Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Kiratha Ashtakam Text in English

Kiratha Ashtakam Lyrics in English

kirātāṣṭakaṃ Lyrics in English: srih ॥ sriganesaya namah । kiratasastre namah ॥ atha kiratastakam ॥ pratyarthi-vrata-vaksahsthala-rudhirasurapanamatta pṛsatkam cape sandhaya tisthan hṛdayasarasije mamake tapaham tam । pimbhottamsah saranyah pasupatitanayo niradabhah prasanno devah payadapayat sabaravapurasau savadhanah sada nah ॥ 1॥ akhetaya vanecarasya girijasaktasya sambhoh sutah tratum yo bhuvanam pura samajani khyatah kiratakṛtih । kodandaksurikadharo ghanaravah pinchavatamsojjvalah sa […]

Scroll to top