Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Lord Shiva Ashtottara Namashtaka Stotram 2 Lyrics in Oriya

Shiva Ashtottara Namashtaka Stotram 2 in Oriya:

॥ ଶିଵାଷ୍ଟୋତ୍ତରନାମଶତକସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ୨ ॥

ଶ୍ରୀଗଣେଶାୟ ନମଃ ।
ଦେଵା ଊଚୁଃ ।
ଜୟ ଶମ୍ଭୋ ଵିଭୋ ରୁଦ୍ର ସ୍ଵୟମ୍ଭୋ ଜୟ ଶଙ୍କର ।
ଜୟେଶ୍ଵର ଜୟେଶାନ ଜୟ ସର୍ଵଜ୍ଞ କାମଦ ॥ ୧ ॥

ନୀଲକଣ୍ଠ ଜୟ ଶ୍ରୀଦ ଶ୍ରୀକଣ୍ଠ ଜୟ ଧୂର୍ଜଟେ ।
ଅଷ୍ଟମୂର୍ତେଽନନ୍ତମୂର୍ତେ ମହାମୂର୍ତେ ଜୟାନଘ ॥ ୨ ॥

ଜୟ ପାପହରାନଙ୍ଗନିଃସଙ୍ଗାଭଙ୍ଗନାଶନ ।
ଜୟ ତ୍ଵଂ ତ୍ରିଦଶାଧାର ତ୍ରିଲୋକେଶ ତ୍ରିଲୋଚନ ॥ ୩ ॥

ଜୟ ତ୍ଵଂ ତ୍ରିପଥାଧାର ତ୍ରିମାର୍ଗ ତ୍ରିଭିରୂର୍ଜିତ ।
ତ୍ରିପୁରାରେ ତ୍ରିଧାମୂର୍ତେ ଜୟୈକତ୍ରିଜଟାତ୍ମକ ॥ ୪ ॥

ଶଶିଶେଖର ଶୂଲେଶ ପଶୁପାଲ ଶିଵାପ୍ରିୟ ।
ଶିଵାତ୍ମକ ଶିଵ ଶ୍ରୀଦ ସୁହୃଚ୍ଛ୍ରୀଶତନୋ ଜୟ ॥ ୫ ॥

ସର୍ଵ ସର୍ଵେଶ ଭୂତେଶ ଗିରିଶ ତ୍ଵଂ ଗିରୀଶ୍ଵର ।
ଜୟୋଗ୍ରରୂପ ମୀମେଶ ଭଵ ଭର୍ଗ ଜୟ ପ୍ରଭୋ ॥ ୬ ॥

ଜୟ ଦକ୍ଷାଧ୍ଵରଧ୍ଵଂସିନ୍ନନ୍ଧକଧ୍ଵଂସକାରକ ।
ରୁଣ୍ଡମାଲିନ୍ କପାଲିଂସ୍ଥଂ ଭୁଜଙ୍ଗାଜିନଭୂଷଣ ॥ ୭ ॥

ଦିଗମ୍ବର ଦିଶାଂ ନାଥ ଵ୍ୟୋମକଶ ଚିତାମ୍ପତେ ।
ଜୟାଧାର ନିରାଧାର ଭସ୍ମାଧାର ଧରାଧର ॥ ୮ ॥

ଦେଵଦେଵ ମହାଦେଵ ଦେଵତେଶାଦିଦୈଵତ ।
ଵହ୍ନିଵୀର୍ୟ ଜୟ ସ୍ଥାଣୋ ଜୟାୟୋନିଜସମ୍ଭଵ ॥ ୯ ॥

ଭଵ ଶର୍ଵ ମହାକାଲ ଭସ୍ମାଙ୍ଗ ସର୍ପଭୂଷଣ ।
ତ୍ର୍ୟମ୍ବକ ସ୍ଥପତେ ଵାଚାମ୍ପତେ ଭୋ ଜଗତାମ୍ପତେ ॥ ୧୦ ॥

ଶିପିଵିଷ୍ଟ ଵିରୂପାକ୍ଷ ଜୟ ଲିଙ୍ଗ ଵୃଷଧ୍ଵଜ ।
ନୀଲଲୋହିତ ପିଙ୍ଗାକ୍ଷ ଜୟ ଖଟ୍ଵାଙ୍ଗମଣ୍ଡନ ॥ ୧୧ ॥

କୃତ୍ତିଵାସ ଅହିର୍ବୁଧ୍ନ୍ୟ ମୃଡାନୀଶ ଜଟାମ୍ବୁଭୃତ୍ ।
ଜଗଦ୍ଭ୍ରାତର୍ଜଗନ୍ମାତର୍ଜଗତ୍ତାତ ଜଗଦ୍ଗୁରୋ ॥ ୧୨ ॥

ପଞ୍ଚଵକ୍ତ୍ର ମହାଵକ୍ତ୍ର କାଲଵକ୍ତ୍ର ଗଜାସ୍ୟଭୃତ୍ ।
ଦଶବାହୋ ମହାବାହୋ ମହାଵୀର୍ୟ ମହାବଲ ॥ ୧୩ ॥

ଅଘୋରଘୋରଵକ୍ତ୍ର ତ୍ଵଂ ସଦ୍ୟୋଜାତ ଉମାପତେ ।
ସଦାନନ୍ଦ ମହାନନ୍ଦ ନନ୍ଦମୂର୍ତେ ଜୟେଶ୍ଵର ॥ ୧୪ ॥

ଏଵମଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତଂ ନାମ୍ନାଂ ଦେଵକୃତଂ ତୁ ୟେ ।
ଶମ୍ଭୋର୍ଭକ୍ତ୍ୟା ସ୍ମରନ୍ତୀହ ଶୃଣ୍ଵନ୍ତି ଚ ପଠନ୍ତି ଚ ॥ ୧୫ ॥

ନ ତାପାସ୍ତ୍ରିଵିଧାସ୍ତେଷାଂ ନ ଶୋକୋ ନ ରୁଜାଦୟଃ ।
ଗ୍ରହଗୋଚରପୀଡା ଚ ତେଷାଂ କ୍ଵାପି ନ ଵିଦ୍ୟତେ ॥ ୧୬ ॥

ଶ୍ରୀଃ ପ୍ରଜ୍ଞାଽଽରୋଗ୍ୟମାୟୁଷ୍ୟଂ ସୌଭାଗ୍ୟଂ ଭାଗ୍ୟମୁନ୍ନତିମ୍ ।
ଵିଦ୍ୟା ଧର୍ମେ ମତିଃ ଶମ୍ଭୋର୍ଭକ୍ତିସ୍ତେଷାଂ ନ ସଂଶୟଃ ॥ ୧୭ ॥

ଇତି ଶ୍ରୀସ୍କନ୍ଦପୁରାଣେ ସହ୍ୟାଦ୍ରିଖଣ୍ଡେ
ଶିଵାଷ୍ଟୋତ୍ତରନାମଶତକସ୍ତୋତ୍ରଂ ସମ୍ପୂର୍ଣମ୍ ॥

Also Read:

Lord Shiva Ashtottara Namashtaka Stotram 2 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Lord Shiva Ashtottara Namashtaka Stotram 2 Lyrics in Oriya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top