Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Kiratha Ashtakam Lyrics in English

kirātāṣṭakaṃ Lyrics in English:

srih ॥

sriganesaya namah । kiratasastre namah ॥

atha kiratastakam ॥

pratyarthi-vrata-vaksahsthala-rudhirasurapanamatta pṛsatkam
cape sandhaya tisthan hṛdayasarasije mamake tapaham tam ।
pimbhottamsah saranyah pasupatitanayo niradabhah prasanno
devah payadapayat sabaravapurasau savadhanah sada nah ॥ 1॥

akhetaya vanecarasya girijasaktasya sambhoh sutah
tratum yo bhuvanam pura samajani khyatah kiratakṛtih ।
kodandaksurikadharo ghanaravah pinchavatamsojjvalah
sa tvam mamava sarvada ripuganatrastam dayavaridhe ॥ 2॥

yo mam pidayati prasahya satatam dehityananyasrayam
bhitva tasya riporurah ksurikaya satagraya durmateh ।
deva tvatkarapankajollasitaya srimatkiratakṛteh
tatpranan vitarantakaya bhagavan kalariputranjasa ॥ 3॥

viddho marmasu durvacobhirasatam santaptasalyopamaih
dṛptanam dvisatamasantamanasam khinno’smi yavadbhṛsam ।
tavattvam ksurikasarasanadharascitte mamavirbhavan
svamin deva kiratarupa samaya pratyarthigarvam ksanat ॥ 4॥

hartum vittamadharmato mama ratascorasca ye durjanah
tesam marmasu tadayasu visikhaistvatkarmukannihsṛtaih ॥

sastaram dvisatam kiratavapusam sarvarthadam tvamṛte
pasyamyatra purariputra saranam nanyam prapanno’myaham ॥ 5॥

yaksapretapisacabhutanivaha duhkhaprada bhisanah
badhante narasonitotsukadhiyo ye mam ripupreritah ।
capa-jya-ninadaistvamisa sakalan samhṛtya dustagrahan
gaurisatmaja daivatesvara kiratakara samraksa mam ॥ 6॥

drogdhum ye niratah tvamadya padapadmaikantabhaktaya me
mayachannakaḷebarasruvisadanadyaih sada karmabhih ।
vasyastambhanamaranadikusalaprarambhadaksanarin
dustan samhara devadeva sabarakara trilokesvara ॥ 7॥

tanva va manasa girapi satatam dosam cikirsatyalam
tvatpadapranatasya niraparadhasyapi ye manavah ।
sarvan samhara tan girisasuta me tapatrayaughanapi
tvamekam sabarakṛte bhayaharam natham prapanno’smyaham ॥ 8॥

klisto rajabhataistadapi paribhuto’ham khalairvyaribhih
canyairghoratarairvipajjalanidhau magno’smi duhkhaturam ।
ha ha kinkaravai vibho sabaravesam tvamabhistarthadam
vande’ham paradaivatam kuru kṛpanathartabandho mayi ॥ 9॥

stotram yah prajapet prasantakaranairnityam kiratastakam
sa ksipram vasagan karoti nṛpatinabaddhavairanapi ।
samhṛtyatmavirodhinah khalajanan dustagrahanapyasau
yatyante yamadutabhitirahito divyam gatim sasvatim ॥ 10।

iti kiratastakam sampurnam ॥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top