1 Sri Krsna Stotras

Krishna Ashtakam 4 Lyrics in Kannada | Bhaje Vrajaika Mandanam

Krishna Ashtakam 4 in Kannada:

॥ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕಂ – ೪ ॥

ಭಜೇ ವ್ರಜೈಕಮಂಡನಂ ಸಮಸ್ತಪಾಪಖಂಡನಂ
ಸ್ವಭಕ್ತಚಿತ್ತರಂಜನಂ ಸದೈವ ನಂದನಂದನಮ್ |
ಸುಪಿಚ್ಛಗುಚ್ಛಮಸ್ತಕಂ ಸುನಾದವೇಣುಹಸ್ತಕಂ
ಅನಂಗರಂಗಸಾಗರಂ ನಮಾಮಿ ಕೃಷ್ಣನಾಗರಮ್ || ೧ ||

ಮನೋಜಗರ್ವಮೋಚನಂ ವಿಶಾಲಲೋಲಲೋಚನಂ
ವಿಧೂತಗೋಪಶೋಚನಂ ನಮಾಮಿ ಪದ್ಮಲೋಚನಮ್ |
ಕರಾರವಿಂದಭೂಧರಂ ಸ್ಮಿತಾವಲೋಕಸುಂದರಂ
ಮಹೇಂದ್ರಮಾನದಾರಣಂ ನಮಾಮಿ ಕೃಷ್ಣವಾರಣಮ್ || ೨ ||

ಕದಂಬಸೂನಕುಂಡಲಂ ಸುಚಾರುಗಂಡಮಂಡಲಂ
ವ್ರಜಾಂಗನೈಕವಲ್ಲಭಂ ನಮಾಮಿ ಕೃಷ್ಣದುರ್ಲಭಮ್ |
ಯಶೋದಯಾ ಸಮೋದಯಾ ಸಗೋಪಯಾ ಸನಂದಯಾ
ಯುತಂ ಸುಖೈಕದಾಯಕಂ ನಮಾಮಿ ಗೋಪನಾಯಕಮ್ || ೩ ||

ಸದೈವ ಪಾದಪಂಕಜಂ ಮದೀಯ ಮಾನಸೇ ನಿಜಂ
ದಧಾನಮುಕ್ತಮಾಲಕಂ ನಮಾಮಿ ನಂದಬಾಲಕಮ್ |
ಸಮಸ್ತದೋಷಶೋಷಣಂ ಸಮಸ್ತಲೋಕಪೋಷಣಂ
ಸಮಸ್ತಗೋಪಮಾನಸಂ ನಮಾಮಿ ನಂದಲಾಲಸಮ್ || ೪ ||

ಭುವೋ ಭರಾವತಾರಕಂ ಭವಾಬ್ಧಿಕರ್ಣಧಾರಕಂ
ಯಶೋಮತೀಕಿಶೋರಕಂ ನಮಾಮಿ ಚಿತ್ತಚೋರಕಮ್ |
ದೃಗಂತಕಾಂತಭಂಗಿನಂ ಸದಾ ಸದಾಲಸಂಗಿನಂ
ದಿನೇ ದಿನೇ ನವಂ ನವಂ ನಮಾಮಿ ನಂದಸಂಭವಮ್ || ೫ ||

ಗುಣಾಕರಂ ಸುಖಾಕರಂ ಕೃಪಾಕರಂ ಕೃಪಾಪರಂ
ಸುರದ್ವಿಷನ್ನಿಕಂದನಂ ನಮಾಮಿ ಗೋಪನಂದನಮ್ |
ನವೀನಗೋಪನಾಗರಂ ನವೀನಕೇಲಿಲಂಪಟಂ
ನಮಾಮಿ ಮೇಘಸುಂದರಂ ತಡಿತ್ಪ್ರಭಾಲಸತ್ಪಟಮ್ || ೬ ||

ಸಮಸ್ತಗೋಪನಂದನಂ ಹೃದಂಬುಜೈಕಮೋಹನಂ
ನಮಾಮಿ ಕುಂಜಮಧ್ಯಗಂ ಪ್ರಸನ್ನಭಾನುಶೋಭನಮ್ |
ನಿಕಾಮಕಾಮದಾಯಕಂ ದೃಗಂತಚಾರುಸಾಯಕಂ
ರಸಾಲವೇಣುಗಾಯಕಂ ನಮಾಮಿ ಕುಂಜನಾಯಕಮ್ || ೭ ||

ವಿದಗ್ಧಗೋಪಿಕಾಮನೋಮನೋಜ್ಞತಲ್ಪಶಾಯಿನಂ
ನಮಾಮಿ ಕುಂಜಕಾನನೇ ಪ್ರವೃದ್ಧವಹ್ನಿಪಾಯಿನಮ್ |
ಕಿಶೋರಕಾಂತಿರಂಜಿತಂ ದೃಗಂಜನಂ ಸುಶೋಭಿತಂ
ಗಜೇಂದ್ರಮೋಕ್ಷಕಾರಿಣಂ ನಮಾಮಿ ಶ್ರೀವಿಹಾರಿಣಮ್ || ೮ ||

ಯದಾ ತದಾ ಯಥಾ ತಥಾ ತಥೈವ ಕೃಷ್ಣಸತ್ಕಥಾ
ಮಯಾ ಸದೈವ ಗೀಯತಾಂ ತಥಾ ಕೃಪಾ ವಿಧೀಯತಾಮ್ |
ಪ್ರಮಾಣಿಕಾಷ್ಟಕದ್ವಯಂ ಜಪತ್ಯಧೀತ್ಯ ಯಃ ಪುಮಾನ್
ಭವೇತ್ ಸ ನಂದನಂದನೇ ಭವೇ ಭವೇ ಸುಭಕ್ತಿಮಾನ್ || ೯ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮಚ್ಛಂಕರಾಚಾರ್ಯಕೃತಂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕಂ |

Also Read:

Krishna Ashtakam 4 (Bhaje Vrajaika Mandanam) Lyrics in Hindi | English | Kannada | Telugu | Tamil