Ashtottara Shatanama Shiva Stotram

Lord Shiva Ashtottara Namashtaka Stotram 2 Lyrics in Kannada

Shiva Ashtottara Namashtaka Stotram 2 in Kannada:

॥ ಶಿವಾಷ್ಟೋತ್ತರನಾಮಶತಕಸ್ತೋತ್ರಮ್ 2 ॥

ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ದೇವಾ ಊಚುಃ ।
ಜಯ ಶಮ್ಭೋ ವಿಭೋ ರುದ್ರ ಸ್ವಯಮ್ಭೋ ಜಯ ಶಂಕರ ।
ಜಯೇಶ್ವರ ಜಯೇಶಾನ ಜಯ ಸರ್ವಜ್ಞ ಕಾಮದ ॥ 1 ॥

ನೀಲಕಂಠ ಜಯ ಶ್ರೀದ ಶ್ರೀಕಂಠ ಜಯ ಧೂರ್ಜಟೇ ।
ಅಷ್ಟಮೂರ್ತೇಽನನ್ತಮೂರ್ತೇ ಮಹಾಮೂರ್ತೇ ಜಯಾನಘ ॥ 2 ॥

ಜಯ ಪಾಪಹರಾನಂಗನಿಃಸಂಗಾಭಂಗನಾಶನ ।
ಜಯ ತ್ವಂ ತ್ರಿದಶಾಧಾರ ತ್ರಿಲೋಕೇಶ ತ್ರಿಲೋಚನ ॥ 3 ॥

ಜಯ ತ್ವಂ ತ್ರಿಪಥಾಧಾರ ತ್ರಿಮಾರ್ಗ ತ್ರಿಭಿರೂರ್ಜಿತ ।
ತ್ರಿಪುರಾರೇ ತ್ರಿಧಾಮೂರ್ತೇ ಜಯೈಕತ್ರಿಜಟಾತ್ಮಕ ॥ 4 ॥

ಶಶಿಶೇಖರ ಶೂಲೇಶ ಪಶುಪಾಲ ಶಿವಾಪ್ರಿಯ ।
ಶಿವಾತ್ಮಕ ಶಿವ ಶ್ರೀದ ಸುಹೃಚ್ಛ್ರೀಶತನೋ ಜಯ ॥ 5 ॥

ಸರ್ವ ಸರ್ವೇಶ ಭೂತೇಶ ಗಿರಿಶ ತ್ವಂ ಗಿರೀಶ್ವರ ।
ಜಯೋಗ್ರರೂಪ ಮೀಮೇಶ ಭವ ಭರ್ಗ ಜಯ ಪ್ರಭೋ ॥ 6 ॥

ಜಯ ದಕ್ಷಾಧ್ವರಧ್ವಂಸಿನ್ನನ್ಧಕಧ್ವಂಸಕಾರಕ ।
ರುಂಡಮಾಲಿನ್ ಕಪಾಲಿಂಸ್ಥಂ ಭುಜಂಗಾಜಿನಭೂಷಣ ॥ 7 ॥

ದಿಗಮ್ಬರ ದಿಶಾಂ ನಾಥ ವ್ಯೋಮಕಶ ಚಿತಾಮ್ಪತೇ ।
ಜಯಾಧಾರ ನಿರಾಧಾರ ಭಸ್ಮಾಧಾರ ಧರಾಧರ ॥ 8 ॥

ದೇವದೇವ ಮಹಾದೇವ ದೇವತೇಶಾದಿದೈವತ ।
ವಹ್ನಿವೀರ್ಯ ಜಯ ಸ್ಥಾಣೋ ಜಯಾಯೋನಿಜಸಮ್ಭವ ॥ 9 ॥

ಭವ ಶರ್ವ ಮಹಾಕಾಲ ಭಸ್ಮಾಂಗ ಸರ್ಪಭೂಷಣ ।
ತ್ರ್ಯಮ್ಬಕ ಸ್ಥಪತೇ ವಾಚಾಮ್ಪತೇ ಭೋ ಜಗತಾಮ್ಪತೇ ॥ 10 ॥

ಶಿಪಿವಿಷ್ಟ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಜಯ ಲಿಂಗ ವೃಷಧ್ವಜ ।
ನೀಲಲೋಹಿತ ಪಿಂಗಾಕ್ಷ ಜಯ ಖಟ್ವಾಂಗಮಂಡನ ॥ 11 ॥

ಕೃತ್ತಿವಾಸ ಅಹಿರ್ಬುಧ್ನ್ಯ ಮೃಡಾನೀಶ ಜಟಾಮ್ಬುಭೃತ್ ।
ಜಗದ್ಭ್ರಾತರ್ಜಗನ್ಮಾತರ್ಜಗತ್ತಾತ ಜಗದ್ಗುರೋ ॥ 12 ॥

ಪಂಚವಕ್ತ್ರ ಮಹಾವಕ್ತ್ರ ಕಾಲವಕ್ತ್ರ ಗಜಾಸ್ಯಭೃತ್ ।
ದಶಬಾಹೋ ಮಹಾಬಾಹೋ ಮಹಾವೀರ್ಯ ಮಹಾಬಲ ॥ 13 ॥

ಅಘೋರಘೋರವಕ್ತ್ರ ತ್ವಂ ಸದ್ಯೋಜಾತ ಉಮಾಪತೇ ।
ಸದಾನನ್ದ ಮಹಾನನ್ದ ನನ್ದಮೂರ್ತೇ ಜಯೇಶ್ವರ ॥ 14 ॥

ಏವಮಷ್ಟೋತ್ತರಶತಂ ನಾಮ್ನಾಂ ದೇವಕೃತಂ ತು ಯೇ ।
ಶಮ್ಭೋರ್ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸ್ಮರನ್ತೀಹ ಶೃಣ್ವನ್ತಿ ಚ ಪಠನ್ತಿ ಚ ॥ 15 ॥

ನ ತಾಪಾಸ್ತ್ರಿವಿಧಾಸ್ತೇಷಾಂ ನ ಶೋಕೋ ನ ರುಜಾದಯಃ ।
ಗ್ರಹಗೋಚರಪೀಡಾ ಚ ತೇಷಾಂ ಕ್ವಾಪಿ ನ ವಿದ್ಯತೇ ॥ 16 ॥

ಶ್ರೀಃ ಪ್ರಜ್ಞಾಽಽರೋಗ್ಯಮಾಯುಷ್ಯಂ ಸೌಭಾಗ್ಯಂ ಭಾಗ್ಯಮುನ್ನತಿಮ್ ।
ವಿದ್ಯಾ ಧರ್ಮೇ ಮತಿಃ ಶಮ್ಭೋರ್ಭಕ್ತಿಸ್ತೇಷಾಂ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 17 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಸ್ಕನ್ದಪುರಾಣೇ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಖಂಡೇ
ಶಿವಾಷ್ಟೋತ್ತರನಾಮಶತಕಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Also Read:

Lord Shiva Ashtottara Namashtaka Stotram 2 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil