Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Madhura Ashtakam Lyrics in Gujarati with Meaning | મધુરાષ્ટકં

Madhura Ashtakam Lyrics in Gujarati with Meaning | મધુરાષ્ટકં

140 Views

મધુરાષ્ટકં Lyrics in Gujarati:

॥ મધુરાષ્ટક્ ॥

અધરં મધુરં વદનં મધુરં નયનં મધુરં હસિતં મધુરમ્ ।
હૃદયં મધુરં ગમનં મધુરં મધુરાધિપતેરખિલં મધુરમ્ ॥ ૧॥

વચનં મધુરં ચરિતં મધુરં વસનં મધુરં વલિતં મધુરમ્ ।
ચલિતં મધુરં ભ્રમિતં મધુરં મધુરાધિપતેરખિલં મધુરમ્ ॥ ૨॥

વેણુર્મધુરો રેણુર્મધુરઃ પાણિર્મધુરઃ પાદૌ મધુરૌ ।
નૃત્યં મધુરં સખ્યં મધુરં મધુરાધિપતેરખિલં મધુરમ્ ॥ ૩॥

ગીતં મધુરં પીતં મધુરં ભુક્તં મધુરં સુપ્તં મધુરમ્ ।
રૂપં મધુરં તિલકં મધુરં મધુરાધિપતેરખિલં મધુરમ્ ॥ ૪॥

કરણં મધુરં તરણં મધુરં હરણં મધુરં રમણં મધુરમ્ ।
વમિતં મધુરં શમિતં મધુરં મધુરાધિપતેરખિલં મધુરમ્ ॥ ૫॥

ગુઞ્જા મધુરા માલા મધુરા યમુના મધુરા વીચી મધુરા ।
સલિલં મધુરં કમલં મધુરં મધુરાધિપતેરખિલં મધુરમ્ ॥ ૬॥

ગોપી મધુરા લીલા મધુરા યુક્તં મધુરં મુક્તં મધુરમ્ ।
દૃષ્ટં મધુરં શિષ્ટં મધુરં મધુરાધિપતેરખિલં મધુરમ્ ॥ ૭॥

ગોપા મધુરા ગાવો મધુરા યષ્ટિર્મધુરા સૃષ્ટિર્મધુરા ।
દલિતં મધુરં ફલિતં મધુરં મધુરાધિપતેરખિલં મધુરમ્ ॥ ૮॥

॥ ઇતિ શ્રીમદ્વલ્લભાચાર્યવિરચિતં મધુરાષ્ટકં સમ્પૂર્ણં ॥

Madhura Ashtakam Meaning:

His lips are sweet, His face is sweet. His eyes are sweet, His smile is sweet. His heart is sweet, His walk is sweet. Everything is sweet about the Lord of sweetness. || 1 ||

His words are sweet, His character is sweet. His garments are sweet, His navel is sweet. His movement is sweet, His wanderings are sweet. Everything is sweet about the Lord of sweetness. || 2 ||

His flute is sweet, His dust is sweet. His hands are sweet, His feet are sweet. His dancing is sweet, His friendship is sweet. Everything is sweet about the Lord of sweetness. || 3 ||

His singing is sweet, His yellow dress is sweet. His eating is sweet, His sleeping is sweet. His form is sweet, His tilaka is sweet. Everything is sweet about the Lord of sweetness. || 4 ||

His activities are sweet, His liberation is sweet. His thieving is sweet, His loving sports are sweet.his offerings are sweet, His peacefulness is sweet. Everything is sweet about the Lord of sweetness. || 5 ||

His gunja-mala is sweet, His flower-garland is sweet. Is Yamuna is sweet, His ripples are sweet. His water is sweet, His lotuses are sweet. Everything is sweet about the Lord of sweetness. || 6 ||

His Gopis are sweet, His pastimes are sweet. His meeting is sweet, His food is sweet. His happiness is sweet, His etiquette is sweet. Everything is sweet about the Lord of sweetness. || 7 ||

His cowherd boys are sweet, His cows are sweet. His herding-stick is sweet, His creation is sweet. His trampling is sweet, His fruitfulness is sweet.Everything is sweet about the Lord of sweetness. || 8 ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *