Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Maa Gayatri Chalisa Lyrics in Kannada

Maa Gayatri Chalisa Kannada Lyrics:

॥ ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರೀ ಚಾಲೀಸಾ ॥
ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಮೇಧಾ ಪ್ರಭಾ ಜೀವನ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಚಂಡ ।
ಶಾಂತಿ ಕಾಂತಿ ಜಾಗೃತ ಪ್ರಗತಿ ರಚನಾ ಶಕ್ತಿ ಅಖಂಡ ॥ 1 ॥

ಜಗತ ಜನನೀ ಮಂಗಲ ಕರನಿಂ ಗಾಯತ್ರೀ ಸುಖಧಾಮ ।
ಪ್ರಣವೋಂ ಸಾವಿತ್ರೀ ಸ್ವಧಾ ಸ್ವಾಹಾ ಪೂರನ ಕಾಮ ॥ 2 ॥

ಭೂರ್ಭುವಃ ಸ್ವಃ ಓಂ ಯುತ ಜನನೀ ।
ಗಾಯತ್ರೀ ನಿತ ಕಲಿಮಲ ದಹನೀ ॥ 3 ॥

ಅಕ್ಷರ ಚೌವಿಸ ಪರಮ ಪುನೀತಾ ।
ಇನಮೇಂ ಬಸೇಂ ಶಾಸ್ತ್ರ ಶ್ರುತಿ ಗೀತಾ ॥ 4 ॥

ಶಾಶ್ವತ ಸತೋಗುಣೀ ಸತ ರೂಪಾ ।
ಸತ್ಯ ಸನಾತನ ಸುಧಾ ಅನೂಪಾ ।
ಹಂಸಾರೂಢ ಸಿತಂಬರ ಧಾರೀ ।
ಸ್ವರ್ಣ ಕಾಂತಿ ಶುಚಿ ಗಗನ-ಬಿಹಾರೀ ॥ 5 ॥

ಪುಸ್ತಕ ಪುಷ್ಪ ಕಮಂಡಲು ಮಾಲಾ ।
ಶುಭ್ರ ವರ್ಣ ತನು ನಯನ ವಿಶಾಲಾ ॥ 6 ॥

ಧ್ಯಾನ ಧರತ ಪುಲಕಿತ ಹಿತ ಹೋಈ ।
ಸುಖ ಉಪಜತ ದುಃಖ ದುರ್ಮತಿ ಖೋಈ ॥ 7 ॥

ಕಾಮಧೇನು ತುಮ ಸುರ ತರು ಛಾಯಾ ।
ನಿರಾಕಾರ ಕೀ ಅದ್ಭುತ ಮಾಯಾ ॥ 8 ॥

ತುಮ್ಹರೀ ಶರಣ ಗಹೈ ಜೋ ಕೋಈ ।
ತರೈ ಸಕಲ ಸಂಕಟ ಸೋಂ ಸೋಈ ॥ 9 ॥

ಸರಸ್ವತೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ತುಮ ಕಾಲೀ ।
ದಿಪೈ ತುಮ್ಹಾರೀ ಜ್ಯೋತಿ ನಿರಾಲೀ ॥ 10 ॥

ತುಮ್ಹರೀ ಮಹಿಮಾ ಪಾರ ನ ಪಾವೈಂ ।
ಜೋ ಶಾರದ ಶತ ಮುಖ ಗುನ ಗಾವೈಂ ॥ 11 ॥

ಚಾರ ವೇದ ಕೀ ಮಾತ ಪುನೀತಾ ।
ತುಮ ಬ್ರಹ್ಮಾಣೀ ಗೌರೀ ಸೀತಾ ॥ 12 ॥

ಮಹಾಮಂತ್ರ ಜಿತನೇ ಜಗ ಮಾಹೀಂ ।
ಕೋಈ ಗಾಯತ್ರೀ ಸಮ ನಾಹೀಂ ॥ 13 ॥

ಸುಮಿರತ ಹಿಯ ಮೇಂ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕಾಸೈ ।
ಆಲಸ ಪಾಪ ಅವಿದ್ಯಾ ನಾಸೈ ॥ 14 ॥

ಸೃಷ್ಟಿ ಬೀಜ ಜಗ ಜನನಿ ಭವಾನೀ ।
ಕಾಲರಾತ್ರಿ ವರದಾ ಕಲ್ಯಾಣೀ ॥ 15 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಾ ವಿಷ್ಣು ರುದ್ರ ಸುರ ಜೇತೇ ।
ತುಮ ಸೋಂ ಪಾವೇಂ ಸುರತಾ ತೇತೇ ॥ 16 ॥

ತುಮ ಭಕ್ತನ ಕೀ ಭಕತ ತುಮ್ಹಾರೇ ।
ಜನನಿಹಿಂ ಪುತ್ರ ಪ್ರಾಣ ತೇ ಪ್ಯಾರೇ ॥ 17 ॥

ಮಹಿಮಾ ಅಪರಂಪಾರ ತುಮ್ಹಾರೀ ।
ಜಯ ಜಯ ಜಯ ತ್ರಿಪದಾ ಭಯಹಾರೀ ॥ 18 ॥

ಪೂರಿತ ಸಕಲ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನಾ ।
ತುಮ ಸಮ ಅಧಿಕ ನ ಜಗಮೇ ಆನಾ ॥ 19 ॥

ತುಮಹಿಂ ಜಾನಿ ಕಛು ರಹೈ ನ ಶೇಷಾ ।
ತುಮಹಿಂ ಪಾಯ ಕಛು ರಹೈ ನ ಕಲೇಸಾ ॥ 20 ॥

ಜಾನತ ತುಮಹಿಂ ತುಮಹಿಂ ಹೈ ಜಾಈ ।
ಪಾರಸ ಪರಸಿ ಕುಧಾತು ಸುಹಾಈ ॥ 21 ॥

ತುಮ್ಹರೀ ಶಕ್ತಿ ದಿಪೈ ಸಬ ಠಾಈ ।
ಮಾತಾ ತುಮ ಸಬ ಠೌರ ಸಮಾಈ ॥ 22 ॥

ಗ್ರಹ ನಕ್ಷತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಘನೇರೇ ।
ಸಬ ಗತಿವಾನ ತುಮ್ಹಾರೇ ಪ್ರೇರೇ ॥ 23 ॥

ಸಕಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಕೀ ಪ್ರಾಣ ವಿಧಾತಾ ।
ಪಾಲಕ ಪೋಷಕ ನಾಶಕ ತ್ರಾತಾ ॥ 24 ॥

ಮಾತೇಶ್ವರೀ ದಯಾ ವ್ರತ ಧಾರೀ ।
ತುಮ ಸನ ತರೇ ಪಾತಕೀ ಭಾರೀ ॥ 25 ॥

ಜಾಪರ ಕೃಪಾ ತುಮ್ಹಾರೀ ಹೋಈ ।
ತಾಪರ ಕೃಪಾ ಕರೇಂ ಸಬ ಕೋಈ ॥ 26 ॥

ಮಂದ ಬುದ್ಧಿ ತೇ ಬುಧಿ ಬಲ ಪಾವೇಂ ।
ರೋಗೀ ರೋಗ ರಹಿತ ಹೋ ಜಾವೇಂ ॥ 27 ॥

ದರಿದ್ರ ಮಿಟೈ ಕಟೈ ಸಬ ಪೀರಾ ।
ನಾಶೈ ದೂಃಖ ಹರೈ ಭವ ಭೀರಾ ॥ 28 ॥

ಗೃಹ ಕ್ಲೇಶ ಚಿತ ಚಿಂತಾ ಭಾರೀ ।
ನಾಸೈ ಗಾಯತ್ರೀ ಭಯ ಹಾರೀ ॥ 29 ॥

ಸಂತತಿ ಹೀನ ಸುಸಂತತಿ ಪಾವೇಂ ।
ಸುಖ ಸಂಪತಿ ಯುತ ಮೋದ ಮನಾವೇಂ ॥ 30 ॥

ಭೂತ ಪಿಶಾಚ ಸಬೈ ಭಯ ಖಾವೇಂ ।
ಯಮ ಕೇ ದೂತ ನಿಕಟ ನಹಿಂ ಆವೇಂ ॥ 31 ॥

ಜೇ ಸಧವಾ ಸುಮಿರೇಂ ಚಿತ ಠಾಈ ।
ಅಛತ ಸುಹಾಗ ಸದಾ ಶುಬದಾಈ ॥ 32 ॥

ಘರ ವರ ಸುಖ ಪ್ರದ ಲಹೈಂ ಕುಮಾರೀ ।
ವಿಧವಾ ರಹೇಂ ಸತ್ಯ ವ್ರತ ಧಾರೀ ॥ 33 ॥

ಜಯತಿ ಜಯತಿ ಜಗದಂಬ ಭವಾನೀ ।
ತುಮ ಸಮ ಥೋರ ದಯಾಲು ನ ದಾನೀ ॥ 34 ॥

ಜೋ ಸದ್ಗುರು ಸೋ ದೀಕ್ಷಾ ಪಾವೇ ।
ಸೋ ಸಾಧನ ಕೋ ಸಫಲ ಬನಾವೇ ॥ 35 ॥

ಸುಮಿರನ ಕರೇ ಸುರೂಯಿ ಬಡಭಾಗೀ ।
ಲಹೈ ಮನೋರಥ ಗೃಹೀ ವಿರಾಗೀ ॥ 36 ॥

ಅಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿ ನವನಿಧಿ ಕೀ ದಾತಾ ।
ಸಬ ಸಮರ್ಥ ಗಾಯತ್ರೀ ಮಾತಾ ॥ 37 ॥

ಋಷಿ ಮುನಿ ಯತೀ ತಪಸ್ವೀ ಯೋಗೀ ।
ಆರತ ಅರ್ಥೀ ಚಿಂತಿತ ಭೋಗೀ ॥ 38 ॥

ಜೋ ಜೋ ಶರಣ ತುಮ್ಹಾರೀ ಆವೇಂ ।
ಸೋ ಸೋ ಮನ ವಾಂಛಿತ ಫಲ ಪಾವೇಂ ॥ 39 ॥

ಬಲ ಬುಧಿ ವಿದ್ಯಾ ಶೀಲ ಸ್ವಭಾಓ ।
ಧನ ವೈಭವ ಯಶ ತೇಜ ಉಛಾಓ ॥ 40 ॥

ಸಕಲ ಬಢೇಂ ಉಪಜೇಂ ಸುಖ ನಾನಾ ।
ಜೇ ಯಹ ಪಾಠ ಕರೈ ಧರಿ ಧ್ಯಾನಾ ॥

ಯಹ ಚಾಲೀಸಾ ಭಕ್ತಿ ಯುತ ಪಾಠ ಕರೈ ಜೋ ಕೋಈ ।
ತಾಪರ ಕೃಪಾ ಪ್ರಸನ್ನತಾ ಗಾಯತ್ರೀ ಕೀ ಹೋಯ ॥

Also Read:

Maa Gayatri Chalisa Lyrics in Sanskrit | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Maa Gayatri Chalisa Meaning in English:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top