrics in Telugu | కిరాతాష్టకం

కిరాతాష్టకం Lyrics in Telugu: శ్రీః ॥ శ్రీగణేశాయ నమః । కిరాతశాస్త్రే నమః ॥ అథ కిరాతాష్టకమ్ ॥ ప్రత్యర్థి-వ్రాత-వక్షఃస్థల-రుధిరసురాపానమత్తా పృషత్కం చాపే సన్ధాయ తిష్ఠన్ హృదయసరసిజే మామకే తాపహం తమ్ । పిమ్భోత్తంసః శరణ్యః పశుపతితనయో నీరదాభః ప్రసన్నో దేవః పాయాదపాయాత్ శబరవపురసౌ సావధానః సదా నః ॥ ౧॥ ఆఖేటాయ వనేచరస్య గిరిజాసక్తస్య శమ్భోః సుతః త్రాతుం యో భువనం పురా సమజని ఖ్యాతః కిరాతాకృతిః । కోదణ్డక్షురికాధరో ఘనరవః పిఞ్ఛావతంసోజ్జ్వలః స […]

Kiratha Ashtakam Lyrics in Oriya | କିରାତାଷ୍ଟକଂ

କିରାତାଷ୍ଟକଂ Lyrics in Oriya: ଶ୍ରୀଃ ॥ ଶ୍ରୀଗଣେଶାୟ ନମଃ । କିରାତଶାସ୍ତ୍ରେ ନମଃ ॥ ଅଥ କିରାତାଷ୍ଟକମ୍ ॥ ପ୍ରତ୍ୟର୍ଥି-ଵ୍ରାତ-ଵକ୍ଷଃସ୍ଥଲ-ରୁଧିରସୁରାପାନମତ୍ତା ପୃଷତ୍କଂ ଚାପେ ସନ୍ଧାୟ ତିଷ୍ଠନ୍ ହୃଦୟସରସିଜେ ମାମକେ ତାପହଂ ତମ୍ । ପିମ୍ଭୋତ୍ତଂସଃ ଶରଣ୍ୟଃ ପଶୁପତିତନୟୋ ନୀରଦାଭଃ ପ୍ରସନ୍ନୋ ଦେଵଃ ପାୟାଦପାୟାତ୍ ଶବରଵପୁରସୌ ସାଵଧାନଃ ସଦା ନଃ ॥ ୧॥ ଆଖେଟାୟ ଵନେଚରସ୍ୟ ଗିରିଜାସକ୍ତସ୍ୟ ଶମ୍ଭୋଃ ସୁତଃ ତ୍ରାତୁଂ ୟୋ ଭୁଵନଂ ପୁରା ସମଜନି ଖ୍ୟାତଃ କିରାତାକୃତିଃ । କୋଦଣ୍ଡକ୍ଷୁରିକାଧରୋ ଘନରଵଃ ପିଞ୍ଛାଵତଂସୋଜ୍ଜ୍ଵଲଃ ସ […]

Kiratha Ashtakam Lyrics in Malayalam | കിരാതാഷ്ടകം

കിരാതാഷ്ടകം Lyrics in Malayalam: ശ്രീഃ ॥ ശ്രീഗണേശായ നമഃ । കിരാതശാസ്ത്രേ നമഃ ॥ അഥ കിരാതാഷ്ടകം ॥ പ്രത്യര്‍ഥി-വ്രാത-വക്ഷഃസ്ഥല-രുധിരസുരാപാനമത്താ പൃഷത്കം ചാപേ സന്ധായ തിഷ്ഠന്‍ ഹൃദയസരസിജേ മാമകേ താപഹം തം । പിംഭോത്തംസഃ ശരണ്യഃ പശുപതിതനയോ നീരദാഭഃ പ്രസന്നോ ദേവഃ പായാദപായാത് ശബരവപുരസൌ സാവധാനഃ സദാ നഃ ॥ 1॥ ആഖേടായ വനേചരസ്യ ഗിരിജാസക്തസ്യ ശംഭോഃ സുതഃ ത്രാതും യോ ഭുവനം പുരാ സമജനി ഖ്യാതഃ കിരാതാകൃതിഃ । കോദണ്ഡക്ഷുരികാധരോ ഘനരവഃ പിഞ്ഛാവതംസോജ്ജ്വലഃ സ […]

Kiratha Ashtakam Lyrics in Kannada | ಕಿರಾತಾಷ್ಟಕಂ

ಕಿರಾತಾಷ್ಟಕಂ Lyrics in Kannada: ಶ್ರೀಃ ॥ ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ । ಕಿರಾತಶಾಸ್ತ್ರೇ ನಮಃ ॥ ಅಥ ಕಿರಾತಾಷ್ಟಕಮ್ ॥ ಪ್ರತ್ಯರ್ಥಿ-ವ್ರಾತ-ವಕ್ಷಃಸ್ಥಲ-ರುಧಿರಸುರಾಪಾನಮತ್ತಾ ಪೃಷತ್ಕಂ ಚಾಪೇ ಸನ್ಧಾಯ ತಿಷ್ಠನ್ ಹೃದಯಸರಸಿಜೇ ಮಾಮಕೇ ತಾಪಹಂ ತಮ್ । ಪಿಮ್ಭೋತ್ತಂಸಃ ಶರಣ್ಯಃ ಪಶುಪತಿತನಯೋ ನೀರದಾಭಃ ಪ್ರಸನ್ನೋ ದೇವಃ ಪಾಯಾದಪಾಯಾತ್ ಶಬರವಪುರಸೌ ಸಾವಧಾನಃ ಸದಾ ನಃ ॥ 1॥ ಆಖೇಟಾಯ ವನೇಚರಸ್ಯ ಗಿರಿಜಾಸಕ್ತಸ್ಯ ಶಮ್ಭೋಃ ಸುತಃ ತ್ರಾತುಂ ಯೋ ಭುವನಂ ಪುರಾ ಸಮಜನಿ ಖ್ಯಾತಃ ಕಿರಾತಾಕೃತಿಃ । ಕೋದಂಡಕ್ಷುರಿಕಾಧರೋ ಘನರವಃ ಪಿಂಛಾವತಂಸೋಜ್ಜ್ವಲಃ ಸ […]

Kiratha Ashtakam Lyrics in Punjabi | ਕਿਰਾਤਾਸ਼੍ਟਕਂ

ਕਿਰਾਤਾਸ਼੍ਟਕਂ Lyrics in Punjabi: ਸ਼੍ਰੀਃ ॥ ਸ਼੍ਰੀਗਣੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ । ਕਿਰਾਤਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ॥ ਅਥ ਕਿਰਾਤਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ ॥ ਪ੍ਰਤ੍ਯਰ੍ਥਿ-ਵ੍ਰਾਤ-ਵਕ੍ਸ਼ਃਸ੍ਥਲ-ਰੁਧਿਰਸੁਰਾਪਾਨਮਤ੍ਤਾ ਪਸ਼ਤ੍ਕਂ ਚਾਪੇ ਸਨ੍ਧਾਯ ਤਿਸ਼੍ਠਨ੍ ਹਦਯਸਰਸਿਜੇ ਮਾਮਕੇ ਤਾਪਹਂ ਤਮ੍ । ਪਿਮ੍ਭੋਤ੍ਤਂਸਃ ਸ਼ਰਣ੍ਯਃ ਪਸ਼ੁਪਤਿਤਨਯੋ ਨੀਰਦਾਭਃ ਪ੍ਰਸਨ੍ਨੋ ਦੇਵਃ ਪਾਯਾਦਪਾਯਾਤ੍ ਸ਼ਬਰਵਪੁਰਸੌ ਸਾਵਧਾਨਃ ਸਦਾ ਨਃ ॥ ੧॥ ਆਖੇਟਾਯ ਵਨੇਚਰਸ੍ਯ ਗਿਰਿਜਾਸਕ੍ਤਸ੍ਯ ਸ਼ਮ੍ਭੋਃ ਸੁਤਃ ਤ੍ਰਾਤੁਂ ਯੋ ਭੁਵਨਂ ਪੁਰਾ ਸਮਜਨਿ ਖ੍ਯਾਤਃ ਕਿਰਾਤਾਕਤਿਃ । ਕੋਦਣ੍ਡਕ੍ਸ਼ੁਰਿਕਾਧਰੋ ਘਨਰਵਃ ਪਿਞ੍ਛਾਵਤਂਸੋਜ੍ਜ੍ਵਲਃ ਸ […]

Kiratha Ashtakam Lyrics in Gujarati | કિરાતાષ્ટકં

કિરાતાષ્ટકં Lyrics in Gujarati: શ્રીઃ ॥ શ્રીગણેશાય નમઃ । કિરાતશાસ્ત્રે નમઃ ॥ અથ કિરાતાષ્ટકમ્ ॥ પ્રત્યર્થિ-વ્રાત-વક્ષઃસ્થલ-રુધિરસુરાપાનમત્તા પૃષત્કં ચાપે સન્ધાય તિષ્ઠન્ હૃદયસરસિજે મામકે તાપહં તમ્ । પિમ્ભોત્તંસઃ શરણ્યઃ પશુપતિતનયો નીરદાભઃ પ્રસન્નો દેવઃ પાયાદપાયાત્ શબરવપુરસૌ સાવધાનઃ સદા નઃ ॥ ૧॥ આખેટાય વનેચરસ્ય ગિરિજાસક્તસ્ય શમ્ભોઃ સુતઃ ત્રાતું યો ભુવનં પુરા સમજનિ ખ્યાતઃ કિરાતાકૃતિઃ । કોદણ્ડક્ષુરિકાધરો ઘનરવઃ પિઞ્છાવતંસોજ્જ્વલઃ સ […]

Kiratha Ashtakam Lyrics in English

kirātāṣṭakaṃ Lyrics in English: srih ॥ sriganesaya namah । kiratasastre namah ॥ atha kiratastakam ॥ pratyarthi-vrata-vaksahsthala-rudhirasurapanamatta pṛsatkam cape sandhaya tisthan hṛdayasarasije mamake tapaham tam । pimbhottamsah saranyah pasupatitanayo niradabhah prasanno devah payadapayat sabaravapurasau savadhanah sada nah ॥ 1॥ akhetaya vanecarasya girijasaktasya sambhoh sutah tratum yo bhuvanam pura samajani khyatah kiratakṛtih । kodandaksurikadharo ghanaravah pinchavatamsojjvalah sa […]

Kiratha Ashtakam Lyrics in Hindi | किराताष्टकं

किराताष्टकं Lyrics in Hindi: श्रीः ॥ श्रीगणेशाय नमः । किरातशास्त्रे नमः ॥ अथ किराताष्टकम् ॥ प्रत्यर्थि-व्रात-वक्षःस्थल-रुधिरसुरापानमत्ता पृषत्कं चापे सन्धाय तिष्ठन् हृदयसरसिजे मामके तापहं तम् । पिम्भोत्तंसः शरण्यः पशुपतितनयो नीरदाभः प्रसन्नो देवः पायादपायात् शबरवपुरसौ सावधानः सदा नः ॥ १॥ आखेटाय वनेचरस्य गिरिजासक्तस्य शम्भोः सुतः त्रातुं यो भुवनं पुरा समजनि ख्यातः किराताकृतिः । कोदण्डक्षुरिकाधरो घनरवः पिञ्छावतंसोज्ज्वलः स […]

Kiratha Ashtakam Lyrics in Bengali | কিরাতাষ্টকং

কিরাতাষ্টকং Lyrics in Bengali: শ্রীঃ ॥ শ্রীগণেশায় নমঃ । কিরাতশাস্ত্রে নমঃ ॥ অথ কিরাতাষ্টকম্ ॥ প্রত্যর্থি-ব্রাত-বক্ষঃস্থল-রুধিরসুরাপানমত্তা পৃষত্কং চাপে সন্ধায় তিষ্ঠন্ হৃদয়সরসিজে মামকে তাপহং তম্ । পিম্ভোত্তংসঃ শরণ্যঃ পশুপতিতনয়ো নীরদাভঃ প্রসন্নো দেবঃ পায়াদপায়াত্ শবরবপুরসৌ সাবধানঃ সদা নঃ ॥ ১॥ আখেটায় বনেচরস্য গিরিজাসক্তস্য শম্ভোঃ সুতঃ ত্রাতুং য়ো ভুবনং পুরা সমজনি খ্যাতঃ কিরাতাকৃতিঃ । কোদণ্ডক্ষুরিকাধরো ঘনরবঃ পিঞ্ছাবতংসোজ্জ্বলঃ স […]

Scroll to top